Czy w firmie można używać samochodu niebędącego środkiem trwałym?

Nabywając samochód do firmy nie zawsze mamy obowiązek zaliczania go do środków trwałych. Ponadto w pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo używa prywatne samochody właścicieli lub pracowników (ten drugi przypadek zostanie omówiony w artykule, który ukaże się wkrótce, a dotyczącym podróży służbowych). Fakt wykorzystywania samochodów niebędących środkami trwałymi powoduje oczywiście określone konsekwencje podatkowe.  

Jak wartość samochodu i czas używania wpływa na decyzję podatnika?

 

Samochód musi zostać uznany za środek trwały, zaś wydatki na jego nabycie muszą zostać rozliczone w czasie w postaci odpisów amortyzacyjnych, w sytuacji kiedy wartość początkowa przekracza kwotę 3.500 zł, a okres używania samochodu (przewidywany przez podatnika) będzie dłuższy niż rok.  

Jeżeli więc podatnik nabędzie samochód o wartości równej lub niższej od kwoty 3.500 zł, nie musi tego samochodu amortyzować, lecz może wydatek na jego nabycie zaliczyć jednorazowo w koszty w miesiącu oddania samochodu do używania; samochód taki należy przy tym ująć w ewidencji wyposażenia, jeżeli jego wartość początkowa przekracza kwotę 1.500 zł. Ustawodawca dał jednak podatnikom możliwość wyboru: mogą oni bowiem, jeśli zechcą, mimo wszystko amortyzować taki samochód - przy czym amortyzacja może przebiegać bądź na zasadach ogólnych bądź w postaci jednorazowego odpisu.  

Przykład

Podatnik nabył używany samochód o wartości 2.700 zł i przyjął go do używania w lutym 2005 r. Podatnik ma trzy możliwości:

 1. może, nie wpisując samochodu do ewidencji środków trwałych, zaliczyć kwotę 2.700 zł do kosztów lutego;

 2. może zaliczyć samochód do środków trwałych, przyjąć go do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 2.700 zł – kwotą odpisu w tej wysokości może obciążyć, wedle uznania, koszty lutego lub marca;

 3. może zaliczyć samochód do środków trwałych, przyjąć go do ewidencji środków trwałych i amortyzować go na zasadach ogólnych, poczynając od marca 2005 r.     

Drugi przypadek umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatku na nabycie samochodu do kosztów dotyczy przewidywanego okresu używania. Jeżeli podatnik postanowi, że samochód firmowy będzie używany nie dłużej niż rok, może kwotę wydatkowaną na nabycie zaliczyć jednorazowo w koszty, niezależnie od wartości samochodu.

UWAGA!

W razie zaliczenia do kosztów wydatku na nabycie samochodu o wartości wyższej niż 3.500 zł - ze względu na przewidywany okres używania nie dłuższy niż rok - podatnik musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami w razie dalszego używania samochodu po upływie roku. Sankcje te polegają min. za zapłacie odsetek w wysokości 0,1% za każdy dzień od dnia zaliczenia do kosztów, od różnicy między wartością samochodu a kwotą, jaka stanowiłaby odpis amortyzacyjny, gdyby samochód był amortyzowany. Sankcje te zostały określone w art. 22 e ustawy o PIT i art. 16e ustawy o CIT.

Kiedy samochód prywatny staje się firmowym?

Powyżej omówione przypadki dotyczą sytuacji nabycia samochodu firmowego, który nie będzie jednak w firmie stanowił składnika majątku trwałego. Oprócz tego na potrzeby firmy można wykorzystywać samochody prywatne. W tym miejscu zaznaczmy tylko, że w każdym czasie podatnik może dokonać przekwalifikowania samochodu prywatnego na składnik majątku firmy i może zaliczyć go do środków trwałych i amortyzować. Dalsze rozważania dotyczyć będą właśnie takiej sytuacji, w której na potrzeby firmy używany jest samochód, który został nabyty „na firmę” lecz nie jest środkiem trwałym oraz samochodu,  który stanowi składnik majątku prywatnego właściciela.  

Czy wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Jak już wspominaliśmy, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć każdy wydatek, który ma związek z przychodami oraz który nie został przez ustawodawcę wymieniony w katalogu wydatków negatywnych. Ograniczenia podatkowe istnieją właśnie w przypadku prywatnych samochodów używanych na potrzeby firmy oraz firmowych samochodów, które nie są zaliczone do środków trwałych (w przypadku podatników będących osobami prawnymi ograniczenia dotyczą zaś samochodów niestanowiących składników majątku podatnika - tj. firmy). 

Zgodnie z ustawą o PIT, nie uważa się za koszty podatkowe poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra.

W przypadku osób prawnych, zgodnie z ustawą o CIT, za koszty nie uważa się wydatków z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu osobowego niestanowiącego składnika majątku firmy (a więc jeśli samochód nie jest środkiem trwałym, ale stanowi składnik majątku podatnika - osoby prawnej, omawiane ograniczenia nie mają do niego zastosowania – może on powyższe wydatki zaliczać do kosztów w całości). W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

UWAGA!

Nieco odmienne zasady funkcjonują w odniesieniu do wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby wykonywanej działalności.

Przez stawkę za jeden kilometr przebiegu pojazdu rozumie się stawkę określoną dla samochodów osobowych, uwzględniającą odpowiednio pojemność silnika. Przebieg pojazdu, o którym mowa wyżej, powinien być (z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego), udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec każdego miesiąca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu obowiązana jest osoba używająca tego pojazdu, zaś w razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu używania samochodów na jego potrzeby nie stanowią kosztu uzyskania przychodów.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,

 2. numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,

 3. kolejny numer wpisu,

 4. datę i cel wyjazdu,

 5. opis trasy (skąd - dokąd),

 6. liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,

 7. stawkę za 1 km przebiegu,

 8. kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz

 9. podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Od 1 stycznia 2004 r. nie obowiązuje już żaden wzór ewidencji przebiegu pojazdu, ale oczywiście można korzystać z tych, które przed tą datą obowiązywały. Ważne jest jedynie, aby ewidencja zawierała minimum dane, które wymieniono powyżej, gdyż w przeciwnym razie organ podatkowy może stwierdzić brak ewidencji, co wykluczy możliwość zaliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu do kosztów. 

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Poniżej przedstawiamy stawki obowiązujące aktualnie (od 1.01.2005 r.).

Pojemność silnika oraz rodzaj pojazdu

Wysokość stawki

za 1 km przebiegu

Samochód osobowy o pojemności silnika do 900 cm3

0,4894 zł

Samochód osobowy o pojemności silnika powyżej 900 cm3

0,7846 zł

Motocykl

0,2161 zł

Motorower

0,1297 zł

Oczywiście powyższe stawki to stawki maksymalne, więc podatnik może przyjąć niższe(np. stawka za 1 km przebiegu samochodu o pojemności silnika powyżej 900 cm3 wynosi 0,7846 zł, co oznacza, że można przyjąć stawkę np. 0,65 zł). 

W jaki sposób należy rozliczać wydatki eksploatacyjne w ewidencji?  

Przypomnijmy raz jeszcze, że w niniejszym punkcie mowa jest o wydatkach związanych z używaniem samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym (w przypadku osób prawnych mowa zaś o samochodach, które nie stanowią składników majątku firmy). Chodzi tutaj o wszelkiego rodzaju wydatki: paliwo, części zamienne, remonty, opłaty, itp. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć jedynie część tych wydatków, która nie przekracza kwoty wynikającej z przebiegu pojazdu. W każdym miesiącu należy więc porównać kwotę z ewidencji przebiegu (która jest iloczynem liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu) z kwotą wydatków związanych z używaniem samochodu. Do kosztów zalicza się zawsze kwotę mniejszą, przy czym wydatki należy naliczać narastająco w trakcie roku.   

Przykład

Podatnik używa na potrzeby firmy samochód osobowy niebędący środkiem trwałym, o pojemności silnika 1,6. Załóżmy, że samochód ten wykorzystywany jest w okresie luty-kwiecień 2005 r. i podatnik poniósł następujące wydatki: 

 1. w lutym: 1.300 zł (w tym paliwo 600 zł, remont 700 zł),
 2. w marcu: 950 zł (w tym paliwo 450 zł, przegląd 200 zł, wymiana oleju 300 zł),
 3. w kwietniu: 800 zł (paliwo) 

Samochód przejechał:

 1. w lutym – 1500 km 
 2. w marcu – 900 km 
 3. w kwietniu – 2000 km 

- zaś podatnik przyjął maksymalną stawkę z rozporządzenia w wysokości 0,7846 zł za 1 km (zob. wyżej). 

Poniżej przedstawiamy rozliczenie każdego miesiąca: 

  

PRZEBIEG POJAZDU

  

FAKTYCZNE WYDATKI

  

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

1

2

3

4

5

6

7

8

Miesiąc

Ilość km

Stawka za km

2x

3

Przebieg narastająco

 

Wydatki miesiąca

Wydatki narastająco

 

Kwota zaliczona do kosztów

Luty

1500

0,7846

1.176,90 zł

1.176,90 zł

 

1.300 zł

1.300 zł

 

1.176,90 zł

Marzec

900

0,7846

706,14 zł

1.883,04 zł

 

950 zł

2.250 zł

 

706,14 zł

kwiecień

2000

0,7846

1.569,20

3.452,24 zł

 

800 zł

3.050 zł

 

1.166,96 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma:

3.452,24 zł

 

 

3.050 zł

 

 

3.050 zł

Jak widać z powyższego przykładu odpowiedni przebieg pojazdu zagwarantował możliwość zaliczenia całej kwoty wydatków do kosztów (stało się to jednak dopiero w kwietniu).

UWAGA!

Kwota wynikająca z ewidencji przebiegu pojazdu zostaje wyliczona jedynie w celu porównania jej z kwotą rzeczywistych wydatków nie zaś po to, by uzyskać kwotę podlegającą zaliczeniu do kosztów. Jeśli nawet do kosztów zostaje zaliczona kwota odpowiadająca wysokości wynikającej z ewidencji, dzieje się tak dlatego, że rzeczywista kwota wydatków związanych z używaniem samochodu była wyższa lub równa kwocie wynikającej z ewidencji przebiegu.

Pamiętajmy również, że omówione powyżej ograniczenia dotyczą jedynie samochodów osobowych. Wyjątkiem są jednak samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu, gdyż w ich przypadku podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i może rozliczać wydatki tak, jak w przypadku samochodów ciężarowych, a więc w całości.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód ten będzie używany.  Zaznaczmy, że jeżeli zostaną spełnione dwa poniższe (...)

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca w podróży służbowej

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane wydatki związane z podróżą służbową, o ile wykaże, że zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu i nie zostały wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Podróże w kosztach firmy

Podróże w kosztach firmy

Poniżej przedstawimy sposób ujęcia wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby firmy oraz podróży odbywanych przez właściciela firmy w kosztach przedsiębiorstwa.   Jak księgować w koszty wydatki dla pracownika za odbytą podróż?  Wydatki ponoszone za pracownika z tytułu używania przez (...)

Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

Firmowy samochód skradziony, spalony, zalany - czyli co zrobić w razie strat?

W praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa może również dochodzić do zdarzeń niespodziewanych, zwanych wypadkami losowymi. Takie zajścia mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach firmy, również gdy dotyczą samochodów firmowych.   Kradzież i likwidacja samochodu firmowego  Samochód firmowy może funkcjonować w przedsiębiorstwie jako środek (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić, dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić. Informacje ws. Wykazu podatników VAT W związku z uruchomieniem od 1 września 2019 r. nowego wykazu podatników VAT przypominamy, że obowiązek zapłaty na rachunek wskazany na wykazie (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie dobre wspomnienia. Zacznij od zaplanowania wyjazdu i rozsądnie zaplanuj podróż stosownie (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja firmy i zarząd sukcesyjny? Zasady przekazywania firmy następcom, po śmierci przedsiębiorcy, (...)

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Gdy komornik egzekwuje należność z samochodu... zastaw rejestrowy – opinia prawna

Stan faktyczny Pożyczyłem od znajomego 10000 zł. Miałem mu oddać za trzy miesiące 13000 zł, oddałem tylko 4000. On zrobił mi sprawę w sądzie o zwrot 9000 i wygrał. Sprawa została przekazana do komornika o ściągnięcie należności. Ponieważ nic nie mam, to komornik nic ze mnie nie ściągnął tylko dowiedział się w wydziale komunikacji, że mam samochód zarejestrowany na siebie. (...)

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Co może pokrzywdzony w procesie karnym? - opinia prawna

Stan faktyczny Prowadzę działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna. Jestem płatnikiem podatku VAT. W 1999 r. zamówiłem u dilera Hondy w Toruniu samochód Honda Civic w wersji ciężarowej (w karoserii samochodu osobowego). Diler zobowiązał się do załatwienia wszelkich formalności związanych z przerobieniem samochodu osobowego na ciężarowy poprzez firmę świadczącą usługi w tym (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość może być za wypożyczenie samochodu do chwili zamknięcia postępowania szkodowego? W firmie (...)

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Odliczenia związane z nabyciem samochodów

Na gruncie poprzedniej ustawy VAT prawo do odliczenia podatku przysługiwało tylko podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, których dopuszczalna ładowność wynosiła co najmniej 500 kg. Dodatkowym warunkiem było posiadanie przez ten samochód homologacji producenta lub importera dla tego rodzaju samochodu. Prawo do odliczenia było pełne, tzn. podatnik, który nabył samochód spełniający (...)

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

Odliczanie podatku VAT od rat leasingowych, czynszów najmu itp. wydatków związanych z firmowym samochodem

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 21.04.2005 r. zmieniającą ustawę o VAT, wprowadzono nowe zasady odliczania podatku VAT z tytułu rat czynszów (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.). Zmiany w tym zakresie weszły w życie w dniu 22.08.2005 r.  Nowe zasady odliczania podatku Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 ust. 7 ustawy o VAT, obowiązującym od 22.08.2005 r., usługobiorcy użytkujący (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów zalicza się odpisy z tytułu zużycia tych składników majątku (odpisy amortyzacyjne). Środki (...)

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ułatwienia przy zakupie biletów lotniczych i nakłady inwestycyjne wliczane od razu w koszty?

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) i podatku dochodowym od osób prawnych (updop). Przewidziano kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców, w tym koniec z obowiązkiem odprowadzania podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych. Zmiany dotyczą zwolnienia przedsiębiorców (...)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  Czym jest amortyzacja? Amortyzacja odzwierciedla stopniowy proces zużywania się środków trwałych lub wartość niematerialnych i prawnych. Istota konstrukcji uwidacznia się wyraźnie, jeżeli amortyzację potraktuje się jako funkcję matematyczną przedstawiającą spadek wartości danego składnika majątkowego w czasie. Odpis amortyzacyjny jest wymierną wartością pieniężną (...)

Odliczanie VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Odliczanie VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług (VAT) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W odniesieniu do pojazdów samochodowych ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje jednak (...)

Jak prawidłowo rozliczać wydatki na prywatny samochód używany w firmie?

Jak prawidłowo rozliczać wydatki na prywatny samochód używany w firmie?

  Rozliczanie wydatków na samochody prywatne z limitem Często zdarza się, że pracownicy używają prywatnych samochody na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności. Należy pamiętać, że w takim przypadku istnieją ograniczenia co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania takiego samochodu. Warunki ustalania (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Samochód w firmie niewprowadzony jako ŚT

Samochód w firmie niewprowadzony jako ŚT

Zakupiłem używane auto na firmę. W związku z tym, iż nie zamierzałem używać go dłużej jak rok czasu, zgodnie z przepisami, nie wprowadziłem go jako ŚT, tylko dokonałem wpisu do ewidencji wyposażenia (...)

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Ryczałtowiec a zakup i sprzedaż samochodu

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą rozlicza się ryczałtem 8.5 %. Obecnie chce kupić samochód, jeszcze nie podjął decyzji, czy nowy, czy też używany. Skłania się do zakupu (...)

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Polska spółka z o.o. wynajmuje samochód ciężarowy od firmy niemieckiej. Jest to samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. Samochód ten jeździ po Polsce i za granicą. Polska spółka dokonuje (...)

Skutki wniesienia samochodów aportem

Skutki wniesienia samochodów aportem

W lutym 2006 r. trzy osoby utworzyły Spółkę z o.o. - każda z nas jako część udziałów wniosła aportem samochody osobowe - własność prywatna, wpisane są one także w Akcie Notarialnym. Czy (...)

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

Obniżona roczna stawka amortyzacyjna

Mam dwa samochody jeden zakupiony w 2003 roku (amortyzawany liniowo) i drugi z 2006 (jeszcze nie amortyzowany). W 2006 przewiduję stratę w dochodach. Chcę amortyzować obydwa samochody minimalnie (z (...)

Inwentaryzacja miejsca pracy

Inwentaryzacja miejsca pracy

W dniu 18 kwietnia 2006 r. nie zostałam wpuszczona do pokoju, które jest moim miejscem pracy moje stanowisko to specjalista ds. kadr. Pani, która objęła stanowisko dyrektora w dniu 11 kwietnia 2006 (...)

Koszt naprawy środka trwałego

Koszt naprawy środka trwałego

Spółka zakupiła w grudniu 2005 r. samochód osobowy, który jest w ewidencji środków trwałych. Jest to stary rocznik i od momentu zakupu tego samochodu, Spółka ponosi poważne koszty związane (...)

Reprezentacja spółki z o.o.

Reprezentacja spółki z o.o.

Spółka z o.o. (zarząd 4 osobowy; sposób reprezentacji zgodnie z KRS - 2 członków zarządu albo 1 członek zarządu łącznie z prokurentem) złożyła do banku kartę wzorów podpisów, gdzie w miejscu: (...)

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Rozliczenie dotacji z Urzędu Pracy w PIT

Od niedawna prowadzę własną firmę i mam kilka pytań. Forma prawna: jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej. Jestem płatnikiem VAT. 1. W jaki sposób i czy w ogóle należy uwzględnić (...)

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość

Chcę kupić samochód używany (klasa wyższa, wartość pojazdu prawie 80.000 zł). Znalazłem zaufaną firmę, która na zamówienie wyszukuje za granicą samochody (siedziba firmy około 300 km od (...)

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Sprzedaż używanego samochodu firmowego a VAT

Właścicel firmy chce sprzedać samochód firmowy kupiony na kredyt - kredytu jeszcze całkowicie nie uregulował, chociaż zamierza go w całości spłacić przed sprzedażą samochodu. Samochód jest (...)

Samochód a wspólność majątkowa

Samochód a wspólność majątkowa

W okresie trwania małżeństwa w styczniu 1984 r otrzymałem w darowiźnie samochód (podczas trwania związku małżeńskiego) wartości 220 tys. złotych (w r. 1984). W akcie darowizny zaznaczone jest, (...)

Rejestracja samochodu sprzedanego bez zgody męża

Rejestracja samochodu sprzedanego bez zgody męża

Czy mogę zarejestrować samochód, który kupiłem od żony właściciela? Chodzi o to, że umowę spisałem z żoną właściciela, ponieważ wyjechał on za granicę i od dłuższego czasu żona nie (...)

Sprzedaż samochodu wniesionego aportem

Sprzedaż samochodu wniesionego aportem

Wniosłam swój prywatny samochód do Spółki aportem, jest przerejestrowany na firmę. Co się dzieje, jak chcę go sprzedać i kupić drugi o wyższej wartości? Czy wystawić FV sprzedaży z firmy, (...)

Sprzedaż środków trwałych

Sprzedaż środków trwałych

Co zaliczamy do środków trwałych (jaka jest definicja)? Czy firma - osoba fizyczna (podatnik VAT) - prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku wyrejestrowywania działalności może sprzedać (...)

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Amortyzacja środków trwałych nabytych w spadku

Ojciec prowadził przedsiębiorstwo i nagle zmarł. Syn i siostra zmarłego chcą kontynuować dalej ojca działalność jako nowo utworzona spółka cywilna. Niezwłocznie zgłosiliśmy fakt zaprzestania (...)

Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

Rozwiązanie spółki cywilnej a kwestie podatkowe

Spółka cywilna składa się z 2 współwłaścicieli. Jeden z nich rezygnuje z działalności w tej spółce. Drugi chciałby prowadzić dalej działalność. Jak ma się odbyć rezygnacja ze współpracy (...)

Podział majątku a prowadzenie

Podział majątku a prowadzenie "własnej" firmy

W jaki sposób są dzielone środki trwałe np. samochód ciężarowy (działalność gospodarcza) podczas podziału majątku, po rozwodzie? Środki trwałe służące działalności gospodarczej małżonków (...)

Ewidencjonowanie używania samochodu osobowego

Ewidencjonowanie używania samochodu osobowego

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów z poszczególnych źródeł są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, (...)

Rozliczenie kosztów samochodu

Rozliczenie kosztów samochodu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, rozliczam sie KPiR. 7/08 ub. r. (piątek) wypożyczyłem w firmie Express Wypożyczalnia Samochodów Warszawa samochód osobowy w zw. z przyjazdem klienta. (...)

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Jestem zameldowany na stałe w miejscowości Czechy k/ Zduńskiej Woli. Miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej jest Kamyk, Gm. Kłobuck, powiat Kłobuck. Zakupiłem samochód z (...)

Najem samochodu prezesa spółki

Najem samochodu prezesa spółki

Spółka wynajęła samochód od swojego prezesa. Czy koszty najmu przez Spółkę samochodu osobowego prezesa spółki stanowią kosztów uzyskania przychodów? Czy trzeba prowadzić ewidencję przebiegu (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!!

Błagam pomóżcie,mam problem z INTRUM JUSTITIA!! Sprawa wyglada następująco,w maju tego roku idea zerwała ze mna umowę,za niepłacenie rachunków za 2 telefony.W lipcu zaczęła wypisywac do mnie (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Parking firmowy na sąsiedniej działce ?

Parking firmowy na sąsiedniej działce ? Parking firmowy na sąsiedniej działce ? Witam mam pytanie czy można utworzyć parking firmowy pod dzierżawę na działce budowlanej sąsiedniej (działka jest (...)

Papier firmowy

Papier firmowy Czy istnieją jakieś wymogi formalno-prawne odnośnie informacji jakie muszą widnieć na papierze firmowym? Jakie akty prawne o tym mówią? (Edyta) Kiedyś wymagania odnośnie papieru (...)

czy można podarować żonie samochód firmowy jak jest rozdzielnośc majątkowa?

czy można podarować żonie samochód firmowy jak jest rozdzielnośc majątkowa? czy można podarować żonie samochód firmowy jak jest rozdzielnośc majątkowa?

Wpłaty na ROR a firma

Wpłaty na ROR a firma Czy prowadząc firmę można wpłacać pieniądze na ror a następnie przelewać elektronicznie na rachunek firmowy czy też takowe działania są zabronione? (bea) Moim zdaniem, (...)

Znak firmowy

Znak firmowy witam Mój znajomy wykorzystuje na swoim blogu logo jednej z największych firm na świecie, to logo jest bardzo znane - czy informacje, że logo jest własnością firmy X wystarczy żeby (...)

Warsztat uszkodził mój samochód

Warsztat uszkodził mój samochód Witam Mam następujący problem. Miesiąc temu oddałem swój samochód do "znajomego" warsztatu. Samochód to rajdowy Mitsubishi Lancer Evo. Z racji tego, że samochód (...)

Oszukany podczas kupna samochodu

Oszukany podczas kupna samochodu Witam, wiem że tematy były już wałkowane ale chciałbym żeby szanowni użytkownicy odnieśli się do konkretnie mojego problemu... Nazywam się Damian i mam 23 lata. (...)

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ??

straciłem prace,nie płaca alimentow,jaka jest procedura komornika ?? Mam samochod ,,boje sie zeby komornik mi go nie zabrał..czy moze tak od razu??czy kwota zadłuzenia musi byc wieksza?? ssamochod (...)

Kupilem kradziony samochód

Kupilem kradziony samochód Witam, 26 sierpnia 2008 kupiłem sprowadzony z Niemiec samochód marki Honda Accord z 1998 roku od handlarza z Krakowa, pana Piotra S. Jednak na umowie sprzedaży mam dane (...)

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe!

Ryczałt ewidencjonowany a środki trwałe! Pytanie mam następujące. Prowadząc dział. gospod. jako osoba fizyczna, i podlegając pod ryczałt ewidencjonowany (jestem również vat'owcem) chcę wnieść (...)

jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy?

jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy? jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest wpisane w środki trwałe firmy?

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu ze środków trwałych

Sprzedaż uszkodzonego pojazdu ze środków trwałych Witam, mam taki dylemat ponieważ nie do końca wiem co zrobić w takiej sytuacji. Otóż od stycznia 2017 roku zakupiłem pojazd za granicą w kwocie (...)

Przekształcenie spółki cywilnej

Przekształcenie spółki cywilnej Mam wiele wątpliwości w jaki sposób nalezy sformułować umowę przy przekształcaniu spólki cywilnej w wspólkę jawną, - jak określić wkład wspólników jeżeli (...)

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid

Utrudnianie prowadzenia działalności przez urzędniczki sanepid Dzień dobry, prowadzę sklep stacjonarny z produktami niespożywczymi. Chciałam wprowadzić do sprzedaży środki spożywcze opakowane, (...)

Wyjazd za granicę prywatnym samochodem a ewidencja przebiegu pojazdu!!!!

Wyjazd za granicę prywatnym samochodem a ewidencja przebiegu pojazdu!!!! Czy jeśli wyjeżdżam samochodem prywatnym po towar za granicę (w Unii) to moge ten wyjazd rozliczyć według ewidencji przebiegu (...)

Porady prawne