Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania powróci?

20.2.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

Ministerstwo Finansów już od kilku miesięcy zapowiada wprowadzenie do Ordynacji przepisu z nową klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Co taka klauzula może wprowadzić i jakie mogą być tego konsekwencje?

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to konstrukcja prawna występująca w wielu systemach prawnych, także państw europejskich (mają ją np. nasi zachodni sąsiedzi). Polega ona na tym, że konsekwencje podatkowe pewnych czynności prawnych i faktycznych zostają pominięte, jeśli fiskus udowodni, że ich jedynym celem było uniknięcie opodatkowania, bez ich jakiegokolwiek innego wyjaśnienia ekonomicznego. W takiej sytuacji podatki pobiera się na podstawie „typowych”, „normalnych” stosunków, które prowadziłyby do tego samego rezultatu gospodarczego. Zatem klauzula ta ma na celu, głównie, zapobieganie nadużyciu prawa podatkowego przez podatników.

Porady prawne

Z drugiej strony unikanie opodatkowania lub inaczej optymalizacja podatkowa są, zasadniczo, legalne. Jest to bowiem takie wykorzystywanie przepisów (głównie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) aby zapłacić jak najmniejsze podatki ale wszystko w granicach prawa. Z punktu jednak widzenia fiskusa jest to zjawisko wysoce niekorzystne i naganne.

Jak było kiedyś? Trzeba przypomnieć, że w Polsce klauzula taka już obowiązywała. Zawarta ona była w art. 24b Ordynacji, który stanowił:

Art.24b. §1.Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku.

§2. Jeżeli strony, dokonując czynności prawnej, o której mowa w § 1, osiągnęły zamierzony rezultat gospodarczy, dla którego odpowiednia jest inna czynność prawna lub czynności prawne, skutki podatkowe wywodzi się z tej innej czynności prawnej lub czynności prawnych.

Zagościła ona jednak w polskim porządku prawnym niedługo, bowiem już 11 maja 2004 r. TK wyrokiem K 4/03 uznał ją za niekonstytucyjną. Stwierdził, że daje ona zbyt duże uprawnienia organom podatkowym. Dodatkowo uznał, że przepis zawierał zbyt dużą liczbę pojęć otwartych i niedookreślonych, powodując tym samym sytuacją niepewności prawa wśród podatników.

Faktycznie trzeba stwierdzić, że klauzula ta powodowała często nadużycia ze strony urzędów, które na jej podstawie, miały niemal prawodawcze uprawnienia. Dodatkowo podczas gdy w innych krajach, w których klauzula funkcjonuje, stanowi ona bardzo rzadko stosowany wyjątek, w Polsce była zdecydowanie nadużywana. Obawa nadużycia istnieje także teraz, gdy Ministerstwo planuje powrót do klauzuli.

Jak będzie?

„Nowa klauzula” zaproponowana przez resort finansów powinna być jednak zgodna z w/w orzeczeniem TK. Musi więc być odpowiednio precyzyjna i jednoznaczna (co, jak się podnosi, będzie trudne do osiągnięcia). Ze strony Ministerstwa daje się słyszeć, że przewiduje ono wprowadzenie wielu zabezpieczeń, związanych z klauzulą, które mają rozwiać groźbę nadużywania.

Po pierwsze więc sprawami z zakresu stosowania klauzuli ma się zajmować wyłącznie Ministerstwo, dodatkowo zobowiązane do zasięgnięcia opinii specjalnie powołanej Rady ds. Unikania Opodatkowania (niezależnej od resortu).

Dalej możliwym będzie złożenie wniosku o opinię zabezpieczającą, która, z tego co można zrozumieć z zapowiedzi resortu, ma być  nowym, specyficznym rodzajem „interpretacji podatkowej” dotyczącym tylko stosowania klauzuli.

Wreszcie ma być przewidziana możliwość złożenia korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania.

Dodatkowo zapewnia ono, że klauzula jest skierowana tylko w największych, międzynarodowych podatników, stosujących trety shopping i inne naganne praktyki. „Zwykli” podatnicy mają więc być, praktycznie, poza zainteresowaniem.  

Ze strony Ministerstwa dowiadujemy się, że klauzula wejdzie w życie najpóźniej z początkiem 2015 r.. Czy tak się stanie i czy przejdzie ona, w razie przedstawienia jej przed TK, test konstytucyjności? Wśród ekspertów zdania są podzielone. 

(dn)

e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Opinia zabezpieczająca - czy warto się o nią ubiegać?

Gdzie uregulowane są opinie zabezpieczające? Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują przepisy umożliwiające Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Wprowadzona procedura przewiduje również możliwość wystąpienia do Szefa KAS o wydanie opinii zabezpieczającej. Szczegółowe warunki stosowania klauzuli przeciwko (...)

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Zmiany podatkowe na 2019 r.

Minister Finansów przekazał do uzgodnień i konsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Czego dotyczy projekt zmian podatkowych na 2019 r.? Projekt zawiera rozwiązania adresowane zarówno do przedsiębiorców, (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Określenie granic legalnej optymalizacji podatkowej - to cel wprowadzenia przepisów, które umożliwiają Ministrowi Rozwoju i Finansów stosowanie generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Nowe regulacje obowiązują od 15 lipca 2016 r. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Klauzula znajduje zastosowanie w stosunku do czynności dokonanych przede wszystkim w celu (...)

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

NIK: Fiskus nie dopilnował firm wyprowadzających zyski za granicę

Sprawdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe nie przeprowadziły wystarczających działań, które skutecznie zapobiegłyby uchylaniu się od opodatkowania przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, poprzez transferowanie dochodów poza polski system podatkowy. NIK zwraca uwagę, że w polskim systemie podatkowym wciąż nie ma klauzuli (...)

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Czego dotyczy opinia zabezpieczająca? 28 grudnia 2017 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, w zakresie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w kontekście świadczenia pieniężnego uzyskanego przez pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą „Umowy dotyczącej uczestnictwa w wyniku sklepu". Opinia dotyczy korzyści podatkowej w podatku (...)

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

Szef KAS ostrzegł, że do opisanych tzw. programów motywacyjnych stosowanych przez pracodawców służących optymalizacji podatkowej może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych Szef Krajowej Administracji (...)

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

Klauzule wekslowe - czyli co możesz dodatkowo zamieścić w wekslu?

  Weksel jest papierem wartościowym, w którym zostało wyrażone zobowiązanie pieniężne o charakterze abstrakcyjnym. Zobowiązanie abstrakcyjne polega na tym, że zobowiązany do jego spełnienia nie może się powoływać, iż jest „dłużny” wierzycielowi np. z tytułu dostawy a dostawca mu towaru nie dostarczył. Klauzule wekslowe mają na celu zabezpieczenie pewnych (...)

Warto mieć aktualną polisę OC!

Warto mieć aktualną polisę OC!

Rzecznik Finansowy przypomniał, że w związku ze wzrostem płacy minimalnej, od stycznia 2022 roku wzrosły kary za brak obowiązkowych ubezpieczeń. Większa opłata karna Z początkiem 2022 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę, wzrosła również wysokość opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.), a (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. Wynika to z faktu, że regulamin sklepu internetowego w świetle art. 384 § 1 Kodeksu (...)

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania zastopowała kilkusetmilionową optymalizację

W dniu 8 lipca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną od wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. akt III SA/Wa 2226/17 w sprawie ze skargi na odmowę wydania opinii zabezpieczającej (sygn. akt II FSK 135/19). Znaczenie orzeczenia NSA Jak wskazuje resort finansów, tym wyrokiem NSA potwierdził ostatecznie prawidłowość decyzji uznającej model (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki prawne mają zapobiegać powstawa­niu zjawisku podwójnego opodatkowania lub eliminować jego (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda odliczenia proporcjonalnego obowiązuje w niektórych polskich UPO, np. w UPO z Holandią. Dowiedz (...)

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem wartości firmy

Kolejne ostrzeżenie Ministerstwa Finansów  Tym razem resort nakierowuje kontrole na optymalizację podatkową z wykorzystaniem wartości firmy. MF ostrzega w ten sposób o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania do wybranych rodzajów transakcji dokonywanych bez uzasadnienia ekonomicznego.  W jego opinii, informacje udostępnione (...)

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

MF ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend

Ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową związaną z nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend Resort finansów wydał 3 listopada 2017 r. kolejne ostrzeżenie dla podatników (nr 005/17). Ministerstwo Finansów zidentyfikowało przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.  Schematy (...)

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

Trwają konsultacje reformy systemu zamówień publicznych Poprawa jakości zamówień publicznych, zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności oraz wykorzystanie ich jako ważnego elementu polityki rozwojowej kraju – to główne cele koncepcji nowego prawa zamówień publicznych przygotowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy (...)

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Daniny publiczne, stanowiące niezmiennie zmorę obywatela, są przyczyną ciągłej zabawy w kotka i myszkę Fiskusa z przedsiębiorcami, których najchętniej obarcza się nie tylko samymi podatkami, ale także obowiązkami formalnymi związanymi z ich uiszczaniem. Każda akcja musi jednakże wywołać reakcję, dzięki czemu właściciele firm, z wsparciem światka prawniczego, tworzą coraz (...)

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy jest zmiana dotychczas obowiązującej umowy między Polską a Republiką Singapuru. Nowa umowa została przygotowana z uwzględnieniem rozwiązań (...)

Podwójne obywatelstwo i praca za granicą, czyli gdzie płacić składki ZUS – opinia prawna

Podwójne obywatelstwo i praca za granicą, czyli gdzie płacić składki ZUS – opinia prawna

Stan faktyczny  Mam zarejestrowaną działalność od 10 lat w Polsce i płacę podatki i ZUS. Mam również firmę w Holandii (jestem współwłaścicielem), gdzie jestem zatrudniona. Posiadam podwójne obywatelstwo. Czy muszę płacić ZUS za siebie w Polsce? Jak i gdzie mam płacić podatki? Opinia prawna Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie następujących (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Malezją zatwierdzona

Prezydent Bronisław komorowski podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą umowy między rządami Rzeczypospolitej Polskiej a Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy, której dotyczy ustawa ratyfikacyjna, jest zmiana wcześniejszej umowy z 1977 roku, która nie odpowiadała nowym warunkom politycznym (...)

Czy pracodawcy, który wypłacili już podwójne dodatki za pracę w niedzielę i święta, mają szanse na odzyskanie pieniędzy?

Czy pracodawcy, który wypłacili już podwójne dodatki za pracę w niedzielę i święta, mają szanse na odzyskanie pieniędzy?

Pracodawcy, który wypłacili już podwójne dodatki za pracę w niedzielę i święta, mają niewielkie szanse na odzyskanie pieniędzy. Za pracę w niedzielę i święto, niezrekompensowaną dniem wolnym, która spowodowała przekroczenie normy średniotygodniowej, inspektorzy pracy każą płacić dwa stuprocentowe dodatki. W uchwale z 15 lutego (sygn. II PZP 11/05) (...)- Mogą żądać od pracownika (...)

Podwójne OC

Podwójne OC

Nabywcom używanych samochodów grozi od przyszłego roku konieczność płacenia przez długi czas podwójnej składki za komunikacyjne OC! Jak się przed tym uchronić?1 stycznia 2006 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, która wprowadzi automatyczne odnawianie umów zawartych przez poprzednich właścicieli samochodów. Jeśli po nowym roku kupujący auto nie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Spadek z USA a obowiązek podatkowy

Czy należy płacić podatek od spadku (pieniądze) z USA? Zanim otrzymaliśmy czek, dostaliśmy informację, że podatek od tej kwoty został już zapłacony w USA. Wraz z czekiem otrzymaliśmy formularz (...)

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności

Co to jest klauzula wykonalności? Klauzula wykonalności jest to urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym. Klauzulę wykonalności (...)

Klauzula salwatoriańska

Klauzula salwatoriańska

Proszę o wyjaśnienie co oznacza pojęcie "klauzula salwatoriańska"? Klauzula salwatoriańska to pozaprawne określenie kontraktowej klauzuli. Klauzula ta polega na tym, iż strony ustalają, że nieskuteczność (...)

Zapewnienie poufności danych zawartych w umowie

Zapewnienie poufności danych zawartych w umowie

Aktualnie realizujemy dla naszego klienta opracowanie dotyczące pozyskania finansowania zewnętrznego. W ramach usługi musimy przygotować dokumentację, która będzie zawierać sformułowania oraz (...)

Klauzula wykonalności

Klauzula wykonalności

Co to jest klauzula wykonalności? Przez nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (którym jest np. prawomocne orzeczenie sądowe) sąd stwierdza, że tytuł egzekucyjny odpowiada wszelkim (...)

Klauzula wekslowa bez protestu

Klauzula wekslowa bez protestu

Co oznacza klauzula \"bez protestu\" w przypadku wystawienia weksla in blanco. Jakie są różnice w realizacji weksla w przypadku gdy ta klauzula została wpisana do deklaracji wekslowej, a jak wyglądałaby, (...)

Przedawnienie długu

Przedawnienie długu

Trzy lata temu mój były pracownik okradł mnie na kwotę 16.824 zł. Sprawa zakończyła się wyrokiem sądowym z zawieszeniem na trzy lata, z obowiązkiem naprawienia szkody w przeciągu pół roku. (...)

Unikanie egzekucji

Unikanie egzekucji

Dana osoba unika postępowania egzekucyjnego, mimo iż ma środki finansowe, tj. ukrywa swoje zasoby majątkowe. Wskutek tego postępowanie egzekucyjne zostaje umorzone. Czy taka osoba dopuszcza się przestępstwa, (...)

Podatek od emerytury

Podatek od emerytury

Mieszkam na stałe w Szwajcarii. W roku 2009 przyznano mi polską emeryturę w wysokości 961 PLN miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie od roku 2006 co dało w sumie 39286 PLN. Nie chcąc wyprowadzać (...)

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Podatek od odsetek dla obcokrajowca

Obcokrajowiec z kraju Unii Europejskiej otrzymuje w RP z konta bankowego odsetki, od których jest automatycznie przez bank pobierany podatek. Czy pomimo tego musi dany dochód jeszcze raz opodatkować (...)

Zasady wypłaty premii uznaniowej

Zasady wypłaty premii uznaniowej

Mój pracodawca postanowił zmienić zasady wynagrodzeń w firmie. Poniżej przedstawiam wręczony mi aneks do umowy: "Aneks do umowy Między .... a .... 1. Od dnia 01.01.2004 - wynagrodzenie brutto - (...)

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zagraniczne postanowienie o nabyciu spadku

Zmarła osoba mająca podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Postępowanie spadkowe przeprowadzono w USA. Czy takie postanowienie o nabyciu spadku będzie ważne przed sądem polskim? Czy sąd (...)

Podwójne opodatkowanie

Podwójne opodatkowanie

Jesteśmy rodziną polską mieszkającą w USA od 1992 roku. Od roku 1994 płacimy tutaj podatki od zarobionych pieniędzy. Myślimy o powrocie do kraju. Czy w Polsce będziemy musieli zapłacić podatek (...)

Podwójne obywatelstwo

Podwójne obywatelstwo

Dziecko urodzone we Włoszech (ojciec Włoch, matka - Polka) ma włoskie obywatelstwo. Dziecko ma 6 miesięcy. Czy z racji tego, że matka jest Polką, może mieć też polskie obywatelstwo? Czy może (...)

Podwójne nazwisko a podpis

Podwójne nazwisko a podpis

Osoba nosi dwa nazwiska - panieńskie i po mężu. Czy może podpisywać się na dokumentach tylko nazwiskiem panieńskim, czy też nie ma takiej możliwości? Podpis pod dokumentem, który ma stanowić (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania (...)

FORUM PRAWNE

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie

Klauzula zwrotu kosztów szkolenia-karą za wypowiedzenie umowy zlecenie Witam, Proszę o pilną pomoc.. Przy podpisywaniu umowy zlecenie pracodawca wymaga podpisania klauzuli zwrotów kosztów szkolenia (...)

Klauzule generalne w prawie cywilnym

Klauzule generalne w prawie cywilnym HELP ! Musze skrobnac pare slow na temat "klauzule generalne w prawie cywilnym" - a nie jestem bynajmniej prawnikiem ani nie ma z prawem nic wspolnego... (...)

Arbitraż i sądownictwo polubowne

Arbitraż i sądownictwo polubowne Zapraszam do dyskusji na temat sądownictwa arbitrażowego (polubownego) (miami) Sądownictwo polubowne - TAK. Jest tanie, szybkie, wyrok jest równoznaczny z wyrokiem (...)

Klauzula wykonalności a rozwód

Klauzula wykonalności a rozwód Czy po rozwodzie klauzula wykonalności dla mnie za dług żony traci ważność?? (waldik) Nie. Jeżeli dług został zaciągnięty przez żonę w trakcie trwania Waszego (...)

Wyrok rozwodowy z alimentami - klauzula wykonalnoście

Wyrok rozwodowy z alimentami - klauzula wykonalnoście Witam, mam pytanie. Czy wyrokowi rozwodowemu, w którym sąd orzekł także o alimentach na dziecko jest nadawana klauzula wykonalności z urzędu? (...)

Uchylanie się od służby wojskowej

Uchylanie się od służby wojskowej Jakie niesie za sobą konsekwencje unikanie odbycia służby wojskowej (niestawianie się na wezwania WKU)?Czy dziecko w tej sytuacji coś może zmienic (nie jesteśmy (...)

unikanie rozprawy

unikanie rozprawy Witam. czy moze ktos ma doswiadczenie co zrobic gdy druga strona nie odbiera wezwania z sadu? Nie mieszkam juz z mezem od prawie 2 lat, prowadzimy osobne zycie a jedyne co nas laczy to (...)

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki?

Ordynacja podatkowa 2012 uniemożliwia unikanie płacenia podatku Belki? witam mam pytanie czy pomimo ordynacji podatkowej będzie możliwość na uniknięcie płacenia podatku na lokacie taxe free?! (...)

brak splaty pozyczki i nie otrzymanie umowy spolki

brak splaty pozyczki i nie otrzymanie umowy spolki Witam wszystkich, temat jest dosyc obszerny ale staralem sie wiekszosc strescic, mam nadzieje, ze jestem w odpowiednim dziale . W dzisiejszych rolach (...)

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji !

Alimenty na rzecz ojca/matki - APEL: NIE dla niegodnych alimentacji ! Temat domagania się alimentów na rzecz rodziców jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Dopóki jednak nie zmieni się prawodawstwo (...)

Czy firma Hekko toleruje łamanie prawa autorskiego?

Czy firma Hekko toleruje łamanie prawa autorskiego? Dzisiaj zgłosiłem plagiat moich poradników do firmy Hekko. Uczyniłem to z uwagi na brak kontaktu z administratorem witryny której sprawa dotyczy. (...)

optymalizacja podatkowa

optymalizacja podatkowa Potrzebuje fachowej rady ? brat mieszka w Irlandii i tam płaci podatki (obywatelstwo ma polskie). W Polsce ma dwa domy i działkę ? chciałby zoptymalizować zyski poprzez założenie (...)

[Wykonam] Pozycjonowanie stron w Google Maps

[Wykonam] Pozycjonowanie stron w Google Maps Pozycjonowanie stron www w wynikach wyszukiwania nie musi być jedyną formą promocji firmy. Już od dłuższego czasu mapki google zostały zintegrowane z (...)

podwójne obywatelstwo

podwójne obywatelstwo Moi rodzice i dwie siostry przed w 1982r uzyskali podwójne obywatelstwo. Ja niestety urodzilam sie pozniej i nie posiadam takich dokumentów. Jedna z sióstr mieszka w niemczech (...)

Obywatelstwo niemieckie - konkretny przyklad - wiele pytan

Obywatelstwo niemieckie - konkretny przyklad - wiele pytan Witam - zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o pomoc. Chciałbym dowiedzieć się, czy na podstawie przedstawionych poniżej informacji mogę (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

jak załatwić podwójne obywatelstwo?

jak załatwić podwójne obywatelstwo? jak załatwić podwójne obywatelstwo?

Podwójne obywatelstwo dla dziecka

Podwójne obywatelstwo dla dziecka Jak i gdzie będę musiała zarejestrować nowonarodzone dziecko mieszkając w Belgii? Nie mam jeszcze obywatelstwa, będę je miała po 3 latach od zawarcia małżeństwa (...)

Porady prawne