Wyliczenie kapitału początkowego

Pytanie:

Mój problem dotyczy jedynie tego, że 1993 rok był okresem nieprzerwanych studiów dziennych i jako taki powinien być liczony w całym okresie jako nieskładkowy. W moim przypadku okres nieskładkowy, co byłoby zgodne z ustawą, obejmuje przedział począwszy od 1989 roku, kiedy rozpoczynałem studia do 1994 roku, w którym je ukończyłem. Natomiast podjęcie pracy w trakcie studiów w okresie 3 miesięcy 1993 roku według założeń ZUS-u spowodowało odniesienie zarobku ze wspomnianego okresu pracy do całego nieprzerwanego roku studiów (1993), co istotnie wpłynęło na zmniejszenie wskaźnika kapitału początkowego. Dlatego nie mogę się pogodzić z faktem, że ZUS te 3 miesiące pracy w trakcie trwania studiów czyli okresu nieskładkowego potraktował jako przychód z całego roku odnosząc 3 miesięczny zarobek do skali wynagrodzenia całorocznego w gospodarce. Przecież studiowałem w całym 1993 roku, a pracowałem jedynie 3 miesiące, i to też w trakcie studiów. Czy ZUS mógł tak obliczyć kapitał początkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wyliczenie kapitału początkowego

Dla wyjaśnienia Pana sytuacji warto wskazać, że dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy przed dniem wejścia w życie test ustawy (1 stycznia 1999 r.) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek, ustala się kapitał początkowy. Pan jak wynika z treści pytania był zatrudniony przed 1999 r. Zatem za okres poprzedzający ustala się kapitał początkowy. Kapitał początkowy stanowi równowartość kwoty obliczonej według zasad określonych w art. 174 pomnożonej przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone zgodnie z art. 26 ust. 3 dla osób w wieku 62 lat. Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie test ustawy. Nie odnosimy się do wysokości kapitału początkowego. Zgodnie z art. 174 ust. 1 ustawy o rentach i emeryturach z FUS kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. Kapitał zatem wynosi:

Porady prawne
  1. 24 % kwoty bazowej (1 220, 89 zł) oraz

  2. po 1,3 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

  3. po 0,7 % podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Przy obliczaniu kapitału okresy, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Zatem okres 3 miesięcy pracy w 1993 jest odrębnie uwzględniany od okresu 9 miesięcy w tym roku. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy okresy składkowe, okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5, oraz okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-4 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2 (Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych). W 1993 r. okresem składkowym jest okres zatrudnienia, zaś nieskładkowym okres nauki w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala się na zasadach określonych w art. 15, 16, 17 ust. 1 i 3 oraz art. 18, z tym że okres kolejnych 10 lat kalendarzowych ustala się z okresu od dnia 1 stycznia 1980 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. Wskazać należy, że przepis art. 17 ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru kapitału początkowego w myśl art. 15 ust. 1 dla ubezpieczonego urodzonego przed dniem 31 grudnia 1968 r. z powodu nauki w szkole wyższej, o której mowa w art. 7 pkt 9.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 15-18 podstawę wymiaru stanowi ustalona przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych. W celu ustalenia podstawy wymiaru kapitału:

  • oblicza się sumę kwot podstaw wymiaru składek w okresie każdego roku z wybranych przez zainteresowanego lat kalendarzowych;

  • oblicza się stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu;

  • oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury lub renty, oraz

  • mnoży się przez ten wskaźnik kwotę bazową.

Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych, przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych z tych lat przez okres roku lub w okresie krótszym niż rok nie pozostawał w ubezpieczeniu. Zatem bierze się przy wyliczaniu kapitału okres ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), przy czym do obliczania współczynnika bierze się tylko okres za który odprowadzano składki. Przy czym powstaje pytanie czy jest to okres 10 kolejnych lat przed 1 stycznia 1999 r. czy okres rzeczywisty podlegania ubezpieczeniu. Zgodnie z art. 17 ustawy o rentach i emeryturach z FUS jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru renty w myśl art. 15 ust. 1 do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się podstawę wymiaru składek za okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu. Okresem uwzględnianym jest zatrudnienie i okres studiów (od 1 października 1989 r.) a zatem okres ten nie daje minimum 10 lat (dawałoby ten okres, gdyby podstawa wymiaru wynikająca z ubezpieczenia była liczona od 1 stycznia 1989 r.).

Zasugerowana w przedstawionym zagadnieniu możliwość przyjęcia przy ustalaniu podstawy wymiaru okresu faktycznego ubezpieczenia mieszczącego się w wybranych przez ubezpieczonego kolejnych dziesięciu latach kalendarzowych wchodzi w rachubę, gdyż w sytuacji, gdy ubezpieczony nie ma możliwość wyboru okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, przepisy art. 17 ust. 1 i 3 mają zastosowania. Nie można jedynie wybrać do ustalenia podstawy wymiaru dowolnych lat podlegania ubezpieczeniu mieszczących się w latach 1980-1998, gdyż art. 16 wyklucza taką możliwość. Zatem okres studiów się zalicza i podstawa jest ustalona z okresu 1 października 1989 r. do 31 grudnia 1998 r. (okres faktycznego podlegania ubezpieczeniu). Zresztą nawet jeśli nie liczyć by okresu studiów, to i tak w okresie rzeczywistego ubezpieczenia od 1993 r. (zatrudnienie) należałoby Panu liczyć podstawę wymiaru. Zatem rok 1993 i tak wchodziłby do okresu, od którego należało wyliczyć współczynnik (liczy się od okresów składkowych - zatrudnienie a nie od nieskładkowych - studia) i wysokość kapitału zakładowego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Czy sposób ustalenia kapitału początkowego zgodny z Konstytucją?

Czy sposób ustalenia kapitału początkowego zgodny z Konstytucją?

11 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Anny W. dotyczącą sposobu ustalenia wskaźnika wysokości wymiaru kapitału początkowego osoby ubezpieczonej określonego w załączniku do decyzji ZUS. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 4 pkt 2 w związku (...)

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Jak obliczyć kapitał początkowy?

Co to jest kapitał początkowy.Kapitał początkowy jest pojęciem wprowadzonym przez ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pojęcie to wiąże się ściśle z reformą systemu ubezpieczeń społecznych dokonaną przez powoływaną ustawę od dnia 1 stycznia 1999 roku.Kapitał (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących (...)

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Kiedy ZUS ponownie przeliczy emeryturę, rentę lub kapitał początkowy?

Sprawdź, czy możesz ponownie przeliczyć emeryturę, rentę lub kapitał początkowy z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego pracowników Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru Twojej emerytury, (...)

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Przeliczenie świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego

Jeśli do ustalenia podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjął „wynagrodzenie zerowe”, to zainteresowany może zgłosić wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia lub kapitału początkowego z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia pracowników. Oznacza (...)

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

Kapitał początkowy. Jakie dokumenty potrzebne są do jego ustalenia?

  Jeszcze do 31 grudnia 2003r. ubezpieczeni mogą samodzielnie lub za pośrednictwem swojego pracodawcy, przekazywać dokumenty wymagane do ustalenia kapitału początkowego wraz z wnioskiem o ten kapitał. ZUS oblicza kapitał początkowy na podstawie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i uzyskiwanych (...)

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistyczne wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistyczne wchodzi w życie

Większa pomoc dla zasłużonych Większa pomoc dla szczególnie zasłużonych dla Polski – to główne założenie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która właśnie weszła w życie. – (...)

Wyliczanie kapitału początkowego. Korzystne zmiany w emeryturach

Wyliczanie kapitału początkowego. Korzystne zmiany w emeryturach

Część obecnych i przyszłych emerytów ma szansę na wyższe świadczenie. 1 maja weszły w życie zmiany w ustawie emerytalnej. Pozwolą podwyższyć świadczenie między innymi osobom, które studiowały przed 1999 rokiem albo opiekowały się wtedy dzieckiem. W maju w przepisach pojawiło się (...)

Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski

Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy, której należy się szczególne uhonorowanie za działalność na rzecz wolnej Polski. Podstawowym celem ustawy jest poprawa sytuacji (...)

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych w ZUS

Co roku 1 czerwca ZUS rozpoczyna waloryzację środków zgromadzonych na kontach i subkontach ubezpieczonych, w tym waloryzację kapitału początkowego. Jak środki rosną w wyniku waloryzacji? Środki rosną wtedy o określony procent. Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu (...)

Zmiany w wyliczaniu emerytur i rent. Sejm przegłosuje?

Zmiany w wyliczaniu emerytur i rent. Sejm przegłosuje?

Doprecyzowanie zasad wyliczania kapitału początkowego oraz wysokości świadczenia emerytalnego - przewiduje projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z FUS autorstwa SLD, którym zajmuje się Sejm. Od lipca 2014 roku prace nad nim toczyły się w podkomisji nadzwyczajnej, powołanej specjalnie (...)

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Przykładowe obliczenie wysokości kapitału początkowego

Obecnie mam 40 lat. Okres składkowy wynosi 16 lat i 7 miesięcy, natomiast okres nieskładkowy 1 miesiąc. Okresy te podaje na dzień 31 grudnia 1998r.Nasz użytkownik wskazał nam wysokość swoich zarobków z ostatnich 10 lat. Na podstawie tabeli przeciętnego rocznego wynagrodzenia wskaźnik tych (...)

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Przeliczenie emerytur nie dla wszystkich

Nie wszyscy skorzystają z nowych tablic GUS... Emeryci składają wnioski o przeliczenie swoich świadczeń w związku z nowymi tablicami średniego dalszego trwania życia. Część z tych wniosków nie ma jednak żadnych podstaw i ZUS odmówi przeliczenia emerytury. Przeliczenie emerytury (...)

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit a świadczenia emerytalne

Brexit już wkrótce W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 roku większość Brytyjczyków opowiedziała się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. W dniu 10 kwietnia Rada Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu okresu przewidzianego w art. 50 do (...)

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jakie emerytury dla nauczycieli?

Jesteś nauczycielem urodzonym po 1948 r.? - Dowiedz się, kiedy możesz przejść na emeryturę lub podobne świadczenie z ZUS. Jest kilka możliwości, abyś mógł przejść na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Możesz także poczekać z tą decyzją. Poniżej (...)

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  O jakie rekompensaty chodzi?  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, lecz nie nabyły z tego tytułu (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Refundacja m.in. leków

Refundacja m.in. leków

Jednym z głównych zadań ministra zdrowia jest zapewnienie pacjentom dostępu do skutecznych i bezpiecznych produktów leczniczych, a przy tym zmniejszanie kosztów leczenia dla pacjentów. Jednym z głównych narzędzi realizacji tego zadania, które (...)

Do wymiaru świadczeń z FUS przy braku dokumentów płacowych będzie przyjmowane najniższe wynagrodzenie?

Do wymiaru świadczeń z FUS przy braku dokumentów płacowych będzie przyjmowane najniższe wynagrodzenie?

Jakie zmiany mają dotyczyć obliczania podstawy wymiaru świadczeń z FUS?Poselski projekt, który jest teraz w Sejmie, zakłada nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie obliczania podstawy wymiaru świadczeń. Wnioskodawcy chcą, aby przy obliczaniu (...)

Nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy?

Nowy system naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy?

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który jest teraz w Sejmie, dotyczy wprowadzenia nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Kapitał początkowy - spóźniony wniosek

Nasz pracownik nie zdążył przekazać wszystkich wymaganych do ustalenia kapitału początkowego dokumentów w terminie ustalonym przez organ ubezpieczeniowy, czyli do końca 2006 roku. Czy jest jeszcze możliwe przekazanie danych do ubezpieczyciela celem wyliczenia kapitału początkowego? Termin, (...)

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie ta emerytura? W jaki sposób samodzielnie obliczyć wysokość tej emerytury? Przy ustalaniu wysokości (...)

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Emerytura wojskowa a kapitał początkowy

Jestem emerytem wojskowym. Świadczenie to nabyłem w 1996 roku. Zaraz po nabyciu świadczeń jak wyżej podjąłem prace w cywilu na pełnym etacie i obecnie osiągam stosunkowo wysokie przychody w stosunku do świadczeń emerytalnych pobieranych z Wojskowego Biura Emerytalnego. W tej sytuacji rozważam (...)

Ustalenie kapitału początkowego

Ustalenie kapitału początkowego

Jestem członkiem zakonu. Jestem odpowiedzialnym za ubezpieczenia wszystkich członków naszego zakonu od wejścia reformy ubezpieczeniowej. Mam duże wątpliwości prawne co do ustanowionej formy realizacji kapitału początkowego i jego obsługi przez urzędników ZUS. Wiem, że reforma ubezpieczeń (...)

Obliczanie kapitału początkowego

Obliczanie kapitału początkowego

Jesteśmy spółką z o.o., zatrudniającą około 30 osób. Czy mamy obowiązek wystąpić w imieniu pracowników do ZUS z wnioskiem o ustalenie kapitału początkowego? Zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ubezpieczeni oraz płatnicy (czyli (...)

Ustalenie wysokości kapitału początkowego

Ustalenie wysokości kapitału początkowego

W sierpniu 2002 r. złożyłam w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych indywidualny wniosek o ustalenie kapitału początkowego. Wniosek bez zastrzeżeń został przyjęty. Od stycznia 2003 r. podjęłam pracę. Czy należy o tym powiadomić ZUS, jeżeli tak to w jakiej formie? W jakim terminie powinnam (...)

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej i okresy przebywania na bezrobociu? Zgodnie z art. 174 ust. 3 ustawy emerytalnej podstawę wymiaru kapitału początkowego ustala (...)

Obowiązek wydania świadectwa pracy

Obowiązek wydania świadectwa pracy

W roku 1998 przez pół roku pracowałam w prywatnej firmie. Nie mam świadectwa pracy (nie pamiętam czy otrzymałam, czy zgubiłam). Zwróciłam się do tejże firmy o duplikat. Właściciel firmy nie chce mi wydać twierdząc, że nie rozliczyłam się z zaliczki i nie wyda go. Nie mogę uzyskać (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie emerytury? Z góry dziękuję za odpowiedź! Opinia prawna: Niniejsza opinia (...)

Treść umowy o dzieło

Treść umowy o dzieło

Czy umowa, której przedmiotem jest przygotowanie dokumentacji związanej z ustaleniem kapitału początkowego, może być zakwalifikowana jako umowa o dzieło? Kodeks cywilny w art. 627 stanowi, iż przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, (...)

Błędy w dokumentach przy wyliczaniu kapitału

Błędy w dokumentach przy wyliczaniu kapitału

Zostały złożone dokumenty do kapitału początkowego za jednego z pracowników. Otrzymując potwierdzenie na złożonych formulrzach Rp-6 i Kp-1 pracownik zauważył, że osoba, która w jego imieniu wypełniała te formularze pomyliła się i w jednym z nich wstawiła nieprawidłowe numery NIP i (...)

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Emerytura dla osoby urodzonej po 31 grudnia 1948

Jak będzie obliczona wysokość emerytury dla osoby, która zakończyła pracę zawodową w roku 1991, po 20 (udokumentowanych) latach pracy i od tego czasu nie pracuje zawodowo i do osiągnięcia wieku uprawniającego do emerytury czyli do roku 2010 już pracy zawodowej nie podejmie? Sytuacja dotyczy (...)

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Jakie dokumenty należy archiwizować i przez ile lat po zwolnieniu pracownika? Jakim dokumentem muszę się okazać przed inspektorem z PIP, żeby udokumentować mu, że wszyscy pracownicy otrzymali odzież ochronną? Czy muszę mieć na to fakturę? Czy z odpowiedzi tej mam rozumieć, że z teczki (...)

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Od 01-10-2004 rolnicy ze względu na formę opodatkowania dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej lub przekroczeniu zapłaconego podatku zostali wykluczeni z ubezpieczenia w KRUS na rzecz ZUS. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obalono przepisy związane z ubezpieczeniem w KRUS. Rolnicy wyrejestrowują (...)

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Jakie są okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są następujące okresy:   1)   ubezpieczenia;   2)   opłacania składek na ubezpieczenie (...)

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Od 01-10-2004 rolnicy ze względu na formę opodatkowania dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej lub przekroczeniu zapłaconego podatku zostali wykluczeni z ubezpieczenia w KRUS na rzecz ZUS. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obalono przepisy związane z ubezpieczeniem w KRUS. Rolnicy wyrejestrowują (...)

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Okresy składkowe w ubezpieczeniu emerytalnym

Jakie są okresy składkowe przy ustalaniu prawa do emerytury? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych okresami nieskładkowymi są następujące okresy:   1)   ubezpieczenia;   2)   opłacania składek na ubezpieczenie (...)

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

Co to znaczy, że wymiar składki zdrowotnej zus od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynosi 8% od kwoty zadeklarowanej, a jednocześnie podstawą wymiaru jest dochód? Czy może taka osoba zadeklarować mniejszą podstawę wymiaru składki niż wynosi jej dochód? Stosownie (...)

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Zwrot składki OC za wniewykorzystany okres

Kiedy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC? Art. 41. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, stanowi że: Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje, (...)

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Zwrot składki ubezpieczenia na życie.

Chciałbym zrezygnować z ubezpieczenia na życie które wziąłem w banku. Niedawno złożyłem pismo oświadczające że rezygnuję i że żądam zwrotu części składki ubezpieczeniowej. Czy bank może zakwestionować mój wniosek? Zgodnie z § 4 ust. 2 warunków grupowego ubezpieczenia, (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. Czy jesteście mi Państwo w stanie poradzić jakie składki powinnam płacić, żeby taki (...)

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać większy zasiłek macierzyński?

Właśnie jestem w piątym miesiącu ciąży, od niecałego roku czasu prowadzę własny biznes (jednoosobowa działalność gospodarcza). Chciałabym po porodzie uzyskać jak najwyższy zasiłek macierzyński. Czy jesteście mi Państwo w stanie poradzić jakie składki powinnam płacić, żeby taki (...)

Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia

Ustalanie granic potrąceń dla świadczenia

Pobieram emeryturę z której ZUS potrąca alimenty oraz zobowiązanie na podstawie sadowego tytułu wykonawczego. Istnieje rozbieżność co do sposobu liczenia kwoty potrącenia (60%). ZUS potrąca łącznie z kwoty brutto tzn. z kwoty zobowiązania przed odliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne (...)

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, zgodnie z art. 6 ustawy (...)

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

Przedawnienie roszczenia o zapłatę składki

Czy okres przedawnienia niezapłaconej składki OC komunikacyjnego wynosi 3 lata, tak jak w transakcjach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?  Do umów ubezpieczenia obowiązkowego (w tym OC komunikacyjnego), w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. (...)

Rozwiązanie umowy a obowiązek zapłaty składki

Rozwiązanie umowy a obowiązek zapłaty składki

Ubezpieczyłem samochód w PZU z tytułu AC. Składkę rozłożyłem na 4 raty. Po zawarciu ubezpieczenia zapłaciłem pierwszą ratę składki następna rata miała być płatna za 3 miesiące. Po około 2 miesiącach miałem kolizję z mojej winy. Zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie. Rozbity (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej u.s.r.). Zgodnie z art. 16 u.s.r. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega z mocy ustawy rolnik, (...)

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Składka na NFZ, a umowa zlecenia

Prowadzę działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zamierzam \"zatrudnić\" kogoś na umowę zlecenie na czas nieokreślony (będzie to osoba z zewnątrz, nie zatrudniona u mnie). Zleceniobiorca będzie wykonywał czynności pomocnicze związane z pośrednictwem, a jego wynagrodzenie (...)

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Odprowadzanie składek przez ZUS do OFE

Dlaczego ZUS odprowadza moje składki do OFE za prawie każdy miesiąc na raty (zdarzają się nie 2 a nawet 3 raty za 1 miesiąc), z czego OFE pobiera od każdej raty składki prowizje? Prócz tego ZUS odprowadza składki nieterminowo, z czego znowu z moich składek potrącane są odsetki. Czy powinnam (...)

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka-składki

Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka-składki

Chodzi o pewne rozwiedzione małżeństwo. Rozwiedli się oni kilka lat temu. Mąż był nałogowym alkoholikiem wiec zaraz po rozwodzie przepadł. Zostawił żonę z 5 - ciorgiem dzieci. Mąż nie płacił alimentów. Problem jest z ziemią którą małżonkowie wspólnie uprawiali tj 6 ha. Ziemia ta (...)

Składki ZUS w spółce komandytowej

Składki ZUS w spółce komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej: komandytariusz i komplementariusz (osoby fizyczne) płacą z tego tytułu składki ZUS. Wspólnicy nie są zatrudnieni w spółce. Składki są opłacane z konta bankowego spółki. Czy składki te będą kosztem dla spółki? Czy wspólnicy powinni zwrócić spółce (...)