Miasta będą adaptowane do zmian klimatu

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Miasta a zmiany klimatu

W polskich miastach zdiagnozowane zostały zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Najbardziej wrażliwe okazały się sektory zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu i energetyki. Taki jest rezultat pierwszego etapu prac w projekcie Ministerstwa Środowiska "Opracowanie Miejskich Planów Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast liczących powyżej 100 tys. mieszkańców.”

„Celem oceny wrażliwości największych polskich miast na zmiany klimatu jest wskazanie działań adaptacyjnych, które będą adekwatne do potrzeb miast” – podkreśla Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej. Przedsięwzięcie jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

„Opracowane analizy to lokalny dokument strategiczny. Staramy się określić, jak miasto jest wrażliwe na zjawiska ekstremalne związane ze zmianami klimatu” – tłumaczy Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, lidera Konsorcjum realizującego projekt.

Dyskusja pod znakiem obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych

W kwietniu rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w miastach, podczas których eksperci, wspólnie z pracownikami samorządów, stawiali diagnozę zagrożeń dla miast wynikających ze zmian klimatu. Dyskusje pokazały, że największym  niebezpieczeństwem dla aglomeracji są podtopienia i powodzie. Mają one negatywny wpływ nie tylko na stan mienia mieszkańców, ale mogą także powodować dotkliwe straty gospodarcze, np. w postaci czasowych przerw w produkcji.

Upały to drugie z ważnych zagrożeń, które wpływają na  funkcjonowanie miasta i gospodarki. W szczególności wrażliwe są sektory transportu i energetyki. W przypadku energetyki oddziaływanie upałów związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby klimatyzacji. To także występujący deficyt wody, którą większość z elektrowni konwencjonalnych wykorzystuje na potrzeby chłodzenia urządzeń technologicznych. Połączenie tych dwóch czynników coraz częściej prowadzi do czasowych ograniczeń w dostawie prądu w najbardziej upalne dni.

Przegrzewanie się silników i innych urządzeń technicznych, deformacje torów w przypadku dróg szynowych, ale przede wszystkim  pogarszający się komfort podróży pasażerów, pracy kierowców i pracowników obsługi to główne wpływy upałów na sektor transportu.

Ekstremalne temperatury, zarówno latem, jak i zimą oraz ich gwałtowne skoki, mają także negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Dla osób starszych, uskarżających się na choroby układów krążenia i oddechowego oraz dla małych dzieci mogą stanowić nawet zagrożenia życia.

Miasta wybierają wrażliwe sektory

W ramach projektu Ministerstwa Środowiska eksperci starają się jak najlepiej poznać miasto, jego problemy, zdefiniować zagrożenia i ocenić wrażliwość poszczególnych sektorów na zmiany klimatu. Analizują dostępne dane, mapy, materiały oraz dokumenty strategiczne i planistyczne. Jednak to miasta mają decydujący głos w wyborze wrażliwych sektorów/obszarów, dla których - w kolejnych etapach - planowane będą działania adaptacyjne.

„Liczymy na aktywny udział samorządów w opracowaniu skutecznych planów adaptacji, a także na udział społeczeństwa w późniejszym procesie wdrażania tych planów adaptacji do zmian klimatu” – mówi wiceminister Paweł Sałek.

Dotychczas przeprowadzone warsztaty pokazują, że obszary wskazywane w miastach odnoszą się przede wszystkim do jakości życia i poziomu podstawowych usług komunalnych. W Częstochowie za sektory najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu uznano zdrowie publiczne, gospodarkę wodną, transport i energetykę. W Legnicy miejsce energetyki na liście wrażliwych sektorów zajęły natomiast „tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności”, gdzie obniżony jest komfort życia mieszkańców. Rzeszów  wśród swoich priorytetów wymienił turystykę (rekreację). Wrocław zgłosił problemy związane z infrastrukturą i budownictwem mieszkaniowym. Zdrowie publiczne, gospodarka wodna, transport i tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej to również obszary najbardziej wrażliwe na zmiany klimatu wskazane w Krakowie oraz w Łodzi. W Słupsku, jako jeden z najbardziej wrażliwych elementów miasta, wymieniono z kolei różnorodność biologiczną. Wskazano, że niestabilność klimatu ma negatywny wpływ na ekosystemy w mieście. W Zabrzu, poważne zagrożenia zdiagnozowano w przypadku gospodarki wodnej, transportu, energetyki i terenów mieszkaniowych.

Diagnoza to pierwszy krok

Dla wszystkich miast bardzo ważna jest odpowiedź na pytanie, jak dostosować się do zmian klimatu. W kolejnych etapach realizacji projektu eksperci Konsorcjum wraz z przedstawicielami aglomeracji będą wspólnie poszukiwać rozwiązań, które zwiększą potencjał adaptacyjny miast oraz poprawią skuteczność reagowania na ekstremalne zjawiska pogodowe.

Miejskie Plany Adaptacji

Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to nowatorski projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości na zmiany klimatu 44 największych polskich miast i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której Ministerstwo Środowiska wspiera władze i administrację lokalną koordynując działania przystosowawczych do skutków zmian klimatu w kilkudziesięciu miastach jednocześnie.

Przygotowanie miejskich planów adaptacji w 44 miastach biorących udział w projekcie, a także w Warszawie (w ramach projektu Adaptcity) przyczyni się do objęcia ochroną przed skutkami zmian klimatu ok. 30% ludności Polski. Realizacja projektu uruchomi podobne działania na poziomie lokalnym w mniejszych miastach i gminach.
Miejskie plany adaptacji do zmian klimatu (MPA) powstaną we współpracy władz, mieszkańców i ekspertów . MPA uwzględnią lokalne uwarunkowania i problemy miast, z których każde ma inną specyfikę i strukturę, różnią się także pod względem zagrożeń i trudności, z którymi się mierzą.

Porady prawne

Adaptacja do zmian klimatu to nowy wątek w polityce rozwojowej państw i miast, który – ze względu na skalę problemu nie może być pomijany. Wdrożenie MPA poprawi bezpieczeństwo mieszkańców miast i zwiększy ochronę przed szkodliwymi skutkami zmian klimatu. Dodatkowo MPA będą uwzględniały długofalowe planowanie i zróżnicowane potrzeby interesariuszy i społeczności lokalnych. Projekt jest realizacją wskazań strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu w Polsce (SPA 2020*). Jednym z zamierzeń Ministerstwa Środowiska w ramach projektu jest edukacja i podniesienie świadomości na poziomie lokalnym – zarówno wśród urzędników, jak i społeczności miejskich.

Dlaczego miasta?

Miasta są obszarem szczególnie wrażliwym, w którym koncentrują się najpilniejsze współcześnie wyzwania, począwszy od niedoboru wody i złej jakości powietrza, do zakłóceń gospodarczych i braku stabilności społecznej. Obecnie ludność polskich miast ocenia się na około 23,3 mln osób, co stanowi ponad 60% populacji kraju – skala problemu jest więc olbrzymia. Projekt stanowi pierwszy krok na drodze do adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu, przykład dla innych obszarów i punkt odniesienia dla dalszych prac w zakresie adaptacji w Polsce.

Jak MPA mogą wpłynąć na życie mieszkańców?

Wdrożenie MPA realnie zmieni codzienność mieszkańców miast. Zmodernizowane systemy ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami sprawi, że mieszkańcy poczują się bezpieczniej. Estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko wpłynie na komfort życia w mieście i ograniczenie ryzyka, które płynie ze skutków zmian klimatu.

Jakie zmiany klimatu dotykają polskie miasta?

Każde miasto mierzy się ze specyficznymi dla swojej struktury i uwarunkowań zagrożeniami klimatycznymi. Polska jest bardzo zróżnicowana pod tym kątem. Wśród ekstremalnych zjawisk pogodowych dotykających kraj można wymienić m.in. wysokie temperatury (notuje się regularny wzrost średniej rocznej temperatury, w okresie 1951–2010 zaobserwowana różnica wynosi 1,2°C) czy nawalne deszcze (zwiększone opady roczne o 10-15%). Powodzie, podtopienia, susze – to bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców, ich sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury miast. Zmiany klimatu niosą za sobą również problem deficytu wody i rozwoju gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przyrost liczby zachorowań związany jest również m.in. z falami upałów – wyniki badań prowadzonych w Polsce dowodzą wzrost śmiertelności z powodu chorób układu krążenia na poziomie ok. 18% w efekcie ekstremalnie wysokich temperatur.

Zmiany klimatu – podział zagrożeń:

Co się wydarzy?

Miejskie plany adaptacji będą stanowić efekt dwuletniej współpracy zespołów miejskich i eksperckich oraz grup interesariuszy.

Prace nad planami zostaną przeprowadzone zgodnie z metodyką opracowaną przez konsorcjum. Rytm prac będzie warunkowany zasadami bliskiej współpracy między zespołami miejskim i ekspertów. Ważnym elementem jest także partycypacja interesariuszy – i równocześnie beneficjentów MPA – którzy będą włączani do dyskusji m.in. w ramach warsztatów i konsultacji społecznych.

Mieszkańcy miast są coraz bardziej aktywni i świadomi zmian, a dzięki włączeniu ich w proces opracowania MPA zyskają dodatkową wiedzę i doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w bezpośredniej aktywności.

Funkcję koordynacyjną w projekcie pełni Ministerstwo Środowiska.

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały pakiet działań, które ułatwią zatrzymywanie (...)

Uwaga na klimat!

Uwaga na klimat!

Skutki zmian klimatu wystąpią szybciej i będą bardziej dotkliwe niż przewidywał Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w swoim sprawozdaniu z 2007 r. Europa nie uchroni się przed tymi skutkami i w związku z tym musi być przygotowana do przystosowania się do nich - ostrzega Komisja Europejska. KE przedstawiła tzw. białą księgę, w której określono działania niezbędne do tego, aby (...)

Fair play w internecie?

Fair play w internecie?

Parlament Europejski przyjął 26 marca 2019 r. nowe przepisy dotyczące praw autorskich w internecie. Platformy internetowe ponoszą odpowiedzialność za treści zamieszczane przez użytkowników. Niektóre zamieszczone materiały, takie jak memy lub GIF-y, zostały wyłączone z zakresu dyrektywy. Hiperłącza do artykułów informacyjnych, którym towarzyszą (...)

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Ministerstwa Sportu i Turystyki podało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w roku 2008:Gmina Liw Gmina Lelis Gmina Wolanów Gmina Jedlińsk Gmina Ostrów Mazowiecka Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Otwock Miasto Szydłowiec Zespół Szkół Rolniczych (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w trybie pilnym. Teraz etap wypłat tych środków. Trafią one do firm, które prowadzą (...)

Leżajsk: powstaje Strefa Przemysłowa

Leżajsk: powstaje Strefa Przemysłowa "Stare Miasto-Park"

6 grudnia zostanie oficjalnie zainaugurowana działalność Parku Przemysłowego „Stare Miasto-Park" w Leżajsku. Na inwestorów będą czekały nowoczesne hale, wydajna infrastruktura i nowoczesne drogi.We wrześniu 2006 roku podpisano umowę na budowę pierwszego na Podkarpaciu, a drugiego w Polsce, 35-hektarowego parku przemysłowego na terenie gminy wiejskiej. - W założeniu (...)

Gmina Fair Play po raz siódmy

Gmina Fair Play po raz siódmy

- Gminy, które dbają o interesy społeczności lokalnych i działających na ich terenach inwestorów, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego naszego kraju - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystej Gali z okazji VII edycji konkursu „Gmina Fair Play". Uroczystość odbyła się 3 października br. w Warszawie.Wiceminister Szejnfeld zwrócił (...)

Najdroższa ścieżka rowerowa w Polsce?

Najdroższa ścieżka rowerowa w Polsce?

66 tys. 124 zł - tyle miasto zapłaciło za „Koncepcję włączenia Warszawy w Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza". To niemal maksymalna kwota, jaką mogą wydać urzędnicy, nie organizując przetargu. Nie wiadomo, kto zlecił wykonanie opracowania.(...)Dokumenty przygotowała firma M&G Consulting Marketing Teresy Małgorzaty Zamany. Autorem pomysłu Zielonego Szlaku jest Marek Zamana (...)

Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz rynku outsourcingu

Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz rynku outsourcingu

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. przedstawiła wyniki dwóch projektów badawczych. Zaprezentowano aktualną ocenę klimatu inwestycyjnego w Polsce dokonaną przedsiębiorców polskich i zagranicznych działających w naszym kraju. Jako studium przypadku przedstawiono informacje o rynku outsourcingu w Polsce. Badanie klimatu inwestycyjnego podobnie jak w latach (...)

Nowości dla dużych inwestorów

Nowości dla dużych inwestorów

Polski Ład wprowadza przyjazny klimat podatkowy dla inwestorów. Kluczowe inwestycje są teraz obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Dzięki wprowadzeniu porozumienia inwestycyjnego (Interpretacja 590) strategiczni inwestorzy otrzymają wiążącą opinię o skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Chcąc polepszyć klimat inwestycyjny w Polsce (...)

Twoje działania wpływają na klimat!

Twoje działania wpływają na klimat!

Pod tym hasłem rusza ogólnopolska kampania informacyjna Komisji Europejskiej. Na ulicach staną specjalne bilboardy, będzie się można także przekonać, że „troska o klimat zaczyna się w domu", zwiedzając symulującą mieszkanie instalację edukacyjną.- Kampania informacyjna, którą ogłaszamy, jest częścią wielkiej dyskusji o zmianach klimatycznych. UE zachęca (...)

Oczekiwania wobec Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej (COP15)

Oczekiwania wobec Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej (COP15)

Okragły Stół Przedstawicieli Biznesu zebrał się z własnej inicjatywy w Kopenhadze, 17 i 18 lutego, aby podzielić się swymi opiniami w sprawie zmian klimatu. Następujące organizacje biznesowe: Ogólnochińska Federacja Przemysłu i Handlu (All China Federation of Industry and Commerce) Brazylijska Krajowa Konfederacja Przemysłu (Brazilian National Confederation of Industry) BUSINESSEUROPE (...)

Warunki pracy zimą

Warunki pracy zimą

Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednią temperaturę na stanowiskach pracy w budynkach i środki chroniące przed zimnem pracującym poza nimi. Za niewywiązanie się z tych obowiązków grożą mandaty. Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa co roku wiele skarg na zbyt niską temperaturę w miejscu pracy i na niezapewnienie zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych gorących (...)

Praca w upale

Praca w upale

Jakie obowiązki ma pracodawca? Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy?  Praca w upale nie jest łatwa – nie ma co do tego wątpliwości. Wysokie temperatury mogą mieć wpływ (...)

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Ryczałtowe stawki opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

Organ celny pobiera opłaty z tytułu przeprowadzonych badań lub analiz towarów, w przypadku gdy:  badanie lub analiza zostaną przeprowadzone na żądanie osoby;  rozpatrzenie wniosku o wydanie wiążącej informacji taryfowej lub wiążącej informacji o pochodzeniu towaru wymaga przeprowadzenia badania lub analizy;  osoba będąca do tego zobowiązaną nie podała danych (...)

Tego żądaj od pracodawcy podczas mrozów

Tego żądaj od pracodawcy podczas mrozów

Sprawdź, kiedy musisz dostać ciepłe posiłki i napoje oraz jaka temperatura powinna być w miejscu pracy. Podczas mrozów na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki. Jeśli nie będzie ich przestrzegać, podwładni mogą zgłosić naruszenia do Państwowej Inspekcji Pracy. - Wówczas firma naraża się na mandat, który może sięgnąć nawet 2 tys. złotych – przyznaje (...)

Szef musi zapewnić napoje w gorące dni

Szef musi zapewnić napoje w gorące dni

Darmowe napoje należą się nam wtedy, gdy temperatura w biurze przekroczy 28 °C.  W przypadku pracy na dworze mamy prawo do orzeźwienia po przekroczeniu 25 °C. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szef nie może w żaden sposób obciążyć pracowników kosztami, jakie przy tym ponosi. Napoje (...)

Upał nie sprzyja inwestorom

Upał nie sprzyja inwestorom

Poniedziałkowa sesja, choć zakończyła się wzrostem indeksu WIG20 o 1,8 proc., raczej nie daje powodów do większej radości. Aktywność inwestorów, która towarzyszyła tej zwyżce, była bowiem niewielka, a wartość transakcji (niecałe 400 mln zł dla WIG20), była najniższa w tym roku. O zwyżce indeksu zadecydowała dobra postawa takich firm jak KGHM (plus 3,6 proc.), PKN Orlen czy Telekomunikacja (...)

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

Obowiązki pracodawcy w czasie upałów

W czasie upałów to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom napojów. Nie może on żądać, aby pracownicy sami, we własnym zakresie, ponosili koszty zakupu wody albo, co więcej, obciążać ich odpłatnością za zakup wody. Zapewnienie napojów zależy jednak od warunków pracy, w jakich jest ona świadczona . I tak, pracodawca  zapewnia pracownikom (...)

Program Stop Smog i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Program Stop Smog i Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Konsultacje publiczne Zmiany we wsparciu gmin w zakresie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - będą tematami spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 6 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rozwoju. Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (...)

Co dalej z polskim węglem?

Co dalej z polskim węglem?

Restrukturyzacja górnictwa będzie dłużej finansowana z budżetu Finansowanie ze środków budżetowych restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego będzie wydłużone do końca 2023 roku, zdecydował rząd na posiedzeniu 2 października 2018 r. Wcześniej 8 lutego 2018 r zgodziła się na to Komisja Europejska. Oznacza to kontynuowanie finansowania po 31 grudnia (...)

Porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

Porozumienie o współpracy dot. programu „Stop Smog”

Minister Michał Kurtyka 28 stycznia 2021 r. podpisał „Porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów”. Porozumienie to jest częścią działań (...)

„SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

„SMOG” wyeliminuje z dróg stare auta

Od czasu do czasu policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG”. Podczas pełnienia takiej służby 20 listopada br. funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne (...)

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Dalsze wsparcie termomodernizacji...

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów kierunkowo przyjęła, przedłożony przez ministra klimatu, projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. ##baner## Główne cele tej propozycji stanowią walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności (...)

Pogoda nie pozwala dojechać do pracy. Co zrobić?

Pogoda nie pozwala dojechać do pracy. Co zrobić?

Zamarznięte auto, niekursujące autobusy i zamknięte szkoły. Zobacz, kiedy śnieg i mróz usprawiedliwią nieobecność w firmie. Jeśli z powodu mrozów nie możemy odpalić samochodu, powinniśmy dojechać do pracy autobusem, komunikacją miejską lub np. pociągiem. Nieodpalenie samochodu, gdy mamy inną możliwość dojazdu, nas nie usprawiedliwi. Gorzej, gdy mieszkamy w miejscu, (...)

Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów

Zalecenia WHO odnośnie zachowania podczas upałów

Zalecenia odnośnie zachowania podczas upałówUtrzymaj chłód w pomieszczeniach swego domuW ciągu dnia, zamykaj okna i żaluzje (jeśli dostępne) szczególnie po stronie nasłonecznionej; otwieraj okna i żaluzje nocą, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa, jeśli jest to bezpieczne.Jeśli mieszkanie jest klimatyzowane, drzwi i okna należy zamykać.Wentylatory elektryczne (...)

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą. Dzięki temu, lokalne zasoby są chronione i mogą w naturalny sposób się odradzać. - œŁowimy ryby i skorupiaki, zaopatrując głównie lokalne rynki. Wiemy na co (...)

Podpalali, żeby zarobić

Podpalali, żeby zarobić

Świętokrzyscy policjanci zatrzymali sześciu mieszkańców  gminy Nowy Korczyn w wieku od 16 do 23 lat, podejrzanych o serię podpaleń na terenie gminy. Od początku tego roku płonęły lasy, poszycia leśne, trawy i nieużytki rolne. Ochotnicza Straż Pożarna w miesiącach marcu i kwietniu wyjeżdżała do gaszenia ognia około 50 razy.Buscy śledczy wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie (...)

Ministerstwo Środowiska: Powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

Ministerstwo Środowiska: Powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu

Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz samorządowcy zainaugurowali projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu w miastach, który zostanie zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt własności nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Jestem jednym z właścicieli działek, na których powstają domy mieszkalne. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był w 2009 roku na budowę domów jednorodzinnych. Okazuje (...)

Zwolnienie pracowników przejmowanych

Zwolnienie pracowników przejmowanych

W podjętej uchwale przez Radę Miasta XX (organ założycielski) wyznaczono termin likwidacji SPZOZ na 31 grudnia 2002. Na bazie likwidowanego SPZOZ ma powstać NZOZ założony przez Spółkę gminną (...)

Zmiana zarządcy we współwłasności

Zmiana zarządcy we współwłasności

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Rozliczenia między współwłaścicielami

Rozliczenia między współwłaścicielami

Jestem współwłaścicielem kamienicy, w których 50% udziału posiada miasto, a pozostałą część posiada kilku pozostałych współwłaścicieli, osób fizycznych (ja posiadam około 5% udziałów). (...)

Rekultywacja terenu przy braku planu

Rekultywacja terenu przy braku planu

Kupiłem teren do rekultywacji po starej piaskowni. W starym planie (już nie obowiązującym) do 2010r był zapis: "po wyeksploatowaniu piasku i dokonaniu badań możliwa lokalizacja składowiska odpadów (...)

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Dzierżawa a prawo zasiedzenia

Moi rodzice wybudowali pawilon handlowy na ziemi dzierżawionej od miasta, ziemia została im oddana w dzierżawę na 20 lat od roku 1974. W tej chwili nie płacą dzierżawy za ziemię, tylko podatek (...)

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Oznaczenie pozwanego - lokal komunalny

Moja matka była najemcą lokalu komunalnego. W tym lokalu zameldowana była matka, mój brat i ja. W lokalu mieszkaliśmy razem, jednak mój brat nadużywał alkoholu i z tego powodu musiałem pomieszkiwać (...)

Maksymalna temperatura w warsztacie samochodowym

Maksymalna temperatura w warsztacie samochodowym

Jaka może być najwyższa temperatura na stanowisku pracy w warsztacie samochodowym i czy w związku z jej przekroczeniem pracodawca ma obowiązek zakupić np.wentylator? Zgodnie z § 15. 1 rozporządzenia (...)

Temperatura wody w kranie

Temperatura wody w kranie

Zbyt niska temperatura wody ciepłej dostarczanej do mojego mieszkania jest wynikiem płacenia przeze mnie wysokich rachunków za jej zużycie. Zużywam bowiem znacznie więcej wody ciepłej od zimnej (...)

Napoje chłodzące dla pracownika w czasie upałów

Napoje chłodzące dla pracownika w czasie upałów

Poborcy skarbowi wykonują pracę w terenie w czasie upałów. Czy istnieje podstawa prawna dot. przyznawania poborcom skarbowym napojów w czasie panujących upałów? Prawo pracy przewiduje pewne obowiązki (...)

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda?

Ile godzin należy przepracować na dworze, aby należały się posiłki regeneracyjne zimą, a latem woda? Pytanie dotyczy funkcjonariuszy publicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów (...)

Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Przedszkole niepubliczne - warunki lokalowe

Mam zamiar otworzyć przedszkole. Jakie wymogi powinien spełniać lokal przeznaczony na taką działalność? Zasady działania przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne określa rozporządzenie Ministra (...)

Rezygnacja z adaptacji wspólnego strychu

Rezygnacja z adaptacji wspólnego strychu

Wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na adaptację części wspólnej strychu na mieszkanie prawomocną uchwałą dla mnie i żony (jesteśmy wymienieni w uchwale jako inwestorzy). Uzyskaliśmy już (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Prawo autorskie do scenariusza filmu

Jestem studentką szkoły filmowej. Na jednych zajęciach mieliśmy utworzyć grupy i w nich zrealizować krótki film metrażowy. Jestem w grupie z ludźmi, z którymi nie łączą mnie zażyłe kontakty. (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze

Rak krtani przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie rokowania leki przeciwpasozytnicze Rak krtani ? przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie i rokowania. Sprawdź, jak długo rozwija się rak krtani! https://stronazdrowia.pl/rak-krtani-przyczyny-objawy-diagnostyka-leczenie-i-rokowania-sprawdz-jak-dlugo-rozwija-sie-rak-krtani/ar/c14-13907086 "Rak (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Odzyskanie działki od m. st. Warszawa

Odzyskanie działki od m. st. Warszawa Witam, mój problem dotyczy działki w Warszawie którą otrzymałem w spadku. W skrócie: - działka o powierzchni 1000m2 ? zakupiona przez moich dziadków na co (...)

Zamiana mieszkań - dług, eksmisja.

Zamiana mieszkań - dług, eksmisja. Witam. Staram się o zamianę mieszkania - zgoda będzie na pewno, bo już raz dostaliśmy zgodę, ale akurat tak się złożyło, że nie mogliśmy w danym terminie (...)

Miasto wyrzuca lokatorów - czy urzędnicy mają takie prawo?

Miasto wyrzuca lokatorów - czy urzędnicy mają takie prawo? Mieszkam w kamienicy w centrum Krakowa. Jak się okazuje, kamienica ta została określona przez miasto, jako nie nadająca się do zamieszkania. (...)

Mieszkanie z zasobu mieszkaniowego miasta

Mieszkanie z zasobu mieszkaniowego miasta Witam zwracam się z prośbą o pomoc/poradę do forumowiczów w bardzo zawiłej sprawie. Jestem jednym z lokatorów kamienicy w której dosłownie dzieją się (...)

Opłata za posiadanie psa

Opłata za posiadanie psa Należę do spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu , która mimo zniesienia opłat za psa przez miasto, uchwaliła na Walnym Zgromadzeniu tą opłatę. Czy muszę zapłacić (...)

Studia prawnicze we Wrocławiu

Studia prawnicze we Wrocławiu Witam :) Jakiś czas temu podjęłam decyzje o przeprowadzce do Wrocławia i stało się, jestem tutaj i zastanawiam się nad kontynuowaniem studiów - prawo. Niestety musiałam (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

Brak wstępnych badań lekarskich a rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.

Brak wstępnych badań lekarskich a rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym. Witam. Chciałbym rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, gdyż w aktualnym miejscu pracy jestem źle traktowany, (...)

Świadek - hasła do kont e-mail

Świadek - hasła do kont e-mail Witajcie. Czy będąc wezwanym na policję w charakterze świadka mam obowiązek podania haseł do swoich kont e-mail? Ogólnie nie mam na nich nic do ukrycia, jednak obawiam (...)

Angielski prawniczy Legal english Rzeszów

Angielski prawniczy Legal english Rzeszów Czy ktoś może polecić jakiś dobry kurs/szkołę/nauczyciela angielskiego prawniczego w rzeszowie? W zeszłym roku chodziłem na kurs Kancelarii Lexgreg. fajnie (...)

TEMPERATURA

TEMPERATURA Jaka powinna być temperatura na stanowisku pracy , w szatni obecnie prezes zwolnił wszyskich palaczy i kotłownia nie będzie wogóle działać W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę (...)

Posiłek regeneracyjny w pracy.

Posiłek regeneracyjny w pracy. Witam Chciałem poruszyć kwestię posiłku regeneracyjnego tudziez napojów w pracy. Czy ktoś orientuje sie a moze zna stosowny artykuł prawa, kodeksu pracy, który w (...)

Temperatura w zakładzie pracy

Temperatura w zakładzie pracy Witam pomału zbliża się zima i ma takie pytanie ile powinna wynosić temperatura w zakładzie pracy bo mój szef, nadal nie chce włączyć ogrzewania. Wysokość temperatury (...)

Za niska temperatura w mieszkaniu - obniżenie rachunku za ogrzewanie ??

Za niska temperatura w mieszkaniu - obniżenie rachunku za ogrzewanie ?? wiadome jest, że każdy lokator ma prawo do ciepłego mieszkania. chciałabym się zatem dowiedzieć jakie są wytyczne do zmierzenia (...)

Temperatura i wilgotnosc

Temperatura i wilgotnosc Witajcie, Jakiś czas temu zakupiłem drukarki wielkoformatowe, Chciałbym rozpocząć działalność. Żeby pracowały prawidłowo musi być zachowana prawidłowa temperatura (...)

Porady prawne