Używanie wizerunku godła i herbu

Pytanie:

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Używanie wizerunku godła i herbu

Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 r..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wizerunku orła ustalonego dla godła używają:

 • organy władzy państwowej, 
 • organy administracji rządowej, 
 • gminy, związki międzygminne oraz ich organy, 
 • powiaty, związki powiatów oraz ich organy, 
 • samorządy województw oraz ich organy, 
 • sądy, prokuratury i komornicy sądowi, 
 • samorządowe kolegia odwoławcze, 
 • regionalne izby obrachunkowe, 
 • jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • jednostki organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, 
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej, 
 • szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, 
 • inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.

Natomiast godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do:  

Porady prawne
 • organów państwowych,  
 •  organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, 
 • klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, 
 • jednostek Sił Zbrojnych,  
 • szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,  
 • przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.  

Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione powyżej, jeżeli zapewni się temu symbolowi otoczenie czcią i szacunkiem. Zezwolenie na użycie godła dla celów handlowych wydaje wojewoda.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne