Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Pytanie:

"Jestem zatrudniony jako nauczyciel informatyki w gimnazjum w wymiarze 4/18 (4 godziny lekcyjne w tygodniu) na czas określony, czyli do końca roku szkolnego. Często też wyjeżdżam w związku z prowadzona przeze mnie działalnością gospodarczą i wyjazd może mi się pokryć z zajęciami. Czy przysługuje mi urlop, jeśli tak to w jakim wymiarze i na jakich warunkach?"

Odpowiedź prawnika: Urlop nauczyciela z placówki feryjnej

Urlopy nauczycielskie zostały uregulowane w Karcie Nauczyciela. Zakładamy, że w Pańskiej szkole przewidziane są ferie (letnie i zimowe). Stosownie do art. 64 ust. 1 nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Jeśli chodzi o nauczycieli zatrudnionych na czas określony, to nauczyciel zatrudniony przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych powyżej. Nauczyciel zatrudniony przez okres krótszy niż 10 miesięcy w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć.

Tylko w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlop bezpłatny przysługuje tylko nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika