Termin złożenia wniosku o emeryturę

Pytanie:

"W grudniu br. kończę 62 lata, posiadając 40 lat okresu składkowego. Od 2004 r. prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą, pozostając jednocześnie w stosunku pracy. Mój pracodawca zamierzał rozwiązać stosunek pracy na zasadzie porozumienia stron do końca lutego 2008 r. Jednakże obecnie pracodawca chce skrócić stosunek pracy i rozwiązać go na zasadzie porozumienia stron z dniem 31.12.2007 r. Mam zatem zamiar złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę korzystając z ustawowej możliwości (wiek pow. 60 lat, okres pracy pow. 35 lat i orzeczenie TK o niezgodności ustawy o rentach i emeryturach z ustawą zasadniczą). Nie zamierzam jednocześnie zakończyć działalności gospodarczej. Czy mając na uwadze nową stawkę bazową (od marca 2008) mogę złożyć wniosek w marcu 2008 r. czy też muszę go złożyć zaraz po zakończeniu stosunku pracy - w styczniu 2008 r.?"

Odpowiedź prawnika: Termin złożenia wniosku o emeryturę

Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 3, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pracodawcy zobowiązani są do przygotowania wniosku o emeryturę i przedłożenia go za zgodą pracownika organowi rentowemu nie później niż na 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia pracownika na emeryturę. Jednakże kompletowanie wniosku przez pracodawcę nie jest bezwzględnym wymogiem, albowiem na podstawę art. 116 w/w ustawy, z wnioskiem o świadczenie występuje bowiem zainteresowany i on wniosek taki może złożyć bezpośrednio do organu rentowego - bez pośrednictwa pracodawcy.

Na podstawie art. 29 ust. 2 w/w ustawy, świadczenie emerytalne przysługuje ubezpieczonym, którzy ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z kolei, w ustępie 3 w/w przepisu, ustawodawca wyłącza stosowania art. 29 ust. 2 w przypadku wnioskodawcy, który przez cały okres składkowy podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Z opisu sytuacji wynika więc, że przez okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 (25 lat), podlegał Pan ubezpieczeniu emerytalnemu z tytułu pozostawania w stosunku pracy (w rzeczywistości okres składkowy wynosi 40 lat).

W związku z powyższym (warunek ustawowy 25-letniego ubezpieczenia emerytalnego z tytułu pozostawania w stosunku pracy, został spełniony), nie ma Pan obowiązku składać wniosku o przyznanie świadczenia emerytalnego bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy (w styczniu 2008 r.), może Pan taki wniosek złożyć w marcu 2008 r.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika