Wstąpienie w stosunek najmu - zmiana wynajmującego

Pytanie:

"Czy postanowienia umowy najmu lokalu użytkowego dotyczące warunków wypowiedzenia oraz warunków finansowych, którą zawarł poprzedni właściciel lokalu są zobowiązujące dla nowego właściciela?"

Odpowiedź prawnika: Wstąpienie w stosunek najmu - zmiana wynajmującego

Z opisanego stanu faktycznego domyślamy się, iż zmienił się właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem, w której lokal był wynajmowany. Na ten temat wypowiada się wprost przepis artykułu 678 kodeksu cywilnego. Stanowi on, iż w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.

Jeżeli zatem stał się Pan nowym właścicielem rzeczy najętej, to w świetle prawa wstąpił Pan w miejsce poprzedniego wynajmującego i jest Pan związany (tak jak gdyby to Pan zawarł tę umowę) postanowienia umowy najmu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika