Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Pytanie:

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony 1 roku. W umowie istnieją zapisy, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca jeśli najemca zalega z opłatami za media za conajmniej 2 miesiące, jeśli oddaje w używanie przedmiot najmu osobie trzeciej bez zgody wynajmującego, najemca będzie zalegał z opłatami czynszu za conajmniej 2 pełne okresy płatności. Najemca opóźnia się również z opłatami czynszu co miesiąc, okazało się również, że z lokalu korzysta osoba trzecia bez mojej zgody, najemca nie opłacił rachunku za wodę za 4 miesiące. Czy mam prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca na podstawie powyższych przesłanek? Czy takie wypowiedzenie nie będzie stało w sprzeczności z jakimikolwiek przepisami (np. ustawą o ochronie lokatorów)? Czy o fakcie wypowiedzenia mogę zawiadomić lokatora np. sms-em (niestety nie przebywa pod adresem zameldowania, nie odbiera również telefonów - umowa nie zawiera konieczności poinformowania o tym fakcie w formie pisemnej)?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.10.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

W przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.; dalej: ustawa o ochronie lokatorów).

Zgodnie z art. 11 ust. 1. ustawy o ochronie lokatorów, jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy (art. 21 nie będzie miał znaczenia w przedstawionej sprawie). Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. Wymóg ten jest bezwzględny, zatem fakt, iż umowa zawiera inne postanowienia nie będzie miało tutaj znaczenia. W każdym wypadku będzie Pan musiał dokonać wypowiedzenia w formie pisemnej.

Porady prawne

Przepisy powyższych ustępów wskazują:

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

4) używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.

3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3 % wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:

1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;

2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.

4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego.

5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4

Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 10 ustawy o ochronie lokatorów, z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania tego stosunku. „Ważne przyczyny” to takie, które leżą po stronie wynajmującego lub lokatora bądź w splocie ich relacji i które w kontekście istniejącego najmu lokalu nie dają szans na rozwiązanie konfliktu interesów w zgodzie z zasadami współżycia społecznego (te ostatnie muszą uwzględniać zarówno usprawiedliwione interesy właściciela, jak i lokatora). Dopiero rozwiązanie najmu czyni zadość tym interesom (por. Myczkowski Lesław, Gola Alfred - Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa 2003 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis s. 194).

Ograniczenia wypowiadania umów przewidziane w art. 11 dotyczą przede wszystkim umów zawartych na czas nieoznaczony, ale mogą dotyczyć także umów terminowych. Przyczyny przedterminowego rozwiązania umowy powinny pokrywać się z przewidzianymi w tym przepisie. Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony wtedy tylko będzie skuteczne, gdy taką możliwość przewiduje umowa, wskazując, z jakich konkretnie przyczyn może zostać rozwiązana przed terminem. Natomiast rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest możliwe w każdym czasie (por. Myczkowski Lesław, Gola Alfred – op. cit.).

Z powyższych przepisów wynika, iż będzie mógł Pan wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas określony wcześnie, ale jedynie w przypadku, gdy umowa najmu zawiera takie postanowienia oraz postanowienia te są zgodne z ustawą o ochronie lokatorów (a więc ze wskazanymi przepisami art. 11).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika,że będzie Pan mógł wypowiedzieć umowę najmu z przyczyny wskazanej w art. 11 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o ochronie lokatorów w związku z określonymi postanowieniami umownymi. Pamiętać jednak należy, że wypowiedzenie to ma być dokonane na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak więc, gdyby wypowiedzenie zostało najemcy złożone 14 października 2010 r., wówczas okres wypowiedzenia minie z upływem 30 listopada 2010 r. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej (pod rygorem nieważności) i wskazania przyczyny, dla której następuje.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie (z wyjątkiem kilkunastu przepisów) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych (...)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Rozwiązanie umowy najmu (stan prawny do 10.07.2001)

W jaki sposób może być rozwiązana umowa najmu? Umowa najmu może być rozwiązana: na mocy zgodnego porozumienia stron, przez jedną ze stron umowy - czyli przez wynajmującego lub najemcę. Możliwość jednostronnego rozwiązania najmu występuje w dwóch postaciach: bez zachowania (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zwaną dalej ustawą. Ma ona zastosowanie wyłącznie do lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokali (...)

Naganne zachowanie najemcy - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Naganne zachowanie najemcy - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Do umowy najmu prywatnego lokalu mieszkalnego zastosowanie znajdują nie tylko przepisy kodeksu cywilnego ale także ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Okoliczność ta powoduje, iż w zasadzie wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę (...)

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Jak nabywać mieszkania od gminy - opinia prawna

Stan faktyczny Od ponad 20 lat zajmujemy wraz z rodziną (dwoje dzieci w wieku 11 i 16 lat) lokal komunalny (właścicielem jest powiat) na zasadzie umowy najmu. Wkrótce tenże lokal będzie mógł być wykupiony i stać się naszą własnością z uwzględnieniem wysokiej ulgi w zakupie. (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Jakie konsekwencje rodzi upadłość TBS - opinia prawna

Stan faktyczny Problem dotyczy TBS Sp. z o.o. która aktualnie znajduje się w upadłości z możliwością zawarcia układu w trybie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Etap postępowania - rozpoznanie sprzeciwów w związku ze sporządzona listą wierzytelności. Najprawdopodobniej (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo, iż został wcześniej uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczony (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu przez zarządcę - opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

Ochrona lokatora w mieszkaniu kwaterunkowym – opinia prawna

Stan faktyczny Mam tytuł prawny do mieszkania kwaterunkowego zawarty z gminą 28.11.1996. Lokal został sprzedany osobie prywatnej. 31.10.2001 otrzymałem wypowiedzenie umowy najmu z okresem 3 letnim. 03.01.2002 podpisałem nową umowę na okres 3 lat. Jest ona teraz systematycznie przedłużana. Czy (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Czy pismo z nowymi stawkami czynszu może być ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego – opinia prawna

Stan faktyczny Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów, lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. Po ponad roku dalszego niepłacenia czynszu, nowy zarządca pismem do lokatorów (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem kamienicy. Jeden z lokatorów nie płaci czynszu od 4-ch miesięcy. Listu poleconego z ponagleniem zapłaty nie odebrał (przyszedł zwrot). Czy mam szansę uzyskania wyroku o eksmisję przed sądem? W tej chwili nie interesuje mnie ugoda z lokatorem (chcę (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Na czym polega umowa najmu lokalu? W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Wynajmujący: Wynajmujący (...)

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Podstawy wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony

Sąd Najwyższy stanął przed problemem prawnym związanym z pytaniem czy do stosunku najmu na czas oznaczony, powstałego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r., Nr 71, poz. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Stałem się właścicielem nieruchomości, w której wynajmują lokale użytkowe firmy. Firmy te zawierały umowy najmu lokali użytkowych z poprzednim właścicielem. Niektóre umowy są na czas nieokreślony. (...)

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Terminy wypowiedzenia najmowanego mieszkania

Po jakim okresie przedawnia się termin ważności wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego? Czy jeżeli wypowiedzenie nastąpiło we wrześniu 2003 r. to po roku nadal obowiązuje, jest aktualne? (...)

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego należącego do gminy. Lokal wynajmuję na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony. Jestem osobą samotną, a wynajmowany przeze mnie lokal składa się z 3 pokoi (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu kwaterunkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu kwaterunkowego

Mój Tata jest właścicielem prywatnego domu wybudowanego jeszcze przed II wojną światową. Po wojnie zostali przydzieleni do 2 mieszkań lokatorzy kwaterunkowi, którzy są bezczelni twierdzą, że (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Właściciel mieszkania wynajmuje osobie niespokrewnionej mieszkanie na podstawie umowy najmu lokalu. Umowa podpisana jest w ten sposób, że oprócz ceny wynajmu korzystający będzie opłacał media (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Czy rodzinę z 3 letnim dzieckiem można eksmitować na bruk, lokal jaki posiadają to mieszkanie w TBS do którego dołożyli 30% jego wartości z własnych środków -co będzie z tymi pieniędzmi jest (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas nieoznaczony? Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego

Czy aneks do umowy podpisany przez obie strony zmieniający termin rozwiązania umowy w ten sposób że wyznacza nowy krótszy termin jej obowiązywania jest dostatecznym zabezpieczeniem Najemcy przed (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedziałam najemcy bezterminową umowę najmu lokalu użytkowego z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. Art.688 kc mówi,że jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, najem można wypowiedzieć (...)

Dobrowolne opuszczenie mieszkanie

Dobrowolne opuszczenie mieszkanie

Moja bratowa po śmierci brata, w 1993 roku wyszła powtórnie za mąż (ze związku z bratem ma dwie córki, które nie zostały przysposobione przez drugiego męża. Po zmarłym ojcu przysługiwały (...)

Wady formalne złożonego wypowiedzenia

Wady formalne złożonego wypowiedzenia

Czy ważne jest Wypowiedzenie Umowy najmu lokalu użytkowego przez Wójta, które to pismo jest nierejestrowane - brak L.dz.- a w samym wypowiedzeniu są błędy formalne co do daty zawarcia umowy (duży (...)

Minimalny okres trwania umowy

Minimalny okres trwania umowy

Wynajmuje lokal mieszkalny najemcy na okres minimalny 12 miesięcy przy czym po po upływie tego terminu chciałbym aby umowa najmu została automatycznie przekształcona w umowę na czas nieokreślony (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

W kamienicy stanowiącej współwłasność zostały wyodrębnione 4 mieszkania (zgoda współwłaścicieli w formie aktu notarialnego + wnioski o założenie księgi wieczystej), jednakowoż tylko moje (...)

FORUM PRAWNE

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

Trzylatka - wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego Witam, Proszę o informację czy wypowiedzenie umowy najmu w trybie "trzylatki" może mieć zaprezentowaną niżej formę i czy odwołania do (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu Witam, czy jest możliwość, aby wypowiedzieć umowę najmu lokalu, jeśli umowa jest na czas określony i nie w niej zawartych żadnych warunków wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu Została zawarta umowa na wynajęcie lokalu uzytkowego na okres 5 lat do dnia 31.12.2003. Jak sporzadzić wypowiedzenie umowy najmu lokalu prawnie jeżeli w tej umowie nie ma (...)

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WYNAJMUJACEMU

WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU WYNAJMUJACEMU Mam problem z wynajmujacym mi lokal. Opisze po krótce. Jako druga działalność mam klub internetowy posiadam 50% udziałów a dwóch pozostałych wspólników (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego - inny przypadek

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu handlowego - inny przypadek Witam, Niestety nie udało mi się znaleźć podobnego przypadku dotyczacego umowy na czas nieoznaczony, więc opisuję swój: Chciałbym (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu - na piśmie?

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu - na piśmie? Witam, moim pytaniem jest czy według tej umowy, konieczne jest złożenie wypowiedzenia najmu w formie pisemnej. Pytam gdyż, już ponad 4 miesiące temu (...)

wniosek o prawo do najmu lokalu

wniosek o prawo do najmu lokalu Witam Mój tata idzie do domu opieki na pobyt stały zostawia mieszkanie komunalne zadłużone na 4000 zł dostał wypowiedzenie umowy najmu lokalu a jest głównym najemcą (...)

CO ZROBIĆ JEŻELI NAJEMCA NIE CHCE WŁAŚCICIELOWI PODPISAĆ WYPOW.UMOWY I NIE CHCE SIĘ WYPROWADZIĆ

CO ZROBIĆ JEŻELI NAJEMCA NIE CHCE WŁAŚCICIELOWI PODPISAĆ WYPOW.UMOWY I NIE CHCE SIĘ WYPROWADZIĆ DOSTARCZYŁAM WYPOWIEDZENIE UMOWY NAJMU LOKALU NAJEMCY JESTEM WŁAŚCICIELEM W OBECNOŚCI ŚWIADKÓW (...)

umowa najmu o lokal.

umowa najmu o lokal. witam, potzreubje napisac tala umowe ale nie wiem jak. nie chce przeplacac za pomoc notariusza, ktos z was wie jak taka umowa wyglada, anjlepiej jakeigos linka mi podeslijcie. tutaj (...)

eksmisja samotnej matki

eksmisja samotnej matki Szukam pomocy. Dostałam wypowiedzenie umowy najmu lokalu komunalnego za długi w opłacie czynszu. Jestem samotną matką na urlopie wychowawczym nie mam żadnych innych dochodów. (...)

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę??

czy właściciel miał prawo kazać podpisać mi taką umowę?? Witam Państwa, przeprowadzam się teraz do innego miasta i poszukiwałem mieszkania. W końcu udało mi się znaleźć odpowiednie i podpisałem (...)

Porady prawne