Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

Pytanie:

W grudniu 2006 kupiłam mieszkanie z rynku pierwotnego ( nowa nieruchomość ). We wrześniu 2007 miało miejsce oficjalne oddanie kluczy i wtedy tez się wprowadziłam. Następnej jesieni/zimy (2008/2009) odkryłam pierwsze ślady pleśni w łazience. Pleśń znajdowała się wewnątrz, w lewym rogu łazienki, na ścianie zewnętrznej (nośnej ). Początkowo próbowałam podczyścić i wysuszyć ścianę z w miarę dobrym efektem. W lecie pleśń podeschła i była mniej zauważalna, choć ślady wciąż były na ścianie. Następnej jesieni (2009/2010) pleśń znacznie się powiększyła i pojawiła się w kolejnym miejscu (lewy róg tej samej ściany). Na tym etapie powiadomiłam spółdzielnie, która długo zwlekała z podjęciem inspekcji i interwencji. W tym samym czasie doszły mnie informacje o zażaleniach wniesionych przez innych mieszkańców mojego bloku, były one głównie odnośnie złej wentylacji. Pragnę zaznaczyć, że moje mieszkanie jest na ostatnim pietrze. W kwietniu 2010 oficjalna komisja w składzie: przedstawiciela spółdzielni, poszkodowanych mieszkańców i reprezentanta firmy budowlanej ustaliła, iż firma budowlana (A.), ma dokonać wszystkich napraw do końca czerwca 2010, a w moim mieszkaniu mieli to zrobić do końca maja 2010. W trakcie komisji zostałam poinformowana, iż w okresie zimowym powinnam mieć okno cały czas lekko otwarte, co według mnie jest lekkim absurdem. Jak również zostało zadecydowane, że firma budowlana musi lepiej docieplić dach nad moim mieszkaniem (wcześniej odkryłam niedociągnięcia na strychu ). Oczywiście firma A. nie wywiązała się z zadania, po mimo komisji i indywidualnie wysłanego listu na początku lipca. Tydzień temu kontaktowałam się ze spółdzielnią drogą e- meilową, niestety dalej nie uzyskałam żadnej odpowiedzi. Okres rękojmi wygasa we wrześniu 2010, wiec zaczyna mi brakować trochę czasu. Jakie kolejne kroki powinnam podjąć, czy powinnam odwoływać się już do sądu? Jeśli firma budowlana wywiąże się z wykonania zadania, czy mam prawo do przedłużenia okresu rękojmi o okres, w którym ta sprawa była zgłaszana. Zależy mi tylko żeby zobaczyć, jak sprawy będą wyglądały następnej zimy i czy robota została dobrze wykonana.

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozszczenia z tytułu rękojmi za wady mieszkania

Zgodnie z art. 559 k.c. sprzedawca (w tym przypadku developer) nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na kupującego ( w tym przypadku po fizycznym przekazaniu mieszkania - wydaniu kluczy ), chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w rzeczy sprzedanej. Uprawnienia z tytułu rękojmi będą Pani zatem przysługiwać ,jeżeli pleśń nie pojawiła się na skutek Pani zaniedbań. Ze względu na to, że A. w kwietniu 2010 roku zgodził się na dokonania napraw uznajemy, że developer przyznał, że wady tkwiły w mieszkaniu przed momentem jego wydania. W takim wypadku przysługują Pani uprawnienia przewidziane w art. 560 k.c. Zgodnie z jego postanowieniami, w przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jeżeli natomiast developera uznać za wytwórcę sprzedanej rzeczy, to dochodzić od niego usunięcia wad może Pani na podstawie art. 561 k.c. pod rygorem odstąpienia od umowy. Dokonanie przez developera niezbędnych napraw może zatem uniemożliwić odstąpienie od umowy pod warunkiem jednak, że wady zostaną usunięte niezwłocznie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już przez sprzedawcę naprawiana ( chyba ,że wady są nieistotne ). W związku z tym, że developer nie dokonał napraw przez 4 miesiące można uznać, że nie dochował on warunku działania bez nieuzasadnionej zwłoki. Może Pani zatem bez przeszkód odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. Jeżeli zdecyduje się Pani na odstąpienie od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony będą musiały sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej. Jeżeli natomiast będzie Pani żądać obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

