Zaległości podatkowe na nieruchomości a licytacja

Pytanie:

"Jestem właścicielem w 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej pawilonem. Od 2000 roku ciążą na tej nieruchomości zaległości w podatku od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz Gminy. Drugi współwłaściciel mimo, że dostawał za każdy rok podatkowy decyzję w podatku od nieruchomości to tych podatków nie uiszczał .W przypadku mojej osoby Gmina popełniła uchybienie i nie dokonała skutecznego doręczenia mojej osobie decyzji w podatku od tej nieruchomości za lata 2000-2004. Dopiero na początku tego roku 2005 Gmina wszczęła postępowanie w sprawie ustalenia i doręczenia mojej osobie decyzji w podatku od nieruchomości za lata 2000-2004. Jednak jeszcze do dnia dzisiejszego tych decyzji nie otrzymałam. Natomiast obecnie toczy się egzekucja z udziału (1/2) drugiego współwłaściciela tej samej nieruchomości i licytacja tej nieruchomości została wyznaczona na 19.12.2005. Czy jeśli nastąpi sprzedaż w drodze licytacji udziału drugiego właściciela tej nieruchomości, a do tego czasu ja nie otrzymam jeszcze decyzji w podatku od nieruchomości za lata 2000-2004, to czy nowy nabywca 1/2 tej nieruchomości w drodze licytacji będzie zobowiązany w równych częściach ze mną do zapłaty zaległych podatków nieruchomości, jeśli decyzję gmina doręczy mi po uprawomocnieniu się przybicia sprzedaży na rzecz licytanta? Czy w przypadku, gdy przez licytację zaległe podatki od tej nieruchomości na rzecz gminy zostaną umorzone, to czy umorzenia zaległości tego podatku będą dotyczyły również drugiego (dotychczasowego) właściciela tej nieruchomości, który ma też 1/2 udziału, a który też nie dokonał zapłaty tego podatku? Jak bowiem wiem należności w podatku od nieruchomości obciążają każdego po równo z właścicieli tejże nieruchomości. Jeżeli w dniu 19.12.2005 roku nastąpi sprzedaż w drodze licytacji 1/2 udziału drugiego właściciela, to czy nowy właściciel, który nabędzie udział w nieruchomości, będzie zobowiązany tak samo jak ja do zapłaty zaległego podatku po połowie za rok 2005, oraz czy muszę przed terminem licytacji fakt zaległości podatkowej na tej nieruchomości zgłosić komornikowi czy też do sądu? "

Odpowiedź prawnika: Zaległości podatkowe na nieruchomości a licytacja

Odpowiedzialność solidarna za podatki i zaległości podatkowe spoczywa na tych właścicielach, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Obecnie więc odpowiedzialny jest współwłaściciel, którego udział w nieruchomości ma być zlicytowany. Z pewnością jednak doręczona zostanie decyzja także drugiemu współwłaścicielowi. Po doręczeniu tej decyzji współwłaściciele będą solidarnie (a nie w częściach równych) odpowiedzialni za zaległości podatkowe.

Podatki i inne należności, do których mają zastosowanie przepisy o podatkach, powinny być zgłoszone w terminie licytacji, ale jeżeli nawet zostaną zgłoszone później, sąd powinien je uwzględnić w planie podziału. Należności te są zaspokajane w siódmej kolejności, chyba że zostały zaspokojone w kolejności piątej. Zgłoszenia tego dokonuje wierzyciel, a nie drugi ze współwłaścicieli.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem.  Jeżeli obciążenie powstało po ustanowieniu współwłasności, mają do niego zastosowanie reguły ogólne. Nie oznacza to jednak, ze wygaśnie zobowiązanie podatkowe, jeśli drugiemu ze współwłaścicieli zostanie doręczona decyzja organu podatkowego.

Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-prawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika