Zwolnienie pracownika z przyczyn niezawinionych

Pytanie:

"Pracodawca zatrudniający 3 pracowników zatrudnił pracownika na czas nie określony. Pracownik pracuje pół roku. Czy pracodawca zwalniając pracownika z przyczyn nie dotyczących pracownika musi wypłacić odszkodowanie?"

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie pracownika z przyczyn niezawinionych

Przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:  

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 
  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 
  • 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. 

Liczby odnoszące się do pracowników, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników

Zatem pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty odprawy pieniężnej w tym trybie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika