17.1.2017

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Nakaz rozbiórki a kara grzywny

Niezastosowanie się do nakazu rozbiórki niesie za sobą konsekwencje zarówno w dziedzinie prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Dalsze niepodporządkowanie się nakazom doprowadzić zaś może nawet do postępowania sądowego.

Czego może dotyczyć nakaz rozbiórki?

Sprawy z zakresu projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określenia kompetencji organów administracji publicznej w tych dziedzinach reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Ustawa ta w art. 48 oraz 49b przewiduje nakazanie przez właściwy organ w drodze decyzji administracyjnej rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. Przepis art. 48 wskazanej ustawy stanowi również podstawę prawną nakazania rozbiórki części budynku dobudowanej samowolnie poza zakresem pozwolenia na budowę (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 2001 roku, sygn. akt III RN 89/00, publ. OSNP 2001/24/705). Nie podlegają jednakże temu przepisowi roboty budowlane polegające na położeniu nowego tynku oraz pomalowaniu i poprawieniu niektórych zewnętrznych elementów budynku (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z 16 lutego 2000 roku, sygn. akt II SA/Gd 957/97, publ. ONSA 2001/2/79).

Co grozi za samowolę budowlaną?

Naruszenie art. 48 czy 49b, a także art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane stanowi występek zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 90 ww. ustawy). Jak wyjaśnił to Sąd Najwyższy, art. 90 ustawy Prawo budowlane obejmuje kryminalizacją samowolę budowlaną zarówno poprzedzającą decyzje organów nadzoru budowlanego, wydane w myśl art. 48 i 50 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy, jak i dalszą wskutek wykonywania robót budowlanych, pomimo wydanych decyzji o rozbiórce lub wstrzymaniu tych robót (wyrok Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1996 roku, sygn. akt V KKN 43/96, publ. OSNKW 1997/1-2/17). Jak wynika z powyższego, osoba, która nie zastosowała się do nakazu rozbiórki, może zostać ukarana m.in. karą grzywny. Orzekanie w tych sprawach odbywa się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 94 ww. ustawy).

Warto wspomnieć, iż za wykonawcę robót budowlanych ("wykonuje roboty budowlane") należy uznać nie tylko osobę, której powierzono wykonanie robót ale także samego inwestora, jeśli powierzył wykonanie robót bez prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 1 czerwca 2009 roku, V KK 447/2008).

Na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, które zostało wydane na podstawie art. 95 § 5 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, pracownicy organów nadzoru budowlanego uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (§ 2 ww. rozporządzenia).

Kiedy sprawa trafi do sądu karnego?

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie (art. 99 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Sąd nie jest związany wysokością grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego, orzeka on bowiem w granicach ustawego zagrożenia karą. Może się zatem zdażyć, iż kara orzeczona przez sąd będzie surowsza.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz. 1118, ze zm.; art. 48, 49b, 50, 90, 94);
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 133 poz. 848);
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 2002 r., Nr 174, poz. 1423; par. 2)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Nadzwyczajne złagodzenie kary w kodeksie karnym

Kiedy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kar? Kodeks karny przewiduje dwa tryby zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary - fakultatywny oraz obligatoryjny (obowiązkowy). Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (fakultatywnie) w sytuacjach określonych w kodeksie karnym (...)

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Jak wprowadzano GMO do Polski?

Historia GMO w Polsce Ustawa (AWS) z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2001 r. poz. 811) Przewidywała, co do zasady, zakaz uwalniania GMO w Polsce. Obrót był uwalnianiem. Obrót dozwolony był wyłącznie za zgodą Ministra (...)

Wysokość grzywny za odwlekanie rozbiórki

Wysokość grzywny za odwlekanie rozbiórki

Kara za ociąganie się z rozbiórką zależy od ceny statystycznego metra budynku. Złożenie odwołania może ją podwyższyć, ale też znacznie obniżyć. Przekonali się o tym dwaj inwestorzy z okolic Kielc. W pozwoleniu na budowę nowego domu urząd nakazał im jednocześnie rozbiórkę (...)

Jazda bez biletów się nie opłaca

Jazda bez biletów się nie opłaca

Krajowy Rejestr Długów przygotował raport dotyczący Polaków jeżdżących bez biletów. Wynika z niego, że wiele osób nie kasuje biletów (rocznie wystawianych jest ok. 900 000 mandatów). Z tytułu kar za przejazd bez biletu uzyskano ponad 173,8 mln zł. Z (...)

Jakie kary mogą nałożyć inspektorzy?

Jakie kary mogą nałożyć inspektorzy?

(...)Inspektorzy pracy, inspekcji handlowej i sanitarni raczej nie bywają miłymi gośćmi. Warto jednak wiedzieć o ich kompetencjach i karach, jakie mogą nakładać. (...)Inspektor pracy nałoży 1000 zł grzywny, jeśli stwierdzi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, albo skieruje sprawę do (...)

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. nakazał M. B. rozebrać wybudowany bez pozwolenia budowlanego obiekt budowlany. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dla terenu działki w obrębie W. nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast poprzedni plan ogólnego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez (...)

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Za samowolę budowlaną tyle samo płaci zarówno ten, kto nielegalnie postawił supermarket, jak i ten, kto wybudował mały sklep Roman Jasiński prowadzi niewielki sklep - hurtownię zoologiczną w Czosnowie koło Warszawy. Kilka lat temu postanowił go rozbudować. Zrobił to bez pozwolenia na budowę, (...)

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Działkowcy nie będą musieli usuwać altan

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która ma chronić przed rozbiórką altany postawione na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Nowelizacja jest konsekwencją orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. Orzeczenie to (...)

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Zgodność budowy z planem zagospodarowania bada się na chwilę budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. nakazał M. B. rozebrać wybudowany bez pozwolenia budowlanego obiekt budowlany. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż dla terenu działki w obrębie W. nie istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast poprzedni plan ogólnego (...)

Szybka legalizacja samowoli

Szybka legalizacja samowoli

 tym, czy inwestycja jest samowolą, czy też można ją zalegalizować, nadzór budowlany musi orzekać szybko i zdecydowanie W sprawie rozstrzyganej przez Naczelny Sąd Administracyjny postępowanie trwa już czwarty rok (sygn. II OSK 996/07). Błędy nadzoru budowlanego niezauważone przez (...)

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Ile zapłacisz za samowolę budowlaną?

Za samowolę budowlaną tyle samo płaci zarówno ten, kto nielegalnie postawił supermarket, jak i ten, kto wybudował mały sklep Roman Jasiński prowadzi niewielki sklep - hurtownię zoologiczną w Czosnowie koło Warszawy. Kilka lat temu postanowił go rozbudować. Zrobił to bez pozwolenia na budowę, (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wystarczy, że zapomnisz o jednym dokumencie i narażasz się na 3 tys. zł grzywny. Właściciele ciężarówek zapłacą jeszcze więcej. Od nowego roku kierowcy przyłapani bez polisy OC będą traktowani surowiej niż obecnie. Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wystarczy, że zapomnisz o jednym dokumencie i narażasz się na 3 tys. zł grzywny. Właściciele ciężarówek zapłacą jeszcze więcej. Od nowego roku kierowcy przyłapani bez polisy OC będą traktowani surowiej niż obecnie. Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone (...)

Planowana reforma prawa rodzinnego

Planowana reforma prawa rodzinnego

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin Orzeczenie alimentów w kilka dni, skuteczne egzekwowanie prawa rodziców do kontaktów z dzieckiem i ochrona najmłodszych przed przemocą – to podstawowe założenia reformy prawa rodzinnego, którą proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.  Spektakularny (...)

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

PIT 2011. Jaka kara za spóźnione rozliczenie?

W najlepszym razie zapłacisz mandat do 3 tys. złotych. Gdy sprawa trafi do sądu, grzywna będzie dużo wyższa. W poniedziałek 30 kwietnia mija ostateczny termin na złożenie PIT za 2011 rok. Jeśli jeszcze nie złożyliśmy zeznania, mamy na to ostatnią chwilę. Pamiętajmy też, że gdy z zeznania (...)

Zmiany w przepisach o ochronie zwierząt

Zmiany w przepisach o ochronie zwierząt

1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o czystości i porządku w gminach. Konieczne stało się pełniejsze zapewnienie ochrony zwierząt w Polsce. Nowe przepisy mają na celu przede wszystkim penalizowanie określonych zachowań krzywdzących zwierzęta. (...)

Wyższe mandaty za niszczenie dróg

Wyższe mandaty za niszczenie dróg

350 zł zapłaci kierowca, który wjedzie ciężkim pojazdem na drogę, po której nie powinien się poruszać. Od 1 lipca tego roku rusza system elektronicznego poboru opłat za korzystanie z dróg krajowych. Zastąpi on opłaty ryczałtowe, tzw. winiety. Z e-myta będą rozliczani (...)

Co grozi za napaść na posła?

Co grozi za napaść na posła?

Napastnik z bronią palną, nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, który zaatakuje posła lub jego pomocnika, może spędzić w więzieniu 10 lat. Na taką karę agresor naraża się za sam atak, nawet jeżeli poseł wyjdzie z opresji bez żadnych obrażeń. Jeżeli zostanie jednak ranny (...)

Grzywna za brak euroskrzynki

Grzywna za brak euroskrzynki

Propozycje zmian w prawie pocztowym w zakresie odpowiedzialności za brak euroskrzynki odsyłać będą do przepisów kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ewentualna grzywna nakładana będzie na właścicieli czy współwłaścicieli nieruchomości – (...)

Jakie kary grożą za handel podróbkami?

Jakie kary grożą za handel podróbkami?

Już nie tylko producent i importer odpowie za wprowadzenie do obrotu podróbek markowych ubrań, kosmetyków i sprzętu sportowego. Od dzisiaj także handlarzom grozi grzywna, a nawet pięć lat więzienia (...)Każde dokonanie obrotu towarami z podrobionymi znakami towarowymi będzie karane. Grozi (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Kontrola przestrzegania prawa pracy

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy upoważnione są: Państwowa Inspekcja Pracy, społeczna inspekcja pracy, a także Państwowa Inspekcja Sanitarna (w zakresie przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy). Spory z zakresu prawa pracy rozstrzygają (...)

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Nowe radykalne ograniczenia w walce z koronawirusem!

Kolejne kroki w walce z koronawirusem Rząd wprowadza kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara (...)

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

Dowiedz się, co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać oraz jakie obowiązki podatnika związane z JPK. Co to jest JPK_VAT? To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. ##baner## Przesyła się go wyłącznie w wersji (...)

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

Jednolity Plik Kontrolny na żądanie

JPK - czyli co? Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych, generowany z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego (przez bezpośredni eksport danych), który zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK posiada układ i format (schemat XML), który (...)

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

Kiedy musisz powołać służbę bhp?

Kiedy trzeba utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy? Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.  Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników (...)

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

Środki prawne służące dyscyplinowaniu biegłych sądowych w sytuacji nieprzestrzegania przez biegłych terminów zleconych im czynności, a wpływ opóźnienia na postępowanie cywilne

Opinia biegłego sądowego stanowić może niekiedy kluczowy dowód w toku postępowania cywilnego, od którego zależeć może ostateczne rozstrzygnięcie sądu. Opinie biegłych sądowych pozwalają sądowi rozpoznającemu sprawę na oparcie swojego rozstrzygnięcia na fachowej i rzetelnej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a ponadto (...)

Samowolna budowa garażu

Samowolna budowa garażu

Dwa lata temu wybudowałam garaż (5 na 7 m) na działce należącej do mnie bez pozwolenia na budowę. Jakie konsekwencje poniosę, jeśli nadzór budowlany przeprowadzi kontrolę? Czy musiałabym przeprowadzić (...)

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Uprawnienia pracownika w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi, jeśli jego pracodawca nie dopełnił obowiązku wypłaty wynagrodzenia za jego pracę? Naruszenie niniejszego obowiązku łączy się z szeregiem konsekwencji (...)

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

W jakim czasie należy wykonać nakaz rozbiórki? Decyzja nie określa terminu jej wykonania tylko podaje termin odwołania się od niej. Decyzja powinna zostać wykonana jeżeli stanie się ostateczna (...)

Nakaz rozbiórki

Nakaz rozbiórki

Nadzór budowlany wydał mi nakaz rozbiórki zrujnowanego budynku z lat 30-tych posadowionego na mojej działce. Znalazłem nabywcę, który chciałby zakupić tę nieruchomość mimo prawomocnego nakazu (...)

nakaz rozbiórki

nakaz rozbiórki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał mojemu ojcu w 2001r. nakaz rozbiórki budynku. Budynek dotychczas nie został rozebrany. W 2010r. ojciec dokonał na moją rzecz darowizny nieruchomości, (...)

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Jakie są praktyczne konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia na budowę na własnej posesji (działce budowlanej). Dowiedziałem się, że w przypadku kontroli inspektora nadzoru budowlanego (...)

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

W 1988 roku po zmianie dachu w budynku, którego byliśmy współwłaścicielami wraz z mamą, zaadoptowaliśmy strych na mieszkanie. W 1989 po powstaniu nowej powierzchni mieszkalnej zgłosiliśmy ją (...)

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Wystąpiłem o warunki i decyzję i dostałem decyzję na postawienie garażu na swoim terenie. Nie dopełniłem jednak formalności związanych z uzyskaniem zgody na postawienie go i nie mam projektu. (...)

Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego

Ile czasu musi stać płot wybudowany bez zezwolenia, aby nie kazano dokonać rozbiórki na koszt właściciela? Z tego co słyszałam, to prawo budowlane wskazywało 10 lat, a teraz zmieniono na 30 lat. (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Wpis domu do księgi wieczystej

Wpis domu do księgi wieczystej

Jesteśmy w trakcie zakupu domu, który nie jest wpisany do księgi wieczystej. Działka, na której dom ten został zbudowany, jest to działka leśna. W wypisie z rejestru gruntów znajdują się dwa (...)

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

Wykonalność decyzji nakazującej rozbiórkę

W jakim czasie należy wykonać nakaz rozbiórki? Decyzja nie określa terminu jej wykonania tylko podaje termin odwołania się od niej. Decyzja powinna zostać wykonana jeżeli stanie się ostateczna (...)

Nakaz rozbiórki

Nakaz rozbiórki

Nadzór budowlany wydał mi nakaz rozbiórki zrujnowanego budynku z lat 30-tych posadowionego na mojej działce. Znalazłem nabywcę, który chciałby zakupić tę nieruchomość mimo prawomocnego nakazu (...)

nakaz rozbiórki

nakaz rozbiórki

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał mojemu ojcu w 2001r. nakaz rozbiórki budynku. Budynek dotychczas nie został rozebrany. W 2010r. ojciec dokonał na moją rzecz darowizny nieruchomości, (...)

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia

Jakie są praktyczne konsekwencje budowy garażu blaszanego bez zezwolenia na budowę na własnej posesji (działce budowlanej). Dowiedziałem się, że w przypadku kontroli inspektora nadzoru budowlanego (...)

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

W 1988 roku po zmianie dachu w budynku, którego byliśmy współwłaścicielami wraz z mamą, zaadoptowaliśmy strych na mieszkanie. W 1989 po powstaniu nowej powierzchni mieszkalnej zgłosiliśmy ją (...)

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Sposób na uniknięcie rozbiórki

Wystąpiłem o warunki i decyzję i dostałem decyzję na postawienie garażu na swoim terenie. Nie dopełniłem jednak formalności związanych z uzyskaniem zgody na postawienie go i nie mam projektu. (...)

Rozbiórka obiektu budowlanego

Rozbiórka obiektu budowlanego

Ile czasu musi stać płot wybudowany bez zezwolenia, aby nie kazano dokonać rozbiórki na koszt właściciela? Z tego co słyszałam, to prawo budowlane wskazywało 10 lat, a teraz zmieniono na 30 lat. (...)

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Zły stan techniczny budynku a dziki lokator

Staramy się o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Jest to budynek parterowy. Obecnie ZGM wynajmuje znajdujące się w nim mieszkania 4 rodzinom. Starostwo przedstawiło nam operat szacunkowy, z którego (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę rolniczą. W zeszłym roku pozwoliłem szwagrowi na budowę budynku gospodarczego na tej działce. Ponieważ miał mieć mniej niż 25m2, nie wymagane było pozwolenie, a jedynie zgłoszenie. (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Organ nadzoru budowlanego zobowiązał mnie do dostarczenia dokumentacji wymaganej do legalizacji samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane powinienem dostarczyć tę dokumentację w określonym (...)

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

Mam garaż dwuboksowy wolnostojący w stanie surowym zamkniętym na działce rekreacyjnej. Mój już nieżyjący mąż otrzymał od wójta gminy pozwolenie na budowę w 1991 r. i zgodę sąsiada na umiejscowienie (...)

Wpis domu do księgi wieczystej

Wpis domu do księgi wieczystej

Jesteśmy w trakcie zakupu domu, który nie jest wpisany do księgi wieczystej. Działka, na której dom ten został zbudowany, jest to działka leśna. W wypisie z rejestru gruntów znajdują się dwa (...)

Budowa na działce wspólnej z bratem

Budowa na działce wspólnej z bratem

Wraz z bratem jesteśmy współwłaścicielami działki o powierzchni 840 m2, na której stoi dom (mieszka w nim mój brat). Na tej samej działce chcę wybudować drugi mały dom (100 m2), który będzie (...)

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Wykonalność decyzji w postępowaniu egzekucyjnym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał mi rozbiórkę budynku gospodarczego. Nakaz został wydany w formie decyzji z nadanym w tej decyzji rygorem natychmiastowej wykonalności, a ponadto (...)

Najem a konieczność rozbiórki budynku

Najem a konieczność rozbiórki budynku

Nabyłem kamienicę od osoby prywatnej wraz z lokatorami. Budynek ten był kiedyś własnością gminy i był zasiedlony przez władze miejskie. Obecny stan techniczny jest krytyczny i wymaga przeprowadzenia (...)

Błędne usytuowanie budynku

Błędne usytuowanie budynku

W październiku 2007 rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego. Budowę zleciliśmy najbardziej renomowanej firmie w naszej nowej miejscowości (na podstawie umowy ustnej). Wszystko szło wspaniale (...)

FORUM PRAWNE

gdzie płaci sie kare grzywny??

gdzie płaci sie kare grzywny?? mam prosbe, niewdawno zrobilem najglupsza rzecz na swiecie, ukradłem i zostalem zlapany, mam zaplacic kare grzywny 25o zl tylko nie bardzo wiem gdzie to mam zaplacic i (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Nakaz rozbiórki !!!

Nakaz rozbiórki !!! witam w 1994 roku postawiłem altanę w miejscowości nadmorskiej o wielkości ok. 40 m2 z tarasem.Jak kupowałem grunt w 1994 roku to były to planie oznaczone były jako łąki. (...)

jak cofnąć nakaz rozbiórki?

jak cofnąć nakaz rozbiórki? jak cofnąć nakaz rozbiórki?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku? kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli Dzień dobry. Podejrzewam, że nie otrzymam pozwolenia na prace budowlane nawet na zgłoszenie ponieważ w księdze wieczystej (...)

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU Proszę o pomoc ,nie wiem co mam robić. Urząd Miasta każe mi rozbierać budynek, przekroczyłem nieprzekraczlną linię zabudowy o 30cm nie z własnej winy .Sprawa jest strasznire (...)

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID Dień dobry. Mam następujący problem: dotyczy samowoli budowlanej na działce leśnej, w postaci domku letniskowego. W 2015 roku został wydany (...)

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM itam Serdecznie i jednocześnie proszę o radę. Właśnie dostałam wraz z mężem darowiznę domku jednorodzinnego parterowego we współwłasności lokatorskiej (...)

Rozbiórka przyległego budynku

Rozbiórka przyległego budynku Witam Nasza kamienica (wspólnota tbs + 3 właścicieli) sąsiaduje z zabytkowym budynkiem, który w wyniku pożaru kwalifikuje się do rozbiórki.Budynki znajdują się (...)

Nakaz rozbiórki !!!

Nakaz rozbiórki !!! witam w 1994 roku postawiłem altanę w miejscowości nadmorskiej o wielkości ok. 40 m2 z tarasem.Jak kupowałem grunt w 1994 roku to były to planie oznaczone były jako łąki. (...)

jak cofnąć nakaz rozbiórki?

jak cofnąć nakaz rozbiórki? jak cofnąć nakaz rozbiórki?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

kto wydaje nakaz rozbiórki budynku? kto wydaje nakaz rozbiórki budynku?

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli

Legalizacja samowoli budowlanej bez zgody nieżyjących współwłaścicieli Dzień dobry. Podejrzewam, że nie otrzymam pozwolenia na prace budowlane nawet na zgłoszenie ponieważ w księdze wieczystej (...)

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU

NAKAZ ROZBIÓRKI BUDYNKU Proszę o pomoc ,nie wiem co mam robić. Urząd Miasta każe mi rozbierać budynek, przekroczyłem nieprzekraczlną linię zabudowy o 30cm nie z własnej winy .Sprawa jest strasznire (...)

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID

odroczenie rozbiórki samowoli budowlanej w czasie COVID Dień dobry. Mam następujący problem: dotyczy samowoli budowlanej na działce leśnej, w postaci domku letniskowego. W 2015 roku został wydany (...)

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM

ROZBIÓRKA KOTŁOWNI W OKRESIE ZIMOWYM itam Serdecznie i jednocześnie proszę o radę. Właśnie dostałam wraz z mężem darowiznę domku jednorodzinnego parterowego we współwłasności lokatorskiej (...)

Rozbiórka przyległego budynku

Rozbiórka przyległego budynku Witam Nasza kamienica (wspólnota tbs + 3 właścicieli) sąsiaduje z zabytkowym budynkiem, który w wyniku pożaru kwalifikuje się do rozbiórki.Budynki znajdują się (...)

Samowola budowlana sąsiada na mojej działce!!!

Samowola budowlana sąsiada na mojej działce!!! Witam, Bardzo proszę o poradę w nastepującej sprawie: Nabyłam ostatnio w drodze darowizny dom po moich dziadkach, który zamierzam rozbudować... Problem (...)

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Kontrola budowy po prawomocnym jej zakończeniu

Kontrola budowy po prawomocnym jej zakończeniu Niezbędnie jest mi potrzebna odpowiedż na pytanie: czy PINB może kontrolować budowę w kilka lat po jej prawomocnym zakończeniu.Konkretnie PINB prowadzi (...)

Porady prawne