Jak reklamować usługi telekomunikacyjne?

 Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa również czego może dotyczyć reklamacja oraz warunki formalne jakim powinna odpowiadać. Jednak podkreślić należy, iż nowe regulacje odnoszą się wyłącznie do postępowań reklamacyjnych wszczętych po wejściu w życie nowego rozporządzenia, czyli po 18 listopada 2004 r. Reklamacje niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rozpatrywane są na zasadach dotychczasowych. Co zatem możesz reklamować? Zawsze możesz reklamować usługi telekomunikacyjne za niedotrzymanie z winy dostawcy usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi telekomunikacyjnej (np. dostawca usług telekomunikacyjnych w ogóle nie wykonywał połączeń telekomunikacyjnych), czy też nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej (np. faktury, które otrzymuje korzystający z usług telekomunikacyjnych nie odpowiadają faktycznie wykorzystanym usługom).

Więcej na temat reklamacji usługi telekomunikacyjnej w artykule Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad? Podstawa prawna:

Porady prawne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. 2004 r., Nr 226, poz. 2291)

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika