Szerokość drogi dojazdowej

Pytanie:

Złożono wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 4 budynków mieszkalnych z jednoczesnym wydzieleniem 4 działek budowlanych z wewnętrzną drogą dojazdową bez przejazdu, mającą zapewnić obsługę komunikacyjną nowo projektowanych działek. Działka, na której planuje się inwestycję jest własnością prywatną. Jaka powinna być szerokość drogi w opisanym przypadku, mającej zapewnić właściwa obsługę komunikacyjną?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szerokość drogi dojazdowej

Wskazujemy, że co do zasady szerokość dróg dojazdowych zależy od celu, któremu droga taka ma służyć oraz charakteru działki i budynku.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa natomiast minimalne szerokości dojść i dojazdów do nieruchomości.

Z rozdziału 2 „Dojścia i dojazdy" wynika, że do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. (§ 14 ust. 1 )
Dopuszcza się również zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m.

Porady prawne

Z ust. 4 § 14 wynika natomiast, że dojścia i dojazdy do budynków, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne, zapewniające bezpieczne ich użytkowanie po zapadnięciu zmroku.

Art. 9 ust. 1 prawa budowlanego przewiduje możliwość odstępstw od wskazanych w art. 7 wymogów technicznych (w tym także dotyczących warunków, jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), ale tylko jeśli jest to szczególnie uzasadnione. O udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych albo o odmowie zgody na to odstępstwo orzeka właściwy organ w drodze postanowienia. Od rozstrzygnięcia tego przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji.

Przypominamy, że nie będzie możliwe wydzielenie działek, jeżeli w wyniku podziału działki nie będą miały dostępu do drogi publicznej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne