Świadczenie z tytułu znalezienia pracy

Pytanie:

Osoba bezrobotna już od roku nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Osoba ta sama znalazła nowe zatrudnienie. Czy w związku z tym przysługuje jej świadczenie (dodatek) z tytułu znalezienia pracy przez pierwsze trzy miesiące zatrudnienia? Czy istnieje tego typu świadczenie? Jeżeli tak, to czy przysługuje osobie, która w momencie zatrudniania po okresie bezrobocia pobiera jeszcze zasiłek dla bezrobotnych, czy być może przysługuje również osobie, która tego zasiłku już nie pobiera? Ile obecnie wynosi kwota tego ewentualnego świadczenia?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Świadczenie z tytułu znalezienia pracy

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli: 

  1. w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę; 
  2. z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową

W przypadku, o którym mowa w pkt 1, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 (a więc w chwili obecnej 50% z kwoty 504,20 zł miesięcznie), przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2, dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 30 % zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek. 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

  1. skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane; 
  2. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny; 
  3. podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego. 

Z powyższego wynika, że z opisywanego dodatku niestety nie może skorzystać osoba, która nie pobiera zasiłku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86