3.4.2005

Zespół
e-prawnik.pl

Kto wykonuje czynności w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? - opinia prawna

Stan faktyczny

Spółka z o.o. ma kapitał założycielski 50 000 zł. W umowie spółki nie ma szczegółowych uregulowań dotyczących zakresu podejmowanych decyzji przez zarząd spółki, nie ma też regulaminu działania zarządu. Nie ma rady nadzorczej. Głównym majątkiem spółki jest specjalistyczne urządzenie o wartości netto ok. 230.000 zł, jest to jednocześnie główny środek trwały spółki. Firma, która podpisała pewne umowy ze Spółką jako zabezpieczenia tych umów zażądała od Spółki przewłaszczenia tego specjalistycznego urządzenia. Przewłaszczenie to ma obowiązywać do momentu wywiązania się przez Spółkę z warunków podpisanych umów z tą Firmą. Po wywiązaniu się z tych umów nastąpi ponowne przewłaszczenie na rzecz Spółki (środek trwały ponownie stanie się majątkiem Spółki). Czy zarząd spółki samodzielnie może podpisać taką umowę przewłaszczenia jako zabezpieczenie dla Firmy, z którą Spółka podpisała umowy? Jeżeli Zarząd Spółki nie ma prawa podpisać umowy przewłaszczenia środka trwałego o takiej wartości bez uchwały wspólników to czy prawnie jest dopuszczalne podpisanie umowy przewłaszczenia części wartości środka trwałego np. przeniesienie 40% własności środka trwałego na daną Firmę. Czy takie częściowe przeniesienie własności przez zarząd Spółki jest zgodne z KSH i innymi przepisami prawnymi? Jak w takim przypadku wygląda ewentualna procedura sprzedaży środka trwałego a w szczególności tej części (np. 40%) której właścicielem jest Firma (w przypadku niedotrzymania warunków umów przez Spółkę). Jaką treść powinna mieć taka umowa przewłaszczenia części środka trwałego? Jaka jest procedura w przypadku sprzedaży swojej części własności przez jedna ze stron? Z jednej strony taka umowa przewłaszczenia jest ryzykowna dla Spółki, ale z drugiej strony jest to jedyne zabezpieczenie bardzo korzystnych umów, jakie może zaoferować Spółka. Nie ma możliwości podjęcia szybkiej decyzji przez zgromadzenie wspólników. Zarząd musi sam w ramach swoich uprawnień podjąć konieczną decyzję, ale nie kwestionowaną później przez wspólników (w przypadku niepowodzenia wywiązania się przez Spółkę z umów).

Porady prawne

Porada prawna

Zgodnie z art. 204 § 1 k.s.h. członek zarządu jest uprawniony do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania przy dokonywaniu wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentacji spółki określa umowa tej spółki, a jeśli brak jest odpowiednich postanowień w tej umowie - do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu wraz z prokurentem.

K.s.h. wprowadza zatem domniemanie kompetencji zarządu do reprezentowania spółki przy zawieraniu umów w imieniu tej spółki, ustanawiając jednakże wyjątki od tej reguły. Jeden z wyjątków przewiduje art. 230 k.s.h., zgodnie z którym rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zatem w braku odmiennego postanowienia zawartego w umowie spółki, zarówno zaciągnięcie w imieniu spółki zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 100.000 zł (z treści opisanego stanu faktycznego wynika, że spółka zaciągnęła już zobowiązanie wobec jakiejś firmy, nie jest wszakże znana wysokość kwoty na którą opiewa zobowiązanie), jak również przewłaszczenie na zabezpieczenie (czyli rozporządzenie) rzeczy stanowiącej własność spółki, której wartość przekracza 100.000 zł, wymaga uchwały wspólników.

Skutkiem zawarcia powyższych umów przez zarząd bez uchwały wspólników nie skutkuje jednakże nieważnością tej umowy, gdyż art. 230 k.s.h wyłącza w tym wypadku zastosowanie art. 17 ust. 1 k.s.h., który taki rygor wprowadza w przypadku, gdy do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników. Skoro zatem art. 230 k.s.h. wyłącza zastosowanie art. 17 ust. 1 k.s.h., w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie przez zarząd środka trwałego o wartości przekraczającej 100.000 zł umowa ta pozostanie ważna i ani kontrahenci, ani poszczególni wspólnicy nie będą mogli żądać ustalenia jej nieważności przez sąd, jednakże członkowie zarządu zawierający taką umowę będą odpowiedzialni względem spółki z tytułu naruszenia art. 230 k.s.h. (art. 293 k.s.h., art. 17 § 3 k.s.h. - odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem; przesłanką odpowiedzialności jest oczywiście szkoda wyrządzona spółce; jeśli więc kontrakt nie wyrządzi szkody w majątku spółki, odpowiedzialność zarządu nie powstanie). Warto również podkreślić, że art. 230 k.s.h. wymaga dla zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego uchwały wspólników, a nie uchwały zgromadzenia wspólników. Wobec tego dla uzyskania tej zgody nie jest wymagane zwołanie zgromadzenia wspólników - dla podjęcia uchwały wystarczy jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie (wymagana jest więc jednomyślność) lub wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na głosowanie pisemne (po wyrażeniu zgody na głosowanie pisemne, zgoda na zawarcie umowy może zapaść bezwzględną większością głosów).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego - to samo czy nie?

Dostosowanie wartości nominalnej udziałów pozostałych w spółce po umorzeniu do niezmienionego kapitału zakładowego a podwyższenie kapitału zakładowego - to samo czy nie?

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą podlegać umorzeniu. Umorzenie jest możliwe z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego spółki albo bez takiego obniżenia, czyli z tzw. czystego zysku. Dodatkowo, za zgodą zbywającego wspólnika umorzenie udziałów (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem udziałów innych - nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie to dotyczyć może wielu aspektów uczestnictwa w spółce. Tytułem przykładu kodeks spółek (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala spółka, handlowe, działalność gospodarcza, (...)

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Małoletni wspólnik spółki z o.o.

Czy osoba niepełnoletnia, która ukończyła lat 13 może być udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli udział nabyła w drodze spadkobrania? Odpowiedź na niniejsze pytanie wiąże się bezpośrednio z jednym z głównych zagadnień prawa cywilnego, jakim (...)

Forma uchwały wspólników wyrażająca zgodę na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma uchwały wspólników wyrażająca zgodę na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalne. Zbywalność udziałów stanowi  zasadę i jest jednym z praw wspólnika. Umowa spółki może jednak przewidywać w tym zakresie pewne dodatkowe wymogi, w tym w szczególności uzależniać możliwość (...)

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo do dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy wspólnik spółki z o.o. ma prawo do dywidendy? Osiągnięcie zysku przez spółkę z o.o. nie decyduje jeszcze o wypłacie jej udziałowcom dywidendy. Zysk spółki, jako element jej majątku, jest przedmiotem rozporządzeń zgromadzenia wspólników, które jako naczelny organ spółki z o.o. (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jed jednoosobowa spółka, wspólnik, (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

Czym jest spółka jednoosobowa? Kodeks spółek handlowych zawiera definicję spółki jednoosobowej. Zgodnie z art. 4 ust 1 pkt 3 spółką jednoosobową jest spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jed jednoosobowa spółka, wspólnik, (...)

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji

Jaki jest charakter spółki z o.o. w organizacji? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna powstaje dopiero z chwilą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja poprzedzona jest podpisaniem umowy spółki w form spółka, w organizacji, powstanie, (...)

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwa spółki handlowej - zasady nadawania spółkom nazwy i jej ochrona

Nazwą spółki handlowej jest tzw. firma. Jest ona oznaczeniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką spółkę. Spółka może pozywać i być pozywaną pod firmą. Poza tym firma nie może zostać zbyta bez przedsiębiorstwa. W praktyce można wyróżnić kilka zasad tworzenia (...)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (stan prawny do 01.01.2001)

  Artykuł nieaktualny. Polecamy zapoznanie się z następującymi treściami o podobnej tematyce: -  -    spółka; działalność; gospodarczy; przedsiębiorstwo; obowiązek; rozpoczęcie; założyć; umowa; odpowiedzialność; ograniczony; rejestracja; spółka z o.o.; (...)

Dopłaty w spółce z o.o.

Dopłaty w spółce z o.o.

Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość ustanowienia w umowie spółki z o.o. obowiązku wspólników do wniesienia dopłat do spółki. W doktrynie podkreśla się, że jest to element osobowy spółki kapitał dopłaty, spółka z o.o., obowiązek, kapitał, (...)

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w sp. z o.o.

  Kto jest uprawniony do sprawowania nadzoru w spółce z o.o.? Zasadą jest, że prawo kontroli działań zarządu służy każdemu ze wspólników. Osobista kontrola wspólników charakterystyczna jest dla spółek osobowych a jej obecność w spółce (...)

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? - Sekwencja czynności

  W jakim celu można założyć spółkę z o.o.?Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością mogą utworzyć osoby fizyczne, a także osoby prawne (np. spółka akcyjna albo stowarzyszenie). Kodeks spółek handlowych zezwala spółka, handlowe, działalność gospodarcza, (...)

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą spółką handlową w Polsce. Jest odpowiednią formą działalności np. dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki i ograniczyć ryzyko (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Sprzedaż udziałów spółki z o.o.

Majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się m.in. z kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu spółek handlowych kapitał ten musi wynosić co najmniej 5 000 złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na udziały. Udziały są wyra udział, (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego (...)

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązek wniesienia w całości wkładu  Podstawową powinnością majątkową wspólnika jest wnie­sienie w całości wkładu przewidzianego umową spółki. Wypełnie­nie tego obowiązku w całości przez wszystkich wspólników jest warunkiem obowiązki, wspólnik (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju przestępstwa.\" Jakie są to \"pewne czynności\" wykonywane przez kuratora za pracodawcę? Czy (...)

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

Sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika

W spółce z o. o. prezes (zarząd jest jednoosobowy) udzielił pełnomocnictwa notarialnego osobie spoza spółki do sprzedaży nieruchomości należącej do spółki. Kto ponosi odpowiedzialność za tę transakcję? Czy prawa nabywcy mogą być w tej sytuacji bardziej zagrożone? Spółka z (...)

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Umowa między członkiem zarządu a spółką z o.o.

Jednoosobowa spółka z o. o. udziela pożyczki swojemu jedynemu wspólnikowi, który jednocześnie jest jedynym członkiem zarządu. Czy umowa pożyczki pomiędzy jednoosobową spółką z o. o. a jej udziałowcem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu musi być zawarta w formie aktu notarialnego, (...)

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

Zatrudnienie prezesa w spółce z o. o.

W jaki sposób można zatrudnić Prezesa Zarządu w Spółce z o.o. gdzie trzech wspólników tworzy jednocześnie Zarząd Spółki. Reprezentacja Spółki jednoosobowa - każdy członek Zarządu, bez pełnomocników. Zarząd Spółki powoływany jest na okres 1 roku. Udzielanie absolutorium oraz powoływanie (...)

Zakup działki przez pełnomocnika spółki z o.o.

Zakup działki przez pełnomocnika spółki z o.o.

W jednoosobowej spółce z o.o. jedyny wspólnik spółki niebędący członkiem zarządu chce, aby spółka kupiła w Polsce działkę, co przekracza zakres zwykłego zarządu spółką. Właściciel chce upoważnić do tego inną osobę niebędącą członkiem zarządu spółki - pracownika lub księgowego (...)

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki

Przytaczam fragment artykułu, na który natknąłem przypadkiem: "Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m. in. wyrok (...)