Porady prawne

Dla powyższych rozważań przyjęto założenie, że zawiadomiła Pani developera o wadzie ( pleśni ) w ciągu miesiąca od jej wykrycia. Przekroczenie tego terminu skutkuje bowiem utratą uprawnień z tytułu rękojmi ( art. 563 § 1 k.c. ) Do zachowania terminu zawiadomienia o wadach rzeczy sprzedanej wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego listu poleconego. Zgodnie z art. 568 § 1 k.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, gdy chodzi o wady budynku, wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Przed upływem tego okresu należy wystąpić do developera z jednym z żądań opisanych powyżej. Jeżeli developer odmówi spełnienia świadczenia, pozostaje droga sądowa.

Należy jednak podkreślić, że termin z art. 568 § 1 k.c. jest terminem zawitym do realizacji na drodze sądowej uprawnień z tytułu rękojmi o charakterze roszczeń, w tym i roszczenia o obniżenie ceny, po upływie którego roszczenia wygasają i nie mogą być skutecznie dochodzone przed sądem. Dla zachowania terminu nie wystarczy jednak zawiadomienie sprzedawcy o wadzie i zażądanie obniżenia ceny, lecz konieczne jest wystąpienie przez kupującego w tym terminie ze stosownym powództwem do sądu, gdyż - zgodnie ze stosowanym w drodze analogii art. 123 § 1 pkt 1 k.c. bieg terminu do dochodzenia roszczenia przerywa dokonana przed sądem czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, a nie zgłoszenie roszczenia dłużnikowi ( tak Sąd Najwyższy w uchwale SN z 5.7.2002 r., III CZP 39/02 ). Powołując się na tą samą uchwałę, należy stwierdzić, że po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo ( art. 124 k.c. ).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z u rękojmia, sprzedawca, (...)

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia za wady towaru w sprzedaży konsumenckiej kształtuje się w sposób odmienny od rękojmi regulowanej przepisami kodeksu cywilnego. Poniższe zasady dotyczą sprzedaży:   dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która (...)

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

W umowie o roboty budowlane stosuje się różne rodzaje zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji. Przeważnie jest to gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja jakości oraz rękojmia. Tylko rękojmia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, a pozostałe są kształtowane w sposób (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta (...)

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

  Czy kupiona przeze mnie rzecz ma wadę? Z wadą fizyczną mamy do czynienia wówczas, jeśli: rękojmia; gwarancja; sprzedaż; kupno; wymiana; wada; rzecz; odstąpienie;

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Najważniejsze prawa konsumenckie według przepisów UE Według unijnych przepisów, w razie zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie czy mailowo) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora lub sprzedawcy obwoźnego) konsument ma pr sprzedaż (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, kt rękojmia, konsument, sprzedaż, towar, oznaczenie

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z u rękojmia, sprzedawca, (...)

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia za wady towaru poza sprzedażą konsumencką

Rękojmia za wady towaru w sprzedaży konsumenckiej kształtuje się w sposób odmienny od rękojmi regulowanej przepisami kodeksu cywilnego. Poniższe zasady dotyczą sprzedaży:   dokonywanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej, która (...)

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

Wybrane formy zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji w umowie o roboty budowlane.

W umowie o roboty budowlane stosuje się różne rodzaje zabezpieczeń dla generalnego wykonawcy inwestycji. Przeważnie jest to gwarancja dobrego wykonania umowy, gwarancja jakości oraz rękojmia. Tylko rękojmia jest uregulowana w kodeksie cywilnym, a pozostałe są kształtowane w sposób (...)

Gwarancja a rękojmia

Gwarancja a rękojmia

Reklamację możemy złożyć zarówno z tytułu rękojmi (odpowiedzialność sprzedawcy), jak i z tytułu gwarancji (odpowiedzialność gwaranta). Są to dwie możliwe podstawy prawne do dochodzenia roszczeń za wadliwy towar i wyłącznie do konsumenta (...)

Rękojmia a gwarancja

Rękojmia a gwarancja

  Czy kupiona przeze mnie rzecz ma wadę? Z wadą fizyczną mamy do czynienia wówczas, jeśli: rękojmia; gwarancja; sprzedaż; kupno; wymiana; wada; rzecz; odstąpienie;

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Rękojmia konsumencka w przepisach UE

Najważniejsze prawa konsumenckie według przepisów UE Według unijnych przepisów, w razie zakupu towarów lub usług przez internet, na odległość (telefonicznie czy mailowo) bądź poza lokalem przedsiębiorstwa (np. od akwizytora lub sprzedawcy obwoźnego) konsument ma pr sprzedaż (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kupującym przysługują różne prawa. Najszerszą ochroną są objęte osoby prywatne – kupujący bez faktury czy rachunku na firmę. Od 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z niektórych instytucji ochrony konsumenckiej. Przeczytaj, czy takie prawa przysługują (...)

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć nieruchomość na licytacji komorniczej?

Aby móc przystąpić do licytacji nieruchomości, należy spełnić pewne wymogi zwane warunkami licytacyjnymi. Bez ich realizacji, nie będziemy mogli uczestniczyć w przetargu i ostatecznie kupić po okazyjnej cenie np. mieszkania. Jakie są warunki licytacyjne? Podstawo warunki, licytacja, (...)

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

Niektóre prawa i obowiazki konsumentów przy sprzedaży konsumenckiej

  Kiedy umowa sprzedaży ma charakter konsumencki?     Nie każda umowa sprzedaży podlega rygorom nowej ustawy.   Sprzedażą konsumencką jest tylko taka umowa sprzedaży, kt rękojmia, konsument, sprzedaż, towar, oznaczenie

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Nowe przepisy konsumenckie - co się zmieniło

Dłuższy czas na odstąpienie od umowy Ustawa o prawach konsumenta wydłuża z 10 do 14 dni termin na odstąpienie przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a więc także od umowy zawartej przez Internet. Więcej obowiązków dla przedsiębiorcy Bardzo (...)

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

Odpowiedzialność sprzedawcy wynikająca z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

  Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. Ustawa w zakresie sprzedaży konsumenckiej wyłączyła stosowanie przepisów o rękojmi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało się zgoła co innego. Laptop w ogóle nie chciał odpalić po włączeniu. Napisałem do sprzedającego (...)

Roszczenia z tytułu wad budynku

Roszczenia z tytułu wad budynku

Kupiłam apartamenty nad morzem od przedsiębiorstwa handlowego, spółki jawnej. W Umowie przedwstępnej sprzedaży lokalu, którego jestem już notarialnym posiadaczem jest zapis o odbiorze jakościowym. Nabywca miał obowiązek w wyznaczonym dniu dokonania odbioru jakościowego i zgłoszenia Spółce (...)

Rękojmia za wady budynku

Rękojmia za wady budynku

Małżonkowie zakupili mieszkanie w marcu 2007 roku od właściciela tego mieszkania, który zakupił je wcześniej, tj. w październiku roku 2004 od pierwszego właściciela. Teraz okazało się, że mieszkanie, a raczej budynek, ma wady, których usunąć się nie da. Czy ostatnim właścicielom służy (...)

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Szkody w mieszkaniu sąsiadów a odpowiedzialność dewelopera

Jestem właścicielem mieszkania w bloku, które kupiłem 5 lat temu od dewelopera bezpośrednio po wybudowaniu budynku. Jakiś czas temu dostałem wezwanie od sąsiadów do usunięcia wady budowlanej tkwiącej w projekcie mojego balkonu. Polega ona na wadliwym wykonaniu systemu odprowadzania wody, na (...)

Roszczenia odszkodowawcze w umowie komisu

Roszczenia odszkodowawcze w umowie komisu

Cztery tygodnie temu został kupiony samochód osobowy na giełdzie samochodowej od Auto Komisu. Sprzedawca stwierdził, że samochód był lekko uszkodzony. Niestety już po zakupie, samochód zaczął się psuć. Wizyta u mechanika okazała się koszmarem - stwierdził on bowiem, że samochód był (...)