Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Pytanie:

Znowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31.07.2007 r. nie przewiduje wynagrodzenia za pracę w organach spółdzielni innych niż Zarząd, chyba że nowy statut będzie przewidywał inaczej. Czy członkom Rady Nadzorczej, których kadencja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowelizacji i trwa po wejściu w życie wypłacać wynagrodzenia skoro stary statut takiego wynagrodzenia nie przewiduje, a nowy nie został jeszcze uchwalony? Jeżeli tak, to na jakiej podstawie? Dotychczas członkowie Rady otrzymywali wynagrodzenie na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

Masz inne pytanie do prawnika?

3.10.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej SM

Zgodnie z art. 8 [2] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Porady prawne

Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 r., stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie Prawo spółdzielcze. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w mocy. Przepisy przejściowe (art. 10) dotyczące art. 8 [2] dotyczą tylko kadencji rady nadzorczej. Jeśli  spółdzielnia nie uchwaliła jeszcze statutu , z którego wynikałoby prawo członków rady nadzorczej do wynagrodzenia, to takie wynagrodzenie nie jest wypłacane.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne