Rezygnacja z pracy

Pytanie:

"Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony, pracował w firmie mniej niż 6-mcy. Okres wypowiedzenia wynosi więc 2 tygodnie. Dnia 20.06.2011 pracownik złożył rezygnację z pracy informując pracodawcę iż przyczyn od niego niezależnych ostatnim dniem pracy będzie 01.07.2011r. Zgodnie z zawartą umową, a przede wszystkim Kodeksem Pracy okres wypowiedzenia zaczyna swój bieg od 25.06.2011 a kończy 09.08.2011r. Pracodawca nie zna polskich przepisów pracy, nie podpisał więc rezygnacji, ale zapoznał się z treścią rezygnacji. Czy rezygnacja powinna zostać potraktowana jako wypowiedzenie którego tok rozpocznie się dnia 25.06.2011 i pracownik powinien stawiać się w pracy do dnia 09.08.2011r.,?"

Odpowiedź prawnika: Rezygnacja z pracy

Kodeks pracy stanowi:

Art. 30. § 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

(rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

(rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

§ 2. Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego

upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

§ 21. Okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich

wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

§ 3. Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez

wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

§ 4. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nie

określony lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinna być wskazana przyczyna

uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy.

§ 5. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez

wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania

do sądu pracy

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio - w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący i nie może być zmieniony wolą stron umowy. Zastosowanie tego przepisu wraz z odpowienim stosowaniem przepisów Kodeksu Cywilnego oznacza, że wypowiedzenie zaczyna swój bieg z chwilą dojścia tego oświadczenia do drugiej strony, w taki sposób, że mogła się z nim zapoznać, ale oświadczenie to, jeśli złożone nie w sobotę, lecz w innym dniu tygodnia (np. w poniedziałek), wywiera zamierzony skutek po dłuższym okresie niż przewidziany w kodeksie pracy. W analizowanym przypadku rzeczywiście będzie to 9.07.2011 (przyjmujemy, iż tą date miał Pan na myśli, a podany miesiąc- sierpień, jest omyłką,)

Na wstępie należy zauważyć, iż pracodawca nie musi podpisywać wypowiedzenia by było ono skuteczne. Istotą tej czynności jest bowiem jej jednostronność. Doktryna prawnicza wskazuje przy tym:"Kodeks pracy nie zawiera przepisu określającego, kiedy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zostaje uznane za złożone drugiej stronie. Ustalenie chwili, w której wypowiedzenie jest złożone, ma istotne znaczenie dla określenia początku biegu okresu wypowiedzenia. W tym zakresie stosuje się - z mocy art. 300 k.p. - art. 61 k.c., zgodnie z którym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę należy uznać za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Wypowiedzenie na piśmie jest dokonane w chwili doręczenia pisma adresatowi w sposób bezpośredni (do rąk pracownika bądź osoby upoważnionej do działania w jego imieniu) lub pośredni (np. przez doręczenie pisma domownikowi pracownika) czy wreszcie w dniu, w którym adresat listu przesłanego pocztą mógł zapoznać się z jego treścią."1

Mając to na względzie, oświadczenie woli pracownika o rezygnacji należy traktować jako wypowiedzenie, które doszło do wiadomości 20.06.2011, a w związku z brzmieniem cytowanego przepisu wywoła skutki 9.07.2011 r.. W braku odmiennego zastrzeżenia umownego, w tym czasie pracownik powinien świadczyć pracę.

Celeda Ryszard, Florek Ludwik, Gonera Katarzyna, Goździewicz Grzegorz, Hintz Anna, Kijowski Andrzej, Pisarczyk Łukasz, Skoczyński Jacek, Wagner Barbara, Zieliński Tadeusz , Komentarz do art.32 Kodeksu pracy

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika