Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Pytanie:

"Wiem, że upadłość nie może zostać przeprowadzona dla spółki cywilnej, ale dla jej wspólników jako przedsiębiorców. Wiadomym jest też, że upadłość może zostać przeprowadzona jedynie przy spełnieniu pierwszego podstawowego warunku - posiadania środków na pokrycie kosztów postępowania (czytaj na syndyka). Jedna upadłość to koszty ok. 30 - 50 tys. zł minimum. Ubogi nie może skorzystać z tego prawa. Zakładając, że wspólników jest 5-ciu, koszty postępowania dla każdego z nich osobno powodują potrzebę posiadania zasobu 150 tys. zł. Czy w przypadku zgłoszeniu wniosku o upadłość na etapie obecnego statusu organizacyjnego jako spółki cywilnej, postępowanie upadłościowe wszystkich wspólników spółki cywilnej może być prowadzone poprzez jedno postępowanie wspólne? Czy też upadłość musi być prowadzona dla każdego wspólnika oddzielnie?"

Odpowiedź prawnika: Wspólne postępowanie upadłościowe wspólników s.c.

Stosownie do art. 215 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w razie ogłoszenia upadłości wszystkich wspólników spółki cywilnej sąd może połączyć do łącznego rozpoznania sprawy upadłościowe prowadzone wobec wspólników tej spółki.

Oczywiście ogłoszenie upadłości jednego wspólnika spółki cywilnej nie przesądza jeszcze o upadłości pozostałych. By sprawy mogły być połączone, upadłość musi wpierw osobno ogłosić każdy wspólnik.

Połączenie postępowań nie jest obowiązkiem sądu. Sąd powinien połączyć je wtedy, gdy przyczyni się do obniżenia kosztów i usprawnienia postępowania - np. wtedy, gdy we wszystkich sprawach, które mają być połączone, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego (F. Zedler Prawo upadłościowe i naprawcze, Komentarze Zakamycza, Zakamycze 2003, s. 574).

W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza, syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę do wszystkich połączonych spraw. Dla każdego z upadłych sporządza się osobne listy wierzytelności oraz plany podziału funduszów masy upadłości, w których z urzędu uwzględnia się zaspokojenie wierzytelności, za które upadli odpowiadają solidarnie. Wynagrodzenie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz koszty likwidacji pokrywa się proporcjonalnie do wartości masy upadłości każdego z upadłych.

Proszę pamiętać, iż stosownie do art. 874 § 2 k.c. spółka cywilna ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika