Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Pytanie:

Zawarłem na piśmie umowę o zakazie konkurencji, która ma obowiązywać przez 1 rok po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązał się do comiesięcznej wypłaty odszkodowania w wysokości 25% wynagrodzenia otrzymywanego przeze mnie przed ustaniem stosunku pracy. Rozwiązaliśmy z pracodawcą umowę o pracę za porozumieniem stron 16 dnia miesiąca. Po rozwiązaniu umowy odwołałem się do podpisanej przez obie strony umowy o zakazie konkurencji, gdyż nie będę wykonywał działalności konkurencyjnej opisanej w umowie. Pracodawca oświadczył, że wypłaci mi tylko jednomiesięczne odszkodowanie, gdyż rozwiąże jednostronnie umowę powołując się na paragraf o brzmieniu: \"Strony ustalają, iż Pracodawca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia\". Czy pracodawca może jednostronnie rozwiązać ze mną w/w umowę, po złożeniu przez obie strony zgodnych oświadczeń woli rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, powołując się na w/w paragraf? Nadmieniam, że pracownikiem jestem jeszcze do 31 dnia miesiąca.

Masz inne pytanie do prawnika?

31.5.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż zawarł Pan z pracodawcą umowę o pracę, która została rozwiązana za porozumieniem stron 16 dnia miesiąca ze skutkiem na koniec miesiąca, (czyli na 31). Umowa o zakazie konkurencji natomiast jest odrębną umową, związaną ze stosunkiem pracy, jednak "żyjącą własnym życiem". Oznacza to, iż umowa o zakazie konkurencji może ulec rozwiązaniu według zasad, które sama określa. Tak też się stało w opisanym przypadku. Faktycznie obydwaj Panowie złożyliście zgodne oświadczenia woli co do zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Skoro tak, to zgodziłby się Pan na cytowany w pytaniu zapis: Strony ustalają, iż "Pracodawca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia". Z powyższego wynika, iż pracodawca Pana postąpił zgodnie z Państwa umową, dokonał wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, w wyniku czego, wspomniane odszkodowanie będzie Panu wypłacane przez 1 miesiąc.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

RODO

26.8.2019 przez: aleaug

Delegacja a choroba

5.7.2018 przez: Czdominika

Brak funduszu socjalnego

20.5.2018 przez: bieniekt