Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych

Pytanie:

Witam. Policja zatrzymała mi prawo jazdy, gdyż przekroczyłem 24 punkty karne. Jakie będą dalsze losy tego dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrzymanie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych

Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c (podejrzenia przerobienia lub podrobienia prawa jazdy), Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. W Pana przypadku prawo jazdy po zatrzymaniu przez policję powinno trafić do starosty. Ten w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 138 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym zatrzymuje prawo jazdy. Przed wydaniem tej decyzji starosta ustala stan faktyczny jakim jest zaewidencjonowana liczba punktów karnych przypisanych danemu kierowcy, wyłącznie na podstawie dokumentu urzędowego tj. sformalizowanej informacji Komendanta Wojewódzkiego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 marca 2008 r., sygn. I OSK 389/2007). Kierując się takim dokumentem urzędowym i opierając na wynikającym z niego domniemaniu prawdziwości (art. 76 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego) starosta zatrzymał Pana prawo jazdy.

Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (w tym przypadku samorządowe kolegium odwoławcze). Z art. 130 § 2 kpa wynika, że wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub gdy decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444