Zakazy w parku krajobrazowym

Pytanie:

01.05.2004 r. weszła w życie ustawa o ochronie przyrody z 16.04.2004 r., której art. 17 mówi, że w parku krajobrazowym "mogą" być wprowadzone określone zakazy. Zasięg jednego z zakazów jest podany precyzyjnie w metrach i jest on znacznie ostrzejszy od zakazu wynikającego z obowiązującego planu ochrony dla parku krajobrazowego, wprowadzonego rozporządzeniem wojewody w 2003 r. Urzędy administracyjne, w zależności od sytuacji, raz twierdzą, że plan ochrony nie obowiązuje, bo nowa ustawa jest "silniejsza" od rozporządzenia wojewody, innym razem twierdzą, że określenie: "mogą" być wprowadzone zakazy - wyraża tylko możliwość, która nie ma mocy prawnej, o ile nie zostanie zmieniony rozporządzeniem plan ochrony. Pytanie: Czy użycie w ustawie określenia "mogą być wprowadzone" jest tylko stworzeniem możliwości rozumianej w kategoriach potocznego myślenia, czy też w języku prawniczym oznacza ono, że na terenie parku taki zakaz obowiązuje, lub że jest lub powinien być wiążący dla organów prowadzących postępowania administracyjne?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakazy w parku krajobrazowym

Zgodnie z art. 17 ust 1 obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone następujące zakazy:

 1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

 2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

  Porady prawne
 3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

 4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

 5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

 8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od krawędzi brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego; 

 9. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

 10. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 11. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

 12. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 13. organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 14. używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 

Oznacza to, że kompetentny organ administracji może, ale nie musi wprowadzić któryś z ww. zakazów.

Według art. 16 ust. 3 zd. 1 tej ustawy utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Oznacza to, że wojewoda musi wybrać co najmniej jeden ze wskazanych zakazów. Dokonując wyboru konkretnych zakazów organ ten działa w sferze uznania administracyjnego, choć musi się kierować przy tym m.in. dbałością o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym oraz koniecznością zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody. Z drugiej strony wprowadzane zakazy nie mogą być zbyt daleko idące i powinny być stosowane z uwzględnieniem zasady proporcjonalności między celem a środkiem jego realizacji. Zakazy te nie mogą nadmiernie ingerować w sferę uprawnień i wolności jednostek (osób prywatnych).

Owo "rozporządzenie wojewody" jest aktem prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego, na mocy art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji, są źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP na obszarze działania organów, które je ustanowiły. Przepisy prawa miejscowego mają ograniczony terytorialnie zasięg i pochodzą od organów o terytorialnie ograniczonym zakresie działania.

Prawo miejscowe określa powinności, uprawnienia dla ogółu mieszkańców danego terenu. Prawo miejscowe nie stanowi wyłomu (wyjątku w konstytucyjnej zasadzie państwa unitarnego (jeden ustawodawca), gdyż jest to prawo jedynie wykonawcze w stosunku do ustawy (wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego) i przejaw działalności administracyjnej (wykonawczej). Z konstytucyjnej zasady praworządności wynika negatywne domniemanie kompetencji, w tym kompetencji prawotwórczych samorządu czy wojewody. Samorząd terytorialny i wojewoda stanowić mają zatem jedynie element administracji publicznej, a tylko wyjątkowo ustawy dają im podstawy do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego. Wyjątki należy interpretować ściśle.

Zgodnie z art. 7 („organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”) i art.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

Zasady postępowania w stosunku do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską

  Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie (...)

Czy będzie można budować domki letniskowe na Mazurach?

Czy będzie można budować domki letniskowe na Mazurach?

W planie ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego nie można było ustanawiać zakazów, np. budownictwa letniskowego, których nie ma w ustawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. (...)Dr Jerzy Kruszelnicki, główny specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu w Mazurskim Parku Krajobrazowym, (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej (...)

Policjanci ukarzą narciarzy za jazdę po piwie

Policjanci ukarzą narciarzy za jazdę po piwie

Pijany narciarz czy snowboardzista w ogóle nie wejdzie na teren stoku. Jeśli wypije piwo na nartostradzie, to za jazdę w stanie nietrzeźwości dostanie 500 złotych kary. Takie zmiany wprowadzi nowela ustawy o bezpieczeństwie w górach, nad którą pracuje sejmowa komisja administracji (...)

Nietrzeźwy narciarz dmuchnie w alkomat

Nietrzeźwy narciarz dmuchnie w alkomat

Zamiast pouczać i upominać pijanego narciarza czy snowboardzistę policjant po prostu wlepi mu mandat. Grzywna wyniesie do 500 złotych. Osoby, których zachowanie wyraźnie wskazuje, że pili alkohol lub brali narkotyki, nie będą nawet wpuszczane na teren stoków i zostaną zatrzymane (...)

Grill, piwo i papieros. Gdzie nie wolno?

Grill, piwo i papieros. Gdzie nie wolno?

Złamanie zakazów skończy się mandatem. Za alkohol 100 zł, za papierosy i pieczenie kiełbasek pięć razy więcej. Długi weekend zachęca do spędzenia czasu na łonie natury. Wielu z nas lubi przy tym upiec na grillu szaszłyk i popić zimnym piwem. Musimy jednak pamiętać, że nie wszędzie (...)

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem!

Rząd wprowadził nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Chodzi o to, aby Polacy (...)

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Więcej uprawnień dla straży miejskiej

Funkcjonariusz ukarze za agitację wyborczą, łamanie zakazów w parkach kulturowych, a nawet za kopanie dziur w ziemi. Resort spraw wewnętrznych i administracji rozszerza katalog wykroczeń, za które strażnicy mogą nakładać mandaty. Odpowiednie rozporządzenie jest już przygotowane. (...)

Kto utworzy park krajobrazowy?

Kto utworzy park krajobrazowy?

Samorządy województw będą miały prawo tworzyć parki krajobrazowe. Uznał tak wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł wczoraj (13 maja 2009 r.), że przeniesienie kompetencji w tej dziedzinie z urzędów wojewodów do sejmików województw nie narusza (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

W czyich rękach będą parki krajobrazowe?

W czyich rękach będą parki krajobrazowe?

Marszałkowie województw przejmą nadzór nad parkami krajobrazowymi. Może to oznaczać komercyjne inwestycje w dziewiczych miejscach. Domy wczasowe zamiast lasów na Półwyspie Helskim, apartamentowce rozrzucone w lasach otwockich czy hałaśliwe mariny nad Śniardwami. To (...)

Kto utworzy park krajobrazowy?

Kto utworzy park krajobrazowy?

Samorządy województw będą miały prawo tworzyć parki krajobrazowe. Uznał tak wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł wczoraj (13 maja 2009 r.), że przeniesienie kompetencji w tej dziedzinie z urzędów wojewodów do sejmików województw nie narusza (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

W czyich rękach będą parki krajobrazowe?

W czyich rękach będą parki krajobrazowe?

Marszałkowie województw przejmą nadzór nad parkami krajobrazowymi. Może to oznaczać komercyjne inwestycje w dziewiczych miejscach. Domy wczasowe zamiast lasów na Półwyspie Helskim, apartamentowce rozrzucone w lasach otwockich czy hałaśliwe mariny nad Śniardwami. To (...)

Czy będzie można budować domki letniskowe na Mazurach?

Czy będzie można budować domki letniskowe na Mazurach?

W planie ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego nie można było ustanawiać zakazów, np. budownictwa letniskowego, których nie ma w ustawie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. (...)Dr Jerzy Kruszelnicki, główny specjalista ds. ochrony przyrody i krajobrazu w Mazurskim Parku Krajobrazowym, (...)

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem (...)

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

Działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych - informuje Najwyższa izba Kontroli. Władze samorządowe w istocie nie prowadzą polityki przestrzennej, choć (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej (...)

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

NIK o ochronie drzew przy inwestycjach w miastach

W Polsce drzewa wciąż przegrywają z nowymi osiedlami, galeriami handlowymi i parkingami, bo wielu samorządowców na pierwszym miejscu stawia interes inwestorów, lekką ręką zgadzając się na wycinkę drzew. Sadzone w ramach kompensacji nowe drzewa często są niskiej jakości, a niezabezpieczone (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem (...)

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja zamyka dwie sprawy dotyczące ochrony przyrody skierowane przeciwko Polsce

Komisja Europejska kończy postępowanie przeciwko Polsce w dwóch sprawach dotyczących ochrony przyrody. Pierwsza sprawa została wycofana w związku z działaniami dotyczącymi ochrony jednego z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych - doliny Rospudy. Druga sprawa jest zamykana w związku z zakończeniem (...)

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

NIK o inwestycjach na obszarach objętych ochroną przyrody

Działania samorządu podlaskiego dotyczące lokalizacji inwestycji nie zapewniały warunków gwarantujących właściwą ochronę obszarom o wyróżniających się walorach przyrodniczych - informuje Najwyższa izba Kontroli. Władze samorządowe w istocie nie prowadzą polityki przestrzennej, choć (...)

UE obchodzi 30-lecie dyrektywy ptasiej

UE obchodzi 30-lecie dyrektywy ptasiej

2 kwietnia mija 30-ta rocznica przyjęcia pierwszego unijnego aktu prawnego dotyczącego kwestii przyrody - tzw. dyrektywy ptasiej. Przepisy te są jednym z największych osiągnięć europejskiej polityki ochrony środowiska oraz centralnym punktem unijnej strategii na rzecz powstrzymania procesu utraty (...)

Konferencja „Drogi przyjazne środowisku”

Konferencja „Drogi przyjazne środowisku”

- Jako członek Unii Europejskiej otrzymamy z funduszy unijnych 35 mld zł na budowę dróg i 10 mld zł na modernizację linii kolejowych w Polsce. Dlatego przy realizacji inwestycji musimy przestrzegać wszystkich wymogów unijnych w zakresie ochrony środowiska - powiedział Minister Cezary (...)

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

Ekologia w Polsce. Sejm przyjął raport resortu środowiska

W dokumencie oceniono efekty Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i zakresu realizacji jej priorytetów. Oceniono także wpływ, jaki na tę politykę miały programy współfinansowane ze środków UE oraz fundusze (...)

Kto nie zgadza się na nowe parki narodowe?

Kto nie zgadza się na nowe parki narodowe?

Dziś to samorządy decydują, czy na ich terenie może powstać park narodowy. Od 10 lat w Polsce nie powstał żaden nowy park.  Sytuacje może zmienić nowelizacja ustawy o ochronie przyrody – donosi Gazeta Wyborcza. Według projektu samorządy nie będą mogły zgłaszać już weta w sprawie (...)

Nie zarobią na parkach narodowych

Nie zarobią na parkach narodowych

Rząd przyjął przepisy zmieniające zasady udostępniania parku w celach zarobkowych. Po zmianie prawa będzie to możliwe tylko wówczas, gdy będzie służyć ochronie przyrody – pisze Rzeczpospolita. Przykładowo  zdjęcia komercyjne wolno będzie robić wyłącznie pod warunkiem, (...)

Jeśli nie zarejestrujesz zwierzęcia, stracisz je

Jeśli nie zarejestrujesz zwierzęcia, stracisz je

Właściciele niektórych zwierząt mają sześć miesięcy na ich zgłoszenie. Kto tego nie zrobi, dostanie karę pieniężną, a nawet straci swojego pupila. Tak wynika z przepisów o ochronie przyrody i rozporządzenia wykonawczego do nich. Rozporządzenie zaczyna obowiązywać 1 stycznia.Rzeczpospolita (...)

Poprawa gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska

Poprawa gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska

Jaki projekt dotyczy odpadów?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Teraz zajmie się nim Sejm.Zmiany w gospodarce odpadamiCelem zaproponowanych zmian jest usprawnienie obowiązującego systemu gospodarowania (...)

Czy będą ograniczenia dla turystów w Tatrach?

Czy będą ograniczenia dla turystów w Tatrach?

Gigantyczne kolejki na szlakach, harmider i śmieci. Tylko przez cztery dni majowego weekendu w Tatry poszło ponad 70 tys. osób. Przyrodnicy są przerażeni. Jeśli nie wprowadzi się ograniczeń w ruchu turystycznym, z polskich gór uciekną kozice i świstaki, a park narodowym będzie (...)

Sieć Natura 2000 powiększona o tereny wojskowe

Sieć Natura 2000 powiększona o tereny wojskowe

Minister Środowiska zaproponował wyznaczenie obszarów programu na terenach, na których znajdują się poligony, koszary i ośrodki szkoleniowe. Wśród terenów wojskowych są: Krośnieńska Dolina Odry (woj. lubuskie), Murawy na Poligonie Orzysz (woj. warmińsko-mazurskie), Wydmy Kotliny Toruńskiej (...)

3 600 euro za kilogram trufli

3 600 euro za kilogram trufli

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego odkryli ogromne pole trufli na granicy województw łódzkiego i śląskiego, informuje "Dziennik Łódzki". Za kilogram trufli, uznawanych przez niektórych za silny afrodyzjak, francuskie i włoskie firmy płacą nawet 3.600 euro. Gazeta.pl 14.08.2007 r. sprzedaż, (...)

NSA dopuszcza budowę w obszarze Natura 2000

NSA dopuszcza budowę w obszarze Natura 2000

Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II OSK 1239/08) oddalił skargę kasacyjną Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Park sprzeciwiał się budowie nowego domu nad jeziorem Warnołty, w obszarze Natura 2000 - Puszcza Piska. Ze względu na walory Mazur i zainteresowanie tymi terenami jest to znaczący wyrok.(...) (...)

Zasady wydawania decyzji o lokalizacji dróg krajowych

Zasady wydawania decyzji o lokalizacji dróg krajowych

6 czerwca 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Gminy Chełmiec w sprawie lokalizacji drogi krajowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody

Jakie nowe przepisy dotyczą ochrony przyrody?Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw obowiązuje od 15 listopada 2008 roku.Czemu służą wprowadzane zmiany?Ta obszerna nowelizacja ma na celu implementację dyrektyw Rady UE (...)

Konsolidacja zarządzania środowiskiem?

Konsolidacja zarządzania środowiskiem?

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji (...)

Natura 2000 - rozwój w harmonii z przyrodą

Natura 2000 - rozwój w harmonii z przyrodą

"Natura 2000 - rozwój w harmonii z przyrodą" - tematem warsztatów dla dziennikarzy z udziałem dr. Macieja Trzeciaka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, które miały miejsce 1 lipca 2008 r. w Ministerstwie Środowiska.O (...)

Treści z zakresu ekologii dla uczniów

Treści z zakresu ekologii dla uczniów

Treści z zakresu ekologii – stały element nauczania w przedszkolach i szkołach Edukacja ekologiczna jest stałym elementem nauczania zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej. MEN włącza zagadnienia klimatyczne do działań realizowanych w polskich szkołach. Minister (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Dostęp do linii brzegowej jeziora

Kupiłam działkę oznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego jako rekreacyjno-wypoczynkową. Działka przylega bezpośrednio do jeziora. Jestem właścicielem terenu, ale nie właścicielem linii (...)

Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w Ustawie Prawo ochrony środowiska (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, (...)

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania (...)

Wykształcenie rolnicze

Wykształcenie rolnicze

Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby uznać je za uprawniające do (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Moja działka zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego. Sąsiadującą z moją działkę wykupiła firma, która chce zrealizować na niej przedsięwzięcie, które będzie oddziaływać na środowisko. (...)

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia? Zgodnie z ustawą o lasach, dla lasów (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle (...)

Wpływ inwestycji na środowisko

Wpływ inwestycji na środowisko

We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor podał informację (bez (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Dowiedziałem się, że kwestia mycia samochodu w miejscu publicznym regulowana jest aktem prawa miejscowego. Teoretycznie może to oznaczać, że w jednym mieście można swobodnie robić coś, co jest (...)

Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w Ustawie Prawo ochrony środowiska (...)

Usuwanie drzew

Usuwanie drzew

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do tut. Wydziału z wnioskiem o usunięcie drzew, na podstawie oświadczenia woli we własnym imieniu oraz w imieniu pozostałych współwłaścicieli w ramach (...)

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Usunięcie obumarłego drzewa na opał

Czy mogę wycinać bez specjalnych zezwoleń drzewa z własnej obecnie, a wcześniej zaniedbanej działki (rolnej)? Drzewa uschnięte lub żywe, ale stanowiące w określonych okolicznościach chwast, (...)

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecanie środowiska - odpowiedzialność

Zaśmiecone drogi i lasy powodują, że okolica w której mieszkam stała się odpychająca. Proszę wyjaśnić jaka odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa na Gminie, jaka na właścicielach lasów, (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania (...)

Wykształcenie rolnicze

Wykształcenie rolnicze

Czy posiadanie studiów podyplomowych ukończonych na Akademii Rolniczej o kierunku ochrona przyrody i środowiska jest w myśl Ustawy z 11 kwietnia 2003 wystarczające aby uznać je za uprawniające do (...)

Opryskiwanie roślin

Opryskiwanie roślin

Wieś, teren zabudowany domkami jednorodzinnymi. Sąsiad, który jest odgrodzony tylko płotem z siatki uprawia drzewka owocowe (jabłka). Nie prowadzi gospodarstwa rolnego ani żadnej działalności z (...)

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Interes prawny w postępowaniu administracyjnym

Moja działka zlokalizowana jest na terenie parku krajobrazowego. Sąsiadującą z moją działkę wykupiła firma, która chce zrealizować na niej przedsięwzięcie, które będzie oddziaływać na środowisko. (...)

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji

Chcę kupić las. Jaka jest możliwość wycięcia w celach komercyjnych drzew liściastych, iglastych, owocowych z własnego lasu-czy muszę mieć jakieś pozwolenia? Zgodnie z ustawą o lasach, dla lasów (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

W Polsce jest zakaz mycia samochodu na ulicy czy nawet prywatnej posesji (o ile spełnia nie ona określonych warunków).Jakie przepisy dokładnie regulują tą kwestię i od kiedy obowiązują? Czy wedle (...)

Wpływ inwestycji na środowisko

Wpływ inwestycji na środowisko

We wniosku o uzgodnienie warunków zabudowy dla inwestycji zlokalizowanej w strefie ochronnej jeziora parku krajobrazowego (fakt ten został w postępowaniu zatajony), inwestor podał informację (bez (...)

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Mycie samochodu w miejscu publicznym

Dowiedziałem się, że kwestia mycia samochodu w miejscu publicznym regulowana jest aktem prawa miejscowego. Teoretycznie może to oznaczać, że w jednym mieście można swobodnie robić coś, co jest (...)

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania? Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkodę wynika z art. (...)

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Odszkodowanie za przetrzymywanie firmowego laptopa

Czy można żądać odszkodowania za przetrzymywanie firmowego laptopa, chociaż wcześniej nie podejmowano sądowych prób jego odzyskania? Podstawowa zasada odpowiedzialności za szkodę wynika z art. (...)

Pas ekologiczny

Pas ekologiczny

Posiadam ziemie rolną nad rzeką. W planie zagospodarowania gminy jest to teren przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe z wyjątkiem 100m korytarza ekologicznego nad rzeką. Zakaz budowania (...)

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej

Jak rozumieć bezprawność jako przesłankę odpowiedzialności odszkodowawczej? Bezprawność -jako przedmiotowa cecha czynu sprawcy -tradycyjnie ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującym porządkiem (...)

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów

Czy można ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów, jeżeli zakaz ten został orzeczony w związku z prowadzeniem w stanie nietrzeźwości? Przepisy Kodeksu karnego regulują (...)

Pas ochronny jeziora

Pas ochronny jeziora

Jaka jest długość pasa ochronnego jeziora? Na którym metrze od jeziora można budować? Zgodnie z art. 59 prawa wodnego (Dz.U.2001.115.1229) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, zwane (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Prawo materialne

Prawo materialne

Czy możliwym jest wyjaśnienie co to jest prawo materialne? Jakiś przykład naruszenia tego prawa? Prawo materialne to normy prawne regulujące kwestie związane z materialną częścią poszczególnych (...)

Utrudnianie korzystania z własności

Utrudnianie korzystania z własności

Na ulicy wjazdowej do naszej firmy stanowiącej nasz teren prywatny w pobliżu bramy wjazdowej często parkują samochody utrudniając dojazd naszym pracownikom i klientom. Są to samochody osób (...)

Przelew wierzytelności

Przelew wierzytelności

Art. 509 k.c. mówi o cesji wierzytelności. Czy można przenieść na osobę trzecią roszczenie niepieniężne np. roszczenie o wydanie rzeczy ruchomej? Art. 509 k.c. reguluje przelew wierzytelności (...)

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy z właścicieli mieszkań wynajmują je na krótkie okresy (tzw. najem hotelowy) czerpiąc z tego dochody. Czy tego typu działalność, tj. zmiana (...)

Czynności, których nie można dokonać przez przedstawiciela

Czynności, których nie można dokonać przez przedstawiciela

Jakich czynności nie można dokonać przez przedstawiciela? Zakazy takie wynikają z samego brzemienia ustawy bądź też z właściwości czynności prawnej. Do tej pierwszej kategorii należą np. uznanie (...)

Zakaz łączenia funkcji w organach spółdzielni

Zakaz łączenia funkcji w organach spółdzielni

Czy istnieją jakieś zakazy co do łączenia funkcji przez jedna osobę w organach spółdzielni i organach innych jednostek organizacyjnych? Nie można być jednocześnie członkiem rady i zarządu tej (...)

Podział nieruchomości zabytkowej

Podział nieruchomości zabytkowej

Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej na obszarze objętym strefą ochrony konserwatorskiej. Przy podziale nieruchomości w oparciu o ustalenia (...)

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Zakaz palenia tytoniu w zakladzie pracy

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9.11.1995 r. od 15.11.2010 r. w artykule 5 ustęp 1 pkt 4) wprowadza zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. (...)

Opuszczenie mieszkania

Opuszczenie mieszkania

Zamierzam wnieść sprawę rozwodową. Chcę, żaby mąż wyprowadził się z mojego mieszkania. Niestety nie chce on tego zrobić. Mamy rozdzielność majątkową, a mieszkanie kupiłam i spłaciłam (...)

FORUM PRAWNE

Dane osobowe, a Straż Miejska

Dane osobowe, a Straż Miejska Występuję jako świadek- (wielokrotne wywożenie śmieci ciężarówką w parku krajobrazowym). Straż Miejska chce udostępnić moje nazwisko i imię sprawcy. Jest to (...)

Zabudowa na działce rolnej

Zabudowa na działce rolnej Czy istnieją rozwiązania prawne pozwalające zalegalizować moją zabudowę? Jak to zrobić? Sytuacja wygląda tak: Posiadam działkę rolną (notarialny akt własności (...)

motocykliści niszczący las i groźby

motocykliści niszczący las i groźby Witam, od około roku, próbujemy w jakiś sposób walczyć z motocyklistami regularnie niszczącymi las (dodam że jest to park krajobrazowy). Kilkakrotnie dzwoniliśmy (...)

Chcę pozwać Urząd Gminy do Sądu (postępowanie odszkodowawcze) Czy mogę?

Chcę pozwać Urząd Gminy do Sądu (postępowanie odszkodowawcze) Czy mogę? W maju 2012r wystąpiłem do UG o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie nieruchomość której jestem właścicielem wraz (...)

motocykliści niszczący las i groźby

motocykliści niszczący las i groźby Witam, od około roku, próbujemy w jakiś sposób walczyć z motocyklistami regularnie niszczącymi las (dodam że jest to park krajobrazowy). Kilkakrotnie dzwoniliśmy (...)

Chcę pozwać Urząd Gminy do Sądu (postępowanie odszkodowawcze) Czy mogę?

Chcę pozwać Urząd Gminy do Sądu (postępowanie odszkodowawcze) Czy mogę? W maju 2012r wystąpiłem do UG o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie nieruchomość której jestem właścicielem wraz (...)

Ochrona przyrody - założenie parku narodowego

Ochrona przyrody - założenie parku narodowego Utworzenie parku narodowego lub zmiana jego granic nie będzie już wymagać uzgodnienia z radą gminy czy powiatu. Wystarczy uzyskać ich opinię. Takie (...)

Ochrona przyrody - założenie parku narodowego

Ochrona przyrody - założenie parku narodowego Utworzenie parku narodowego lub zmiana jego granic nie będzie już wymagać uzgodnienia z radą gminy czy powiatu. Wystarczy uzyskać ich opinię. Takie (...)

Zakazy

Zakazy Wiatm Czy jest jakaś ustawa zabraniająca jeździć po sklepie na rolkach. Czy za samo to że mam rolki na nogach można mnie wyrzucić ze sklepu?

Świadek w procesie karnym praca licencjacka

Świadek w procesie karnym praca licencjacka Pisze prace na temat "Świadek w procesie karnym " jeśli ktoś pisze coś podobnego to proszę o kontakt chętnie wymienię sie materiałami i razem (...)

Zakazy

Zakazy Wiatm Czy jest jakaś ustawa zabraniająca jeździć po sklepie na rolkach. Czy za samo to że mam rolki na nogach można mnie wyrzucić ze sklepu?

Świadek w procesie karnym praca licencjacka

Świadek w procesie karnym praca licencjacka Pisze prace na temat "Świadek w procesie karnym " jeśli ktoś pisze coś podobnego to proszę o kontakt chętnie wymienię sie materiałami i razem (...)

Wystawione dwa zakazy prowadzenia pojazdów

Wystawione dwa zakazy prowadzenia pojazdów Witam. Mam pewien problem (pytanie) sąd wystawił mi zakaz prowadzenia pojazdów bez uprawnień. Dwa tygodnie temu dostałem list z sądu że zakaz został (...)

Obama w Warszawie - jakie czekają nas utrudnienia

Obama w Warszawie - jakie czekają nas utrudnienia Dzień dobry! Dzisiaj do Warszawy przylatuje Obama - prezydent USA. Jakich możemy się spodziewać utrudnień drogowych??? Czy w ogóle możemy wyjść (...)

Praca z zakwaterowaniem a zakazy prawodawcy

Praca z zakwaterowaniem a zakazy prawodawcy Czy pracodawca może zabronić np. picia alkoholu w wolne dni, i czy może za to zwolnić?

zakazy stadionowe i elektryczne obroże na 2012!!

zakazy stadionowe i elektryczne obroże na 2012!! Heja, witam wszystkich kibiców i fanów piłki;) Nielugo euro u nas, a ja takie pytanie mam, co z tymi zakazami stadionowymi, jak to sie ma do tego co (...)

Mam zakaz opuszczania kraju mianowicie mam pytanie odnośnie tego procederu

Mam zakaz opuszczania kraju mianowicie mam pytanie odnośnie tego procederu Mam zakaz opuszczania kraju mianowicie mam pytanie odnośnie tego procederu sprawa ciągnęła się prawie 3 lata ponad (...)

duzy problem

duzy problem 2,5 roku temu zatrzymano mi prawo jazdy na wyspie Man. kilka miesiecy póżźniej dostałem zakaz prowadzenia pojazdów również w PL. Oba zakazy juz mi się skończyły i chciałem przystąpic (...)

szybkie sądy nad pseudokibicami?

szybkie sądy nad pseudokibicami? Jakie przepisy pozwalają obecnie na szybkie osądzanie pseudokibiców? Jak dokładnie to określają? Jak szybko może zostać wydany wyrok? Ustawa z dnia 6 czerwca (...)

aż 11 nowych ustaw o bezpieczeństwie na mistrzostwach

aż 11 nowych ustaw o bezpieczeństwie na mistrzostwach witam, rząd ma parę pomysłów na bezpieczne zawody, zaostrza przepisy, surowe kary i szybkie procesy na stadionach ale nie rezygnuje z piwa (...)

wypalanie traw - KARANE????

wypalanie traw - KARANE???? Witam! Czy wa wypalanie traw grozi jakaś kara grzywny? Mój sąsiad ciągle to robi. Przyjeżdża straż i za każdym razem to gasi. Policja interweniuje, ale bez skutku. Czy (...)

Porady prawne