Jesteś przedsiębiorcą? - Dowiedz się, jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Co to jest sąd gospodarczy?

Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest odrębnym sądem obok sądów rejonowych i okręgowych. W każdym sądzie rejonowym i okręgowym istnieje po prostu osobny wydział, zajmujący się sprawami gospodarczymi.

Jakie sprawy rozpatrują sądy gospodarcze?

Sądy gospodarcze rozpatrują:

 • sprawy cywilne między przedsiębiorcami, wynikające z prowadzonej przez nich działalności gospodarczej;

Sprawą rozpoznawaną w tym postępowaniu jest też sprawa o zawarcie, zmianę, rozwiązanie, ustalenie treści umowy. Poza tym zakresem znajdują się sprawy z umów, które osoba będąca przedsiębiorą zawiera z innym przedsiębiorcą, ale nie  związane z działalnością gospodarczą. Spór może dotyczyć cywilnych spraw majątkowych lub niemajątkowych, ale zawsze związanych z działalnością gospodarczą.

 • sprawy należące do właściwości sądów na podstawie przepisów dotyczących ochrony konkurencji, prawa energetycznego, telekomunikacyjnego, pocztowego, transportu kolejowego;

 • sprawy przeciwko przedsiębiorcom o uznanie postanowień wzorca umowy z niedozwolone;

 • sprawy ze stosunku spółki, w tym także spółki cywilnej oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 Kodeksu spółek handlowych;

Sądy gospodarcze rozpoznają też sprawy o podział majątku po rozwiązaniu umowy spółki cywilnej. Nie jest natomiast sprawą ze stosunku spółki roszczenie jej wierzyciela wobec członka zarządu wynikające z zobowiązania spółki.

 • przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym związanej oraz zakazanie lub ograniczenie działalności zagrażającej środowisku.

Zmiany w zakresie postępowania cywilnego m.in. przed sądami gospodarczymi, jakie zaszły z dniem 20 marca 2007 r., zostały omówione w opracowaniu: Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Kto jest uważany za przedsiębiorcę, czyli kto jest stroną postępowania przed sądem gospodarczym?

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej, spółka osobowa prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), spółka kapitałowa (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Jeżeli więc jesteś jednym z tych podmiotów lub prowadzisz swoją działalność w jednej z powyższych form i między Tobą a Twoim kontrahentem doszło do sytuacji, w której nie jest możliwe rozstrzygnięcie ugodowe, pozostaje udanie się do sądu, konkretnie do sądu gospodarczego.

Pamiętaj jednak, że przed sądem gospodarczym toczyć się mogą tylko te sprawy, które można określić mianem „sprawy gospodarczej”. Jeżeli zatem spór powstał pomiędzy Tobą jako przedsiębiorcą i innym przedsiębiorcą jednak nie dotyczący „materii spraw gospodarczych”, to nie będzie zajmował się nią sąd gospodarczy.

W postępowaniu przed sądem gospodarczym nie mogą brać udziału dwa rodzaje przedsiębiorców:

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie wymagającą zgłoszenia do rejestru, a której zarobek stanowi dodatkowe źródło dochodu;

 • indywidualny rolnik w zakresie prowadzonej działalności wytwórczej dotyczącej produkcji roślinnej, zwierzęcej, ogrodniczej, sadowniczej.

Kogo pozwać przed sąd gospodarczy?

Jeżeli dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo, to ona będzie pozwanym w sprawie gospodarczej. W pozwie należy podać jej adres zamieszkania oraz adres, pod którym prowadzi działalność (bardzo często jest to ten sam adres). W razie nieznajomości tych danych można żądać odpisu z ewidencji działalności gospodarczej.

Jeśli dłużnikiem jest spółka osobowa, to ją oznacza się w pozwie, podając jej nazwę i siedzibę. Firma każdej ze spółek osobowych zawiera przy tym nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników oraz oznaczenie „spółka jawna/partnerska” itd.

Jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, to ona jest stroną pozwaną w postępowaniu.

Najwięcej problemów stwarza kwestia pozwania kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Należy podkreślić, że jeśli kontrahentem jest potocznie mówiąc spółka cywilna, to w świetle prawa zobowiązanymi z umowy są jej wspólnicy, a nie spółka. W razie sporu sądowego pozwanymi będą wspólnicy spółki cywilnej, a nie spółka, to wspólnicy  bowiem są uznawani przez prawo za przedsiębiorców. W pozwie należy oznaczyć jednak, że sprawa wynika z działalności gospodarczej, określić formę tej działalności (spółka cywilna) i wskazać (oprócz adresu zamieszkania) adres, pod którym wykonuje działalność (adres z ewidencji działalności gospodarczej).

Który sąd rozpoznaje sprawy gospodarcze?

Co do zasady sprawy z tego zakresu należą do właściwości sądów okręgowych

Natomiast sprawy, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 tysięcy złotych oraz sprawy przekazane na mocy odrębnych przepisów rozpoznają sądy rejonowe. Co się tyczy postępowań nakazowego i upominawczego rozpatrywanych przed sądem gospodarczym, to zależnie od wartości przedmiotu sporu będą rozstrzygane przez sądy okręgowe (przy wartości powyżej 100 tysięcy) albo przez sądy rejonowe (przy wartości do 100 tysięcy).

Innymi słowy w sytuacji, gdybyś dochodził roszczeń przed sądem w związku – na przykład - z tym, iż inni przedsiębiorcy zawarli zakazane porozumienie, którego celem było wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji z Twojej strony poprzez na przykład podział rynków zbytu lub zakupu, a roszczenie Twoje przekracza 100 tysięcy złotych, to pozew powinieneś wnieść do sądu okręgowego gospodarczego.

O czym przedsiębiorca powinien pamiętać w związku z postępowaniem w sprawach gospodarczych?

Przed skierowaniem pozwu do sądu przedsiębiorca powinien wezwać swojego dłużnika do dobrowolnej zapłaty, albo złożyć reklamację gdyż odpis takiego wezwania lub reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką poleconą należy dołączyć do pozwu. Brak wezwania do zapłaty lub reklamacji jest brakiem formalnym pisma procesowego (pozwu). Takie wezwanie powinieneś wystosować nawet wtedy, gdy żadne przepisy Cię do tego nie obligują.

W razie niedołączenia tych dokumentów Sąd zwraca stronie pismo bez wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia wskazując na te braki, oraz pouczając o skutkach jego ponownego wniesienia. Jeżeli sąd zwróci pismo, to nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych. Można w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma wnieść je ponownie, a jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.

Jeżeli strona jest reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata, to w toku sprawy (po wniesieniu pozwu) ma obowiązek doręczać odpisy pism procesowych ze wszystkimi załącznikami bezpośrednio stronie przeciwnej. W sądzie należy przedstawić dowód tego doręczenia lub dowód wysłania pisma listem poleconym.

Powód musi przytoczyć w pozwie wszystkie twierdzenia i dowody na ich poparcie, tak więc od razu przedstaw sądowi wszystkie argumenty, które mają działać na Twoją korzyść. Jeżeli spróbujesz wnieść jakiekolwiek wnioski, czy też przedstawić nowe twierdzenia już po wniesieniu pozwu, sąd gospodarczy je oddali. Mógłby je uwzględnić tylko wtedy, gdybyś wykazał jednocześnie, że ich wcześniejsze powołanie nie było możliwe.  W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Pozwany ma obowiązek wnieść odpowiedź na pozew w ciągu dwóch tygodni od jego otrzymania. Powinien w niej, tak samo jak powód w pozwie, przytoczyć wszystkie twierdzenia i dowody. Wyjątek od tego obowiązku zachodzi, jeśli sąd wydał nakaz zapłaty, a więc wtedy, gdy miało miejsce postępowanie nakazowe lub upominawcze. Pierwszym pismem pozwanego jest wtedy sprzeciw od nakazu zapłaty; oczywiście jeśli pozwany zdecyduje się go złożyć.

Istotne jest, że sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w części stronę, która nie podała wszystkich twierdzeń i dowodów, jeżeli z tego powodu sprawa została wszczęta bez potrzeby lub wadliwie określony został jej zakres.

Razem z pozwem powinny być też wysłane jako załączniki wszelkie pisma, jakie strony wymieniały między sobą, w szczególności dotyczące prób wyjaśnienia spornych kwestii. Mogą to być informacje przesyłane listownie, faksem lub przez Internet.

Atutem postępowania przed sądem gospodarczym jest możliwość skorzystania z mechanizmu ochrony tajemnicy handlowej lub produkcyjnej, której grozi ujawnienie w toku sprawy. Istnieje  bowiem możliwość rozpatrzenia całego lub części sporu przy drzwiach zamkniętych, co zarządza sąd z urzędu lub na wniosek jednej ze stron.

Czy zawsze sąd wyznacza rozprawę?

Po otrzymaniu pozwu, co do zasady sąd wyznacza rozprawę i wzywa na nią strony lub ich pełnomocników. Jednak w pewnych przypadkach wyrok zostaje wydany na posiedzeniu niejawnym:

 • gdy pozwany uznał powództwo,

 • gdy ze złożonych przez strony pism i dokumentów wynika, że sprawa jest wyjaśniona,

 • gdy pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew (sąd wyda wtedy wyrok zaoczny).

Dodatkowym atutem postępowań toczących się przed sądem gospodarczym jest obowiązywanie trzymiesięcznego terminu na wydanie wyroku. Jest to co prawda termin instruktażowy, co oznacza, że sąd może go przekroczyć, szczególnie jeśli powoduje to zawiłość sprawy, ale działa mobilizująco.

Pamiętaj, że:

 • Przed skierowaniem sprawy do sądu należy przesłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty lub złożyć reklamację;

 • Konieczne jest przytoczenie w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów. W przeciwnym wypadku w zasadzie nie będzie można się na nie powołać.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Na postawie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą od 30 grudnia złożyć wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Dodatkowe branże mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Wnioski można złożyć tylko elektronicznie (...)

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Płatności gotówkowe i bezgotówkowe

Jak przedsiębiorcy i konsumenci mogą płacić za transakcje? Przedsiębiorcy i konsumenci realizują płatności zarówno przy użyciu gotówki, jak i bezgotówkowo. To, czy przyjmujesz płatność lub płacisz w gotówce czy bezgotówkowo, zależy od wielkości kwoty lub metody płatności przyjętej przez strony transakcji.  Przeczytaj, jakie zasady i limity (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

Zmiany od 28 lutego 2021 r. Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r. Będą też mogli skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Od 17 stycznia przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 r., jak i o świadczenie postojowe mogą wystąpić przedsiębiorcy z następującymi (...)

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się jak wygląda postępowanie w sprawach gospodarczych przed sądem

  Co to jest sąd gospodarczy? Sąd gospodarczy to odrębny wydział w sądach rejonowych i okręgowych. Ich utworzenie jest uzasadnione specyfiką rozpoznawanych spraw i koniecznością ich rozstrzygania przez sędziów dobrze znających zagadnienia gospodarcze. Sąd gospodarczy nie jest odrębnym sądem obok sądów rejonowych i okręgowych. W każdym sądzie rejonowym i okręgowym (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich spraw lepiej jest poczekać, a z jakimi przyśpieszyć. Nowa ustawa zastąpi dotychczasową ustawę z (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Sądy gospodarcze mają przyspieszyć

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw wchodzi w życie 20 marca br. Ma ona na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. Poniżej wskażemy ważniejsze z planowanych zmian. Który (...)

Syndyk też pójdzie do sądu gospodarczego

Syndyk też pójdzie do sądu gospodarczego

W pewnej sprawie Sąd Rejonowy oddalił powództwo syndyka masy upadłości przeciwko pozwanemu - przedsiębiorcy, gdyż zastosował rygory obowiązujące w postępowaniu w sprawach gospodarczych. Syndyk wniósł apelację. Sąd odwoławczy powziął wątpliwości, czy taka sprawa rzeczywiście jest sprawą gospodarczą, i przedstawił je do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, który (...)

Tryb postępowania w sprawach gospodarczych zniknie z Kodeksu

Tryb postępowania w sprawach gospodarczych zniknie z Kodeksu

Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że z Kodeksu postępowania cywilnego zniknie odrębny tryb procesu w sprawach gospodarczych. Nie oznacza to jednak likwidacji sądów gospodarczych. Prace nad projektem zmian w zakresie postępowania z udziałem przedsiębiorców trwają już od kilku miesięcy. Wiadomo, że największą zmianą ma być usunięcie z k.p.c. (...)

Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

Były przedsiębiorca nie musi obawiać się rygorów postępowania gospodarczego

Powód wniósł pozew do sądu gospodarczego. Sąd stwierdził, że pozwana jeszcze przed wniesieniem pozwu utraciła status przedsiębiorcy, i przekazał sprawę do wydziału cywilnego wskazując, że sprawa powinna być rozpoznana w tym wydziale, przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Rozpoznający zażalenie Sąd Okręgowy powziął wątpliwość: "Czy (...)

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Do jakiego sądu skierować wniosek o ogłoszenie upadłości? - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jak określa się w prawie właściwość sądu? Właściwość sądu może być określona przez przepisy ustawy, umowy pomiędzy stronami oraz może być to tzw. właściwość delegacyjna. Właściwość ustawowa – jest określona przez przepisy ustawy. Wyznaczenie sądu odbywa się przez poprzez określenie, jaki sąd jest terytorialnie właściwy (właściwość miejscowa). Właściwość (...)

Szybkie i sprawniej działające sądy

Szybkie i sprawniej działające sądy

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości zmiany procesu cywilnego weszły w życie 7 listopada br. Dzięki gruntownej reformie Kodeksu postępowania cywilnego znacznie uproszczone i przyspieszone zostały postępowania przed sądem. Nowe regulacje zapewnią Polakom szybkie i skuteczne dochodzenie swoich praw, rzetelne postępowania i sprawiedliwe wyroki. Reforma Kodeksu postępowania cywilnego (...)

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Przyspieszenie sądów gospodarczych

Na ostateczne uchwalenie przez Sejm (po wprowadzeniu poprawek przez Senat) czeka rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ma on na celu usprawnienie i racjonalizację przebiegu postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Postępowanie w sprawach gospodarczych ma być sprawniejsze i mniej sformalizowane. (...)

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Postępowania cywilne mają przyspieszyć

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego jest kompleksową reformą przepisów dotyczących postępowań w sprawach cywilnych. W założeniach ustawa powinna ograniczyć przewlekłość postępowań i orzekania na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, zwiększyć terminowość rozpraw, poprawić organizację sądów i zapewnić lepsze traktowanie obywateli w (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój (...)

Wygaśnięcie a przedawnienia uprawnień z rękojmi

Wygaśnięcie a przedawnienia uprawnień z rękojmi

W 2001 r. zakończyła się budowa obiektu. W umowie przewidziany był 3 letni okres gwarancji i 2 letni okres rękojmi. Budynek od początku posiadał usterki. Już w 2003 r. część obiektu została (...)

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Sprzedający nie chce wymienić wadliwego sprzętu.

Na jednym z serwisów aukcyjnych zakupiłem używany laptop. Sprzęt nie był tani, bowiem zapłaciłem za niego 3000 zł. Sprzedawca dał gwarancję że sprzęt jest w 100% sprawny. Niestety okazało (...)

Umowa z zagranicznym przedsiębiorcą

Umowa z zagranicznym przedsiębiorcą

17 kwietnia 2003 roku wpłynął do naszej firmy druk zamówienia w języku angielskim na reklamę w katalogu European City Guide, od firmy, która ma siedzibę w Hiszpanii. Pracownik, przekonany, że (...)

Uszkodzony towar - odstąpienie od umowy

Uszkodzony towar - odstąpienie od umowy

Otrzymałem przesyłką kurierską od osoby prywatnej używany mebel. Niestety dotarł uszkodzony. Wysyłający zgodził się, iż stan odebranego mebla różni się od wysłanego(zdjęcia przed wysyłką (...)

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Problem naszej firmy jest prosty i prosimy o pomoc w ustaleniu, jakie kroki prawne mamy podjąć z jakich formularzy skorzystać itp.? Podpisaliśmy umowę z klientem, umowa opiewała na kwotę 11 tyś (...)

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Ugoda sądowa a ugoda cywilnoprawna

Wniosłam do sądu pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym. Pozwany skutecznie wniósł sprzeciw, motywując go tym, że towar, który ode mnie kupił jest wadliwy co w konsekwencji powoduje roszczenie (...)

Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Obligatoryjny charakter odpowiedzi na pozew

Czy przed pierwszą rozprawą cywilną trzeba odpowiadać pisemnie na pozew sądowy, czy można uczynić to na rozprawie? Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od rozstrzygnięcia, z jakiego rodzaju (...)

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

Sąd przesyła pisma tylko do pełnomocnika

Jako powód ustanowiłem pełnomocnika procesowego w sprawach gospodarczych na podstawie umowy o pracę. W większości spraw sądy przesyłały pisma procesowe do mnie jako powoda i (jak się dowiedziałem (...)

Koszty sądowe w sprawie gospodarczej

Koszty sądowe w sprawie gospodarczej

Przeciwko nam został złożony pozew w postępowaniu nakazowym o zapłatę. W związku z tym, że nie zgadzałem się z tym nakazem to złożyłem sprzeciw. Sąd wyznaczył termin rozprawy, który był (...)

Właściwość sądu gospodarczego

Właściwość sądu gospodarczego

Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną? Rozpoznawanie spraw gospodarczych należy do postępowania odrębnego, które jest (...)

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Pozew przeciwko byłemu przedsiębiorcy

Osoba fizyczna zakończyła prowadzenie działalności gospodarczej wykreślając się jednocześnie z ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie gminy. Nie zapłaciła jednak zobowiązań (...)

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera we wzorze opublikowanej na Państwa stronie e-prawnik adres sądu Okręgowego. Czy to jest (...)

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Prowadzę egzekucję sądową na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd gospodarczy, ponieważ roszczenie dotyczyło działalności gospodarczej stron. Dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne (...)

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

W Sądzie Grodzkim został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie do tego nakazu (jego części) został wniesiony sprzeciw i wyznaczony termin rozprawy. Na rozprawie Sąd nie wydał (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

W toczącym się postępowaniu przed sądem rejonowym - wydział gospodarczy, o wydanie nakazu zapłaty, wezwano mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez dołączenie do niego odpisów (...)

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną. Wspólnik na mocy uchwały wspólników został jednoosobowo prezesem spółki. Ja miałem się powstrzymywać od bierzącego zarządzania spółką. Spółka (...)

Przedawnienie roszczeń za faktury

Przedawnienie roszczeń za faktury

Otrzymałem nakaz zapłaty w upominawczym postępowaniu za kilka faktur z 1977 roku z odsetkami od roku. W tamtym czasie skradziono mi telefon komórkowy, co zgłosiłem w prokuraturze. Postępowanie umorzono. (...)

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Odpisy pism procesowych i termin ich składania

Na ostatnim posiedzeniu sąd wyznaczył 7-dniowy termin ostateczny na składanie pism, wniosków dowodowych. Zobowiązał również jedną ze stron do dostarczenia odpisu pisma które złożyła na rozprawie (...)

Wniesienie kasacji

Wniesienie kasacji

Czy i na jakich warunkach w procesie gospodarczym istnieje możliwość przywrócenia terminu złożenia kasacji do Sądu Najwyższego w następującym przypadku: 10 listopada 2004 r. zapadł wyrok w Sądzie (...)

FORUM PRAWNE

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika

PILNIE PROSZĘ O POMOC - alimenty u Komornika Może zacznę od tego że mój mąż ma zasądzone alimenty w kwocie 320 zł. na swoje 6-cio letnie dziecko.W 2006 r. sprawa trafiła do komornika z powodu (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic?

Kochanek i rozwód, a może sepracja?A może nic? moj facet ma zone.Zyjemy ze soba od 3 lat, od 2 on z nia nie sypia i chce sie rozwiesc choc generalnie nic w tym kierunku nie zrobil bo jak twierdzi bedzie (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!!

ZAPRZECZENIE OJCOSTWA!!! Jak zaprzeczyć ojcostwu po upływie ustawowym okresie 6 miesięcy?Proszę o pomoc. (sylwek) ...powiem szczerze.... - mozna dobrym argumentem.... - prosze mi w skrocie opisac swoja (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Prawo gospodarcze Poznań - dobry adwokat lub radca prawny

Prawo gospodarcze Poznań - dobry adwokat lub radca prawny Cześc, czy znacie kogoś dobrego od prawa gospodarczego, spółek, handlowego czy jak to się nazywa fachowo w Poznaniu. Miałem wcześniej (...)

Dobry i skuteczny adwokat od prawa gospodarczego i cywilnego z Łodzi

Dobry i skuteczny adwokat od prawa gospodarczego i cywilnego z Łodzi Witam Szukam od dłuższego czasu adwokata w Łodzi który jest dobry w sprawach gospodarczych i cywilnych. Prowadze od lat 90 dzialalnosc (...)

Przestępstwo gospodarcze

Przestępstwo gospodarcze Mam pytanie, może ktoś wie ile czasu ma prokuratura przy prowadzeniu sprawy o popełnienie przestępstwa gospodarczego na zakończenie śledztwa tzn. umozenie lub wykrycie sprawcy (...)

Stała obsługa kancelarii - warto?

Stała obsługa kancelarii - warto? Prowadzę działalnosć gospodarczą, która (odpukać!)dobrze i szybko się rozwija, więcej pracowników, więcej zleceń, pracy, w planach jeszcze rozszerzenie działalności, (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

podanie do syndyka ?

podanie do syndyka ? Witam, około trzech miesięcy temu firma w której pracowałem ogłosiła bankructwo, od pracodawcy dostałem tylko : umowę zlecenie oraz rachunek do niej, miałem czekać na dalsze (...)

Umowa o dzieło - ciemność

Umowa o dzieło - ciemność Drodzy Panowie . Mam problem. Podpisałem umowe o dzieło na wykonanie schodów według załączonego do niej projektu. Przed ich wykonaniem wpłaciłem zaliczkę 90% ich (...)

Jak zrezygnować z funkcji prezesa w sp. z o.o.?

Jak zrezygnować z funkcji prezesa w sp. z o.o.? W jakiej formie składa sięrezygnację z funkcji prezesa ? Jak dokładnie powinien wyglądać ten dokument? Czy informuje się tylko wspólników czy również (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Porady prawne