Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

Pytanie:

Firma szkoleniowa chce przeprowadzać szkolenia BHP dla firm. Posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej PKD 80.42.B. Jakie powinna spełniać warunki, wpisy, aby przeprowadzać szkolenia wstępne, okresowe, dla służby BHP (dla robotników, pracowników administracyjno - biurowych, kierowników, pracodawców, pracowników inżynieryjnych)? Czy w tym przypadku prawidłowy jest wpis do ewidencji działalności PKD 80.42.B?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP

Szkolenia z zakresu BHP mogą być prowadzone w oparciu o rozporządzenie MGiP wydane w dniu 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r., Nr 180, poz. 1860). Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporządzenia, szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie zaś z ust. 2 § 4 tegoż rozporządzenia szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp, organizować mogą wyłącznie jednostki uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bhp na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, działalność oświatowa może być prowadzona m.in. przez szkoły i placówki, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ustawa o systemie oświaty, wymienia placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Niepubliczne placówki doskonalenia mogą zakładać i prowadzić osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Osoba fizyczna może realizować zadania w zakresie szkolenia bhp, jeśli prowadzi niepubliczną placówkę szkoleniową, która została wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Działalność szkoleniową w zakresie bhp można więc prowadzić tylko w formie placówki szkoleniowej (szkoły), wobec tego wykluczone jest, aby taką działalność realizowała osoba fizyczną, która placówki nie prowadzi, lecz np. wykonuje jednoosobowo działalność w zakresie problematyki bhp.

Placówka szkoleniowa w zakresie bhp musi być zarejestrowana we właściwej jednostce samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Wpisu dokonuje się w terminie 30 dni od daty zgłoszenia i doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie, którego kopię z urzędu przekazuje się właściwemu kuratorowi oraz organowi podatkowemu. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby,

  • określenie placówki w zakresie rodzaju prowadzonej działalności oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,

  • wskazanie miejsca prowadzenia placówki oraz informacje o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć oraz bezpieczne i higieniczne warunki, zgodne z powszechnymi przepisami,

  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych, przewidzianych do zatrudnienia w placówce.

Reasumując szkoleń nie można prowadzić tylko na podstawie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej w oparciu o przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Niezbędne jest założenie jak to opisano wyżej placówki kształcącej w zakresie BHP lub szkoły.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca w warunkach szkodliwych

30.8.2019 przez: orim74

Bezpieczenstwo w pracy

18.7.2018 przez: Pracownikk

odkurzanie i sprzątanie w biurze

6.5.2018 przez: KasiaKatarzyna

Niska temperatura w pracy

4.4.2018 przez: 214420