17.9.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Akcje spółek będą zdematerializowane

Akcje spółek, także te na okaziciela, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie - jak obecnie - papierowego dokumentu. Pozwoli to przeciwdziałać ryzyku nadużyć finansowych, zwłaszcza praniu brudnych pieniędzy. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza obowiązek dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Prezydent podpisał ustawę zapobiegającą nadużyciom finansowym, przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizację ustawy - Kodeks spółek handlowych podpisał już Prezydent RP Andrzej Duda.

Porady prawne

Podstawowym celem ustawy jest wprowadzenie obligatoryjnej cyfryzacji (tzw. dematerializacji) akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Nowelizacja wprowadza więc obligatoryjną tzw. dematerializację akcji na okaziciela i akcji imiennych (zmiana formy akcji z papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym).

Obecna konstrukcja akcji w spółkach, które nie są spółkami publicznymi, nie pozwala na  zagwarantowanie wymiany informacji podatkowych o osobach, którym przysługują  akcje na okaziciela. Brakuje bowiem możliwości ich identyfikacji. To niebezpieczna sytuacja. Anonimowość może stwarzać np. ryzyko nadużyć związanych z praniem brudnych pieniędzy przy wykorzystaniu akcji na okaziciela. Problem ten został zauważony m.in. na forum Grupy G-20.

Nie występuje on w spółkach publicznych, ponieważ w przypadku ich akcji ustalenie właściciela jest możliwe na podstawie analizy stanu rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez dom maklerski.

Obligatoryjna „dematerializacja” i rejestrowanie akcji spółek niepublicznych ma się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obrotu akcjami. Możliwa będzie łatwa identyfikacja właściciela akcji - na podstawie danych ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy, zarówno przez uczestników obrotu akcjami, jak i samą spółkę. Pozwoli to również na wprowadzenie jednolitych zasad przenoszenia praw z akcji, niezależnie od tego, czy przedmiotem obrotu są akcje imienne, czy na okaziciela.

Nowelizacja umożliwi spółkom niebędącym publicznymi cyfryzację akcji na dwa sposoby - poprzez system rachunków papierów wartościowych albo rejestru akcjonariuszy. Wyboru metody dokonywać będzie walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Obrót akcjami zdematerializowanymi ma zwiększyć przejrzystość i efektywność wymiany informacji w sprawach podatkowych, zgodnie ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Administracji podatkowej umożliwiono pozyskanie i wymianę informacji o akcjonariuszach spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych mających akcje na okaziciela. Nowelizacja ma przeciwdziałać nadużyciom na rynku finansowym, w tym praniu brudnych pieniędzy. 

Co przewiduje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw?

Nowelizacja ma na celu wprowadzenie w obowiązujących regulacjach przepisów dotyczących obligatoryjnej dematerializacji akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Ustawa wprowadza w związku z tym zmiany w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) – dalej Ksh.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie obligatoryjnej dematerializacji (zmiana formy akcji z  papieru wartościowego na zapis w systemie teleinformatycznym) akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, które nie podlegają obowiązkowej dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ustawa wprowadza w związku z tym zasadę, iż akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot. Dematerializacja akcji zakłada bowiem istnienie rejestru akcjonariuszy, w którym ujawniane będą akcje rejestrowe i wszystkie prawa z nimi związane. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy powierzone zostanie podmiotom kwalifikowanym, tj. uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Decyzję o wyborze prowadzącego rejestr podejmować będzie w drodze uchwały walne zgromadzenie, natomiast przy zawiązaniu spółki wyboru będą dokonywać założyciele. Z wybranym podmiotem spółka będzie zawierać umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Ustawa zawiera szczegółowe wskazanie zakresu danych ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy.

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu. Ustawa określa szczegółowo warunki i tryb dokonywania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Ponadto ustawa wprowadza pojęcie świadectwa rejestrowego wskazując, że na żądanie akcjonariusza, zastawnika albo użytkownika uprawnionego do wykonywania prawa głosu z akcji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wystawia imienne świadectwo rejestrowe. Świadectwo rejestrowe potwierdza uprawnienia wynikające z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego  następować będzie z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy odpowiedniego wpisu, przy czym nie stosuje się to do wskazanych w ustawie sytuacji dotyczących objęcia akcji.

Walne zgromadzenie może zdecydować o zarejestrowaniu akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych – zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje tej samej spółki nie mogą być jednocześnie rejestrowane w rejestrze akcjonariuszy i w depozycie papierów wartościowych.

Rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i jej akcjonariuszy, w związku z czym ustawa stanowi, iż na żądanie spółki lub na żądanie jej akcjonariusza podmioty prowadzące rejestr akcjonariuszy są obowiązane udostępnić dane zawarte w rejestrze akcjonariuszy.

W związku z wprowadzeniem instytucji rejestru akcjonariuszy, ustawa stanowi, że wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Zasada ta ma zastosowanie również odnośnie do określenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.

Ponadto nowelizacja wprowadza obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną i komandytowo-akcyjną strony internetowej, na której spółka będzie publikować informacje dla akcjonariuszy.   

Regulacje przyjęte w uchwalonej ustawie wiążą się z wprowadzeniem zmian w 12 innych ustawach. Z najistotniejszych zmian w innych ustawach można wskazać na zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wprowadzające regulacje dotyczące egzekucji z praw majątkowych zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy.

W zakresie przepisów przejściowych ustawa stanowi, iż moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a w przypadku spółki niebędącej spółką publiczną, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych, zapisy jej akcji na rachunkach papierów wartościowych. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie również akcji już wyemitowanych. W tym celu spółka wezwie akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępni informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania.

Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy, spółka niebędąca spółką publiczną jest obowiązana do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem, który na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybranym przez walne zgromadzenie albo – w przypadku spółki, której walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu przepisów powyższej ustawy – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Pełna cyfryzacja akcji 

Pełna cyfryzacja akcji nastąpi z początkiem 2021 r., przy czym już w roku 2020 r. spółki będą zobowiązane do podjęcia działań przygotowawczych.

Nowelizacja wchodzi bowiem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz w dniu 1 marca 2020 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych typów spółek kapitałowych podlegających prawu różnych (...)

Silniejsza pozycja mniejszych akcjonariuszy

Silniejsza pozycja mniejszych akcjonariuszy

Akcjonariusze spółek publicznych będą mieli szersze możliwości uczestniczenia - m.in. przez Internet - w walnym zgromadzeniu i większy wpływ na decyzje na nim podejmowane. Zapewnić ma to obszerna nowelizacja kodeksu spółek handlowych zawierająca też zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowela, uchwalona 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz. 28), stała się od dziś (...)

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

Walne zgromadzenie akcjonariuszy - zasady zwoływania i obrad

  Walne zgromadzenie akcjonariuszy (dalej: WZA) jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości. WZA może być zwyczajne bądź nadzwyczajne. Zwyczajne (...)

Zmiana Kodeksu spółek handlowych przyznaje więcej uprawnień akcjonariuszom

Zmiana Kodeksu spółek handlowych przyznaje więcej uprawnień akcjonariuszom

Z dniem 3 sierpnia 2009 r. oraz 28 lutego 2009 r wchodzą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 r. Nr 13 poz. 69). Przedmiotowe zmiany podyktowane są implementacją do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007  r. w sprawie wykonywania (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Prosta spółka akcyjna już wkrótce

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Rządowy projekt ustawy dot. prostej spółki akcyjnej już w Sejmie Wzmocnienie rozwoju startupów w Polsce, zwiększenie ich konkurencyjności oraz zahamowanie „eksportowania” (...)

Ratujemy polskie szpitale

Ratujemy polskie szpitale

Ratowanie polskich szpitali priorytetem rząduPremier Donald Tusk razem z minister zdrowia Ewą Kopacz przedstawili samorządowcom założenia rządowego programu „Ratujemy polskie szpitale", który został zaakceptowany przez Radę Ministrów. Program zapewni jednostkom samorządu terytorialnego realną pomoc w przekształcaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (...)

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Konsekwencje podatkowe sprzedaży udziałów w spółce - opinia prawna

Stan faktyczny   Poszukuję informacji na temat skutków prawno-podatkowych dla udziałowca w przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Kapitał założycielski spółki wynosi 4 tys. zł. w roku 2000 i został podwyższony o 312 tys. aportem spółki cywilnej. W spółce jest dwóch właścicieli, którzy mają udziały po 50%. W dniu dzisiejszym spółka praktycznie nie (...)

Spółki drogowe

Spółki drogowe

27 lutego 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia. Jak będą tworzone tzw. spółki specjalnego przeznaczenia? Według nowej ustawy spółka może być zawiązana i działa w formie spółki akcyjnej. Zawiązując spółkę Minister Transportu obejmuje, w imieniu Skarbu Państwa, wszystkie akcje. Koszty jej utworzenia (...)

Ograniczenie konkurencji? Te koncentracje temu nie zagrażają

Ograniczenie konkurencji? Te koncentracje temu nie zagrażają

42 decyzje w sprawie kontroli koncentracji wydał UOKiK w pierwszym kwartale 2014 r. Najnowsze dotyczą m.in. spółek: Robyg, Ferrostal Łabędy, ABC Data, OT Logistics, Rondo 1 UG, Medivet oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym (...)

Polacy sami zdecydują - OFE czy ZUS

Polacy sami zdecydują - OFE czy ZUS

Każdy sam zdecyduje, czy chce przekazywać część składki emerytalnej do OFE, czy na specjalne subkonto w ZUS. Decyzja w tej sprawie musi być podjęta w okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2014 r. lub w momencie rozpoczęcia pierwszej pracy. Zdanie będzie można zmienić w 2016 r., a następnie co cztery lata. Składka przekazywana do OFE ma wynieść 2,92 proc. wynagrodzenia brutto. Maksymalna (...)

Udostępnianie informacji gospodarczej

Udostępnianie informacji gospodarczej

Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej.Sejm uchwalił ustawę o ujawnianiu informacji gospodarczej. Ustawa ma na celu usprawnienie działalności przedsiębiorców, chroniąc ich jednocześnie przed zawieraniem umów z nierzetelnymi kontrahentami.Ustawa przewiduje możliwość uzyskania informacji gospodarczej o przedsiębiorcy przez podmioty trzecie, w chwili uzyskiwania tych informacji w (...)

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

Uczestnictwo pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek

 W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczącej transgranicznego łączenia spółek kapitałowych, należało również uregulować sytuację pracowników łączących się spółek. Problematyka ta została ugruntowana w ustawie z dnia 28 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia spółek (...)

Decyzje UOKiK. Urząd wydał zgodę na przejęcia spółek

Decyzje UOKiK. Urząd wydał zgodę na przejęcia spółek

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Jedna z wydanych niedawno decyzji dotyczy przejęcia kontroli nad spółką Robyg przez LBPOL William II. Przejmowana spółka prowadzi działalność deweloperską, (...)

Zmiany przepisów na rynkach rolnych. Rząd przyjął projekty ustaw

Zmiany przepisów na rynkach rolnych. Rząd przyjął projekty ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Od 1 stycznia 2014 r. w zakresie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych stosowane są przepisy unijne: rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1308/2013, rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 (...)

Nowe zasady kształtowania stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych

Nowe zasady kształtowania stosunków kapitałowych w spółkach akcyjnych

Projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, który obecnie znajduje się w Sejmie, zakłada przede wszystkim ułatwienie i przyspieszenie dokonywania czynności, których przedmiotem są stosunki kapitałowe w spółkach akcyjnych, tj. wnoszenie wkładów niepieniężnych, nabywanie własnych akcji, finansowanie nabywania akcji, obniżanie kapitału zakładowego oraz (...)

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

Wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej trafił do UOKiK

Do UOKiK wpłynął wniosek w sprawie Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To kolejny krok w stronę konsolidacji branży obronnej. Dzięki niej powstaje silny podmiot, który z sukcesem ma konkurować na zagranicznych rynkach zbrojeniowych.   Wniosek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej dotyczy koncentracji polegającej na przejęciu przez PGZ bezpośredniej kontroli nad 12 spółkami z sektora (...)

Czy to już koniec dobrej koniunktury na giełdzie?

Czy to już koniec dobrej koniunktury na giełdzie?

W fatalnych nastrojach zakończyły się wczorajsze notowania na warszawskiej giełdzie, mimo że przez większą część dnia indeksy zyskiwały na wartości. Jednak poranna zwyżka ograniczała się w gruncie rzeczy do akcji dwóch spółek – Biotonu i KGHM, które utrzymywały indeks na plusach. Po godzinie 14 rynek jednak się załamał. Dane o rosnącej inflacji w Stanach Zjednoczonych (...)

Mniejsze wymogi wobec prospektu emisyjnego!

Mniejsze wymogi wobec prospektu emisyjnego!

Po 1 lipca 2005 r. łatwiej będzie szybko pozyskać kapitał spółkom akcyjnym, gdyż złagodzone zostaną wymogi sporządzania prospektu emisyjnego. Wtedy wejdzie w życie sporo nowych polskich i europejskich przepisów dotyczących obrotu giełdowego. Nadchodzące zmiany będą zawarte w nowych dyrektywach europejskich, rozporządzeniach Komisji Europejskiej, a także przepisach krajowych. Jedną (...)

Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

Nowelizacja przepisów ma na celu umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A. Co przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej? Celem ustawy jest przyjęcie nowych regulacji (...)

Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Sposoby podziału spółek przewidziane w kodeksie spółek handlowych

Biorąc pod uwagę postanowienia kodeksu spółek handlowych, można wyróżnić właściwie dwa sposoby dokonywania podziału spółek. Pierwszą z możliwości jest podział spółki przez rozdzielenie, a drugą podział dokonany przez wydzielenie.Na czym polega podział spółki dokonany przez rozdzielenie?W przypadku rozdzielenia spółki, którego efektem jest jej podział mamy do czynienia z (...)

Łączenie się spółek kapitałowych

Łączenie się spółek kapitałowych

Opracowanie planu połączenia jest obowiązkową czynnością narzuconą przez Kodeks spółek handlowych. Chodzi tutaj o plan, który zostanie pisemnie uzgodniony między łączącymi się spółkami. Pod rządami kodeksu handlowego wiele istotnych rozstrzygnięć, w tym właśnie łączenie się spółek było poddane rozstrzygnięciom w uchwałach połączeniowych podejmowanych przez walne zgromadzenia (...)

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

Zasady nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego

24 marca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej uregulowań ustalających zasady dokonywania zamiany akcji spółek konsolidowanych na akcje spółek konsolidujących w ramach procesu konsolidacji sektora elektroenergetycznego (sygn. akt SK 24/18).  ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny (...)

Jak postępować, gdy akcje należą do majątku wspólnego małżonków?

Jak postępować, gdy akcje należą do majątku wspólnego małżonków?

Udziały (akcje) spółek należące do osób pozostających w związkach małżeńskich z reguły wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak szczególne - w stosunku do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - zasady wykonywania praw z takich udziałów/akcji. Niewiedza w tej kwestii może być kosztowna. Rzeczpospolita 28.09.2006 r. majątek, wspólny, (...)

Czy na giełdę powróciła hossa?

Czy na giełdę powróciła hossa?

Obserwatorzy giełdy byli we wtorek świadkami zrywu kupujących. Akcje Pekao podrożały aż o 10 proc., PKO BP o ponad 8 proc., PKN Orlen prawie o 7 proc., a KGHM o ponad 6 proc. A wszystko to przy bardzo wysokich, jak na ostatnie dni, obrotach. Poza wymienioną czwórką inwestorzy interesowali się jeszcze Telekomunikacją Polską i Biotonem, ale w przypadku tych spółek kursy nie zmieniały (...)

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych i prawnych w przypadku połączenia lub podziału spółek

Jak ustalić dochód z połączenia lub podziału spółki?W związku z łączeniem się spółek, wspólnicy spółki dzielonej, przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki mogą otrzymać obok udziałów lub akcji spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej dopłaty w gotówce.Jeżeli przy połączeniu lub podziale spółek udziałowcy (akcjonariusze) (...)

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Spółki o strategicznym znaczeniu. Oto lista

Wzmocnienie nadzoru, zwiększanie wartości nadzorowanych spółek, wspieranie innowacyjności i przekształcenia własnościowe - to priorytety Ministerstwa Skarbu Państwa na najbliższe półtora roku. Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez resort Skarbu Państwa. Na liście (...)

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

Łączenie się spółek kapitałowych a podatek dochodowy od osób prawnych

  Na jakich zasadach spółki mogą się łączyć?   Zasady, na jakich odbywa łączenie się spółek zostały uregulowane w art. 491–527 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h., połączenie może być dokonane:   przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały (...)

Kontrola sądowa uchwały o przymusowym wykupie mniejszościowych akcjonariuszy

Kontrola sądowa uchwały o przymusowym wykupie mniejszościowych akcjonariuszy

21 czerwca Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Rejonowego w Tarnowie, Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przymusowego wykupu akcji. Trybunał orzekł, że: art. 418 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych rozumiany jako nie wyłączający prawa akcjonariusza pokrzywdzonego przymusowym wykupem akcji (...)

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Połączenie lub podział spółek a koszty udziałowca

Kiedy nie są kosztami uzyskania przychodu wydatki poniesione przez udziałowca (akcjonariusza) spółek łączonych lub dzielonych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)? Zgodnie z ogólną regułą, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym (...)

OFE jako ważny inwestor giełdowy

OFE jako ważny inwestor giełdowy

Łączne zaangażowanie OFE w papiery udziałowe spółek notowanych na warszawskim parkiecie wynosiło na koniec 2006 roku 39,2 mld zł. Resztę portfela udziałowego stanowiły akcje nie notowane na GPW oraz inne instrumenty finansowe (np. certyfikaty inwestycyjne funduszy nieruchomości). Rok wcześniej portfel ten miał wartość 26,7 mld zł. Oznacza to że w ciągu 12 miesięcy OFE zwiększyły (...)

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK krytykuje przekształcania szpitali w spółki kapitałowe

NIK wskazuje, iż przebudowa systemu ochrony zdrowia powinna prowadzić do konkurowania placówek o środki publiczne w oparciu o jakość i efekty świadczonych usług. Dopiero wówczas możliwe będzie zaniechanie złej praktyki, kiedy to atrakcyjnie wycenione świadczenie - a nie rzeczywiste potrzeby pacjentów - decyduje o tym, na czym koncentruje się szpital, zabiegający o środki w NFZ. Do (...)

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Łączenie się spółek z udziałem spółek osobowych

Spółki osobowe, czyli spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, dla dokonania połączenia muszą w pierwszej kolejności – z woli ustawodawcy – pisemnie uzgodnić plan połączenia. Sporządzenie planu połączenia nie jest obowiązkowe w przypadku łączenia się spółek osobowych przez zawiązanie (...)

Tanie akcje dla pracowników

Tanie akcje dla pracowników

Pracownicy spółek giełdowych coraz częściej mogą nabyć ich akcje na preferencyjnych zasadach. Właściciele liczą, że dzięki temu poprawią wyniki swoich firm i zatrzymają najlepszych fachowców (...)Część pracowników spółek akcyjnych nie musi się martwić, czy właściciel podzieli się z nimi akcjami. Chodzi o załogi przekształcanych w spółki przedsiębiorstw państwowych. Zgodnie (...)

Oblężenie Giełdy Papierów Wartościowych

Oblężenie Giełdy Papierów Wartościowych

W ciągu najbliższych sześciu miesięcy, do końca maja 2005 roku włącznie, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) mają szansę zadebiutować akcje około 38 spółek, w tym 5 z udziałem Skarbu Państwa. W tym roku na krajowym parkiecie zadebiutowały akcje 28 emitentów.Według danych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na dzień 3 grudnia złożonych zostało 18 prospektów (...)

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. W praktyce oznacza to, że (...)

Prawo do ekwiwalentu za prawo do nieodpłatnego nabycia akcji

Prawo do ekwiwalentu za prawo do nieodpłatnego nabycia akcji

Wady przepisu uprawniającego pracowników do ekwiwalentu pieniężnego za ich prawo do nieodpłatnego nabycia akcji stwarzają uzasadnione obawy pojawienia się procesów sądowych. Chodzi o art. 38 b ust. 2 znowelizowanej 12 maja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (DzU nr 107, poz. 721; dalej: ustawa), obowiązującej od 28 lipca 2006. Reguluje on kwestię realizacji prawa pracowników do nieodpłatnego (...)

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Pojęcie koncentracji oraz sytuacje, w których przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji powinni dokonać jej zgłoszenia, zostały szczegółowo opisane w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Natomiast o decyzjach wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w procesie koncentracji przedsiębiorców, użytkownik dowie (...)

Już jest Krajowy Fundusz Kapitałowy

Już jest Krajowy Fundusz Kapitałowy

Już w marcu została uchwalona ustawa o Krajowym Funduszu Kapitałowym. Powinna być to dobra wiadomość przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Krajowy Fundusz Kapitałowy bowiem to instrument kapitałowego przewidziany właśnie dla ich wzmocnienia. Co niezwykle istotne Krajowy Fundusz Kapitałowy nie ma za zadanie dublować czy zastępować istniejących już instytucji finansowych, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Akcje pracownicza a wspólność małżeńska

Posiadam w depozycie prowadzonym przez dom maklerski akcje imienne spółki akcyjnej, w której pracuję 20 lat, o wartości nominalnej 10.00 zł każda. Akcje mojego przedsiębiorstwa obecnie nie znajdują (...)

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

Przymusowy wykup akcji pracowniczych

W roku 1993 moja Mama została jako pracownica DT Centrum obdarowana przez Skarb Państwa akcjami pracowniczymi imiennymi z powodu prywatyzacji zakładu. W chwili obecnej firma, która przejęła DT Centrum (...)

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Możliwość połączenia spółki z o.o. i akcyjnej

Spółka akcyjna posiada kapitał akcyjny w wysokości 100 tys. Posiada również 100% udziałów w spółce z o.o., o kapitale udziałowym 400 tys. Majątek spółek w/g wycen przekracza wymienione kapitały. (...)

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

Uchwała o połączeniu spółek z o.o.

W złożonym w sądzie planie połączenia spółek z o.o., z których spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, było podane, że połączenie będzie bez podwyższenia kapitału (...)

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

Zawiadomienie związków zawodowych o przejęciu

W spółce z o.o., która będzie przejęta przez inną spółkę w całości zawiązana została organizacja związkowa, która dział na razie jako Tymczasowa Komisja Zakładowa tego Związku. Artykuł (...)

Konwersja wierzytelności na akcje

Konwersja wierzytelności na akcje

Spółka złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Propozycja układowa przewiduje konwersję części zadłużenia na akcje spółki. W tym celu spółka (...)

Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

Zaspokojenie wierzyciela ze sprzedaży praw z akcji

Komornik skutecznie zajął prawo celem zaspokojenia wierzyciela z dochodu, jakie przynosi prawo lub jego sprzedaży. Ponieważ zajęte prawo (są wpisy w KRS) nie przynosi dochodu wniosłem o sprzedaż (...)

Przejęcie spółki a skład zarządu

Przejęcie spółki a skład zarządu

Spółka "matka" ma zamiar przejąć spółkę "córkę", w której posiada 100% udziałów. Kapitał zakładowy spółki "córki" jest wyższy od kapitału zakładowego spółki "matki". W Spółce "matce" (...)

Skutki wadliwego prowadzenia księgi akcyjnej

Skutki wadliwego prowadzenia księgi akcyjnej

Jakie konsekwencje grożą w przypadku braku księgi akcyjnej lub nierzetelnego jej prowadzenia? Jakie przepisy k.s.h. to regulują? Zgodnie z ogólną regułą, na straży której stoi art. 341 § 1 kodeksu (...)

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

Czy w jakiejkolwiek ze spółek prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) istnieje zasada, że spadkobierca udziałowca z mocy prawa (jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę) wchodzi w prawa zmarłego (...)

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Aport nieruchomości do spółki z o.o.

Zakładam spółkę z o.o z dwoma wspólnikami. Spółka będzie się zajmować działalnością developerską, handlem nieruchomościami itp. Chciałbym aportem wnieść do spółki kilkanaście działek (...)

Zmiana porządku obrad WZA

Zmiana porządku obrad WZA

Akcjonariusz posiada opłacone akcje imienne w spółce akcyjnej. Zgodnie z przepisami został powiadomiony listem poleconym powiadomiony o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i przesłano mu porządek obrad. (...)

Forma zbycia akcji

Forma zbycia akcji

Zamierzam sprzedać 80% akcji na okaziciela. Czy dla ww. umowy sprzedaży przewidziany jest obowiązek zachowania formy aktu notarialnego lub poświadczenia podpisu? Czy dla bezpieczeństwa obrotu dobrze (...)

Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

Zamierzamy wraz z żoną zawrzeć umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. W wyniku takiej umowy, na mocy przepisów o rozdzielności majątkowej cały majątek wspólny ruchomy i nieruchomy oraz (...)

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Nowi właściciele mieszkania chcą wymeldować lokatora, który jest zameldowany w ich mieszkaniu tymczasowo. Od kilku miesięcy lokator ten przebywa w innym miejscu (u swoich rodziców), gdzie był przez (...)

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Co powinien zrobić właściciel mieszkania z rzeczami wynajmujacego porzuconymi w jego mieszkaniu po wygaśnieciu umowy wynajmu, w przypadku, kiedy osoba ta unika kontaktu z właścicielem w związku (...)

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część (...)

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Spółka z o.o. jako emitent obligacji

Czy spółka z o.o. może wyemitować bez żadnych zezwoleń obligacje własne o ustalonych warunkach spłaty zobowiazań przeznaczone dla ograniczonego kręgu nabyców (do 300)? Czy należy zawiadomić (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych

Rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych

Czy jest możliwe rozliczenie straty powstałej w przypadku zbycia papierów wartościowych? W świetle zasady wyrażonej w art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli (...)

*upadłość domu maklerskiego

*upadłość domu maklerskiego

Inwestuję na GPW .Co dzieje się z wolnymi środkami pieniężnymi oraz już zakupionymi akcjami w razie upadłości domu maklerskiego? Czy wchodzą one do masy upadłości? W przypadku ogłoszenia upadłości (...)

Przedstawienie weksla do zapłaty

Przedstawienie weksla do zapłaty

Jak praktycznie wygląda przedstawienie weksla do zapłaty po zawiadomieniu dłużnika-wystawcy weksla in blanco, o wypełnieniu weksla in blanco i wezwaniu do jego zapłaty w przypadku, gdy zgodnie z (...)

Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

Akcje pracownicze a majątek wspólny małżonków

Czy otrzymane imienne, bezpłatne akcje pracownicze przeniesione na pracownika przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa (tj. nie nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego) (...)

Sp. z o.o. a inwestowanie na giełdzie

Sp. z o.o. a inwestowanie na giełdzie

Istniejąca i działająca od kilku lat Spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie na giełdzie w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa pochodne itd.). Dochody z giełdy są (...)

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

Czy weksel przed uzupełnieniem może być przypisany do dowolnego istniejącego roszczenia w stosunku do dłużnika. Przykład: Pan E zaciągał osobiste zobowiązania - zakup materiałów budowlanych, (...)

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Jestem dwa lata po rozwodzie. Z moim byłym mężem mamy 20-letnią córkę. Tydzień temu córka dostała telefon od mojego byłego męża, który powiedział że jeżeli nie wróci ona na studia, to (...)

Mąż nie chce płacić alimentów na żonę.

Mąż nie chce płacić alimentów na żonę.

Witam serdecznie, jestem paręnaście lat po rozwodzie z winy mojego męża. Przez pierwsze 10 lat płacił on regularnie alimenty w wysokości 450 zł. Niedawno poinformował mnie że stracił pracę (...)

Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

Zajęcie ruchomości w postępowaniu zabezpieczającym

W kancelarii komorniczej uzyskałem informację, że postępowanie zabezpieczające z ruchomości sprowadza się wyłącznie do spisania protokołu zajęcia. Akurat w przypadku mojego dłużnika tego typu (...)

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzoną mu sumę pieniężną? Zasadniczą kwestią podlegającą rozstrzygnięciu w niniejszej odpowiedzi jest określenie w jakim reżimie (...)

FORUM PRAWNE

Prawo dewizowe

Prawo dewizowe Witam. Czy osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym, może bez indywidualnego zezwolenia dewizowego nabywać akcje spółek z siedzibą w krajach OECD, korzystając z usług (...)

Bank PEKAO odmawia wypłaty spadku

Bank PEKAO odmawia wypłaty spadku W listopadzie 2015 zmarł mój szwagier, brat żony. Dziedziczy po nim po połowie moja żona i teściowa (matka zmarłego). Akt poświadczenia dziedziczenia został (...)

papiery wartościowe in blanco

papiery wartościowe in blanco Witam, mam pytanie odnośnie w jakim kontekście i w jakich pojęciach używa się "in blanco" ? (chodzi o papiery wartościowe)

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO

Bank BGŻ - Papiery wartościowe QUATRO Witam Serdecznie Mam pewien problem. Jestem posiadaczem bankowych papierów wartościowych Quatro wyemitowanych przez bank BGŻ na dość dużą sumę. Problem (...)

podatek do spadku

podatek do spadku Sprawa jest dość złożona, jednak postaram się ją przedstawić jak najjaśniej. Po przeprowadzeniu postępowania w sądzie wszyscy spadkobiercy zgłosili się do US. Po jakimś (...)

podatek od papierów wartościowych w spadku?

podatek od papierów wartościowych w spadku? Czy trzeba zapłacić podatek Belki od spadku w którym znajdowały się papiery wartościowe ? Proszę o pomoc. No niestety tak,  od papierów (...)

Rynek notowań giełdowych

Rynek notowań giełdowych Z przepisów prawa wynika, że spółka emitująca papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych ma obowiązek podać do wiadomości publicznej (...)

Uważaj na nieuczciwych aktywizytorów

Uważaj na nieuczciwych aktywizytorów Witam. Nieuczciwi akwizytorzy namawiają do kupowania sprzętu do odbioru telewizji cyfrowej i zawierania nowych umów abonenckich. Straszą, że bez nowych sprzętów (...)

Porady prawne