20.10.2017

Zespół
e-prawnik.pl

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną

Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z niej przez współwłaścicieli, a także wspólne ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą wspólną regulowane jest przez stosunki wewnętrzne między współwłaścicielami.

Jak wskazuje praktyka, szczególną trudność sprawia zagadnienie zarządu rzeczą wspólną (współdziałanie w zarządzie rzeczą wspólną) – wymaga on bowiem podejmowania decyzji dotyczących rzeczy wspólnej oraz ponoszenia kosztów przedsiębranych czynności, a to może z kolei ujawnić kolizję interesów współwłaścicieli rzeczy.

Jerzy Ignatowicz określił "zarząd rzeczą wspólną" jako "podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności dotyczących przedmiotu wspólnego prawa, koniecznych w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak również w sytuacjach nietypowych" (Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2006).

Sprawowanie zarządu rzeczą wspólną wymaga współdziałania współwłaścicieli – zgodnie bowiem z przepisem art. 200 Kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Współdziałanie obejmuje podejmowanie decyzji o dokonywanych czynnościach dotyczących rzeczy wspólnej. Czynności te mogą mieć różną wagę czy też moc; niektóre mogą mieć istotny wpływ na istotę współwłasności, inne mogą ją umacniać, czy też nie mieć większego znaczenia dla wspólnego prawa.

Ogólnie czynności te można podzielić na czynności zwykłego zarządu i przekraczające zakres zwykłego zarządu. Nie podejmując się zdefiniowania tych pojęć, ustawodawca pozostawił na tym polu swobodę tak sądom, jak i nauce prawa.

Zasadniczo nie ma więc możliwości przyjęcia jednolitego kryterium klasyfikacji czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i w zależności od konkretnej sytuacji. Jak wskazuje praktyka, może pojawić się i taka sytuacja, że ta sama czynność będzie w pewnych okolicznościach traktowana jako czynność zwykłego zarządu, a w innych będzie uznawana już za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Zgodnie z ogólnym unormowaniem, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.); natomiast do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli (art. 201 k.c.).

Czynności zwykłego zarządu

Na podstawie dotychczasowego dorobku orzecznictwa oraz ujednoliconych poglądów doktryny można przyjąć, iż czynnością zwykłego zarządu będzie czynność polegająca na załatwianiu bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia (tak Jerzy Ignatowicz, Prawo rzeczowe, LexisNexis, Warszawa 2006).

Podobną definicję podaje Stanisław Rudnicki (Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis). Według niego, za "czynności zwykłego zarządu uznaje się załatwianie spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów, uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadania, o eksmisję, o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli".

W granicach zwykłego zarządu będzie się zatem mieścić bieżące gospodarowanie rzeczą, nie pociągające nadzwyczajnych wydatków i nie prowadzące do zmiany przeznaczenia rzeczy. Ocena danej czynności jako nie przekraczającej zwykłego zarządu rzeczą wspólną nie może być jednak rozpatrywana abstrakcyjnie, w oderwaniu od stanu faktycznego. Tylko całościowe zapoznanie się z wszystkimi okolicznościami danej sytuacji umożliwia dokonanie właściwej kwalifikacji i wiążących się z tym skutków.

Porady prawne

Jednym ze skutków uznania czynności prawnej za czynność zwykłego zarządu jest konieczność uzyskania zgody większości współwłaścicieli dla dokonania takiej czynności. Czynność może więc zostać dokonana przez jednego ze współwłaścicieli (bez względu na wielkość udziału w rzeczy wspólnej) po uzyskaniu zgody większości. Większość należy rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia wielkości udziału w rzeczy wspólnej. Może zajść i taka sytuacja, iż jeden ze współwłaścicieli będzie posiadał 60 % udziałów w rzeczy wspólnej i to on sam będzie mógł dokonywać czynności zwykłego zarządu, bez konieczności wyrażania zgody przez pozostałych. Jeśli współwłaścicieli jest jednak dwóch i każdy ma po 50 % udziałów w rzeczy wspólnej, do dokonania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda obydwu.

W tym miejscu należy podkreślić, iż brak zgody większości powoduje, że czynność prawna jest nieważna – nie ma także możliwości jej konwalidacji. Jedyną możliwością na dokonanie czynności bez zgody większości jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody (art. 201 k.c.) i w przypadku zwykłego zarządu uprawnienie takie przysługuje każdemu ze współwłaścicieli.

Dla zabezpieczenia interesów mniejszości, ustawodawca przewidział jednak możliwość wydania rozstrzygnięcia przez sąd w przypadku, gdy większość współwłaścicieli postanawia dokonać czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną (art. 202 Kodeksu postępowania cywilnego). Sąd może więc zakazać dokonania określonej czynności.

Przykład:

Podajemy tezy z orzecznictwa Sądu Najwyższego:

 • Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 14 czerwca 1965 roku (sygn. III CO 20/65): Współwłaściciel, który na mocy art. 83 § 1 Prawa rzeczowego (dekret z dnia 11.11.1946 r. – utracił moc prawną na podstawie art. 126 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece) zarządza rzeczą stanowiącą przedmiot współwłasności, jest uprawniony do dochodzenia całej należności z tytułu czynszu najmu, chyba że inny współwłaściciel temu się sprzeciwi albo wytoczy także powództwo o czynsz za ten sam okres.

 • Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 21 listopada 1980 roku (sygn. III CRN 166/80): Instalowanie przewodów wodociągowych nie jest czynnością faktyczną, która prowadziłaby do zmiany przeznaczenia gruntu, zmiany jego konfiguracji oraz przeszkadzałaby współwłaścicielom w korzystaniu ze wspólnego gruntu (wspólnej drogi). Chwilowe niedogodności wynikające z prowadzonych prac ziemnych nie zmieniają charakteru takiej czynności zwykłego zarządu.

 • Uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 19 kwietnia 2002 roku (sygn. III CZP 18/2002): "Instalowanie kanalizacji sanitarnej, opadowej i wodociągu na nieruchomości, będącej przedmiotem współwłasności, może mieścić się w ramach zwykłego zarządu, jeżeli nieruchomość służy współwłaścicielom wyłącznie do ułatwienia korzystania z innych nieruchomości (wspólna droga), a wymieniona na wstępie inwestycja ma na celu zwiększenie użyteczności jednej z nich".

 • "Nawet w warunkach podejmowania przez większość współwłaścicieli czynności w ramach zwykłego zarządu nie mogą oni arbitralnie wpływać na losy współwłaścicieli pozostających w mniejszości, ignorując zasady prawidłowego zarządu rzeczą wspólną (art. 202 k.c.). Ingerowanie większości w sferę uprawnień do władania rzeczą przez współwłaścicieli pozostających w mniejszości, także w ramach czynności zwykłego zarządu, może uzasadniać wniesienie powództwa posesoryjnego. Będąc natomiast pozwanymi (większość) w takim procesie mogą wówczas zwalczać stanowisko powoda tylko w tym procesie. Inaczej równałoby się to dopuszczeniu do dwóch procesów, których przedmiotem byłoby to samo roszczenie" (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 marca 1998 r., sygn. II CKN 641/97). 

 • "Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz nieruchomości pozbawionej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej (art. 145 § 1 k.c.) zmierza do zwiększenia jej użyteczności, a także do podwyższenia jej wartości ekonomicznej i rynkowej; ma także na celu poprawę komfortu korzystania z nieruchomości. Nie ulega zatem wątpliwości, że jeżeli nieruchomość izolowana jest przedmiotem współwłasności (wspólności majątkowej), to złożenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej stanowi czynność należącą do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Do jej podjęcia potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli, a w braku zgody zainteresowany współwłaściciel może żądać upoważnienia sądowego do dokonania tej czynności (art. 201 k.c.)".

  "Wniosek o ustanowienie służebności drogi koniecznej, podobnie jak wniosek o udzielenie zgody na dokonanie czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną, podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania nieprocesowego (art. 611 i nast. oraz art. 626 k.p.c.). W tym trybie postępowania nie ma przeszkód do kumulacji żądań, jeżeli zostają zachowane wymagania sprecyzowane w art. 191 w związku z art. 13 § 2 k.p.c., zatem nie ma także przeszkód do połączenia wniosku o sądowe upoważnienie do złożenia wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej z tym właśnie wnioskiem, zwłaszcza że wszyscy współwłaściciele nieruchomości izolowanej, także ci, którzy nie wyrażają zgody na ustanowienie służebności, są uczestnikami postępowania (art. 510 k.p.c.)".

  "Jeżeli są podstawy do uwzględnienia wniosku opartego na art. 201 k.c., sąd powinien wydać postanowienie częściowe (art. 317 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), a następnie - po jego uprawomocnieniu - orzeczenie o ustanowieniu służebności lub oddaleniu wniosku co do istoty sprawy, np. z powodu niespełnienia przesłanek przewidzianych w art. 145 § 1 k.c. Wydawanie postanowienia częściowego jest zbędne, jeżeli uczestniczący w postępowaniu współwłaściciele nieruchomości izolowanej wyrażą zgodę przewidzianą w art. 201 k.c. albo co najmniej nie zamanifestują braku zgody na akcję współwłaściciela - wnioskodawcy. Wydawanie takiego postanowienia jest zbędne także wtedy, gdy nie ma podstaw do wydania upoważnienia przewidzianego w art. 201 in fine k.c.; w takiej sytuacji wniosek współwłaściciela o ustanowienie służebności drogi koniecznej podlega oddaleniu z powodu braku wymaganej legitymacji".

  "Złożenie przez współwłaściciela nieruchomości wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej na rzecz tej nieruchomości jest czynnością zwykłego zarządu, wymagającą zgody większości współwłaścicieli (art. 201 k.c.). W braku takiej zgody wnioskodawca może połączyć wniosek o sądowe upoważnienie do dokonania tej czynności z wnioskiem o ustanowienie służebności". "W konkretnych okolicznościach sprawy złożenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej może oznaczać złożenie implicite także żądania o sądowe upoważnienie do dokonania podejmowanej czynności" (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. III CSK 394/15).

Czynności przekraczające zwykły zarząd

Najogólniej za czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu należy uznać czynności rozporządzenia (zbycia i obciążenia) rzeczą wspólną, zmiany przeznaczenia rzeczy, sposobu gospodarowania rzeczą, inwestycji współwłaścicieli na tą rzecz itp.

Prawo przewiduje większy rygor prawny w zakresie dokonywania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną. Jak wskazuje przepis art. 199 zd. pierwsze k.c., do rozporządzenia rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Podobnie jak w przypadku czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną, brak zgody wszystkich współwłaścicieli powoduje, iż czynność prawna jest nieważna – nie ma możliwości jej konwalidacji, czyli potwierdzenia jej ważności poprzez późniejsze wyrażenie zgody przez współwłaścicieli.

Większe wymogi przewidziane są także dla uzyskania zgody sądu na dokonanie takiej czynności. Otóż sąd wydaje postanowienie zezwalające na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu na wniosek współwłaścicieli, mających co najmniej połowę udziałów w majątku wspólnym. Pozytywne przesłanki (warunki) orzeczenia zezwalającego stanowią „cel" zamierzonej czynności oraz „interesy" wszystkich współwłaścicieli. Wskazana czynność powinna być więc gospodarczo użyteczna (celowa) i służyć korzystnie wszystkim współwłaścicielom.

Przykład:

Poniżej tezy z orzecznictwa:

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lipca 1983 roku (sygn. I SA 471/83): "Budowa obiektu budowlanego na nieruchomości objętej współwłasnością w częściach ułamkowych wykracza poza zakres zwykłego zarządu i należy do kategorii rozporządzania rzeczą wspólną. W takim wypadku potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.), a brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością, które stanowi warunek udzielenia pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 5 ustawy (utraciła moc) z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane - Dz. U. 1974 r. Nr 38 poz. 229 z późn. zm.)".

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 19 lutego 1986 roku (sygn. SA/Wr 958/85): "Rozbudowa obiektu budowlanego na nieruchomości będącej współwłasnością w częściach ułamkowych wykracza poza zakres zwykłego zarządu i w związku z tym wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 k.c.) - brak takiej zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością, co stanowi warunek udzielenia pozwolenia na budowę".

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 marca 1990 roku (sygn. IV SA 33/90): "Nadbudowa kondygnacji nad budynkiem stanowiącym współwłasność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu i wymaga zgody współwłaściciela albo zastępującego tę zgodę orzeczenia sądu. Brak zgody jest równoznaczny z brakiem prawa do dysponowania nieruchomością (art. 29 ust. 5 ustawy (utraciła moc) z dnia 24 października 1974 r. Prawo budowlane - Dz. U. 1974 r. Nr 38 poz. 229 ze zm.)".

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 1998 roku (sygn. IV SA 585/96): "Wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości stanowiącej współwłasność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Jeżeli tylko jeden ze współwłaścicieli ubiega się o jej zabudowanie, to musi mieć zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Pozwolenie na budowę otrzyma po przedstawieniu dowodu, że pozostali współwłaściciele taką zgodę wyrażają".

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  z dnia 15 grudnia 2005 roku (sygn. I ACa 611/2005): "Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości rolnej, stanowiącej współwłasność na okres 10 lat i skutkującej wyłączenie władania przeważającą częścią gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego przez osoby uprawnione, na długi okres stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd. Oznacza to, że do dokonania tej czynności była konieczna zgoda wszystkich współwłaścicieli. Zgoda taka nie stanowi zgody osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c., przybiera ona postać oświadczenia woli o rozporządzaniu, a jej brak skutkuje bezwzględną nieważność takiej czynności".

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący do 19 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny małżonków? Przez zawarcie małżeństwa między małżonkami powstaje majątkowy ustrój wspólności ustawowej. W myśl zasad rządzących tym ustrojem, w zakresie stosunków majątkowych istnieją trzy odrębne majątki: majątek (...)

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

Jakie decyzje może samodzielnie podejmować zarząd wspólnoty mieszkaniowej?

  Jeżeli łączna ilość lokali wyodrębnionych bądź niewyodrębnionych w danym budynku nie przekracza siedmiu, wówczas wszyscy lokatorzy mają prawo decydować o losach nieruchomości wspólnej, niczym współwłaściciele. Oznacza to, iż każdy członków tej wspólnoty (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części (...)

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Kiedy możesz wziąć pożyczkę bez zgody męża? - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest majątek wspólny, jak powstaje i jakie są podstawowe zasady dotyczące zarządu tym majątkiem? Wspólność ustawowa jest ustrojem majątkowym obowiązującym małżonków, jeżeli przed zawarciem małżeństwa bądź w trakcie jego trwania nie zawrą umowy majątkowej (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, (...)

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Jak rodzice winni zarządzać majątkiem dziecka?

Władza rodzicielska obejmuje również zobowiązanie rodziców do zarządu majątkiem dziecka. Są oni zobowiązani sprawować zarząd z należytą starannością (artykuł 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zob.: Władza" rodzicielska - prawa i obowiązki rodziców wobec dziecka Skąd (...)

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

Reprezentacja spółki komandytowej przez komandytariusza

  Zakres reprezentacji spółki przez wspólnika komandytowego  Komandytariusz może reprezentować spółkę na podstawie udzielonego mu zwykłego pełnomocnictwa cywilnego lub prokury (art. 118 § 1 Kodeksu spółek handlowych - dalej: KSH). Zakres umocowania pełnomocnictwa (...)

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Wypowiedzenie najmu przez współwłaściciela - opinia prawna

Stan faktycznyOd 1967 do 1994 r. byłam współwłaścicielem w 1/4 części współwłaścicielem budynku. Od 1994 roku jestem współwłaścicielem budynku w 3/16 części, w której zajmuję razem z mężem pokój z kuchnią na poddaszu (pomiędzy strychami). (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Pełnomocnictwo a prokura?

Pełnomocnictwo a prokura?

  Mocodawca i przedstawiciel Pełnomocnictwo może zostać udzielone przez każdą osobę mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurę może ustanowić jedynie przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (np. spółki osobowe," spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa (...)

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Umowa o administrowanie nieruchomością przez dewelopera

Ogólne zasady sprawowania zarządu nieruchomościąKwestie zarządu nieruchomością wspólną regulowane są osobną umową o sprawowanie zarządu, często zamieszczaną w jednym dokumencie z umową deweloperską. Na wstępie należy zwrócić uwagę na jedną ważną sprawę, mniej (...)

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

Rewolucyjne zmiany w regulacjach majątków małżonków!

  Pomimo tego, iż stosunki rodzinne wydają się być tymi, które przede wszystkim powinny cechować się stabilnością i w tym zakresie czasem konieczne są zmiany, czy też modyfikacje. Zawsze celem jest oczywiście dostosowywanie przepisów do realiów społecznych. Tak też (...)

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

Do czego jest uprawniony pracownik w Twojej firmie?

  Na czym tak naprawdę polega przedstawicielstwo? Czy organ spółki z o. o.  jest przedstawicielem tej osoby? Nie jest, ponieważ jego działalność nie polega na zastępstwie, lecz na działalności samej spółki. Warto wiedzieć, że wyróżnia się zastępstwo bezpośrednie, (...)

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

Wzajemna reprezentacja małżonków w przypadku przemijającej przeszkody

  Kiedy jeden małżonek może działać za drugiego małżonka? Zgodnie z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach (...)

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

A jeśli nie jesteś jedynym właścicielem... - Co może współwłaściciel?

Współwłasność to sytuacja, gdy prawo własności jednej rzeczy przysługuje więcej niż jednej osobie jednocześnie. Taka sytuacja może zaistnieć z wielu powodów, np. jeśli kilka osób kupi wspólnie jedną rzecz albo odziedziczy spadek.2 O współwłasności możemy (...)

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są funkcje zarządu? Spółka z o.o. jest spółką kapitałową, w której pierwszorzędną rolę odgrywa wniesiony do spółki kapitał. Jest to zasadnicza cecha, która odróżnia spółki kapitałowe od osobowych. W tych ostatnich pozycje wspólnika (...)

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Nałożenie opłat uchwałą wspólnoty na właścicieli lokali za użytkowanie instalacji c.o. jest dopuszczalne

Sąd Najwyższy miał odpowiedzieć na pytanie czy wspólnota mieszkaniowa może podjąć uchwałę o obciążeniu właścicieli lokali obowiązkiem zapłaty zaległych świadczeń wynikających z zawartej przez nią umowy z dostawcą energii cieplnej, jeżeli energia ta była przeznaczona i została (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Zarząd spółki z o.o. a czynności zwykłego zarządu

Jak praktycznie w zarządzie Sp. z o.o. określić sprawy należące do czynności zwykłego zarządu? Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w kodeksie spółek handlowych członkowie zarządu podlegają ograniczeniom wobec spółki. Ograniczenia te wynikać mogą zarówno z ustawy jaką jest kodeks (...)

Przekroczenie czynności zwykłego zarządu kamienicą

Przekroczenie czynności zwykłego zarządu kamienicą

Jakie czynności w administrowaniu nieruchomością (kamienicą) zaliczamy do zarządu zwykłego, a jakie czynności go przekraczają? Prawdopodobnie pytający ma na myśli zakres czynności zarządu nieruchomością wspólną (nieruchomością, w której ustanowiono odrębne prawo własności wchodzących (...)

Roszczenia między spadkobiercami

Roszczenia między spadkobiercami

Jeden ze spadkobierców wszczął zakończone niedawno postępowanie o nabycie spadku po zmarłym kilkanaście lat temu spadkodawcy, który nie pozostawił testamentu. Spadkobiercy-wnioskodawcy przypadł znaczny udział w spadku. Drugi ze spadkobierców przez te lata mieszkał w domu pozostawionym przez (...)

Reprezentacja spółki cywilnej

Reprezentacja spółki cywilnej

Spółka cywilna wniosła o wydanie decyzji administracyjnej. Wniosek został podpisany przez pana X, który nie jest wspólnikiem spółki (tak uznał organ z uwagi na niewymienienie pana x w firmie spółki na papierze firmowym, na papierze wymienieni są czterej wspólnicy o innych niż pan x nazwiskach). (...)

Forma prawna czynności poręczenia

Forma prawna czynności poręczenia

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym jako poręczyciel (w czwartej kolejności wymieniona) zostałam zobowiązana do zapłaty solidarnie z pozostałymi trzema poręczycielami kwoty 20.000,-zł z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Poręczenie zostało złożone tylko w formie mojego pisemnego (...)

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Umowa kredytu a czynność zwykłego zarządu

Czy zawarcie umowy kredytowej (kredyt gotówkowy) bez zgody żony, bez powiadomienia jej o tym przekracza zarząd zwykły wspólnym majątkiem? Czy zmiana konta, z większym debetem, również bez wiedzy żony przekracza zarząd zwykły majątkiem wspólnym? Z uwagi na bardzo nieprecyzyjne określenie (...)

Uchwała zarządu wspólnoty

Uchwała zarządu wspólnoty

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął większością głosów członków zarządu uchwałę o wzięciu kredytu na remont nieruchomości. Zarząd składa się 3 osób, 2 osoby były za wzięciem kredytu, jedna przeciwko. Czy wzięcie kredytu wymaga zgody wszystkich członków zarządu wspólnoty, (...)

Instalacja wkładu w przewodzie kominowym

Instalacja wkładu w przewodzie kominowym

W zarządzanej przez nas nieruchomości (wspólnota mieszkaniowa) jeden z właścicieli, zgodnie z zaleceniem kominiarza, chce zainstalować w przewodzie kominowym wkład kwasoodporny. Zarządca wyraził zgodę i spotkał się ze sprzeciwem jednego z członków wspólnoty, którego mieszkanie przylega (...)

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Zarząd majątkiem darowanym małoletniemu

Jeżeli przekażemy 10/100 działki dzieciom i 90/100 wnukom niepełnoletnim, a ich rodzice będą chcieli wybudować budynek na w/w działce i prowadzić działalność gospodarczą , czy w akcie notarialnym darowizny należy zapisać dodatkowe wpisy a jeżeli tak to jakie, żeby ich rodzice mogli swobodnie (...)

Zarząd nieruchomością małoletnich dzieci

Zarząd nieruchomością małoletnich dzieci

Brat (15 lat) i siostra (8 lat) jest współwłaścicielem nieruchomości, w której niezbędne są do przeprowadzenia remonty dla utrzymania jej prawidłowego stanu technicznego. Czy rodzice małoletnich (jako prawni ich przedstawiciele) mają obowiązek sfinansowania powyższego, a także czy obowiązuje (...)

Zgoda małżonki na ugodę

Zgoda małżonki na ugodę

Mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. W maju 2001r wziąłem leasing na kilka komputerów na kwotę 22.000zł. Pod koniec leasingu zaczęły się trudności w spłacaniu, a w efekcie firma leasingowa wypowiedziała umowę w lipcu 2002. Pozostało mi do spłaty ok 5.000zł. Po (...)

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Udrażnianie wspólnej drogi dojazdowej do posesji

Posiadałam wraz ze swoim byłym mężem sporą działkę rolną oraz zabudowania stanowiące zabudowę siedliskową. Po rozwodzie działka ta została notarialnie podzielona na kilka części w tym jedna, jako droga dojazdowa do drogi gminnej i do mojej i byłego męża posesji. Droga ta jest nieprzejezdna (...)

Zasady działania wspólnoty

Zasady działania wspólnoty

Wspólnota mieszkaniowa nie jest co prawda osobą prawną, ale w ograniczonym zakresie ma zdolność do czynności prawnych. Czy wspólnota mieszkaniowa: 1. Podlega likwidacji? 2. Podlega prawu upadłościowemu i naprawczemu? 3. Co dzieje się w przypadku gdy wspólnota mieszkaniowa zaciągnie zobowiązania (...)

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Zgoda sądu na czynności dotyczące majątku ubezwłasnowolnionego

Niepełnosprawny od urodzenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności został ubezwłasnowolniony. Miał założoną książeczkę oszczędnościową nieoprocentowaną. Po jakimś czasie prawny opiekun chciał ją zlikwidować i założyć lokatę terminową. Musiał uprzednio zwrócić się do sądu (...)

Zwykły zarząd rzeczą wspólną

Zwykły zarząd rzeczą wspólną

Co się kryje pod pojęciem "zwykły zarząd"? Czy na przykład na ocieplanie, tynkowanie części budynku przez współwłaściciela 1/4, powinien on uzyskać ode mnie, jako współwłaściciela 3/4, zgodę? Przez czynności zwykłego zarządu rzeczą powszechnie rozumie się załatwianie bieżących (...)

Inwentaryzacja budynku przez zarządcę

Inwentaryzacja budynku przez zarządcę

Jestem zarządcą sądowym nieruchomości, która stanowi współwłasność. Zamierzam przeprowadzić inwentaryzację całego budynku. Wśród najemców lokali użytkowych znalazły się osoby, które odmawiają wpuszczenia ekipy mającej dokonać pomiarów.Najemcy twierdzą bowiem, żebym przedstawiła (...)