Reklamacja obuwia - nowe zasady od 2015 roku

Problemy z reklamacją obuwia często są wynikiem tego, iż klienci nie znają swoich praw, co skrupulatnie wykorzystują sprzedawcy. Co więcej, przepisy regulujące kwestię reklamacji u sprzedawcy, zmieniły się niedawno - w grudniu 2014 roku - wraz z wprowadzeniem Ustawy o prawach konsumenta. Nowe przepisy są dla konsumenta znacznie korzystniejsze i skuteczniej bronią jego praw.

Zanim zdecydujesz się na reklamację butów koniecznie sprawdź, czy ze swoim roszczeniem lepiej wystąpić przeciwko sprzedawcy czy producenta, jaki masz termin na reklamację oraz kiedy możesz żądać wymiany lub naprawy obuwia albo zwrotu pieniędzy.

Prawo przewiduje dwie podstawy reklamowania obuwia: gwarancję oraz rękojmię za wady towaru.

Reklamacja obuwia u producenta

Podczas reklamacji u producenta obuwia powołujemy się na gwarancję. 

Gwarancja przyznawana jest przez producenta obuwia i to on określa jej zasady oraz czas trwania. Przeważnie producenci udzielają rocznej, czasem dwuletniej gwarancji na obuwie.

Zasady korzystania z gwarancji określa dokument gwarancyjny, dołączany do obuwia podczas zakupu. Dokument ten określa, w jakich sytuacjach buty zostaną naprawione lub wymienione oraz jakie są procedury zgłaszania wad zakupionego towaru.

Żądania wynikające z gwarancji kierujemy zawsze do producenta obuwia.

Reklamacja obuwia u sprzedawcy

Podczas reklamacji u sprzedawcy obuwia powołujemy się na rękojmię za wady towaru (jest to reklamacja z tytułu Ustawy o prawach konsumenta).

Kiedy towar uznaje się za wadliwy? Jeśli nie nadaje się do użycia z powodu wad istniejących w chwili zakupu. Wada oczywiście może się ujawnić w późniejszym terminie, w trakcie użytkowania obuwia (np. skóra obuwia odbarwiła się na deszczu – już w chwili wydania obuwie było wykonane z niewłaściwych materiałów, ale zostało to stwierdzone później).

Jeśli zatem kupujemy obuwie, chcemy w nim chodzić - buty nie są towarem jednokrotnego użycia, muszą więc nam przez jakiś czas służyć. W przypadku się rozkleją bądź odbarwią – mimo prawidłowego używania - możemy powiedzieć, że towar jest wadliwy. Buty miały być bowiem przeznaczone do chodzenia i miały spełniać pewną rolę estetyczną.

Jeśli wada ujawni się w terminie do roku od dnia wydania obuwia, domniemywa się, że wada istniała w chwili wydania. W innym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że wada istniała już w chwili sprzedaży. Prawo do skorzystania z rękojmi za wady towaru przysługuje przez 2 lata od zakupu.

Roszczenie z tytułu rękojmi za wady towaru kierujemy zawsze do sprzedawcy butów.

Czego możemy żądać na podstawie rękojmi za wady towaru?

W przeciwieństwie do gwarancji, której warunki ustala sam producent, w przypadku rękojmi za wady towaru uprawnienia konsumenta określa Ustawa, a więc respektować musi je każdy sprzedawca. Uprawnienia jakie przysługują konsumentowi to:

  • nieodpłatna naprawa uszkodzonego obuwia,
  • wymiana butów,
  • obniżenie ceny (gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności i niezgodność nie jest istotna)
  • odstąpienie od umowy, czyli zwrot pieniędzy (gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności a niezgodność jest istotna)

Istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego: konsument może od razu zarządać jednego z powyższych rozwiązań. Wcześniej należało najpierw ubiegać się o naprawę lub wymianę, a jeśli naprawa okazała się nieskuteczna (lub nowa para butów miała tą samą wadę), można było żądać częściowego lub całkowitewgo zwrotu kosztów. Obecnie konsument sam wybiera, które z rozwiązań będzie dla niego najlepsze.

Termin reklamacji obuwia

W przypadku gwarancji terminy określa producent w dokumencie gwarancyjnym, natomiast w przypadku niezgodności towaru z umową terminy określone są w ustawie.

W przypadku rękojmi za wady towaru, Ustawa o prawach konsumenta wskazuje termin 2 lat. Jeśli po zgłoszeniu reklamacji sprzedawca nie wypowie się w terminie 14 dni, wówczas przyjmuje się, iż zaakceptował żądanie konsumenta.

Reklamacja tylko na podstawie paragonu?

Nie, posiadanie paragonu nie jest konieczne, jeśli tylko konsument będzie w stanie wykazać, iż zakupił buty w danym sklapie. Wystarczającym dowodem w tej sprawie jest wydruk potwierdzający płatność kartą.  

Gdy reklamacja zostanie odrzucona...

Można udać się do rzecznika praw konsumentów, ostatecznie pozostaje droga sądowa.

Rękojmia czy gwarancja?

Korzystniejsze dla konsumenta co do zasady jest skorzystanie z praw wynikających z Ustawy, czyli reklamacja z tytułu rękojmi.

Ustawa jasno określa warunki reklamacji, a sprzedawca w żaden sposób nie może ich zmieniać na niekorzyść konsumenta. Co więcej, sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się do żądań konsumenta, a jeśli tego nie zrobi w ciągu 14 dni, uznaje się, iż zgadza się on na żądanie zawarte w reklamacji.

W przypadku gwarancji producent sam określa warunki i termin reklamacji oraz uprawnienia konsumenta. Regulacje te mogą być mniej korzystne niż te wynikające z Ustawy.

Ważne: skorzystanie z gwarancji nie zamyka drogi dochodzenia swoich praw na podstawie rękojmi!

Wybór gwarancji jako podstawy reklamacji może być korzystniejszy wówczas, gdy upłynął już termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednak wówczas producent musiałby udzielić gwarancji na okres dłuższy niż 2 lata, co w przypadku obuwia jest raczej niespotykane.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika