Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Pytanie:

Czy sprzedaż towaru w domu klienta na jego zamówienie np. telefoniczne jest handlem obwoźnym i czy podlega opłacie targowej z tytułu prowadzonego handlu?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.6.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż podlegająca opłacie targowej

Zagadnienie opłaty targowej reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) W myśl artykułu 15 Ustawy opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ustawa szeroko definiuje pojęcia targowiska - jako wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel. Opłacie targowej nie podlega jednak sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Kluczową kwestią rozstrzygającą, czy dana sprzedaż podlega opłacie targowej jest stwierdzenie, czy odbywa się ona na targowisku.  W doktrynie występują dwa rozumienia pojęcia targowiska - pojęcie węższe oraz szersze. Pojęcie węższe pokrywa się z definicją zawartą w dekrecie z dnia 2 sierpnia 1951 r. o targach i targowiskach (Dz. U. Nr 41, poz. 312) - w tym przypadku targowiska są rozumiane jako miejsca i budowle (hale targowe, bazary) urządzone i prowadzone w sposób określony w dekrecie. Natomiast pojęcie szersze uniezależnia pojęcie targowiska od definicji zawartej w dekrecie, podkreślając iż targowiskiem może być również miejsce do tego nie wyznaczone (ulice, place),  (tak NSA w wyrokach z dnia 25 marca 1993 r., sygn. akt SA/P 207/93 i z dnia 1 października 1991 r. sygn. akt III SA/728/91).Jak wynika z powyższego, zarówno pojęcie węższe jak i szersze pod pojęciem targowiska rozumieją raczej określone miejsce publiczne, do których kupujący mają dostęp. Naszym zdaniem nie jest  sprzedażą na targowisku sprzedaż dokonana w domu klienta,  na jego telefoniczne zamówienie, przy czym sprzedaż ta nie może  polegać np. na zawieraniu samej umowy sprzedaży na targowisku, a następnie dostarczeniu towaru do domu. W takim przypadku dana sprzedaż może zostać uznana za dokonaną na targowisku. 

Porady prawne

Uwaga! Tak dokonywana sprzedaż, jako dokonywana poza lokalem przedsiębiorcy podlega szczególnym regulacjom omówionym w artykule: Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!
 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne