Przedawnienie a postępowanie karne

Pytanie:

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam informację skąd ta kontrola. Okazało sie, że podczas krzyżowej kontroli w jakiejś firmie odkryto faktury wystawione przez pewną firmę już po jej wyrejestrowaniu w 2005 roku, a także to, że na przestrzeni tych 3 lat właściciel nie ewidencjonował wszystkich faktur i nie odprowadzał od nich podatków. Prawdopodobnie po wyciągach bankowych UKS dotarł do firm, które również miały takie faktury. Na nieszczęście był to także i mój dostawca. UKS chce wyrzucić z kosztów te faktury. Człowieka tego namierzono i zeznaje jako podejrzany o przestępstwo karno skarbowe. Pomijam fakt, że składa fałszywe zeznania. W odpowiedzi na moje pismo, że nie będę w marcu 2010 r. składać wyjaśnień dotyczących 2003 r. ze względu na przedawnienie, UKS odpowiedział, że w listopadzie 2009 (bez podania konkretnej daty) również przeciwko mnie wszczęto postępowanie o przestępstwo karno skarbowe i w związku z tym nie przedawnia sie dochodowy za 2003 r. i VAT za 2004 r. Dodam jeszcze, że do marca tego roku nawet nie wiedziałam z jakiego powodu jest ta kontrola i dopiero w marcu przysłał UKS pismo z prośbą o złożenie wyjaśnień dotyczących współpracy z tą firmą i takie wyjaśnienia złożyłam, ale tylko za 2004 i 2005 rok .Kontrola jeszcze się nie zakończyła i nie mam żadnych decyzji, zarzutów itp. (termin zakończenia to 19 maja br.), a UKS juz zrobił ze mnie przestępcę. Czy w tej sytuacji przedawnił sie podatek dochodowy za 2003 r. i VAT za 2004 r., czy nie?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przedawnienie a postępowanie karne

Zgodnie z art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Jak stanowi art. 70 § 7 pkt 1 Ordynacji podatkowej termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Porady prawne

Zatem, jeśli w listopadzie 2009 r. wszczęto wobec podatnika postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, to w tym zakresie zobowiązanie podatkowe się nie przedawnia (bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu), zatem zobowiązanie w podatku dochodowym za rok 2003 i VAT za grudzień 2003 i cały 2004 r. nie uległy przedawnieniu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo warunkowe (...)

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Kiedy przedawniają się roszczenia? Jakie są skutki przedawnienia?

Co to jest przedawnienie? Przedawnienie oznacza  możliwość uchylenia się dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Przedawnienie polega więc na tym, że przysługujące komuś prawo nie może być egzekwowane w związku z tym, że nie zostało on przedawnienie; (...)

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

Proces karny i postępowanie cywilne - wzajemne zależności

  Co do zasady postępowanie cywilne służy załatwianiu spraw cywilnych, zaś postępowanie karne - spraw karnych. Odmienne są więc przedmioty tych postępowań. Różne też normy prawne mają być w tych postępowaniach realizowane. Postępowanie cywilne służy bezpośrednio ochronie (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił si sądy 24-godzinne, postępowanie (...)

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - 2014 rok

Ustawą zmieniającą ustawy Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy i Prawo celne (Dz.U.2013.1149) , która weszła w życie 15.10.2013 r. został zmieniony przepis art. 70 par. 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej. Zmiana ta została spowodowana wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17.07.2012 (...)

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

Kto może odmówić składania zeznań w postępowaniu karnym?

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest najczęstszym sposobem dochodzenia do prawdy. Gdy dostajemy wezwanie z sądu, by stawić się w roli świadka, mamy obowiązek udać się do sądu we wskazanym terminie i zgodnie z prawdą przekazać to, co jest nam wiadome. Są jednak sytuacje, (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka m prawo, obowiązek, świadek, postępowanie karne, (...)

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma zatrzymany w postępowaniu karnym?

Kto ma status zatrzymanego w postępowaniu karnym? Zatrzymany to osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa, wobec której zastosowano środek przymusu w postaci pozbawienia wolności. Do czasu wydania prawomocnego wyroku jest on uznawany za niewinnego! Nie ma obowiązku dowodzić swo prawa, (...)

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?

Kto ma status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym? Pokrzywdzony to osoba, której dobro zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone. Pokrzywdzona może być również np. spółka (podmiot zbiorowy). W jej imieniu występuje osoba uprawniona. prawa, obowiązki, pokrzywdzony, (...)

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Jakie są prawa i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym?

Kto ma status podejrzanego w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której postawiono już zarzut w związku z rozpoczęciem przesłuchania w charakterze podejrzanego. Do czasu wydania prawomocnego wyro prawa, obowiązki, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

Przerwanie biegu przedawnienia a post. karne

Wyrok o alimenty zapadł 22.01.1997 r. Wierzyciel w kwietniu 1997 r. złożył wniosek o egzekucję do komornika, ale była bezskuteczna, gdyż nie znane było miejsce pobytu. Od stycznia 1998 r. prokuratura ropoczęła dochodzenie przeciwko dłużnikowi podejrzanemu o czyn z art. 186 kk, ale postępowanie (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną (na podstawie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk) jest umorzeniem (...)

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika zawartą w 1996 r. Nadmieniam, iż posiadam wyrok sądu cywilnego przeciwko dłużnikowi, lecz egzekucja (...)

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Okres przedawnienia mandatów i grzywien

Jaki jest okres przedawnienia: - mandatów karnych nałożonych przez Urząd Wojewódzki, - grzywien nałożonych przez Urząd Skarbowy, - należności za telefon komórkowy lub telewizję cyfrową (kablową)? Czy w przypadku gdy sprawa trafia do poborcy skarbowego to okres przedawnienia biegnie nadal (...)