Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

25 stycznia 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 17 stycznia  2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Co przewiduje ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości? 

Ustawa tworzy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, zwaną dalej „Platformą”. Podstawowym celem Platformy jest doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego, jako Przemysł 4.0, a w następstwie wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 1 ustawy, Platforma ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Porady prawne

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje ona reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski.

Na mocy ustawy, minister właściwy ds. gospodarki powoła Zarząd fundacji, a następnie nada jej statut. Dokument będzie zawierać m.in. sposób realizacji zadań Platformy oraz wskaże jej siedzibę.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, czyli co?

Celem fundacji będzie działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców i ich rozwoju w kierunku przemysłu 4.0. To m.in. wsparcie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. 

Podstawowym celem Platformy Przemysłu Przyszłości jest doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego, jako Przemysł 4.0, a w następstwie wzrost produktywności polskich przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 1 ustawy, Platforma ma działać na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań. 

- "Misją Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest kreowanie w Polsce proinnowacyjnej kultury – nie tylko otwartej na nowe technologie, ale gotowej przekształcić polską gospodarkę w taką, która z sukcesem bierze udział w nurcie czwartej rewolucji przemysłowej" – zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. 

Zadaniem Platformy będzie:

 1. budowanie świadomości przedsiębiorców i promowanie korzyści wynikających z cyfryzacji przemysłu oraz wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych;
 2. wspieranie podnoszenia poziomu technicznego, technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorców z uwzględnieniem procesów przetwórczych, logistycznych i energetycznych oraz cyfrowej integracji tych procesów;
 3. promowanie i wspieranie stosowania przez przedsiębiorców inteligentnych systemów zarządczych, wytwórczych i dystrybucyjnych opartych o pozyskiwanie, gromadzenie, przesyłanie i analizę danych;
 4. inicjowanie we współpracy z przedsiębiorcami projektów badawczych ukierunkowanych na rozwój inżynierii materiałowej, technik wytwórczych oraz nowych produktów;
 5. prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla przedsiębiorców w zakresie cyfryzacji przemysłu;
 6. proponowanie przedsiębiorcom rozwiązań z zakresu cyfrowej transformacji przemysłu, w tym zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami;
 7. promowanie wśród przedsiębiorców:

a)  zintegrowanych rozwiązań technologicznych zapewniających interoperacyjność,

b)  tworzenia zaufanych systemów wymiany danych,

c)  wzajemnego dzielenia się danymi,

d)  zasad cyberbezpieczeństwa;

8.      tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej, w szczególności z organizacjami pozarządowymi;

9.      współpraca z podmiotami prowadzącymi kształcenie techniczne;

10.    prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia kapitału ludzkiego i społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem cyfryzacji przemysłu;

11.    współpraca międzynarodowa, w szczególności z innymi narodowymi platformami z państw Unii Europejskiej;

12.    opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych dotyczących obszaru działalności Platformy;

13.    udzielanie niefinansowego wsparcia z przeznaczeniem na transformację cyfrową.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości będzie się koncentrować na:

 • informowaniu, demonstrowaniu, promowaniu, wspieraniu, szkoleniu i inicjowaniu działań budujących i rozwijających komponenty tworzące profil konkurencyjnego przemysłu przyszłości oraz ich integrowaniu;
 • budowaniu kompetencji doradczych;
 • budowaniu sieci wsparcia;
 • koordynacji hubów cyfrowej innowacji, a także standaryzacji tych ośrodków.

Funkcje, jakie będzie pełnić Platforma to zarówno działania koordynacyjne, jak i aktywne stymulowanie rynku.  

Jednym z kluczowych działań Platformy będzie wyposażenie przedsiębiorstw w wiedzę z zakresu Przemysłu 4.0. Istotne jest zatem budowanie świadomości kadry menadżerskiej o potrzebie wprowadzania daleko idących zmian. 

- "Platforma pomoże przedsiębiorcom, którzy chcieliby wprowadzać u siebie nowe technologie, ale brakuje im „know how” w tym zakresie. Firmy będą mogły w jednym miejscu znaleźć kompleksowe wsparcie związane transformacją do przemysłu 4.0. To bardzo ważne, jeśli mówimy o konkurowaniu polskich firm na rynkach międzynarodowych" – podkreślił Marcin Ociepa, wiceminister resortu odpowiedzialny za przygotowanie ustawy. 

Czwarta rewolucja przemysłowa dotyczy nie tylko inwestycji w nowoczesną technologię, lecz także kultury zarządzania, które powinno stać się bardziej elastyczne w obliczu dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ważne jest także dostosowanie rynku pracy, tak aby popyt na kompetencje zgłoszone przez przedsiębiorcę miały odzwierciedlenie w programach studiów wyższych, szkół zawodowych i wszelkich kursów specjalistycznych. Dlatego też, jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie dyfuzja wiedzy w gospodarce. Pozostałe obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych oraz ułatwianie dostępu do technologii. 

Platforma będzie też budować odpowiednie środowisko wokół Przemysłu 4.0, oparte na współpracy i zaufaniu. W tym celu będzie podejmować współpracę, koordynować i standaryzować cyfrowe ośrodki innowacji (ang. Digital Innovation Hubs – DIH). Huby mają działać w oparciu o odpowiednią infrastrukturę technologiczną (centra kompetencji) i zapewniać dostęp do najnowszej wiedzy i technologii tak, aby wspierać przedsiębiorców w działaniach pilotażowych, testach i eksperymentach danej technologii. Celem jest zwiększenie produktywności oraz zmiana modeli biznesowych.

Fundacja będzie proponować rozwiązania technologiczne z obszaru przemysłu 4.0, a także konieczne w ich stosowaniu zarządzania zmianą, wiedzą i innowacjami. Jej zadaniem ma być również tworzenie mechanizmów współdziałania, dzielenia się wiedzą oraz budowania zaufania w relacjach między podmiotami zaangażowanymi w proces transformacji cyfrowej. 

Platforma będzie udzielać wsparcia o charakterze niefinansowym (szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej). Wsparcie to będzie udzielane podmiotom, które prowadzą działalność na terytorium Polski – przedsiębiorcom, jednostkom zarządzającym klastrami innowacyjnymi, podmiotom działającym na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz partnerom społecznym i gospodarczym. 

- "Świat przemysłu wchodzi pewnym krokiem na kolejny, czwarty, poziom. To tempo, wraz z rozwojem technologii, jest coraz szybsze i polscy przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że konieczne jest podjęcie odpowiednich działań, by zwiększać produktywność firm i wzmacniać ich konkurencyjność. Platforma ma w tym pomóc, jednak pamiętajmy, że nie zastąpi działań przedsiębiorców. Firmy muszą otwierać się na nowe modele zarządzania, zwiększanie cyfryzacji, robotyzacji czy wykorzystywanie sztucznej inteligencji" – dodał minister Ociepa. 

Niefinansowe wsparcie Platformy, z przeznaczeniem na szkolenia, doradztwo, przedsięwzięcia integrujące przedsiębiorców w obszarze transformacji cyfrowej, udzielane będzie jako pomoc niestanowiąca pomocy publicznej albo pomoc de minimis. Beneficjentami wsparcia będą przedsiębiorcy, podmioty zarządzające klastrami innowacyjnymi, podmioty statutowo działające na rzecz innowacyjności gospodarki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparcie udzielane będzie na podstawie umowy.

Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Do Platformy stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z wyłączeniem przepisów o uprawnieniach właściwego starosty w stosunku do fundacji oraz prowadzeniu działalności gospodarczej służącej realizacji jej celów. Platforma nie będzie mogła prowadzić działalności, której celem jest osiąganie zysku.

Fundusz założycielski Platformy będzie stanowić dotacja z budżetu państwa w wysokości 2 mln zł. Źródłami finansowania Platformy będą m.in. dotacje podmiotowe z budżetu państwa na realizację bieżącej działalności Platformy oraz dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie działań służących realizacji celu Platformy, w tym kosztów realizacji inwestycji. W ustawie określono zasady przyznawania dotacji podmiotowej.

Organami Platformy będą Zarząd i Rada. Zarząd będzie kierował działaniami Platformy i reprezentował ją na zewnątrz. W skład Zarządu będzie wchodził Prezes Zarządu oraz 2 pozostałych członków Zarządu, powoływanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki. W ustawie określono warunki, jakie muszą spełniać członkowie Zarządu oraz zasady ich powoływania i odwoływania. Kadencja Zarządu będzie trwała 4 lata.

Organem opiniodawczym Platformy będzie Rada. W skład Rady będzie wchodziło nie więcej niż 21 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki będzie powoływał w skład Rady po jednej osobie wyznaczonej przez ministrów właściwych do spraw: szkolnictwa wyższego i nauki, rozwoju regionalnego, informatyzacji, energii, oświaty i wychowania, gospodarki morskiej, rozwoju wsi, zagranicznych, transportu, a także budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Ponadto minister właściwy do spraw gospodarki powoła w skład Rady jednego swojego przedstawiciela oraz osoby będące przedstawicielami nauki i przemysłu. Ustawa określa warunki, jakie będą musieli spełniać członkowie Rady oraz zasady ich powoływania i odwoływania. Członkowie Rady nie będą otrzymywali wynagrodzenia. Kadencja Rady będzie trwała 5 lat.

Nadzór nad działalnością Platformy będzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika