Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Jakie kwoty można odliczyć z tytułu ulgi rehabilitacyjnej

Osoby niepełnosprawne oraz podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania w rozliczeniu PIT 2016 z odliczeń podatkowych z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Niektóre odliczenia w ramach tej ulgi są limitowane, inne nie.

Odliczenia limitowane

W przypadku odliczeń limitowanych podana jest maksymalna kwota, jaką niepełnosprawny albo podatnik mający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć od dochodu lub przychodu w roku podatkowym. Nie jest to bezwarunkowe prawo do odliczenia, ponieważ odliczyć można tylko udokumentowane lub uprawdopodobnione kwoty wydatkowane na określone przez ustawodawcę cele.

Maksymalna kwota  odliczenia 2280 zł w roku podatkowym przysługuje w przypadku wydatków poniesionych na :

 • opłacenie przewodników osób niewidomych posiadających orzeczenie o I lub II grupie inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu iI grupą inwalidztwa,
 • utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące z  I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu z I grupą inwalidztwa psa asystującego, przy czym pies musi spełniać wymogi określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. musi być odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony oraz ułatwiać osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,
 • używanie samochodu osobowego będącego własnością lub współwłasnością osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną z orzeczeniem I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne do 16. roku życia, w związku z przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

Nie zawsze w przypadku tego rodzaju wydatków wymagane są dokumenty w postaci faktury. Konieczność używania samochodu może być potwierdzona skierowaniem na zabiegi i dokumentem potwierdzającym ich odbycie. Odliczając wydatki na przewodnika musimy mieć przygotowane do okazania na żądanie organów skarbowych dane przewodnika, oraz

potwierdzenie przekazania mu należnych kwot. Możemy odliczyć tylko kwoty, jakie faktycznie zostały wydane. 2280 zł to górna granica odliczenia i nie możemy jej przekroczyć, ale też nie możemy dokonać maksymalnego odpisu, gdy nie mamy potwierdzenia wydatków. Jeśli nie będziemy w stanie udowodnić, a przynajmniej uprawdopodobnić wydatków, organ skarbowy może nakazać nawet zwrot odliczonej ulgi.

Na nieco innych zasadach możemy odliczać wydatki na leki. W tym przypadku nie ma granicy maksymalnego odliczenia, ale jest limit “dolny”, tzn. odliczeniu podlegają tylko wydatki, które przekraczają kwotę 100 zł w miesiącu. Różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami na leki a kwotą 100 zł można odliczyć, jeśli mamy zalecenie lekarza specjalisty, aby osoba niepełnosprawna stosowała określone leki stale lub czasowo. Potwierdzeniem wydatków na leki winny być faktury imienne z podaniem danych osoby niepełnosprawnej lub osoby mającej na utrzymaniu osobę niepełnosprawną oraz podmiotu (np.apteki) sprzedającego leki. W przypadku zakupu leków za granicą dowodem może być paragon z podaniem danych podatnika korzystającego z odliczenia.

Odliczanie nielimitowane

W przypadku wydatków nielimitowanych możemy odliczyć od dochodu każdą kwotę faktycznie wydatkowaną, jeśli miała służyć celom rehabilitacyjnym i związanym z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wskazane są  w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i ich katalog ma charakter zamknięty. Oznacza to, że tylko wydatki wymienione w ustawie możemy odliczyć, natomiast inne choćby związane z niepełnosprawnością nie podlegają odliczeniu.

Wysokość kwot podlegających odliczeniu nie jest ograniczona limitami, ale odliczyć można tylko kwoty, których  faktyczne wydatkowanie możemy udokumentować. Dokumentacji tej nie załączamy do zeznania rocznego, ale przechowujemy przez ponad 5 lat na wypadek kontroli skarbowej.

Do wydatków nielimitowanych należą koszty:

 • adaptacji i wyposażenia mieszkań i domów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,.
 • przystosowania pojazdów do korzystania z ich przez osoby niepełnosprawne,,
 • zakupu i naprawy indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych do rehabilitacji oraz ułatwienia wykonywania czynności życiowych,
 • zakupu wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych,
 • odpłatnego pobytu na turnusach rehabilitacyjnych, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zabiegów,
 • opieki pielęgniarskiej w domu nad osobą niepełnosprawną z I grupą inwalidztwa,
 • opłacenia tłumacza języka migowego,
 • pobytu na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych do 25. roku życia,
 • koniecznego przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,odpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusach rehabilitacyjnych,  zakładach opiekuńczych, leczniczych i pielęgnacyjnych  oraz na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Rozliczenie ulgi rehabilitacyjnej w pit online

Nie wszystkie formy opodatkowania pozwalają na skorzystanie z odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ulgę możemy odliczyć od dochodu na formularzach PIT-36 i PIT-37 (opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali ) oraz od przychodu w PIT-28 (ryczałt ewidencjonowany). Informacje o odliczeniach należy wykazać w załączniku PIT/O. Wygodną formą jest rozliczenie pit elektronicznie.

Podatnicy, którzy składają PIT 36L, PIT-38 i PIT-39 nie mogą skorzystać z tej ulgi. Odliczeń nie dokonają też podatnicy, za których rozliczenie roczne wykonał płatnik (pracodawca albo organ rentowy). Gdyby jednak podatnik mimo rozliczenia przez płatnika sam złożył pit w terminie do końca kwietnia, może skorzystać z odliczeń.

PIT 2016 z ulgą rehabilitacyjną oraz wszystkimi innymi przysługującymi odliczeniami bardzo prosto  można rozliczyć przez internet  z programem PITax.pl Łatwe podatki. Program wyręcza nas w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań, dzięki którym zapłacimy niższy podatek. Zadaje proste pytania i automatycznie wykonuje wszystkie obliczenia.

PITax.pl Łatwe podatki to możliwość bezpłatnego, łatwego i bezpiecznego rozliczenia każdej deklaracji rocznej, a ponadto dostęp do obszernej bazy wiedzy o podatkach i pomocy specjalistów.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika