Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Pytanie:

Pracownik zmarł w połowie miesiąca. Pracownik miał żonę i dwoje pełnoletnich dzieci. Komu i czy można wypłacić wszystkie należne świadczenia czyli: pensję, ekwiwalent za urlop, zasiłek pośmiertny, premię?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenia finansowe po śmierci pracownika

Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:

  • małżonkowi, 
  • innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  - Są to, spełniające odpowiednie wymogi (np. wieku):
  1. dzieci własne i przysposobione, pasierbowie i pasierbice, 
  2. przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej, 
  3. rodzice, osoby przysposabiające, ojczym i macocha.   

Odprawa pośmiertna dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty określonej w przepisach kodeksu pracy.

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Prawa majątkowe ze stosunku pracy (odprawa pośmiertna nim nie jest) przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jest to więc ten sam krąg osób, co przy odprawie). W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne