Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Pytanie:

"Kobieta kończy 55 lat w listopadzie 2006 roku. Staż pracy: 33 lata. Nie przystąpiła do OFE. Zamierza przejść w listopadzie 2006 roku na wcześniejszą emeryturę. Wg jakiego systemu obliczona zostanie ta emerytura? W jaki sposób samodzielnie obliczyć wysokość tej emerytury?"

Odpowiedź prawnika: Wyliczenie wcześniejszej emerytury

Przy ustalaniu wysokości emerytury dla osób nabywających prawo do wcześniejszej emerytury  kapitał początkowy podlega przeliczeniu poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy zwykłym wiekiem emerytalnym (dla kobiety 60 lat), a faktycznym wiekiem przejścia na emeryturę. Okresy składkowe, o których mowa powyżej ustala się z dokładnością do pełnego miesiąca.  Do przeliczonego kapitału początkowego stosuje się poniższe zasady: Wartość kapitału początkowego ustala się na dzień wejścia w życie ustawy.  Pierwszej waloryzacji kapitału początkowego dokonuje się od dnia 1 czerwca 2000 r. przez pomnożenie tego kapitału wskaźnikiem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia z 1999 r., pomniejszonego o naliczone i potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia za 1998 r.  Drugiej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2001 r. dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-5, 9 i 10 oraz w art. 25a ustawy o emeryturach i rentach. Trzeciej waloryzacji przeprowadzanej od dnia 1 czerwca 2002 r. oraz kolejnych dokonuje się na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-8 i 10 oraz w art. 25a. Kapitał początkowy ewidencjonowany jest na koncie ubezpieczonego. Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Jak obliczyć kapitał początkowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika