Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Pytanie:

"Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, 20 stawek po 10 zł, 300 zł na rzecz Domu Dziecka w zawieszaniu na 2 lata na podstawie art. 178 par. 1 i inne, to czy okres zawieszenia kary można odwiesić za popełnienie czynu z innego artykułu? Jak traktuje się okres zawieszenia kary, od kiedy do kiedy? Czy np. jeżeli kara jest w zawieszeniu na dwa lata, to czyn przestępczy ma wpływ na odwieszenie kary, kiedy jest popełniony w okresie tych dwóch lat? Czy jeżeli ten czyn popełniony jest w okresie tych 2 lat, ale oskarżony nie zgłasza się na sprawę sądową karną z innego artykułu, która odbywa się 2 tygodnie przed upływem 2 lat zawieszonych, czy mija oskarżonemu okres zawieszenia i te dwa tygodnie go ratują od większej kary?"

Odpowiedź prawnika: Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Art. 190 kodeksu karnego stanowi, iż kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż mamy tu do czynienia z tzw. przestępstwem ciągłym (wynika to z powiązania z art. 12). Zawieszenie wykonania kary (orzeczonej kary) to jeden z kilku środków poddania sprawcy próbie. Zgodnie z art. 69 kodeksu karnego sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Wydaje się, iż w opisanym przypadku został zastosowany ten właśnie przepis. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Okres takich dwóch lat zawieszenia należy więc liczyć od momentu, w którym orzeczenie o karze i jej zawieszeniu staje się prawomocne. Wykonanie kary zawieszonej oczywiście jest możliwe, jeżeli sprawca nie dopełnił warunków próby. I tak zgodnie z art. 75 kodeksu karnego sąd zarządza wykonanie kary (czyli mówiąc kolokwialnie odwiesza karę), jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności. Wynika z tego, że "odwieszenie" kary jest obowiązkowe w takiej sytuacji, gdy sprawca popełnił przestępstwo [*podobne*]. Nie jest obowiązkowe, tzn. sąd może "odwiesić", ale nie musi, zależy to tylko od uznania sądu, gdy skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone powyżęj albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika