Tekst jednolity

Pytanie:

Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Tekst jednolity

Jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była wielokrotnie uprzednio nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione, Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy.

O tekście ujednoliconym można z kolei mówić w przypadku treści aktów normatywnych, których jednolitego brzmienia nie ogłoszono w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, lecz w nieurzędowych publikacjach książkowych, w prasie, w internecie itp.

Regulację dotyczącą tekstu jednolitego zawiera ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i rozporządzenie o zasadach techniki prawodawczej:

Ustawa może określić termin ogłoszenia tekstu jednolitego. Organy administracji rządowej współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw. Teksty jednolitego tych aktów ogłasza organ właściwy do wydania aktu normatywnego.

Porady prawne

Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. W obwieszczeniu przytacza się przepis ustawy upoważniający do ogłoszenia tekstu jednolitego i tytuł ustawy, której tekst jednolity jest ogłaszany, a ponadto wymienia się te wszystkie ustawy, które wprowadziły zmiany do pierwotnego tekstu tej ustawy. W obwieszczeniu zamieszcza się także treść tych przepisów zawartych w ustawach zmieniających, których nie zamieszcza się w tekście jednolitym, jako niezmieniających tekstu ustawy, której tekst zostaje ujednolicony.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne