Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

22.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać dochody uzyskiwane z tego kontraktu i połączyć je razem z dochodami z działalności gospodarczej?

Otóż odpowiedź brzmi: nie. Przychody z kontraktu nie mogą być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) rozróżnia m.in. dwa źródła przychodów:

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • i z działalności wykonywanej osobiście.

Są to dwa odrębne źródła, które rozliczane są na innych zasadach. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze oraz przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub przedsiębiorcy - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów i tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności. Natomiast pozarolniczą działalnością gospodarczą według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest  działalność  zarobkowa:

a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9, a więc m.in do przychodów z działalnośći wykonywanej osobiście.

Kontrakty menedżerskie zawsze będą zaliczane do działalności wykonywanej osobiście, nawet jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą czyli posiada wpis do ewidencji działalności gospodarczej, samodzielnie nalicza i odprowadza zaliczki na podatek, wystawia rachunki, prowadzi księgi podatkowe. Kluczowe znaczenie ma tu również art. 41 ust. 1 i 2 updof, który w zasadzie rozstrzyga tę sprawę. Otóż, osoby wykonujące działalność osobiście, wymienione w art. 13 pkt. 2 i 5-9 (osoby świadczące usługi na podstawie umowy-zlecenia, o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego), pobierające należności od płatników czyli osób fizycznych, będących przedsiębiorcami, osób prawnych, są rozliczane z podatku dochodowego przez tych płatników czyli świadczeniodawców. Jedynie osoby pracujące na podstawie umów-zleceń i o dzieło, świadczące usługi, które wchodzą w zakres ich działalności gospodarczej, mogą same odprowadzać zaliczki na podatek z tytułu tych umów i płatnicy, dla których świadczą te usługi, nie są zobowiązani do poboru zaliczek. Podatnik musi jednak złożyć płatnikowi oświadczenie, że wykonywane usługi wchodzą w zakres jego działalności. Gdyby menedżer mógł rozliczać się samodzielnie jako przedsiębiorca, w art. 41 nie byłyby ujęte osoby wykonujące działalność na podstawie kontraktu menedżerskiego.

Reasumując, za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą pracę na podstawie kontraktu menedżerskiego, zaliczki na podatek od dochodów z kontraktu odprowadza płatnik czyli firma, dla której menedżer pracuje. Przychód z tytułu realizacji kontraktu nie jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie może być więc rozliczany przez przedsiębiorcę w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne