18.4.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Na czym polega metoda wyłączenia?

Metoda wyłączenia jest - obok metody zaliczenia - jedną z dwóch podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania znajdujących obecnie zastosowanie. Metoda wyłączenia prowadzi do tego, że dany dochód opodatkowany jest tylko w państwie jego źródła, bowiem drugie z państw rezygnuje z opodatkowania tego dochodu, zwykle zwalniając go od podatku. W takim przypadku dochód opodatkowany w państwie źródła nie jest w ogóle opodatkowany w tym drugim państwie. Dochód ten może jednak wpływać na wielkość podatku płaconego w drugim kraju (państwie rezydencji). 

Na gruncie opodatkowania przedsiębiorstw wysuwa się tezę, iż metoda wyłączenia realizuje zasadę neutralności importu kapitału. Z perspektywy państwa źródła dochodu wszyscy inwestorzy inwestujący w tym państwie mają bowiem zapewnione równe warunki konkurencji.

Metoda wyłączenia występuje w dwóch wariantach:

 • metoda wyłączenia z progresją, oraz
 • wyłączenia pełnego.

W przypadku pełnej metody wyłączenia („bez progresji") dochód uzyskany w państwie źródła w ogóle nie jest brany pod uwagę ani jako podstawa opodatkowania, ani przy ustalaniu stawki podatkowej właściwej dla opodatkowania dochodu podatnika w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania.

Na czym polega metoda wyłączenia z progresją?

Metoda wyłączenia z progresją (exemption with progression) polega zaś na tym, że państwo rezydencji (w którym podatnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę) zwalnia wprawdzie od opodatkowania dochód z zagranicznych źródeł przychodów (osiągnięty w drugim państwie, będącym stroną umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), ale przy ustalaniu stawki podatku od dochodu osiągniętego w kraju bierze pod uwagę także dochód ze źródeł przychodów położonych za granicą. Innymi słowy metoda wyłączenia z progresją oznacza, że w Polsce wyłącza się z podstawy opodatkowania dochód osiągnięty za granicą, zwolniony z opodatkowania na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak dla ustalenia stawki podatku od pozostałego dochodu - osiągniętego w Polsce - stosuje się stawkę podatku właściwą dla całego dochodu, tzn. łącznie z dochodem osiągniętym za granicą. A zatem w wyniku zastosowania tej metody stawka podatkowa, według której jest opodatkowany dochód w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, jest taka, jak gdyby dochód osiągnięty w państwie źródła przychodów podlegał opodatkowaniu. Zastosowana stawka podatkowa wynika z sumy przychodów podatnika, lecz opodatkowaniu podlega tylko dochód ze źródeł krajowych.

Przy metodzie wyłączenia osiągamy korzyść z niższej stawki podatku za granicą. Jeśli za granicą jest niższa stawka niż krajowa, to wówczas nasz dochód jest niżej opodatkowany i nie ma powodu do wyrównania tego poziomu, jak przy metodzie kredytu podatkowego, do poziomu krajowego. Metoda wyłączenia z progresją jest finansowo korzystniejsza dla polskich podatników w porównaniu z metodą proporcjonalnego odliczenia - a to ze względu na fakt, iż stawka podatku zagranicznego jest z reguły niższa niż w Polsce.

Uzasadnieniem metody wyłączenia z progresją jest równomierne rozłożenie obciążeń podatkowych w przypadku różnych wysokości stawek podatkowych w progresywnej skali. Jeśli bowiem w państwie źródła przychodów są znacznie niższe stawki podatkowe niż w państwie miejsca zamieszkania, wówczas to drugie państwo doznaje uszczerbku w zakresie wysokości wpływów podatkowych w stosunku do tych, jakich należałoby się spodziewać, gdyby wszystkie dochody podatnika były opodatkowane w tym państwie. Uwzględnienie w metodzie wyłączenia z progresją dochodów zagranicznych przy ustalaniu stawki podatkowej dla dochodów krajowych pozwala zachować równomierność opodatkowania oraz niweluje mniejsze wpływy podatkowe w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby. W związku z powyższymi uwagami należy zauważyć, iż metoda wyłączenia z progresją jest zasadna jedynie wtedy, gdy w państwie rezydencji obowiązuje progresywna skala podatkowa, gdyż wówczas zwiększenie podstawy opodatkowania może prowadzić do zwiększenia stopy podatku. Innymi słowy generalne uzasadnienie wyłączenia z progresją jest zatem takie, iż gdyby nie było wyłączenia z progresją, to przeniesienie części dochodu za granicę (czyli podział dochodu krajowego w taki sposób, że jego część byłaby osiągana za granicą), pozwoliłoby nam uzyskiwać pewne korzyści w stosunku do podatnika, który ma tylko dochód krajowy. Jeśli bowiem dochód krajowy jest opodatkowany najwyższą stawką opodatkowania, to wystarczy, że podzielimy ten dochód pomiędzy dwie jurysdykcje podatkowe i w obu tych jurysdykcjach będzie stosowana niższa stopa opodatkowania. Aby więc nie dyskryminować tych, którzy mają tylko dochód krajowy, wobec tych, którzy mają dochód zagraniczny, stosowana jest metoda wyłączenia z progresją, która powoduje, iż doprowadzamy, ale tylko dla dochodu krajowego, do tej stawki, jaka by obowiązywała w kraju.

Jakie są podstawy prawne stosowania metody wyłączenia z progresją?

Podstawą prawną metody wyłączenia z progresją jest:

 • przepis poświęcony unikaniu podwójnego opodatkowania mieszczący się w zakresie art. 20-25 typowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę - wzorowany na art. 23A Konwencji Modelowej OECD,
 • art.27 ust. 8 polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Odpowiedni przepis polskiej standardowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidujący metodę wyłączenia z progresją odpowiada w swej treści artykułowi 23A Konwencji Modelowej OECD (zob. K. Bany  (tłum.) „Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku" - wersja skrócona, 15 lipca 2005 r. , praca pod red. E Fonkowicz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006 r.). Ustęp 1 tego artykułu definiuje ogólnie na czym polega zasada wyłączenia. Ustęp 2 dotyczy zaś takich sytuacji, gdy mimo że dane państwo preferuje metodę wyłączenia w odniesieniu do innych źródeł dochodów, to jeśli chodzi o dochody bierne (czyli np. odsetki czy dywidendy), stosuje metodę kredytu podatkowego. Z tego ustępu 2 wynika więc, iż - nawet przy generalnym stosowaniu metody wyłączenia - może być stosowana metoda kredytu podatkowego tylko w stosunku do tych dochodów określonych w art. 10 i 11 Konwencji Modelowej, tj. z dywidend i odsetek.

Natomiast ustęp 3 definiuje omawiany wariant metody wyłączenia, czyli metodę wyłączenia z progresją. Art. 23A ust. 3 Konwencji Modelowej OECD stanowi mianowicie, że „jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem umowy, dochód osiągnięty lub majątek posiadany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zwolniony od opodatkowania w tym Państwie, to jednak to Państwo może przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku takiej osoby wziąć pod uwagę zwolniony od podatku dochód i majątek".

Art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określa sposób obliczania podatku przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Przepis ten stanowi, iż jeżeli podatnik objęty w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce według progresywnej skali podatkowej, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali progresywnej (określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wspomniany art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczy podatników wskazanych w art. 3 ust. 3 (tj. m.in. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych), gdyż są oni na podstawie tego przepisu automatycznie zwolnieni od płacenia w Polsce podatku od dochodów uzyskanych ze źródeł przychodów położonych za granicą.

W przypadku stosowania tej metody unikania podwójnego opodatkowania podatek oblicza się zatem w ten sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu uzyskanych przez podatnika w Polsce dodaje się dochody uzyskane przez niego za granicą; dla obliczenia sumy dochodów stanowiących podstawę ustalania stopy procentowej nie bierze się pod uwagę dochodów (przychodów), opodatkowanych ryczałtowo na podstawie art. 24 ust. 3 i art. 28-30 bądź na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, a także opodatkowanych liniowo, zgodnie z art. 30b i 30c ustawy.
 2. od sumy dochodów oblicza się podatek według aktualnej skali podatkowej;
 3. określa się stopę podatkową według wzoru:

 

 

kwota podatku

obliczonego od

sumy dochodów

Stopa podatkowa  =       -------------------                      x  100 %

dochód całkowity

(polski i zagraniczny)

 

 4.    ustaloną zgodnie z powyższym wzorem stopę procentową stosuje się - jako stawkę podatkową - do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (tak: A. Jeleńska Dział II, Rozdział III - Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego, [w:] praca zbiorowa „Egzamin na doradcę podatkowego - pytania i odpowiedzi. Pytania otwarte", tom I, Kraków 2007 r.).

Większość zawartych przez nasze Państwo umów przewiduje właśnie metodę wyłączenia z progresją. Ostatnio dokonywane zmiany w umowach wiążących Polskę wskazują na tendencję przechodzenia do jeszcze szerszego stosowania metody wyłączenia z progresją do zagranicznych dochodów Polaków.

Unormowanie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zazwyczaj pokrywa się z postanowieniami stosownych artykułów w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednak takie umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed przepisami prawa wewnętrznego, które są sprzeczne z tymi umowami. Stąd jeżeli któraś z nich przewiduje inną metodę unikania podwójnego opodatkowania, to podatnik ma prawo zastosować metodę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pomimo regulacji zawartej w art. 27 ust. 8 polskiej ustawy

 

Jak dochody zagraniczne przeliczyć na złotówki?

Dochody zagraniczne uzyskiwane są przez podatników w walucie obcej. Wykazując je w polskim zeznaniu należy je przeliczyć na złotówki. W przypadku stosowania zasady wyłączenia przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają wprost (w przeciwieństwie do zasady zaliczenia) sposobu przeliczenia przychodów uzyskiwanych za granicą. W tym zakresie należy skorzystać z zasad, których dostarcza art. 11a ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Nie można zastosować jednego kursu dla wszystkich otrzymywanych kwot (np. z dnia złożenia zeznania rocznego). Należy każde wynagrodzenie przeliczyć osobno, według kursów średnich NBP z określonego dnia. Przykładowo, jeśli podatnik pracował na umowę o pracę w 2016 r. w Holandii, a wynagrodzenie wypłacono mu 20 lutego 2016 r. i od wypłaconego wynagrodzenia potrącono mu zaliczkę na podatek, to do przeliczenia zapłaconego podatku podatnik powinien zastosować kurs euro z dnia 19 lutego 20016 r. (jeśli ten dzień jest dniem roboczym).

 

Kiedy istnieje obowiązek składania zeznania rocznego?

Dochody zagraniczne, w przypadku gdy jest wobec nich stosowana metoda wyłączenia z progresją, mają znaczenie dla polskich organów podatkowych o tyle, o ile polski podatnik uzyskuje dochody również w Polsce. Jeżeli bowiem nie ma polskich dochodów, to dochody zagraniczne - zwolnione od opodatkowania w Polsce - nie wpływają na zobowiązanie podatkowe w Polsce. Jeśli więc taki podatnik, który nie uzyskał w danym roku podatkowym dochodów w Polsce, nie ma on obowiązku składania zeznania rocznego. Może jednak złożyć zeznanie roczne. Wykazanie przed polskimi organami podatkowymi legalnych dochodów osiąganych i opodatkowanych za granicą może zapobiec w przyszłości posądzeniu o uzyskanie środków finansowych ze źródeł nieujawnionych (opodatkowanych stawką 75%). 

Ponieważ w przypadku metody wyłączenia nie ma obowiązku rozliczania się w Polsce, w razie nie uzyskiwania w Polsce żadnych dochodów podatnicy uzyskujący dochody w kraju, z którym zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje jako metodę uniknięcia podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia, nie mają obowiązku wpłacenia zaliczki po powrocie do kraju. 

 

Kwestia podwójnego nieopodatkowania

W przypadku stosowania metody wyłączenia może dojść do sytuacji tzw. podwójnego nieopodatkowania. Państwa zawierając umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, czyli mające na celu wyeliminowanie podwójnego opodatkowania, zazwyczaj chcą się zabezpieczyć przed sytuacją, gdy występuje podwójne nieopodatkowanie. Podwójne nieopodatkowanie też jest problemem, gdyż w sposób niesłuszny uprzywilejowuje. Z reguły każde państwo zmierza do tego, by opodatkować dochody tam, gdzie tylko to jest możliwe, by zabezpieczyć wszędzie swoje interesy podatkowe. Podwójne opodatkowanie zachodzi jednak wtedy, gdy występuje tzw. konflikt kwalifikacji - kiedy jedno państwo kwalifikuje np. dany dochód jako odsetki, a drugie kwalifikuje dany dochód jako dochód z działalności gospodarczej. Ten konflikt kwalifikacji, czyli różnego zakwalifikowania (nazwania), z punktu widzenia umowy międzynarodowej, danego dochodu, może doprowadzić do tego, że właśnie jedno państwo nie opodatkuje go, bo uzna, iż to są odsetki, od których akurat się nie pobiera podatku u źródła, zaś drugie nie opodatkuje, gdyż kwalifikuje jako dochód z działalności gospodarczej, który jest opodatkowany tylko wtedy, gdy jest zakład.

W tej sytuacji państwa zaczęły negocjować między sobą takie dwie klauzule:

 • Subject to Tax Clause,
 • Switch-over Clause.
 • Ich skutek jest właściwie podobny. Pierwsza polega na tym, że jeżeli państwo rezydencji stwierdzi, iż dochód zagraniczny, który miałby być w tymże państwie zwolniony, jest także zwolniony w państwie w państwie źródła, to może ten dochód opodatkować, a więc zrezygnować z metody zwolnienia. 
 • Podobnie jest z Switch-over Clause, która polega na tym, że jeśli dojdzie do sytuacji, gdy dany dochód jest nieopodatkowany ani w państwie źródła, ani w państwie rezydencji, to państwo rezydencji może „przejść" z metody wyłączenia na metodę kredytu podatkowego, czyli w rezultacie opodatkować ten dochód

Pojawiają się więc sytuacje, kiedy dążymy do eliminacji zjawiska podwójnego opodatkowania, ale także występują przypadku, gdy państwa w umowach między sobą zawierają klauzule mające eliminować podwójne nieopodatkowanie. Niemcy w wielu swoich umowach zawierają te klauzule mające na celu zapobieżeniu podwójnemu nieopodatkowania; Np. w umowie polsko-niemieckiej jest Switch-over Clause, pozwalająca na opodatkowanie w państwie rezydencji dochodu, który nie jest opodatkowany w państwie źródła, pomimo stosowania generalnie metody wyłączenia (na podst. wykładu prof. dr hab. Hanny Litwińczuk „Wybrane problemy międzynarodowego unikania podwójnego opodatkowania" - 26 listopada 2007 r. w Krakowie).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę (...)

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania? - opinia prawna

Stan faktyczny Mam ofertę kontraktu z organizacją w Liechtensteinie do pracy w Kazachstanie, gdzie będę musiał odprowadzać podatek dochodowy? Czy mam obowiązek opłacać również podatek w Polsce (istnieje umowa między Polską a Kazachstanem o unikaniu podwójnego opodatkowania)? Jeżeli muszę, (...)

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Opodatkowanie brytyjskich zarobków w przyszłym roku

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią do ratyfikacji!

Nowa Konwencja 20 lipca 2006 w Londynie została podpisana Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków (...)

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Wpływ Konwencji MLI na opodatkowanie dochodów z pracy za granicą

Konwencja MLI zmienia w niektórych polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: UPO) metodę unikania podwójnego opodatkowania – z metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę odliczenia (zaliczenia/kredytu) proporcjonalnego. Już dziś metoda (...)

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Unikanie podwójnego opodatkowania. Umowa z USA ratyfikowana

Prezydent podpisał wczoraj ustawę ratyfikującą konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Konwencja zastąpi obowiązującą dotychczas umowę z 1974 roku, (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

  Ministerstwo Finansów udostępniło podstawowe informacje na temat ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podajemy je niżej. Cel ustawy Według obowiązujących (...)

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Stosowanie ulgi podatkowej w PIT przez marynarzy

Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi podatkowej przez marynarzy Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju w dniu 31 października 2019 r. wydał interpretację ogólną (nr DD4.8201.1.2019), która dotyczy stosowania art. 27g (ulga podatkowa) w związku z art. 27 ust. (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Szef KAS ostrzega przed prowadzeniem działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej...

Informacja Szefa KAS na temat prowadzenia działalności za pośrednictwem zagranicznej spółki osobowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej, sprawując nadzór nad systemem stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, analizuje między innymi wnioski o wydanie (...)

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

Austria i Słowenia - inna metoda unikania podwójnego opodatkowania

W przypadku Austrii i Słowenii dotychczasowa metoda wyłączenia z progresją została zastąpiona metodą proporcjonalnego odliczenia. Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania Ministerstwo Finansów przypmniało, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana metody unikania (...)

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Jak odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne w zeznaniu PIT za 2020 r.?

Podatnik, który w trakcie roku podatkowego 2020 opłacał składki na własne ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie społeczne osób z nim współpracujących, ma prawo odliczyć te składki od podstawy opodatkowania (dochodu/przychodu). Prawo do odliczenia (...)

Podwójne opodatkowanie. Jest konwencja z USA

Podwójne opodatkowanie. Jest konwencja z USA

Ministerstwo Finansów oraz ambasador Stanów Zjednoczonych podpisali konwencję między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania od dochodu. Konwencja zastąpi umowę między Polską a USA o uniknięciu podwójnego opodatkowania (...)

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2021 rok

Komu przysługuje ulga prorodzinna? Prawo do odliczenia od podatku kwoty tzw. ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytułu tej ulgi przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym:   1.  w stosunku do małoletniego dziecka: wykonywał władzę rodzicielską; pełnił (...)

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Podwójne opodatkowanie. Prezydent ratyfikował umowę z Singapurem

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Celem umowy jest zmiana dotychczas obowiązującej umowy (...)

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Preferencyjne rozliczenie PIT osób samotnie wychowujących dzieci

Kto może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia w zeznaniu rocznym składanym za 2020 rok? Osoba wychowująca dziecko sama, będąca: opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym) - która jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Przeczytaj o najważniejszych zmianach dla podatników: systemie estońskim, obniżonej stawce CIT, większej dostępności ryczałtu, podwyżce podatku od dochodów zagranicznych. Sprawdź, o czym należy pamiętać w 2021 roku i jakie warunki spełnić, żeby skorzystać z preferencji. ##baner## Kto (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (zdaje się, że obowiązuje w Irlandii)? Czy jest bardziej korzystne od odliczenia proporcjonalnego (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody jakoś będą ten podatek podnosić? Nie wiem, gdzie mieści się ośrodek interesów życiowych (...)

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Dochód z pracy w Irlandii i najmu w Polsce

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga wyłącznie dochody z pracy najemnej w Irlandii i zamierza w przyszłości wynajmować lokale w Polsce. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli wybierze opodatkowanie ryczałtem przychodu z najmu, to przychód ten nie będzie się łączył z przychodem uzyskanym (...)

Abolicja a dochód z Niemiec

Abolicja a dochód z Niemiec

Pracowałem i mieszkałem w Niemczech lata 2002-2008. Rozliczałem się z urzędem podatkowym w Niemczech. Czy dotyczy mnie rozliczenie podatkowe dla Polaków pracujących za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce? W przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między (...)

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Opodatkowanie dochodów z Irlandii

Syn przebywa od 4 miesiecy w Irlandii natomiast pracuje od 2 miesiecy a ma zamiar pozostac na stale. Płaci podatki w Irlandi a podobno powinien płacic podatki rownież i w Polsce, jest zameldowany w Polsce w moim mieszkaniu [własnosciowe] na stale. Jak należy uniknac podwójnego opodatkowania i czy (...)

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Pracownicy oddelegowani do pracy w Norwegii

Podpisałem kontrakt z firmą norweską na wykonanie robót budowlanych. W związku z tym chciałbym nowozatrudninych pracowników wysłać do pracy za granicę. Miejsce wykonywania pracy wskazane w umowie o pracę to będzie Norwegia. Jakie należności będą opodatkowane i oskładkowane (ZUS), a jakie (...)

Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

Sprzedaż nieruchomości w Niemczech

Spółka z o.o. kupiła w 2007 r. w Niemczech nieruchomość - lokale mieszkalne. Nieruchomość będzie teraz sprzedana polskiej firmie. W jaki sposób będzie opodatkowana ta transakcja pod względem podatku dochodowego? Zgodnie z art. 13 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką (...)

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

Opodatkowanie dochodów z pracy w RPA

W maju 2004 roku wyjechałam na dwuletni kontrakt do RPA. Nie posiadam obecnie meldunku w Polsce na pobyt stały lub czasowy, ze względu na to, że nie przebywałam na terenie kraju od momentu wyjazdu. Przed wyjazdem musiałam się wymeldować z mojego ostatniego miejsca zamieszkania, gdyż sprzedałam (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Opodatkowanie wynagrodzenia marynarzy

Firma polska zamierza zatrudniać pracowników, marynarzy - Polaków, na statkach obcych bander. W jaki sposób, gdzie, według jakich zasad będzie opodatkowane ich wynagrodzenie? W zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich pracowników (marynarzy) pracujących na statkach obcych bander (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie i amerykańskie. Jak w tej sytuacji pobiera sie podatki? ZUS pobiera mamie zliczki na podatek dochodowy. (...)

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Polski marynarz wyjeżdża na kontrakt na statek. Umowa o pracę podpisana została z firmą, która ma siedzibę w Hongkongu. Czy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania jest podpisana pomiędzy Hongkongiem a Polską oraz Singapurem a Polską, a jeżeli tak, to jakie są to rodzaje umów i jakie (...)

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

Opodatkowanie wynagrodzenia z pracy w Norwegii

W marcu tego roku podpisaliśmy z norweską firmą kontrakt na usługi konsultingowe. W kwietniu wysłaliśmy do norweskiej firmy swoich pracowników. Będą tam przebywać do końca 2006 roku. Pracownikom wypłacamy diety za podróż służbową. Wynagrodzenie jest również wypłacane w zł na rachunki (...)

Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

Dochód z Norwegii a PIT w Polsce

W 2006 roku prowadziłem w Norwegii firmę. Firma była zarejestrowana w Norwegii, nie w Polsce. Uzyskałem tam dochód z tej firmy, od którego został zapłacony w Norwegii podatek. Nie uzyskałam żadnych innych dochodów ani w Polsce, ani za granicą. Czy muszę w Polsce złożyć roczny PIT za 2006 (...)

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Opodatkowanie dochodu z pracy za granicą

Zamierzam zamieszkać na stałe w Polsce i pracować w Wielkiej Brytanii dla brytyjskich linii lotniczych jako stewardesa na 3/4 etatu. Moja pensja będzie wypłacana w funtach brytyjskich i składa sie na nią 50% pensja podstawowa, 50% diety i inne wydatki. Czy podlegam opodatkowaniu od zarobku w przypadku, (...)

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

Preferencyjne wspólne rozliczenie małżonków

We wrześniu 2005 r. zawarliśmy związek małżeński. Ja od 01.06 r. pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą (na terenie Polski). Mąż jest zatrudniony w Niemczech na umowę o pracę. Mąż ma obywatelstwo polskie i niemieckie. Pytanie: 1. Czy możemy rozliczać się we (...)

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód z wynajmu mieszkania w Polsce koniecznie opodatkowywać w kraju obywatelstwa, czy też w kraju zamieszkania? (...)