Jakie świadczenia opieki zdrowotnej będą finansowane ze środków publicznych?

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zacznie obowiązywać 1 października 2004 r. O ustawie jest głośno w mediach już od dłuższego czasu - powodem jest oczywiście fakt, iż treść tego aktu będzie miała wpływ na bardzo istotną sferę naszego życia - zdrowie i jego ochronę.

Co nam będzie przysługiwać w ramach ubezpieczenia zdrowotnego?

Ustawa określa zakres świadczeń opieki zdrowotnej. I tak świadczeniobiorca, czyli de facto każdy z nas, ma prawo do świadczeń z zakresu badań diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane. Świadczeniami gwarantowanymi natomiast są świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości ze środków publicznych.

Porady prawne

Ustawa określa także warunki, jakie należy spełnić, aby przysługiwało leczenie uzdrowiskowe. Oczywiście niezbędne jest posiadanie wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego odpowiedniego skierowania potwierdzonego przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

Ceny leków

Przewidziana została zróżnicowana odpłatność za leki. Ryczałtowa - za leki podstawowe i recepturowe przygotowywane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych zamieszczonych w wykazach leków podstawowych i uzupełniających, pod warunkiem że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie. Odpłatność w wysokości 30% albo 50% ceny leku - za leki uzupełniające i środki antykoncepcyjne.

Leki bezpłatne (a także za częściową odpłatnością) ustawa gwarantuje osobom chorującym na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonym umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub nabyte.

Komu specjalne uprawnienia?

Ustawa uprzywilejowuje pewne grupy osób. I tak osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" po przedstawieniu legitymacji "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" mają prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu.

Bezpłatne zaopatrzenie w leki umieszczone w wykazach leków podstawowych i uzupełniających oraz leki recepturowe przysługują także żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a także kandydaci na żołnierzy zawodowych.

Inwalidom wojennym i wojskowym oraz osobom represjonowanym przysługuje prawo do bezpłatnych wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo felczera ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza albo felczera niebędącego lekarzem albo felczerem ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept, do wysokości limitu ceny.

Dowód, że jesteś ubezpieczony

Ustawa postanawia, iż dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego (która jest kartą typu elektronicznego), zawierającą – między innymi - imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, kody, rodzaje oraz okresy ważności uprawnień, numer identyfikacyjny instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, kod ISO 3166-1 dla Rzeczypospolitej Polskiej, numer identyfikacyjny karty.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ustalona została składka miesięczna na poziomie 9% podstawy wymiaru składki, z tym że składka na ubezpieczenie zdrowotne rolnika podlegającego ubezpieczeniu społecznemu rolników jest równa kwocie odpowiadającej cenie połowy kwintala żyta z każdego hektara przeliczeniowego użytków rolnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym, ustalonej dla celów wymiaru podatku rolnego (inaczej oblicza się ją dla rolnika prowadzącego działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej).

Nadal zadaniem Narodowego Funduszu Zdrowia jest zarządzanie środkami finansowymi i działania w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. Nadzór nad działalnością Funduszu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Ustalono listę świadczeń, które nie będą finansowane ze środków publicznych

  1. Świadczenia opieki zdrowotnej niefinansowane ze środków publicznych bez względu na zakres ich zastosowania:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?