29.4.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednak Minister Finansów na mocy ustawy o VAT uzyskał kompetencje polegające na tym, iż w drodze rozporządzenia:  

 • określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, uzyskanych za zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas; 

 • może określić inny limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami; 

 • może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 

Na tej podstawie Minister Finansów kolejnymi rozporządzeniami przedłuża zwolnienia niektórych grup podatników od obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Zwolnienia te powoli jednak się kurczą. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu tym określono m.in., którzy podatnicy są zwolnieni z ewidencji kasowej do końca 2009 r.

Tak więc obecnie - do dnia 31 grudnia 2009 r. - ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych korzysta sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w poniższej tabeli:

Poz Symbol PKWiU1)  Nazwa towaru, usługi (czynności) 
I Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 
ex 014  Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 
    1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi; 
    2) usług ślusarskich i kowalskich 
40  Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 
41  Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody 
552311  Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 
ex 552315  Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
ex 60212  Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę mst Warszawy) lub związek komunalny 
ex 602142  Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę mst Warszawy) lub związek komunalny 
602313  Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej 
ex 631214  Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
10  ex 632110-0010  Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność 
11  ex 632121-0010  Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność 
12  ex 641  Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie 
13  642  Usługi telekomunikacyjne 
14  65 - 67  Usługi pośrednictwa finansowego 
15  ex 702  Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
16  ex 703  Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
17  741  Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 
18  ex 742  Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
19  ex 745  Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
20  ex 746  Usługi detektywistyczne i ochroniarskie - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
21  747  Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 
22  ex 7483  Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych 
23  ex 7484  Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów - których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą 
24  75  Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 
25  80  Usługi w zakresie edukacji 
26  85  Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej 
27  900  Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne 
28  91  Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
29  ex 92  Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach 
30  9303  Usługi pogrzebowe i pokrewne 
31  ex 9305  Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt 
32  95  Usługi świadczone w gospodarstwach domowych 
33  99  Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne 
II Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności 
34    Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali2) 
35    Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:2) 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;  2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2008 r nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 203) 
36    Dostawa nieruchomości 
37    Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła2),4) 
38    Świadczenie usług, za które zaplata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2) 
39    Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 
40    Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia2) 
41    Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:2) 1) w bilonie lub banknotach, lub  2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła 
42    Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie 
43    Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów 
44    Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła2) 
45    Czynności wymienione w art 7 ust 1 pkt 5 i ust 2 oraz art 8 ust 2 ustawy 
46    Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art 43 ust 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu 
47    Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art 43 ust 1 pkt 15 ustawy 

Objaśnienia: 

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania. 

1) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - Dz. U. Nr 89, poz. 844, z późn. zm. - w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.  

2) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2009 r. 

3) Dotyczy również podatników rozpoczynających w 2009 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca 2009 r. podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2009 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10. 

4) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów. 

Rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia 31 grudnia 2009 r. również podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 ww. tabeli, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności polegającej na sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był wyższy niż 70 %. Zwolnienie obejmuje także podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2008 r. sprzedaż, o której mowa w poz. 1-33 tabeli, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych planowanych do zrealizowania do końca 2009 r. - będzie wyższy niż 70 %. Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy: 

 1. licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie prowadzenia sprzedaży w 2009 r., jeżeli w okresie tym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 ww. tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był równy albo niższy niż 70 % - w przypadku podatników kontynuujących działalność lub rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2009 r., 

 2. licząc od dnia 31 grudnia 2009 r. - w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2009 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 1-33 ww. tabeli, w obrotach ogółem podatnika, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie do końca 2009 r. równy albo niższy niż 70 %.  

Ponadto rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia 31 grudnia 2009 r.: 

 • podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności, wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka, obejmującej (wedle załącznika 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne): 

  • usługi ślusarskie, 

  • usługi w zakresie kotlarstwa,

  • usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, 

  • witrażownictwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • bednarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • koszykarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • gręplarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • usługi w zakresie bieliźniarstwa,

  • usługi w zakresie gorseciarstwa, 

  • czapnictwo i kapelusznictwo męskie (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową), 

  • modniarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową), 

  • usługi krawieckie,

  • cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie  

  • cholewkarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową), 

  • szewstwo miarowe,

  • szewstwo ortopedyczne (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),

  • szewstwo naprawkowe,

  • rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),    

  • wytwarzanie waty z cukru, prażenie kukurydzy (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową), 

  • usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych,

  • usługi w zakresie zduństwa - dla ludności,

  • obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej,

  • usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt,

  • kominiarstwo,

  • sprzątanie wnętrz,

  • ważenie osób,

  • usługi w zakresie radiestezji,

  • usługi świadczone w gospodarstwach domowych,

  • przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej,

  • usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich,

  • sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej do 20 na dobę,

  • opiekę domowa nad dziećmi i osobami chorymi,

  • usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny, tzn. pomocy w nauce, polegającej głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji. 

 • podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej - jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych - w zakresie działalności obejmującej (wedle załącznika 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne): 

  • usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych,

  • usługi pobielania kotłów i naczyń,

  • kołodziejstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),  

  • kilimiarstwo (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),  

  • koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),  

  • usługi hafciarskie, 

  • dziewiarstwo na drutach i szydełkach (chodzi tu o działalność usługową i wytwórczo-usługową),  

  • repasację pończoch, 

  • usługi w zakresie lutnictwa, 

  • usługi w zakresie organmistrzostwa, 

  • usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych, 

  • usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych,

  • usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych,  

  • usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt, 

  • wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (lekarz i lekarz stomatolog, felczer, technik dentystyczny, pielęgniarka, położna).

Wyżej wymienieni podatnicy karty podatkowej w przypadku: 

 1. zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub 

 2. niedotrzymania warunku zwolnienia, polegającego na niezatrudnianiu pracowników, z wyjątkiem małżonka, tracą prawo do zwolnienia z obowiązku zamontowania kas fiskalnych po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2009 r. kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł - z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Ponadto rozporządzenie zwalnia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia 31 grudnia 2009 r. podatników, u których kwota obrotu z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania. Zwolnienie to traci moc po upływie 2 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. 

Powyższych zwolnień, wskazanych poza tabelą, nie stosuje się do: 

 1. podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2009 r. utracili prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tym dniem; 

 2. podatników, w odniesieniu do których przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2009 r. przewidywały powstanie obowiązku ewidencjonowania oraz określały termin rozpoczęcia ewidencjonowania po dniu 31 grudnia 2008 r., w związku z zaistniałymi do dnia 31 grudnia 2008 r. okolicznościami powodującymi utratę prawa do zwolnienia, innymi niż wyznaczony przepisami określony termin obowiązywania zwolnienia do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Zwolniono z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych do dnia 31 grudnia 2009 r. również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2009 r., z tym że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty. 

Wszelkich powyższych zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów

 1. do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego; 

 2. przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji - z wyjątkiem: przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.2) oraz przewozów rozkładowych pasażerskich pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 60.21.42);

 3. przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami; 

 4. przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3); 

 5. przy dostawie: 

  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32), 

  • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3); 

 6. przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali; 

 7. przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; 

 8. przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU; 

 9. przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw posiłków i towarów na pokładach samolotów. 

Wyłączenia wymienione w powyższych punktach 4-7 nie mają zastosowania do zwolnienia dostawy towarów i świadczenia usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków czy innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali, z wyjątkiem sytuacji, w których podatnik już utracił albo utraci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z obowiązującymi akurat przepisami również z innego tytułu. 

We wskazanych wyżej obowiązujących terminach podatnicy są obowiązani rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, która została zgłoszona przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do ewidencjonowania we wszystkich miejscach prowadzenia sprzedaży, na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania wynikająca z dokonanego przez podatnika zgłoszenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych na tych zasadach przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach. 

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź są podmiotowo zwolnieni od podatku, osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku od towarów i usług. Podmiotowo zwolnieni od VAT są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym albo - w przypadku rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT - przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 50 000 zł.

Jakie sankcje grożą za nieewidencjonowanie za pomocą kas fiskalnych?

Wedle przepisów ustawy o VAT, w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek stosowania kas fiskalnych, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży

Jakie są korzyści z terminowego zamontowania kasy fiskalnej?

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeśli podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem podmiotowo zwolnionym od podatku, urząd skarbowy dokonuje zwrotu ww. kwoty na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu takich kwot przez podatnika.

Odliczenie to może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania. W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej zgodnie z przepisami dotyczącymi kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, o ile zgłoszenie to zostało złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. 

Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązujących ich terminach, przy użyciu kas rejestrujących spełniających wymagania określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. 

Powyższe zasady odliczenia dotyczą też podatników świadczących usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00).

Kwota dokonanego w danym okresie rozliczeniowym odliczenia, z tytułu zakupu kas rejestrujących, nie może być wyższa od kwoty różnicy między podatkiem należnym a podatkiem naliczonym. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty wydatkowanej na zakup kas, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: 

 1. 25 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub 

 2. 50 % kwoty przysługującej podatnikowi do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne. 

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług bądź zwolnieni podmiotowo od tego podatku (na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT), którzy: 

 1. rozpoczęli ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, 

 2. dokonali pisemnego zgłoszenia do US o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, 

 3. złożyli zgłoszenie o miejscu instalacji kasy rejestrującej wymagane na podstawie przepisów dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania 

- mogą otrzymać zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych

Zwrot tych kwot jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą. Do wniosku o zwrot należy dołączyć: 

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; 

 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; 

 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu; 

 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi. 

Powyższe odliczenia i zwroty dotyczą również zakupu kas rejestrujących zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem, które spełniają wymogi określone w przepisach dotyczących kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.

Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w razie gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną ich używania lubnie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, Podatnicy są więc też obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • zaprzestaną działalności;

 • nastąpi otwarcie likwidacji;

 • zostanie ogłoszona upadłość;

 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);

 • dokonają odliczenia z naruszeniem przedstawionych wyżej warunków tego odliczenia.

Obowiązek zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących dotyczy tylko tych kas, których dotyczą ww. okoliczności. Obowiązek zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. Obowiązek ten należy spełnić nie później niż w terminie rozliczenia podatku od towarów i usług za miesiąc lub kwartał, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu, a w przypadku podatników, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku bądź są podmiotowo zwolnieni od podatku - nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. 

Gdzie określono warunki dotyczące kas fiskalnych?

Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są obowiązani do uzyskania dla kas służących do prowadzenia ewidencji potwierdzenia Ministra Finansów, że kasy te spełniają funkcje wyżej wymienione oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać. Potwierdzenie wydaje się na czas określony i może być ono cofnięte w przypadku:

 1. wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niezgodnych z kryteriami i warunkami technicznymi, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz złożonymi dokumentami (w tym wzorcem kasy i oświadczeniami), które mają być przedstawione wraz z wnioskiem, 

 2. niezorganizowania serwisu kas lub jego prowadzenia niezgodnie z obowiązującymi warunkami, mającymi znaczenie dla ewidencjonowania; 

 3. zakończenia działalności przez producenta krajowego lub importera kas; 

 4. nieprzestrzegania innych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (§ 2 i 3 rozporządzenia).

Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących, którzy uzyskali takie potwierdzenie, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego między innymi przeglądów technicznych kas.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania określa:

 1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; 

 2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie ww. potwierdzenia Ministra Finansów, jak też rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem; 

 3. warunki stosowania kas przez podatników; 

 4. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania; 

 5. okres, na który wydawane jest potwierdzenie; 

 6. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. 2008 r., Nr 212, poz. 1338);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. 2008 r., Nr 228, poz. 1509);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2008 r., Nr 228, poz. 1510)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

e-handel - co z kasą fiskalną?

e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?Kto może (...)

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie takie nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej – trzeba ją zainstalować wtedy, gdy obroty przekroczą 40 tys. złotych. Wraz z nowym rokiem podwyższony zostanie próg, którego przekroczenie wiąże się z płaceniem podatku VAT. Wyniesie (...)

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Od 1 stycznia 2015 roku prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych tracą między innymi lekarze, prawnicy, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki oraz świadczący usługi gastronomiczne. Ministerstwo Finansów rozpisało zmiany, dotyczące szacunkowo (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Kasy rejestrujące w automatach

Kasy rejestrujące w automatach

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów. ##baner## Informacje podstawowe Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (...)

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon to nowoczesna i bezpieczna usługa e-administracji. To wspólny projekt Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To wygoda dla sprzedawcy i klienta. Obecnie e-paragon funkcjonuje w kasach wirtualnych, niebawem wystawianie i wydawanie e-paragonu (...)

Uwaga na oferty kas na smartfony

Uwaga na oferty kas na smartfony

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Dozwolone kasy fiskalne Aktualnie podatnicy mogą używać wyłącznie kas rejestrujących, które posiadają homologację Głównego (...)

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

MF opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przepisy umożliwiają stosowanie kas rejestrujących w postaci postać oprogramowania, które będzie można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach. To (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące MF przesuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Obowiązujące rozporządzenie Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia (...)

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace na nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, (...)

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sytuacje losowe, takie jak awaria czy przerwa w dostawie prądu, nie zwalniają sprzedających z odpowiedzialności za sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy nie mogą więc liczyć na pobłażliwość urzędników skarbowych, którzy w okresie wakacyjnym będą sprawdzać, jak właściciele (...)

Kasy online z nowym terminem

Kasy online z nowym terminem

Resort finansów zapowiedział, że odracza obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Kogo dotyczy nowy termin?  Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. ##baner## Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku to wyjście naprzeciw (...)

Weź paragon

Weź paragon

Wspieraj uczciwą konkurencję na rynku Pod hasłem „Weź paragon” ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia (...)

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Przypominamy, że do 31 lipca 2019 r. należy zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach rejestrujących. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych zmian. ##baner## O czym powinien pamiętać podatnik? Podatnik: ma obowiązek zaprogramować tylko (...)

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

12 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących jest zgodny z art. 29 (...)

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ministerstwo Finansów przygotowało objaśnienia podatkowe dotyczące zasad przyznawania ulgi na zakup kas wirtualnych. Dzięki nim i zawartym w nich przykładom, realizacja ulgi na zakup kas wirtualnych stanie się prostsza. Podatnicy zyskają dodatkowo pewność prawa w zakresie (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

e-handel - co z kasą fiskalną?

e-handel - co z kasą fiskalną?

Sprzedaż dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Czy sprzedając towary za pośrednictwem Internetu, przedsiębiorca musi korzystać z kasy fiskalnej?Kto może (...)

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie VAT 2011: limit do 150 tys. zł

Zwolnienie takie nie oznacza jednak, że przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej – trzeba ją zainstalować wtedy, gdy obroty przekroczą 40 tys. złotych. Wraz z nowym rokiem podwyższony zostanie próg, którego przekroczenie wiąże się z płaceniem podatku VAT. Wyniesie (...)

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Obowiązkowe kasy fiskalne. Duże zmiany dla 70 tysięcy firm

Od 1 stycznia 2015 roku prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych tracą między innymi lekarze, prawnicy, właściciele warsztatów samochodowych, fryzjerzy, kosmetyczki oraz świadczący usługi gastronomiczne. Ministerstwo Finansów rozpisało zmiany, dotyczące szacunkowo (...)

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

Zwrot kwot wydanych na zakup kas online

11 lipca br. Minister Finansów wydał objaśnienia objaśnienia podatkowe dotyczące zasad odliczania (zwrotu) od podatku należnego kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line. w niniejszej poradzie przedstawiono najważniejsze ich tezy. Objaśnienia te mają za zadanie przedstawienie (...)

Kasy rejestrujące w automatach

Kasy rejestrujące w automatach

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów. ##baner## Informacje podstawowe Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą (...)

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon już wkrótce w kasach on-line

E-paragon to nowoczesna i bezpieczna usługa e-administracji. To wspólny projekt Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju i Technologii. To wygoda dla sprzedawcy i klienta. Obecnie e-paragon funkcjonuje w kasach wirtualnych, niebawem wystawianie i wydawanie e-paragonu (...)

Uwaga na oferty kas na smartfony

Uwaga na oferty kas na smartfony

Ministerstwo Finansów ostrzegło przed pojawiającymi się w internecie ofertami kas rejestrujących, które miałyby działać na smartfonach. Dozwolone kasy fiskalne Aktualnie podatnicy mogą używać wyłącznie kas rejestrujących, które posiadają homologację Głównego (...)

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

Projekt rozporządzenia MF ws. kas rejestrujących w postaci oprogramowania

MF opracowało i skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia ws. kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Przepisy umożliwiają stosowanie kas rejestrujących w postaci postać oprogramowania, które będzie można zainstalować np. na smartfonach czy tabletach. To (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

Odroczenie terminu obowiązkowego stosowania kas rejestrujących w myjniach samochodowych

O trzy miesiące MF przesuwa termin obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin to 1 października 2022 r. Odroczenie nie wyklucza wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących. Obowiązujące rozporządzenie Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia (...)

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace na nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, (...)

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sprzedaż bez kasy fiskalnej. Eksperci ostrzegają

Sytuacje losowe, takie jak awaria czy przerwa w dostawie prądu, nie zwalniają sprzedających z odpowiedzialności za sprzedaż bez użycia kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy nie mogą więc liczyć na pobłażliwość urzędników skarbowych, którzy w okresie wakacyjnym będą sprawdzać, jak właściciele (...)

Kasy online z nowym terminem

Kasy online z nowym terminem

Resort finansów zapowiedział, że odracza obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Kogo dotyczy nowy termin?  Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. ##baner## Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku to wyjście naprzeciw (...)

Weź paragon

Weź paragon

Wspieraj uczciwą konkurencję na rynku Pod hasłem „Weź paragon” ruszyła ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia (...)

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Do 31 lipca czas na zmiany oznaczeń w kasach rejestrujących

Przypominamy, że do 31 lipca 2019 r. należy zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT w kasach rejestrujących. Poniżej wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące tych zmian. ##baner## O czym powinien pamiętać podatnik? Podatnik: ma obowiązek zaprogramować tylko (...)

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

Wprowadzenie ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych było zgodne z Konstytucją

12 lipca o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego w Elblągu dotyczące wprowadzenia kas rejestrujących. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie kas rejestrujących jest zgodny z art. 29 (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa ma być zniszczona, jeżeli jest prawie nowa. Przecież po usunięciu modemu fiskalnego jest bezużyteczna (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy od 01.10.07 prowadzić sklep detaliczny z art. przemysłowymi w innej miejscowości niż pokoje gościnne. (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, reszta to trzoda owce i kozy) wynika z ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt, wprowadzonej (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) jest tak skonstruowana, że niemożliwa jest ingerencja w zapisy utrwalone już w jej pamięci (...)

Drukarka fiskalna - KŚT

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo w koszty, bez powiększania wartości zestawu komputerowego: http://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/Zrodla-przychodow/200851-dotacja-koszty-uzyskania-przychodow-podstawa-opodatkowania-przychod.html (...)

Paragon a kasa fiskalna?

Paragon a kasa fiskalna?

Czy nieposiadając kasy fiskalnej, a mając możliwość wystawiania paragonów z programu do fakturowania mogę to robić? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania obrotu i (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przychodów, a jest w grupie zawodowej, która ma obowiązek w przyszłym roku (...)

Kasa fiskalna u hurtownika

Kasa fiskalna u hurtownika

Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda? Obowiązek posiadania kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ? Zgodnie z pozycją 24 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (...)

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną? Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

Kasa fiskalna a wynajem

Kasa fiskalna a wynajem

Wynajmuję mieszkania od roku, z dalszą kontynuacją; rozliczenie z fiskusem za wynajem następuje ryczałem. Jak wyglada w poszczególnych latach, tj. 2008 i 2009, sprawa obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy wynajmie, jakie są możliwości zastępcze do posiadania kasy fiskalnej i kiedy wynajmujący (...)

Kasa fiskalna na wynajem

Kasa fiskalna na wynajem

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Poza działalnością wynajmuję prywatnie mieszkanie. Wystawiam fakturę VAT, a czynsz otrzymuję gotówką. Czy dochód z najmu muszę obowiązkowo nabić na kasę rejestrującą? Jeżeli tak, to czy może to być kasa z działalności gospodarczej (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie faktury VAT. Czy w tym przypadku muszę mieć kasę fiskalną ? Ze względu na fakt, iż prowadzenie (...)

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Jeśli klient zwróci towar który był sprzedany i przyniesie paragon na tę rzecz, to jeśli chcę o tą kwotę pomniejszyć obrót i podatek VAT, to jak mam to udokumentować? Czy muszę prowadzić jakąś ewidencję takich zwrotów? Czy mam zatrzymać ten paragon klienta? W takiej sytuacji należy (...)

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa ma być zniszczona, jeżeli jest prawie nowa. Przecież po usunięciu modemu fiskalnego jest bezużyteczna (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy od 01.10.07 prowadzić sklep detaliczny z art. przemysłowymi w innej miejscowości niż pokoje gościnne. (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników i importerów. Czy zgodnie z literą prawa do sprzedaży w komisie rzeczy używanych i nowych (...)

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Kasa fiskalna a pośrednictwo kolczyków dla bydła

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi między innym, pośrednictwo w sprzedaży kolczyków dla zwierząt gospodarczych. Obowiązek kolczykowania bydła (95% rozprowadzanych kolczyków, reszta to trzoda owce i kozy) wynika z ustawy o rejestracji i identyfikacji zwierząt, wprowadzonej (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) jest tak skonstruowana, że niemożliwa jest ingerencja w zapisy utrwalone już w jej pamięci (...)

Drukarka fiskalna - KŚT

Drukarka fiskalna - KŚT

Prowadzę aptekę. Zakupiłem oprogramowanie, komputery, serwer, drukarki fiskalne. Z tego co przeczytałem w interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu - drukarkę fiskalną mogę zarachować jednorazowo w koszty, bez powiększania wartości zestawu komputerowego: http://interpretacje.tmxp.pl/Podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych/Zrodla-przychodow/200851-dotacja-koszty-uzyskania-przychodow-podstawa-opodatkowania-przychod.html (...)

Paragon a kasa fiskalna?

Paragon a kasa fiskalna?

Czy nieposiadając kasy fiskalnej, a mając możliwość wystawiania paragonów z programu do fakturowania mogę to robić? Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do ewidencjonowania obrotu i (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przychodów, a jest w grupie zawodowej, która ma obowiązek w przyszłym roku (...)

Kasa fiskalna u hurtownika

Kasa fiskalna u hurtownika

Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda? Obowiązek posiadania kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ? Zgodnie z pozycją 24 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas (...)

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną? Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji (...)

Kasa fiskalna a wynajem

Kasa fiskalna a wynajem

Wynajmuję mieszkania od roku, z dalszą kontynuacją; rozliczenie z fiskusem za wynajem następuje ryczałem. Jak wyglada w poszczególnych latach, tj. 2008 i 2009, sprawa obowiązku posiadania kasy fiskalnej przy wynajmie, jakie są możliwości zastępcze do posiadania kasy fiskalnej i kiedy wynajmujący (...)

Kasa fiskalna na wynajem

Kasa fiskalna na wynajem

Prowadzę działalność gospodarczą (PKPiR, VAT). Poza działalnością wynajmuję prywatnie mieszkanie. Wystawiam fakturę VAT, a czynsz otrzymuję gotówką. Czy dochód z najmu muszę obowiązkowo nabić na kasę rejestrującą? Jeżeli tak, to czy może to być kasa z działalności gospodarczej (...)

Najem a kasa fiskalna

Najem a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy wpłacają czynsz na moje konto bankowe, a ja im wystawiam rachunki. Nie jestem płatnikiem VAT-u, gdyż mam za małe dochody. A więc są to zwykłe rachunki, a nie faktury VAT. Czy w tym przypadku muszę mieć kasę fiskalną ? Ze względu na fakt, iż prowadzenie (...)

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Jeśli klient zwróci towar który był sprzedany i przyniesie paragon na tę rzecz, to jeśli chcę o tą kwotę pomniejszyć obrót i podatek VAT, to jak mam to udokumentować? Czy muszę prowadzić jakąś ewidencję takich zwrotów? Czy mam zatrzymać ten paragon klienta? W takiej sytuacji należy (...)

Obrót nieruchomościami a kasa fiskalna

Obrót nieruchomościami a kasa fiskalna

Czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami na dzień dzisiejszy maja już obowiązek posiadania kasy fiskalnej do ewidencjonowania, jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej, jeżeli jeszcze nie to od kiedy taki obowiązek będzie obowiązywał? Czy są konkretne uregulowania prawne w tej sprawie. (...)