Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Pytanie:

Czy prawo bankowe zabrania zatrudniania w bankach członków rodzin?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie członków rodzin w bankach

Na podstawie art. 137 prawa bankowego została wydana Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach. W jej ramach funkcjonują 24 rekomendacje. Zgodnie z rekomendacją nr 1.3: „Regularne kontrolowanie

wszystkich procesów, czynności, ma na celu zapewnienie ich zgodności z procedurami i mechanizmami kontroli. Kontrola taka stanowi dodatkowo podstawę weryfikacji poprawności procedur i sprawności działania mechanizmów kontrolnych na wszystkich szczeblach organizacyjnych i obejmuje m.in. sprawdzenie przestrzegania przepisów i instrukcji wewnętrznych, limitów, fizycznych zabezpieczeń dostępu, uprawomocnienia i autoryzacji, a także badanie, czy występuje rozdzielenie sprzecznych ze sobą funkcji i obowiązków. W szczególności zaznaczyć należy, iż występowanie powiązań personalnych pomiędzy pracownikami pozostającymi w relacjach bezpośredniej podległości może utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać poprawną ocenę.

W myśl rekomendacji nr 5.1: „W procesie kontroli wewnętrznej powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy (tzw. samokontrola), przy czym:

. w zależności od miejsca pracownika w hierarchii organizacyjnej i istnienia związków z innymi pracownikami, zakres wykonywanych przez niego czynności kontrolnych powinien być adekwatny do funkcji pełnionej w banku i powierzonego zakresu odpowiedzialności,

. podział obowiązków i odpowiedzialności nie powinien powodować ewentualnych konfliktów interesów i stwarzać możliwości dokonywania manipulacji i zatajania niewłaściwych działań – czemu sprzyjać może istnienie powiązań personalnych pomiędzy pracownikami na różnych szczeblach organizacji”

Rekomendacja nr 8.2 stanowi zaś, że: „Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka powinna wskazać, które rodzaje ryzyka bank powinien i może kontrolować i w jakim zakresie, które elementy ryzyka podlegają ocenie jakościowej, a które ocenie ilościowej. Ważną kwestią jest również identyfikacja, pomiar i ocena tych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogłyby niekorzystnie wpływać na rentowność działalności, wiarygodność sporządzanej sprawozdawczości oraz przestrzeganie przepisów i regulacji. Do czynników takich należy zaliczyć również występowanie powiązań personalnych pomiędzy pracownikami pozostającymi w relacji podległości służbowej

Powyższe rekomendacje stanowią zbiór dobrych praktyk, jakie powinny obowiązywać w działalności bankowej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Polisolokaty

15.9.2020 przez: sprytnyzurek

jakie konto wybrać ?

24.2.2018 przez: lolita2

Prosze o szybka pimoc. Bardzo pulne

12.3.2017 przez: paulina.penkala