Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Pytanie:

Od 01-10-2004 rolnicy ze względu na formę opodatkowania dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej lub przekroczeniu zapłaconego podatku zostali wykluczeni z ubezpieczenia w KRUS na rzecz ZUS. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego obalono przepisy związane z ubezpieczeniem w KRUS. Rolnicy wyrejestrowują się z ZUS-u powracają do ubezp. w KRUS-ie. Na wniosek ubezpieczonego ZUS zwraca nadpłacone składki społeczne, zdrowotne i fundusz pracy dot. 2004, 2005, 2006 r. Jak rozliczyć zwrócone składki społeczne, które stanowiły koszt uzyskania przychodu. Składki zdrowotne odliczane były od podatku, nie zawsze w pełnej wysokości, gdyż tylko do wysokości należnego podatku danego roku. Często rolnicy otrzymywali zasiłek chorobowy, macierzyński, były to pozostałe przychody wykazane w deklaracjach roku 2004 i 2005.

Masz inne pytanie do prawnika?

10.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, art. 26 ust. 1 pkt 2 a i art. 27 b ust. 1 pkt 1): podstawę obliczania podatku stanowi dochód ustalony zgodnie z określonymi w ustawie zasadami, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z późn. zm.) - czyli składek na ubezpieczenie społeczne, zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe, podatnika.

Zaś składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135) stanowią podstawę do obniżenia podatku dochodowego obliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Porady prawne

Zgodnie ze wskazanymi powyżej przepisami prawa, podatek dochodowy w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Odliczone od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a także odliczone od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazywane są bezpośrednio w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5. Są to składki obniżające kwotę dochodu i kwotę podatku. Innymi słowy, zapłaconych składek nie można uznać za koszty uzyskania przychodu. W konsekwencji zwróconych składek ZUS nie można rozliczyć w bieżącym okresie (okresie, kiedy zostały zwrócone) w żaden sposób w jednorazowy sposób. Jeżeli więc zaistniała taka sytuacja, że zapłacone składki ZUS zostały zwrócone podatnikom, to zgodnie z literą prawa podatnik powinien skorygować składane deklaracje za lata 2004 i 20005, w których były odliczane kwoty składek. Podstawę do sporządzenia korekt stanowią przepisy art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Zwrot nadpłaconych składek ZUS

Dopiero teraz niektórzy dowiadują się, że przepłacili składki na swoją przyszłą emeryturę. Okazuje się, że w pierwszych latach reformy ubezpieczeń społecznych ZUS nie dopilnował, by w odpowiedniej chwili przestali je odprowadzać. Nadpłacone składki sfinansowali po połowie ubezpieczeni (...)

Usługi ZUS dostępne na platformie ePUAP

Usługi ZUS dostępne na platformie ePUAP

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Zakład Ubezpieczeń Społecznych podpisały porozumienie dotyczące świadczenia usług ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP. Porozumienie podpisane przez Podsekretarza Stanu MSWiA Witolda Drożdża i Członka Zarządu ZUS ds. Informatyki (...)

Zwrot nadpłaconych składek - złóż wniosek do 8 maja

Zwrot nadpłaconych składek - złóż wniosek do 8 maja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że tylko do 8 maja 2009 r. ubezpieczeni mogą składać wnioski o zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przekroczenia granicy podstawy wymiaru składek.  O zwrot nadpłaty mogą się starać osoby, które od stycznia (...)

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Od 23 lipca 2021 r. przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne i ponieśli straty z powodu pandemii COVID-19 mogą składać wnioski o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Na wsparcie z ZUS mogą też liczyć piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawodawca wprowadził szereg zmian do ustawy systemowej, emerytalnej i zasiłkowej. Część z nich już obowiązuje – od 18 września, a kolejne wejdą w życie 1 stycznia  i 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. Zmiany te mają różny charakter – od bardzo istotnych i (...)

ZUS umorzył już ok. 600 mln zł nadpłaconych składek

ZUS umorzył już ok. 600 mln zł nadpłaconych składek

Prezes ZUS: umorzyliśmy około 600 mln zł nadpłaconych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo - w wyniku realizacji ustawy - umorzył około 600 milionów złotych nadpłaconych składek - poinformowała prof. Gertruda Uścińska. ##baner## Zgodnie ze zmianą przepisów, (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Od 1 lutego 2021 roku przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19 mogą korzystać z kolejnych form wsparcia w Tarczy 7.0. Chodzi o świadczenia postojowe, dofinansowanie wynagrodzeń, dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności czy zwolnienie z opłacania składek (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. O zwolnienie z obowiązku opłacania składek (...)

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Sklepiki szkolne, które poniosły straty z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID19 otrzymają pomoc. Przedsiębiorcy mogą liczyć na świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wsparcie otrzymają także piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Wnioski można składać (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

Zmiany od 28 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie – za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. ##baner## Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS? Musisz (...)

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Tarcza 5.0 - czyli tarcza branżowa

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (...)

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowy model wynagradzania kierowców przewozów międzynarodowych

Nowe regulacje, będące wynikiem wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów "Pakietu mobilności I", wprowadziły nowy model wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy. - "Polska dostosowuje się do wytycznych Unii Europejskiej, systematycznie wprowadzając (...)

Zaległy urlop wykorzystasz do końca lipca

Zaległy urlop wykorzystasz do końca lipca

Zobacz jakie zmiany szykuje rząd dla pracowników i firm. Rada Ministrów przyjęła tzw. drugi pakiet deregulacyjny. – Są to rozwiązania, które przyniosą kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – informuje resort gospodarki, który je przygotował. (...)

E-składka w 2018 r.

E-składka w 2018 r.

E-składka już od stycznia 2018 r. Od 1 stycznia 2018 r. będzie można opłacić składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Od 1 października Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wysyłał listem poleconym informacje o nowym numerze rachunków. Zamiast trzech (...)

Szansa na wzrost aktywności zawodowej kobiet

Szansa na wzrost aktywności zawodowej kobiet

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan popiera zapisy poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o umorzeniu składek emerytalno-rentowych - taką opinię przekazaliśmy Kancelarii Sejmu. Projekt ten jest odpowiedzią na utrzymującą (...)

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r niezbędne do obliczenia składki zdrowotnej

Dokumenty rozliczeniowe za 2022 r. i terminy przekazania ewentualnych korekt  Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają obowiązek ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne na nowych zasadach. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosują w danym roku, muszą uwzględnić osiągnięty (...)

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

Wnioski o zwolnienie z opłacania składek ZUS za lipiec–wrzesień 2020 r.

Jakie wnioski składa się o zwolnienie z opłacania składek? 26 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa, zgodnie z którą płatnicy składek z określonych branż mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec–wrzesień 2020 r. ##baner## Dotyczy to płatników, (...)

Od 20 września ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

Od 20 września ZUS rusza z wyrównywaniem nadpłat składek

Płatnicy zwolnieni z opłacania składek, którzy nadpłacili bądź opłacili składki do ZUS za kwiecień i maj, od 20 września będą uprawnieni do ich zwrotu lub zaliczenia na poczet przyszłych zobowiązań – przypomniała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ##baner## Zwolnienie (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Korekta rozliczeń z ZUS

Korekta rozliczeń z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysłał do mojej firmy pismo, w którym stwierdza, że u jednego z pracowników w grudniu 2000 roku nastąpiło przekroczenie wysokości rocznej podstawy wymiaru składek (...)

Nadpłata w ZUS-ie

Nadpłata w ZUS-ie

Nasza firma wysłała do ZUS korektę kilku deklaracji. Korekta powoduje nadpłatę kilku tysięcy PLN. Czy powinniśmy rozliczyć ją przy kolejnej płatności czy też właściwsze jest zwrócenie sie (...)

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej?

Witam, od pięciu lat prowadzę sklep z moim wspólnikiem. Niedawno dostałam od niego informację że zamierza On odejść ze spółki. Jak przeprowadzić likwidację spółki cywilnej? Opinia prawna Opinia (...)

Nienależne opłacanie składek ZUS

Nienależne opłacanie składek ZUS

Dwóch, spośród trojga wspólników spółki cywilnej, (poza prowadzeniem działalności gospodarczej), było zatrudnionych na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze, a ich pracodawcy w pełni opłacali (...)

Nadpłacone składki ZUS

Nadpłacone składki ZUS

Płatnik zapłacił składki ZUS w wysokości zawyżonej. W związku z tym dokona korekty deklaracji. Czy nadpłacone składki ZUS może potrącić przy płatności składek z tytułu kolejnej deklaracji? (...)

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

Brak uzyskiwania przychodów a obowiązek składkowy

W 1998 r. zarejestrowałam firmę i uzyskałam wpis do ewidencji. W maju 1999 roku zaczęłam prowadzenie działalności zarejestrowałam się w ZUS i prowadziłam działalność przez trzy miesiące po (...)

Delegacja zleceniobiorcy

Delegacja zleceniobiorcy

Spółka komandytowa zatrudnia osoby na umowę zlecenie. W umowie tej mieści się zapis \"Zleceniodawca ponosi koszty wyposażenia i inne koszty związane z wykonaniem zadania.\" W celu wykonania powierzonego (...)

Egzekucja na rzecz ZUS a zwrot VAT

Egzekucja na rzecz ZUS a zwrot VAT

Zalegałem ze składkami w ZUS. Urząd Skarbowy jako organ egzekucyjny dla ZUS wystawił tytuły wykonawcze wzywające mnie do zapłaty zadłużenia i rozpoczął czynności egzekucyjne. Jednakże tenże (...)

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

Zawieszenie działalności spółki z o.o.

W jaki sposób należy zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie dokumenty należy sporządzić oraz gdzie należy zgłosić zawieszenie działalności spółki z ograniczoną (...)

Pomoc de minimis przychodem

Pomoc de minimis przychodem

Prowadzę działalność gospodarczą (ryczałt 8,5% + VAT). Jestem rencistą. Płacę pełne składki ZUS i odliczam ubezpieczenie społeczne od podstawy mojego obrotu dla celów obliczenia ryczałtu. (...)

Zażalenie

Zażalenie

W dniu 27 stycznia 2012 r. złożyliśmy wniosek na druku KRS Z-62 o zawieszenie działalności gospodarczej w spółce jawnej i omyłkowo we wniosku wpisaliśmy datę 25 stycznia 2012 r. która jest datą (...)

Delegacje zagraniczne pracowników

Delegacje zagraniczne pracowników

Firma polska zawarła umowę o pracę z polskimi pracownikami. W umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy jest napisane: miejscowość Zielona Góra, teren kraju. Firma polska zawarła kontrakt z (...)

Odliczenie darowizny w sp. z o.o.

Odliczenie darowizny w sp. z o.o.

W miesiącu czerwcu spółka z o.o. przekazała darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Od początku roku firma wykazuje stratę podatkową. Kiedy firma będzie mogła odliczyć darowiznę?   Zgodnie z przepisami (...)

Orzeczenie warunkiem ulgi rehabilitacyjnej

Orzeczenie warunkiem ulgi rehabilitacyjnej

Osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do maja 2005 r., a następnie, w związku z niemożnością stawienia się na komisję lekarską, kolejne orzeczenie o tym samym stopniu (...)

Odliczenie od podatku ubezpieczenia grupowego

Odliczenie od podatku ubezpieczenia grupowego

Pracownik wykupił ubezpieczenie grupowe. Pracodawca samodzielnie opłaca składki swoim pracownikom za to ubezpieczenie grupowe. Czy jest możliwość odliczenia tego od podatku i w jakiej części? Pracownik (...)

Odliczenie darowizny w sp. z o.o.

Odliczenie darowizny w sp. z o.o.

W miesiącu czerwcu spółka z o.o. przekazała darowiznę na rzecz Rady Rodziców. Od początku roku firma wykazuje stratę podatkową. Kiedy firma będzie mogła odliczyć darowiznę?   Zgodnie z przepisami (...)

Orzeczenie warunkiem ulgi rehabilitacyjnej

Orzeczenie warunkiem ulgi rehabilitacyjnej

Osoba posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do maja 2005 r., a następnie, w związku z niemożnością stawienia się na komisję lekarską, kolejne orzeczenie o tym samym stopniu (...)

Odliczenie od podatku ubezpieczenia grupowego

Odliczenie od podatku ubezpieczenia grupowego

Pracownik wykupił ubezpieczenie grupowe. Pracodawca samodzielnie opłaca składki swoim pracownikom za to ubezpieczenie grupowe. Czy jest możliwość odliczenia tego od podatku i w jakiej części? Pracownik (...)

Zakup lekarstw na fakturę

Zakup lekarstw na fakturę

Poważnie choruję, mam 73 lata. Zbieram faktury na zakupione lekarstwa, aby za cały rok w PIT odliczyć od dochodu. Czy muszę zbierać faktury powyżej 100,00 jedna czy nie ma znaczenia przy rozliczeniu (...)

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Opodatkowanie darowizny na leczenie dziecka

Chcę przekazać w formie darowizny na leczenie dziecka, osobie fizycznej (matce), kwotę około 50 tys. złotych. Zastanawiam się, co będzie korzystniejsze dla obu stron: czy jeśli przekażę te pieniążki (...)

Składki ZUS w spółce cywilnej

Składki ZUS w spółce cywilnej

Spółka jako płatnik opłaca pełen ZUS za jednego ze wspólników, za drugiego zaś tylko składkę zdrowotną. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje dwie możliwości: odliczanie (...)

Koszty leczenia a odpisanie od podatku

Koszty leczenia a odpisanie od podatku

Mężczyzna jest chory na raka. Rozliczając się z Urzędem Skarbowym w zeznaniu rocznym, chciał ująć koszty leczenia jako koszt do odliczenia od przychodu. Pracownik Urzędu Skarbowego poinformował (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Darowizna na rzecz komitetu budowy pomnika

Czy można odliczyć od dochodu do opodatkowania darowiznę pieniężną dla Komitetu Budowy Pomnika im. Jana Pawła II, który to komitet powstał na okoliczność zbudowania tego pomnika i zostanie później (...)

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Darowizna pieniężna dla straży pożarnej

Czy mogę przekazać darowiznę pieniężną jako firma na rzecz ochotniczej straży pożarnej. Jak później mogę ją wliczyć w koszty firmy i jaki procent kwoty przekazanej? Zgodnie z art. 23 ust. (...)

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

Opodatkowanie dochodów z pracy w RFN

Kiedy i gdzie trzeba płacić podatek od umów (freelance) z niemieckimi firmami (pracując dla nich i mieszkając w Niemczech oraz mając zameldowanie w Polsce i w Niemczech), mając kilka umów w ciągu (...)

Darowizna dla parafii a podatek

Darowizna dla parafii a podatek

Chcę podarować parafii rzymsko-katolickiej działkę budowlaną. Czy mogę odliczyć od dochodu wartość tej darowizny? Jak ustalić wartość tej darowizny? Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy (...)

Odliczenie darowizny

Odliczenie darowizny

Pokrywałem w 2007 r. okresowo przelewem bankowym na rzecz rodziców prowadzących oddzielne gospodarstwo rachunki za ich obciążenia takie jak telefon, gaz, elektryczność, mieszkanie jako pomoc w ich (...)

FORUM PRAWNE

jak napisać wniosek o zwrot nadpłaconych składek z krus za 2013?

jak napisać wniosek o zwrot nadpłaconych składek z krus za 2013? jak napisać wniosek o zwrot nadpłaconych składek z krus za 2013?

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy

Pracodawca przed sądem -praca bez umowy Witam.mam znajomą ktyóra prosiła mnie o poszukiwanie informacji na temat możliwości pozwania pracodawcy - pracowała bez umowy i została oskarżona o kradzież (...)

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców!

ABOLICJA ZUS dla przedsiębiorców! Mam pytanie w związku z ustawą abolicyjną. Prowadziłem własną firmę od 2004 do 2008 roku, ale jednocześnie byłem zatrudniony w innej firmie, która odprowadzała (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Umorzenie zaleglej skladki zdrowotnej?

Umorzenie zaleglej skladki zdrowotnej? Od 1999 r. prowadziłem jednoosobowo działalność gospodarczą, zryczałtowaną, na karcie podatkowej. Ponieważ pracowałem jednocześnie na pełnym etacie w innej (...)

Pomocy dieta i zus

Pomocy dieta i zus Witam wszystkich,mam pewien problem odnośnie diety pracowniczej.Sprawa wygląda następująco pracuje w pewnej firmie która wysłała mnie w delegację do Angli jednak tam jestem pod (...)

Umowa zlecenia - składki zus

Umowa zlecenia - składki zus Pracujący na podstawie umowy zlecenie może wymagać od szefa, aby zapewnił mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Od wynagrodzenia, które wypłaca zleceniodawca, naliczane (...)

Umowa o dzieło - odliczenie zakupu sprżetu na jej wykonanie

Umowa o dzieło - odliczenie zakupu sprżetu na jej wykonanie Witam Od dawna już nurtuje mnie pytanie, a nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Umowa o dzieło z pozbyciem się praw autorskich. 50% koszty (...)

Odliczenie od podatku

Odliczenie od podatku Czy można odliczyć sobie od podatku koszty biletów na dojazd do pracy lub do szkoły? Oraz czy można odliczyć czesne za szkołę? Trochę pózno to pytanie zadajesz bo czas na (...)

Odliczenie od podatku

Odliczenie od podatku Witam, mam takie pytanie czy od dochodu można też odliczyć wydatki na spłatę kredytu? Może trochę dziwne, ale usłyszałam dwa słowa na uczelni i teraz chciałabym się dopytać.

Umowa o dzieło - odliczenie zakupu sprżetu na jej wykonanie

Umowa o dzieło - odliczenie zakupu sprżetu na jej wykonanie Witam Od dawna już nurtuje mnie pytanie, a nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi. Umowa o dzieło z pozbyciem się praw autorskich. 50% koszty (...)

Odliczenie od podatku

Odliczenie od podatku Czy można odliczyć sobie od podatku koszty biletów na dojazd do pracy lub do szkoły? Oraz czy można odliczyć czesne za szkołę? Trochę pózno to pytanie zadajesz bo czas na (...)

Odliczenie od podatku

Odliczenie od podatku Witam, mam takie pytanie czy od dochodu można też odliczyć wydatki na spłatę kredytu? Może trochę dziwne, ale usłyszałam dwa słowa na uczelni i teraz chciałabym się dopytać.

odliczenie internetu od podatku

odliczenie internetu od podatku Witam, samotnie wychowuję dziecko, czy mogę odliczyć internet? Do jakiej kwoty oraz czy wystarczą faktury Vat, na których mam również rachunek za tel, czy muszę (...)

odliczenie faktury męża

odliczenie faktury męża Witam, czy jest taka możliwośc abym odliczyła w swoim zeznaniu podatkowym ulgę na internet jeżeli faktóra jest wystawiona na męża? Mieszkamy razem i internet mamy w naszym (...)

Podatek od odsetek od oszczędności uzyskanych za granicą

Podatek od odsetek od oszczędności uzyskanych za granicą Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na forum, więc proszę o wyrozumiałość. Piszę ponieważ znalazłam się w bardzo niecodziennej (...)

vat od paliwa 2011 zostanie na stałe?

vat od paliwa 2011 zostanie na stałe? Został podniesiony VAT ale słyszałem również, że ma to być po pewnym czasie cofnięte. Wydaje mi się, że państwo nie tak szybko zrezygnuje z dodatkowego (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania

Zasiłek Rodzinny - wysokość, kryteria przyznania Witam Mam takie pytanie syn moj 5.03.skonczyl 21 lat i w czerwcu 2004r konczy szkołe srednia do kwietnia wypłacał mi ZUS rodzinne bo jestem na rencje (...)

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY?

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY? Mój mąż ma 18-letnie dziecko sprzed naszego małużeństwa (małużeństwo zawarliśmy 10 lat temu). Dotąd płaci regularnie alimenty. Jednak od (...)

Porady prawne