6.1.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Kim jest broker ubezpieczeniowy?

Chcąc określić krótko a zarazem trafnie kim jest broker ubezpieczeniowy można stwierdzić, iż jest to podmiot należący do grupy pośredników ubezpieczeniowych. Jest on jednak niezależny od zakładu ubezpieczeń i nie pozostaje, tak jak agent, pod bieżącym nadzorem zakładu ubezpieczeń. Nadzór nad nim jest także sprawowany przez organ nadzoru. Broker musi pozyskać licencję na swoją działalność oraz uzyskać wpis do rejestru. Zarówno postępowanie w celu pozyskania zezwolenia, jak postępowanie rejestracyjne toczą się według przepisów postępowania administracyjnego, a organem decyzyjnym w obu przypadkach jest ten sam organ, czyli KNUiFE. Dyrektywy UE nie przewidują w odniesieniu do żadnej kategorii pośredników ubezpieczeniowych wymogu uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności, a tylko wymagają, aby pośrednik został wpisany do odpowiedniego rejestru. Od "obcych" brokerów wymaga się jedynie wpisu do rejestru w krajach pochodzenia, natomiast polscy brokerzy, chcący rozszerzyć swoją działalność na kraje UE, będą się musieli legitymować posiadaniem zezwolenia oraz wpisem do rejestru.

Porady prawne

Kto może zostać brokerem ubezpieczeniowym?

O zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej może ubiegać się zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Oczywiście aby stać się brokerem konieczne jest jeszcze uzyskanie wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Generalnie więc przyjmuje się, iż tzw. zdolność brokerską mają wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców, będących jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
Dodatkowym obowiązkiem brokera jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, każdy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywanej działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.
Niezwykle istotny jest zapis, zgodnie z którym broker może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają szereg wymogów. Osoba taka musie mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe, nadto osoba taka daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej, posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów UBezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Co to są i czego dotyczą tzw. zakazy brokerskie?

Z woli ustawodawcy (co poparte jest względami słusznościowymi) broker ubezpieczeniowy nie może:

  1. wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;
  2. pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń;
  3. być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;
  4. posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu ( jednak w przypadku ich nabycia lub posiadania akcji, broker jest obowiązany powiadomić o tym organ nadzoru).

Jednak w przypadku ograniczenia, zgodnie z którym broker nie może pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, to nie dotyczy ono umowy ubezpieczenia, na podstawie której broker jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera z zakładem ubezpieczeń, dotyczących sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich.

Wyżej wymienione zakazy brokerskie mają także odpowiednie zastosowanie do członków organów osoby prawnej prowadzącej działalność brokerską oraz osób wykonujących czynności brokerskie u brokera ubezpieczeniowego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze.

Działalność brokerska to wykonywanie przez pośrednika (tu brokera ubezpieczeniowego) czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej. Tak więc czynności brokerskie polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia również w sprawach o odszkodowanie. Jednak broker nie ma bezwzględnego obowiązku wykonywać tych obowiązków tylko i wyłącznie samodzielnie. Może zlecić ich wykonywanie, gdy te wymagają specjalistycznej wiedzy, innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Jakie obowiązki spoczywają na brokerze ubezpieczeniowym?

Broker jest obowiązany:

  1. okazywać zakładowi ubezpieczeń i zleceniodawcy przy dokonywaniu pierwszej czynności oraz na każde ich żądanie - zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej,
  2. przed zawarciem umowy ubezpieczenia udzielić na piśmie porady opartej na wszechstronnej i rzetelnej analizie dostępnych ofert ubezpieczenia, wystarczającej do opracowania rekomendacji najwłaściwszej umowy ubezpieczenia oraz pisemnie wyjaśnić podstawy, na których opiera się rekomendacja,
  3. zachować w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich; obowiązek ten ciąży na brokerze również po rozwiązaniu stosunku umownego ze zleceniodawcą,
  4. poinformować zleceniodawcę, przy pierwszej czynności, o posiadanych akcjach zakładu ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz, w przypadku brokera będącego osobą prawną, o akcjach lub udziałach brokera posiadanych przez zakład ubezpieczeń, uprawniających do co najmniej 10 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziałowców,
  5. doskonalić umiejętności zawodowe,
  6. wykonywać działalność z poszanowaniem interesów stron umowy ubezpieczenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem (...)

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Fakt, że przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług są skomplikowane i w dużej mierze niejasne nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Jednym z tematów budzących istotne wątpliwości interpretacyjne jest np. kwestia zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. (...)

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. Akt ten został wydany na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ustawie bowiem znalazł się przepis (...)

Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, (...)

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów, zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, (...)

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności, przez wielu kojarzona także jako umowa NDA (non-disclosure agreement), a przez nie których także jako umowa CDA (confidentiality disclosure agreement), CA (confidentiality agreement), czy PIA (proprietary information agreement). Jest ona umową mającą na celu (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych (...)

Kolejne profesje uwolnione. Druga transza deregulacji weszła w życie

Kolejne profesje uwolnione. Druga transza deregulacji weszła w życie

Łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów m.in. architekta, inżyniera budownictwa, urbanisty, doradcy podatkowego i księgowego. 10 sierpnia 2014 r. weszło w życie większość przepisów Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych stanowiącej (...)

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

944 decyzje z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz bezpieczeństwa produktów. Kary finansowe w wysokości ponad 397 mln zł. Oto efekty pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 roku. Podstawowym instrumentem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są postępowania antymonopolowe. (...)

VAT od marży biur podróży

VAT od marży biur podróży

VI Dyrektywa VAT przewiduje w art. 26 specjalny system opodatkowania dla biur podróży i organizatorów wycieczek. Jest on stosowany, gdy podmioty te występują we własnym imieniu, a w celu zapewnienia usług turystycznych korzystają z dostaw i usług innych podatników. Dokonywane przez nie transakcje (...)

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czego można się dowiedzieć z rejestru pośredników ubezpieczeniowych?

Czemu służy rejestr setOstatni( '4' ); pośredników setOstatni( '5' ); ubezpieczeniowych? Każdy pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych. Taki rejestr składa się z:  rejestru agentów ubezpieczeniowych;  rejestru brokerów ubezpieczeniowych.  Agentem (...)

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Na czym polegają wyłudzenia VAT?

Czym jest oszustwo podatkowe? Oszustwo podatkowe to uniknięcie opodatkowania lub zmniejszenie jego wysokości. To działanie umyślne, a nie nieumyślny błąd, który może się zdarzyć każdej osobie, zwłaszcza prowadzącej działalność gospodarczą. Przestępcom chodzi o duże, (...)

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Fakt, że przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług są skomplikowane i w dużej mierze niejasne nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Jednym z tematów budzących istotne wątpliwości interpretacyjne jest np. kwestia zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. (...)

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. Akt ten został wydany na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ustawie bowiem znalazł się przepis (...)

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności - najważniejsze informacje

Umowa o zachowaniu poufności, przez wielu kojarzona także jako umowa NDA (non-disclosure agreement), a przez nie których także jako umowa CDA (confidentiality disclosure agreement), CA (confidentiality agreement), czy PIA (proprietary information agreement). Jest ona umową mającą na celu (...)

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

Jak wypełnić wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - EDG-1?

  Informacje ogólne dotyczące wypełniania wniosku EDG-1Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1 została określona w załączniku do rozporządzenia, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych (...)

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Spółka partnerska - zasady prowadzenia działalności w tej formie

Od 1 stycznia 2001 roku przedstawiciele wolnych zawodów np. lekarze, prawnicy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki partnerskiej. Wolne zawody należą do najbardziej dynamicznych grup zawodowych w Polsce i dlatego ustawodawca wprowadził nowy typ spółki, (...)

Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Poprawa regulacji dot. pośrednictwa ubezpieczeniowego

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń dotyczy ustanowienia nowych regulacji wynikających z konieczności implementowania do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy PE i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Rozwiązania te mają na celu poprawę (...)

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Zaostrzenie wymogów dla sprzedawców ubezpieczeń?

Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Rządowy projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, przygotowany przez ministra rozwoju i finansów, zawiera rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia. Klienci będą korzystać z jednakowej ochrony niezależnie (...)

Kolejne profesje uwolnione. Druga transza deregulacji weszła w życie

Kolejne profesje uwolnione. Druga transza deregulacji weszła w życie

Łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów m.in. architekta, inżyniera budownictwa, urbanisty, doradcy podatkowego i księgowego. 10 sierpnia 2014 r. weszło w życie większość przepisów Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych stanowiącej (...)

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

Zobacz, jak UOKIK podsumowuje ubiegły rok

944 decyzje z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz bezpieczeństwa produktów. Kary finansowe w wysokości ponad 397 mln zł. Oto efekty pracy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2011 roku. Podstawowym instrumentem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów są postępowania antymonopolowe. (...)

VAT od marży biur podróży

VAT od marży biur podróży

VI Dyrektywa VAT przewiduje w art. 26 specjalny system opodatkowania dla biur podróży i organizatorów wycieczek. Jest on stosowany, gdy podmioty te występują we własnym imieniu, a w celu zapewnienia usług turystycznych korzystają z dostaw i usług innych podatników. Dokonywane przez nie transakcje (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Na czym polega rola pośrednika przy zakupie mieszkania?

Pośrednik jest przedsiębiorcą, który za to, że zajmuje się zbieraniem i wyszukiwaniem informacji o nabywcach i zbywcach, pobiera od obydwu stron prowizje. Nie jest to wprawdzie konieczny uczestnik procesu zakupu, niemniej obecnie rzadko kiedy pośrednik nie uczestniczy w obrocie nieruchomościami. (...)

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

Pośrednik nieruchomości - nowe warunki działania

  22 września 2004 r. zmieniło się szereg regulacji dotyczących pośrednictwa nieruchomościami. Zaczęły one obowiązywać równolegle ze zmianami w zarządzie nieruchomościami oraz w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Kto może zostać pośrednikiem? Większość warunków, (...)

Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?

Kiedy pośrednik może domagać się wynagrodzenia za swoje świadczenie?

Podstawowym warunkiem dla uznania ważności umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest jej forma pisemna. Umowa powinna określać zakresu czynności Pośrednika, za które będzie przysługiwało mu wynagrodzenie. Jak skonstruować umowę, aby uniknąć trudności w (...)

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów. Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja, chociaż (...)

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

Jak prawo chroni nabywcę usług turystycznych?

  Kiedy organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych?   Na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie (...)

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Pośrednik pośrednikowi nierówny, czyli kiedy usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego korzysta ze zwolnienia z VAT cz. 1

Fakt, że przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług są skomplikowane i w dużej mierze niejasne nie jest dla nikogo żadną tajemnicą. Jednym z tematów budzących istotne wątpliwości interpretacyjne jest np. kwestia zasad opodatkowania podatkiem VAT czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego. (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) (...)

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

Co gdy umowę pośrednictwa podpisze osoba nieposiadająca licencji – kilka praktycznych kwestii

W ostatnim czasie w odniesieniu do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pojawiły się dwa kolejne wyroki Sądu Najwyższego, które mają istotne znaczenie dla praktyki.  Powstaje bowiem pytanie, co się stanie gdy umowę o pośrednictwo podpisze osoba nie mająca (...)

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

Jak zadbać o bezpieczeństwo przy pracy za granicą?

Agencje zatrudnienia potrafią znaleźć studentowi wymarzoną, wakacyjną pracę za granicą. Pod warunkiem, że student znajdzie najpierw właściwą agencję. Wakacje to dla wielu studentów doskonała pora na zagraniczne wyjazdy, podczas których zwiedzanie nowych zakątków (...)

Porządkowanie rynku przewozu osób

Porządkowanie rynku przewozu osób

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Co przewidziano w proponowanych przepisach? - "Projekt ustawy zakłada stworzenie jasnych i równych warunków (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Zawód pośrednika nieruchomości uwolniony

Zawód pośrednika nieruchomości uwolniony

Od 1 stycznia 2014 roku praktycznie każdy będzie mógł wykonywać zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. Niemal wszystkie obecne wymogi stawiane pośrednikom zostaną zlikwidowane za sprawą ustawy o deregulacji zawodów. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy, że w założeniu proponowane (...)

Od 19 listopada 2004 r. szczegółowe zasady przyznawania licencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Od 19 listopada 2004 r. szczegółowe zasady przyznawania licencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego

Być może, iż sposobem na swoje własne bezrobocie jest praca w charakterze pośrednika pracy. Innymi słowy pracuje szukając pracy dla innych. Ogólne zasady dotyczące pośredników pracy oraz doradców zawodowych reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa (...)

Umowa pośrednictwa - ważny skutek, czy staranne działanie?

Umowa pośrednictwa - ważny skutek, czy staranne działanie?

Dyskusja nad kwestią, czy umowa pośrednictwa jest umową skutku, czy starannego działania trwa prawdopodobnie co najmniej tak długo, jak długo w polskim porządku prawnym funkcjonują przepisy art. 179 i n. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 roku, Nr (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Monitorowanie jakości paliw stałych

Monitorowanie jakości paliw stałych

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw, a także rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przedstawiamy poniżej odpowiedzi Ministerstwa Energii na pytania najczęściej zadawane przez obywateli i przedsiębiorców. Jaki dokument (...)

Bezpieczeństwo podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Bezpieczeństwo podejmujących pracę sezonową za pośrednictwem agencji zatrudnienia

Zadbaj o własne bezpieczeństwo Co roku, szczególnie w sezonie letnim, prasa donosi o przypadkach nieuczciwych pośredników, którzy deklarują posiadanie ofert pracy sezonowej, lecz otrzymanie takich ofert wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty np. za wskazanie „adresu". Ważne (...)

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

Uwaga na niedozwolone postanowienia w umowie kupna mieszkania!

  Co to są niedozwolone postanowienia umowne?  Niedozwolone klauzule umowne to takie jej zapisy, które kreują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. Wbrew potocznemu rozumieniu pojęcia „konsument”, (...)

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Nowości w gospodarce nieruchomościami

Jakie zmiany w gospodarce nieruchomościami? Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw mają zapewnić przejrzystą i stabilną sytuację stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. (...)

Ochrona tylko dla stałego pośrednika handlowego

Ochrona tylko dla stałego pośrednika handlowego

Do celów dyrektywy Rady (86/653/EWG) z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek, termin "przedstawiciel handlowy" oznacza pośrednika pracującego na własny rachunek, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pełnomocnictwo dla brokera ubezpieczeniowego

Pełnomocnictwo dla brokera ubezpieczeniowego

Co oznacza i jakie są konsekwencje udzielenia brokerowi ubezpieczeniowemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeniowych? Czy nie jest to pełnomocnictwo udzielone zbyt szeroko? Zakład ubezpieczeń może korzystać (...)

Świadczenie z polisy PZU a odrzucenie spadku

Świadczenie z polisy PZU a odrzucenie spadku

Ojciec mój w ramach pracowniczego ubezpieczenia na życie posiadał polisę na życie, w której wskazał mnie jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostało mi wypłacone, ale po paru tygodniach od śmierci ojca okazało się, że pozostawił (...)

Skuteczne zawarcie umowy

Skuteczne zawarcie umowy

Pani X zgłosiła się do agenta ubezpieczeniowego celem zawarcia umowy z brokerem Y ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu. Agentka wypisała oryginalny druk brokera (polisę) w miejscu właściwym dla pieczęci i podpisu agenta brokera, wstemplowała pieczątkę kolegi mającego uprawnienia (...)

Usługa turystyczna

Usługa turystyczna

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób wprowadza się do kpir przychód i odpowiednio koszt, w jakie pozycje księgi i w jakich kwotach, tj, (...)

Pełnomocnictwo dla brokera ubezpieczeniowego

Pełnomocnictwo dla brokera ubezpieczeniowego

Co oznacza i jakie są konsekwencje udzielenia brokerowi ubezpieczeniowemu pełnomocnictwa do dokonywania czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczeniowych? Czy nie jest to pełnomocnictwo udzielone zbyt szeroko? Zakład ubezpieczeń może korzystać (...)

Skuteczne zawarcie umowy

Skuteczne zawarcie umowy

Pani X zgłosiła się do agenta ubezpieczeniowego celem zawarcia umowy z brokerem Y ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu. Agentka wypisała oryginalny druk brokera (polisę) w miejscu właściwym dla pieczęci i podpisu agenta brokera, wstemplowała pieczątkę kolegi mającego uprawnienia (...)

Usługa turystyczna

Usługa turystyczna

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób wprowadza się do kpir przychód i odpowiednio koszt, w jakie pozycje księgi i w jakich kwotach, tj, (...)

Świadczenie z polisy PZU a odrzucenie spadku

Świadczenie z polisy PZU a odrzucenie spadku

Ojciec mój w ramach pracowniczego ubezpieczenia na życie posiadał polisę na życie, w której wskazał mnie jako osobę uprawnioną do otrzymania świadczenia z tytułu zgonu ubezpieczonego. Świadczenie zostało mi wypłacone, ale po paru tygodniach od śmierci ojca okazało się, że pozostawił (...)

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

W czerwcu 2007 r umieściłam na bezpłatnych portalach internetowych informację o sprzedaży domu, zaznaczając iż jestem bezpośrednim sprzedawcą i nie jestem zainteresowana współpracą z agencjami nieruchomości. Mimo tego, codziennie dzwoniły do mnie jakieś agencje próbując nakłonić mnie (...)

Odstąpienie od umowy agencyjnej

Odstąpienie od umowy agencyjnej

Zawarłem umowę, w której pośrednik zobowiązuje się znaleźć nabywcę moich usług. Płatność za umowę została ustalona z góry, lecz rozłożono ją na raty. Pośrednik nie interesuje się moją sprawą i unika kontaktu ze mną. Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy i nie zapłacenia (...)

Pośrednik a cło

Pośrednik a cło

Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju agencji, która będzie odbierała płatności od klientów w Polsce i przekazywała pieniądze do Chin (po odliczeniu sobie prowizji). (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą i zarejestrowaną jednoosobową firmą C prowadzoną przez osobę fizyczną na podstawie zaświadczenia (...)

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje od banku informuje swoich klientów, że po uruchomieniu (...)

Obowiązki pośrednika turystycznego

Obowiązki pośrednika turystycznego

Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, które wybierają się na wczasy z różnymi polskimi touroperatorami i bezpośrednio bez ich pośrednictwa zakupią takie wycieczki (...)

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości? Umowa rachunku powierniczego nie jest umową nazwaną, a zatem nie jest szczegółowo regulowana przepisami prawa. Nie znaczy to jednak, że podmioty prawne nie mogą zawierać takich umów. Kodeks cywilny statuuje (...)

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

Naruszenie prawa przez agencję nieruchomości

W czerwcu 2007 r umieściłam na bezpłatnych portalach internetowych informację o sprzedaży domu, zaznaczając iż jestem bezpośrednim sprzedawcą i nie jestem zainteresowana współpracą z agencjami nieruchomości. Mimo tego, codziennie dzwoniły do mnie jakieś agencje próbując nakłonić mnie (...)

Odstąpienie od umowy agencyjnej

Odstąpienie od umowy agencyjnej

Zawarłem umowę, w której pośrednik zobowiązuje się znaleźć nabywcę moich usług. Płatność za umowę została ustalona z góry, lecz rozłożono ją na raty. Pośrednik nie interesuje się moją sprawą i unika kontaktu ze mną. Czy istnieje możliwość odstąpienia od umowy i nie zapłacenia (...)

Pośrednik a cło

Pośrednik a cło

Mam znajomego w Chinach, który chciałby sprzedawać przedmioty do Polski poprzez Allegro, ale również przez prywatną stronę interentową. Ja miałbym coś w rodzaju agencji, która będzie odbierała płatności od klientów w Polsce i przekazywała pieniądze do Chin (po odliczeniu sobie prowizji). (...)

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Umowa o dzieło z pośrednikiem

Spółka z o.o. A prowadzi między innymi biuro nieruchomości w wynajętym od PKP lokalu poza własną siedzibą w mieście B. Na podstawie ustnej umowy o dzieło spółka ta współpracuje z działającą i zarejestrowaną jednoosobową firmą C prowadzoną przez osobę fizyczną na podstawie zaświadczenia (...)

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Dodatkowe opłaty dla pośrednika kredytowego

Przedsiębiorca, prowadzi biuro pośrednictwa kredytowego. Ma podpisaną umowę z bankiem, że w zamian za sporządzenie umowy kredytowej bank płaci pośrednikowi określone wynagrodzenie. Jednak pośrednik, poza wynagrodzeniem, które otrzymuje od banku informuje swoich klientów, że po uruchomieniu (...)

Obowiązki pośrednika turystycznego

Obowiązki pośrednika turystycznego

Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, które wybierają się na wczasy z różnymi polskimi touroperatorami i bezpośrednio bez ich pośrednictwa zakupią takie wycieczki (...)

Rachunek powierniczy

Rachunek powierniczy

Jak powinna wyglądać umowa rachunku powierniczego w przypadku zakupu nieruchomości? Umowa rachunku powierniczego nie jest umową nazwaną, a zatem nie jest szczegółowo regulowana przepisami prawa. Nie znaczy to jednak, że podmioty prawne nie mogą zawierać takich umów. Kodeks cywilny statuuje (...)

Odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami

Odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami

Jak wygląda odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami? Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednik wykonuje czynności zawodowe osobiście lub przy pomocy innych osób realizujących zadania pomocnicze i działających pod jego nadzorem, (...)

VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

VAT a zwolnienie podmiotowe pośrednika

Pani X prowadzi własną działalność gospodarczą - pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jest licencjonowanym pośrednikiem. Za wykonane czynności pośrednictwa z umów o pośrednictwo uzyskuje wynagrodzenie (prowizje) od klientów. Usługi pośrednictwa nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego (...)

Zaliczka za zakup mieszkania

Zaliczka za zakup mieszkania

W ubiegłym roku chcieliśmy kupić mieszkanie w Krakowie (przebywamy za granica wiec nie było to łatwe zadanie). Pani z biura nieruchomości pokazała nam mieszkanie (w czasie naszego krótkiego pobytu w kraju) a następnie telefonicznie nakłoniła do wysłania zaliczki przez internet (jedyna możliwość) (...)

Rodzaje umów agencyjnych

Rodzaje umów agencyjnych

Zgodnie z art. 758 k.c. agent może zawierać umowy z klientami na rzecz dającego zlecenie i/lub w imieniu dającego zlecenie. Jakie skutki prawne dla agenta wywołuje zawarcie z klientem umowy na rzecz zleceniodawcy, a jakie w imieniu zleceniodawcy? Czy odpowiedzialność za wady i wykonanie takich (...)

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Jakie są regulacje dotyczące umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami? Należy wskazać na art 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności art. 180 ust. 3-43. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy (...)

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Działalność gospodarcza w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Kto może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami? Działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może prowadzić zarówno osoba posiadająca licencję zawodową (pośrednik), jak i osoba bez licencji (przedsiębiorca, (...)

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomościami

Wynagrodzenie pośrednika nieruchomościami

Czy biura nieruchomości mają prawo pobierać prowizję przy sprzedaży mieszkania jednocześnie od kupującego jak i sprzedającego (łącznie w wys. 6%)? Zamieściłam ogłoszenie jako osoba prywatna, zgłosiły się biura nieruchomości, które proponują aby ich klienci mogli zobaczyć mieszkanie. (...)

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

Odpowiedzialność pośrednika i notariusza za szkodę

Czy pośrednik lub notariusz ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowo przeprowadzoną transakcję kupna-sprzedaży mieszkania? Jakie informacje powinna zawierać prawidłowo spisana umowa przedwstępna i właściwa umowa kupna-sprzedaży mieszkania? Zarówno pośrednik w obrocie nieruchomościami (...)

Kupno samochodu przez pośrednika

Kupno samochodu przez pośrednika

Chodzi mi o możliwość anulowania umowy sprzedaży. Dokładniej chodzi o zakup samochodu. Korzystaliśmy z pośrednictwa kolegi (bez umowy). Kolega zabrał umowę podpisaną przez nas i miał wrócić z oryginałem podpisanym przez właściciela. Niestety do dziś dnia nie dostałem oryginału. W między (...)