Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

Pytanie:

Chciałbym przeprowadzić szkolenie w zakresie palacz kotłów i SEP do 1 KW. Prowadzę działalność szkoleniową jako osoba fizyczna. Jakie wymagania muszę spełnić (program, kadra, egzamin)?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uprawnienia palacza kotłów i SEP do 1 KW

Zgodnie z prawem energetycznym, osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.  

Zarówno urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV jak i kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi są urządzeniami, które wymienianymi w tym rozporządzeniu. Zgodnie z rozporządzeniem, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu:

1) na stanowiskach eksploatacji:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 

 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, 

 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska; 

2) na stanowiskach dozoru:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 

 • przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 

 • przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 

 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 

 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 

 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 

 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

Sprawdzenia posiadania kwalifikacji dokonuje komisja kwalifikacyjna w drodze organizowanego przez nią egzaminu.

Ani prawo energetyczne, ani rozporządzenie dotyczące zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci nie wymaga, aby dana osoba przeszła szkolenie, nie wskazuje również konkretnego programu, ani kwalifikacji potrzebnych kadrze uczącej, wskazuje jedynie, że aby zdać egzamin dana osoba ta ma posiadać odpowiednia wiedzę. Jeżeli chce Pan przygotowywać osoby do takich egzaminów, należy w programie umieścić zakres wiedzy wymaganej do egzaminu.

Sam natomiast egzamin jest przeprowadzany przez komisje kwalifikacyjne, które są powoływane:

 1. u przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej 200 osób wykonujących prace, z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

 2. przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, jeżeli statuty tych stowarzyszeń zawierają postanowienia określające zakres wykonywanej działalności na rzecz gospodarki energetycznej, 

 3. w jednostkach podległych właściwym ministrom lub Szefom Agencji, o których mowa w art. 54 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 

- na ich wniosek. Komisje kwalifikacyjne są powoływane na okres 5 lat przez Prezesa URE.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335