Zmiana warunków wynagrodzenia

Pytanie:

"Jestem zatrudniony na czas nie określony. Moje wynagrodzenie jest wypłacane w formie 250% średniej w firmie. Firma chce zmienić system wynagrodzeń w firmie na system uzależniony od realizacji zadań. W jaki sposób może tego dokonać? Jaka sytuacja nastąpi w przypadku odmówienie nowych warunków przeze mnie. Jak można sie bronić przed zmianą systemu wynagrodzeń?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana warunków wynagrodzenia

Zasady wynagradzania pracowników zawarte w regulaminie tworzy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników (art. 77[2] k.p.) chyba, że w firmie obowiązuje zakładowy lub ponad zakładowy układ zbiorowy pracy, który reguluje te kwestie. W regulaminie wynagradzania pracodawca ustala wynagrodzenie za wykonywaną pracę, inne świadczenia przysługujące pracownikom oraz zasady ich przyznawania.

W zasadzie pracodawca samodzielnie ustala regulamin wynagradzania, a jeżeli w firmie działa zakładowa organizacja związkowa, to w porozumieniu z nią. Jeżeli w firmie działa jedna organizacja związkowa, to pracodawca nie będzie mógł dopóty wprowadzić regulaminu wynagradzania w życie, dopóki nie osiągnie z nią porozumienia. Sytuacja jest patowa, a ogłoszenie regulaminu zawieszone w próżni.

Jeśli firmie działa kilka związków zawodowych, to jeżeli w ciągu 30 dni od podjęcia rokowań organizacje te nie przedstawią wspólnego stanowiska, szef samodzielnie decyduje o wydaniu regulaminu wynagradzania, rozpatrując przy tym odrębne opinie poszczególnych związków zawodowych.

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia, w którym podano go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy (art. 77[2] § 6 k.p.). Prawo nie daje tutaj żadnych wskazówek i przyjmuje się sposób przyjęty u danego pracodawcy.
Gdy zmiany płynące z regulaminu wynagradzania miałyby być korzystniejsze, to stosuje się je do pracowników automatycznie. Inaczej jest gdy regulamin wynagradzania wpływa niekorzystnie na dotychczasowe warunki płacy zatrudnionych. W tej sytuacji pracodawca musi zawrzeć z pracownikami porozumienie zmieniające lub wręczyć im wypowiedzenia zmieniające warunki pracy i płacy. Nie przyjęcie nowych warunków pracy i płacy przez pracownika powoduje rozwiązanie umowy o pracę po upływie okresu wypowiedzenia.

Jeśli nowy regulamin wprowadza postanowienia, z których część jest korzystniejsza od postanowień poprzedniego regulaminu, a część mniej korzystna od poprzedniego regulaminu, pracownika będą wiązały tylko korzystniejsze postanowienia nowego regulaminu, w pozostałym zakresie nadal obowiązywały będą postanowienia poprzedniego regulaminu. Nie jest więc możliwe wprowadzenie nowym warunków wynagradzania, które są mniej korzystne od poprzednich bez zgody pracownika.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika