Zerwanie umowy a kara umowna

Pytanie:

Zawarłem umowę z podwykonawcą, który następnie zerwał umowę, zaprzestając czynności, do których był zobowiązany. Co mogę w związku z tym zrobić? Mogę domagać się zapłaty kary umownej?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zerwanie umowy a kara umowna

Możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu odstąpienia od umowy przez podwykonawcę zależy od warunków umowy, jaka łączy wykonawcę ze zlecającym. W treści umowy można również przewidzieć, jakie konsekwencje będą związane z odstąpieniem od umowy przez jedną ze stron na warunkach innych niż wskazane w umowie. Często w umowie przewidziana jest kara umowna, jaką strona musi zapłacić w przypadku odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 395 kodeksu cywilnego strony mogą również przewidzieć sytuacje, w których odstąpienie od umowy jest dopuszczalne. W stanie faktycznym opisanym w pytaniu nie wspomniano o zastrzeżeniach wynikających z umowy łączącej kontrahentów.  W celu odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Natomiast, jeżeli podwykonawca nie złożył oświadczenia, a jedynie zaprzestał wykonywania prac do których był zobowiązany na podstawie umowy nie jest to odstąpienie od umowy. Zachowanie takie należy traktować jako niewykonanie umowy, ponieważ umowa jest nadal wiążąca.
W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie odpowiedzialności odszkodowawczej od kontrahenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
Na podstawie tego przepisu może Pan domagać się od kontrahenta, który odstąpił od wykonywania prac stosownego odszkodowania. Przepis ten można również powołać występując o odszkodowanie przed sądem

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: