Warunki zabudowy zagrodowej

Pytanie:

"Posiadam 14 h gruntów rolnych z wydanymi warunkami zabudowy zagrodowej. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie jest 8.5 h. Czy mogę wydzielić z tego gospodarstwa działkę o powierzchni 3000m2 i wystąpić o wydanie warunków zabudowy zagrodowej na ta działkę? Czy po uzyskanie warunków zabudowy mogę ta działkę sprzedać? Czy nowy właściciel może wybudować tam dom zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy?"

Odpowiedź prawnika: Warunki zabudowy zagrodowej

Zabudowa zagrodowa jest dopuszczalna (nie jest wtedy wymagany warunek zabudowy sąsiedniej), jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie. Pod pojęciem zabudowy zagrodowej rozumie się budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

Jeśli średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w danej gminie wynosi 8.5 h., to niestety nie będzie możliwe uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy zagrodowej (siedliskowej) dla działki o powierzchni 3000m2.

Możliwa jest sprzedaż działki po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Odnosząc się generalnie do możliwości przeniesienia decyzji na inną osobę (np. nabywcę nieruchomości), należy wskazać, iż organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie (63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wydaje się, iż w przedstawionej sytuacji można co najwyżej rozważyć podział działki po zakończeniu budowy. należy jednak wskazać, iż niezbędne może okazać się uzyskanie  decyzji zatwierdzającej podział, stosownie do art. 92 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepisy te stosuje się do nieruchomości rolnych i leśnych, jeśli dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha.

Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika