2.4.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

Kiedy strona może wnieść odwołanie od decyzji?

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych.

Odwołanie przysługuje więc na decyzje wydane w pierwszej instancji. Pewnym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której organem pierwszej instancji jest minister lub samorządowe kolegium odwoławcze. Wówczas, od decyzji wydanych przez te organy działające jako organy pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten rozpatrywany jest przez ten sam organ.

Porady prawne

Odwołanie (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) może wnieść strona postępowania niezadowolona z wydanej decyzji. Strona nie musi w żaden sposób uzasadniać swego żądania ani przedstawiać argumentów przemawiających za zasadnością swego żądania. Wystarczy gdy z odwołania wynika, że strona jest niezadowolona z wydanej decyzji. Należy jednak zaznaczyć, że szczególne przepisy mogą wymagać specjalnej formy odwołania (np. mogą wymagać uzasadnienia).

Odwołanie nie wymaga specjalnej formy. Jako rodzaj podania, może być wniesione pisemnie, za pomocą dalekopisu, faksu, a nawet poczty elektronicznej. Odwołanie można także złożyć w formie ustnej do protokołu.

Termin do wniesienia odwołania od decyzji

Odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja była ogłaszana ustnie – w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przepisy szczególne mogą przewidywać inny termin do wniesienia odwołania.

Jeżeli strona uchybi terminowi do wniesienia odwołania nie z własnej winy, może żądać przywrócenia terminu.

Do kogo złożyć odwołanie od decyzji?

Choć odwołanie od decyzji wydanej w pierwszej instancji rozpatruje organ wyższego stopnia (odwołanie jest więc środkiem dewolutywnym), należy je złożyć do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji. Jeżeli więc decyzję w pierwszej instancji wydał wójt (burmistrz, prezydent miasta), odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wykonanie decyzji zaskarżonej

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania, decyzja wydana w pierwszej instancji nie podlega wykonaniu. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji, co oznacza, że odwołanie jest środkiem suspensywnym.

Od zasady niewykonania decyzji do upływu terminu do jej zaskarżenia oraz wstrzymania jej wykonania przez wniesienie odwołania kodeks postępowania administracyjnego wprowadza wyjątki. Decyzja wydana w pierwszej instancji staje się wykonalna po jej wydaniu, gdy nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, a także gdy z mocy odrębnych przepisów prawnych decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ponadto, decyzja staje się od razu wykonalna gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Odstępstwo od zasady natychmiastowego wykonania decyzji następuje w postępowaniu odwoławczym. Otóż organ odwoławczy może wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji w uzasadnionych przypadkach – decyzja należy do organu odwoławczego.

Kto może złożyć odwołanie od decyzji?

Odwołanie przysługuje stronie. Stroną jest zaś każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, lub kto z uwagi na swój interes prawny lub obowiązek żąda czynności organu. Oznacza to, że prawo wniesienia odwołania nie ogranicza się jedynie do osób, które brały udział w postępowaniu w pierwszej instancji, lecz do wszystkich, które spełniają przesłanki strony w postępowaniu administracyjnym.

Z uwagi na fakt, że organizacjom społecznym, które brały udział w postępowaniu przysługują prawa strony, odwołanie może wnieść także organizacja społeczna. W przeciwieństwie jednak do strony, organizacja społeczna jest legitymowana do wniesienia odwołania tylko wówczas, gdy brała udział w postępowaniu w pierwszej instancji, gdyż tylko wówczas przysługują jej prawa strony.

Podobna zasada dotyczy prokuratora.

Postępowanie odwoławcze

Po wniesieniu odwołania organ, który wydał decyzję, zawiadomi wszystkie strony o fakcie wniesienia odwołania.

Samokontrola

Kodeks postępowania administracyjnego daje szansę organowi pierwszej instancji na zmianę wydanej przez siebie decyzji. Otóż w przypadku, gdy wszystkie strony wniosły odwołanie, a organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji (pamiętajmy, że odwołanie przechodzi przez organ pierwszej instancji) stwierdzi, że odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie, organ ten może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Podobnie organ może postąpić wobec decyzji zaskarżonej tylko przez jedną ze stron, gdy pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.

Uprawnienie to organ pierwszej instancji może wykonać w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Przekazanie odwołania organowi wyższego stopnia

Jeżeli organ pierwszej instancji nie skorzysta z uprawnienia do samokontroli, zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do organu wyższego stopnia w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.

Wówczas organ odwoławczy sam bada spełnienie przesłanek do wniesienia odwołania. Organ ten może w drodze postanowienia stwierdzić niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Wydane postanowienie jest ostateczne, jednak przysługuje na nie skarga do Wojewódzieg Sądu Administracyjnego.

Cofnięcie odwołania od decyzji

Strona, która wniosła odwołanie od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji może cofnąć to odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ jest zobowiązany uwzględnić decyzję strony, jednakże nie może tego zrobić, gdyby prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. Ocena, czy pozostawienie w mocy zaskarżonej decyzji nie sprzeciwia się prawu lub interesowi społecznemu należy do organu odwoławczego.

Czynności organu odwoławczego

Na żądanie strony lub z urzędu organ odwoławczy może przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie administracyjnej albo zlecić przeprowadzenie takiego dodatkowego postępowania organowi, który wydał decyzję w pierwszej instancji.

Organ odwoławczy w wyniku przeprowadzonego postępowania może:

  • utrzymać zaskarżoną decyzję w mocy
  • uchylić zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzec co do istoty sprawy,
  • uchylić decyzje organu pierwszej instancji i umorzyć postępowanie,
  • umorzyć postępowanie w drugiej instancji.

Organ odwoławczy nie może jednak orzec co do istoty sprawy w sytuacji, w której przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego jest konieczne w całości lub w znacznej części. W takim przypadku organ drugiej instancji uchyli wydaną decyzję i przekaże organowi pierwszej instancji sprawę do ponownego rozpoznania. Przekazując sprawę organ odwoławczy może wskazać organowi pierwszej instancji jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Organ odwoławczy nie może uchylić zaskarżonej decyzji i orzec co do istoty sprawy także w sprawach należących do właściwości organów jednostek samorządu terytorialnego, gdy przepisy prawa pozostawiają organom jednostek samorządu terytorialnego sposób rozstrzygnięcia sprawy uznaniu tych organów. W takiej sytuacji organ odwoławczy może jedynie uchylić zaskarżoną decyzję i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania organom jednostek samorządu terytorialnego.

Orzekając co do istoty sprawy organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja w sposób rażący narusza prawo lub w rażący sposób narusza interes społeczny.

Pamiętaj, że:

  • od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie,
  • jeżeli przepisy prawa regulujące rozstrzyganie poszczególnych spraw nie stanowią inaczej, odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji stronie,
  • odwołanie należy wnieść do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji,
  • od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie przysługuje odwołanie, lecz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy - wniosek ten rozpatruje organ, który wydał decyzję w pierwszej instancji,
  • przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja organu pierwszej instancji nie podlega wykonaniu, za wyjątkiem sytuacji, w której nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności, gdy natychmiastowa wykonalność tej decyzji wynika z przepisów prawa oraz gdy wydana decyzja jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

Jaki tryb postępowania – przesłanki wyboru trybu - stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004r

W jakim trybie prowadzone jest postępowanie o zamówienie puybliczne? Według ustawy, zamówienia publicznego udziela się w jednym z sześciu trybów: przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, przetargu dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę, zamówienia (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie (...)

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pomocy społecznej

Jakie są zasady udzielania świadczeń pomocy społecznej? Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium, (...)

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

Postanowienie Sądu Najwyższego w sprawie cykliczności Marszu Niepodległości

Postanowienie Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy postanowieniem z 20 października 2022 r., sygn. I NSNc 247/22, uchylił w całości zaskarżone postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 października 2021 r., sygn. V ACz 656/21 i poprzedzające je postanowienie Sądu Okręgowego (...)

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Z dniem 17 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie  ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634).  Nowelizacja wprowadza dodatkowe, szerokie kompetencje dla Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji (...)

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Składka zdrowotna w 2022 roku według Polskiego Ładu

Zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej to jedna z kluczowych zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, natomiast opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (...)

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

  Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania? Ustawa antymonopolowa chroni zbiorowe interesy konsumentów. Dlatego też wniosku o uznanie danej praktyki za naruszającą ich interesy nie może złożyć indywidualny konsument. Zbiorowość tych interesów uzasadnia fakt, (...)

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Kiedy przepisy dyrektywy są bezpośrednio skuteczne?

Na jakich zasadach prawo wspólnotowe obowiązuje w państwach członkowskich?Normy postępowania obowiązujące w UE przybierają różne formy aktów prawnych. Są to: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie - czyli tzw. prawo pochodne (wydawane na podstawie traktatów). (...)

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Płatności bezpośrednie dla producentów rolnych - w 2006 r.

Na jakich zasadach przysługują płatności bezpośrednie? Zgodnie z ustawą o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego, przysługują płatności (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości sprzeczne z Konstytucją

Przepisy dotyczące przychodu ze sprzedaży nieruchomości sprzeczne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Mirosława Cz. dotyczącą opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.Mirosław Cz. sprzedał należącą do niego nieruchomość wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Za sprzedaż budynków wystawił fakturę VAT oraz (...)

Zasady ustalania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych są sprzeczne z Konstytucją

Zasady ustalania zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych są sprzeczne z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące zasad przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat. Bronisława Sz. złożyła w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wniosek (...)

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

Zmiana wysokości wynagrodzenia w jakim trybie? - opinia prawna

Stan faktyczny Co można zrobić, gdy pracodawca obniża miesięczne stawki płac, a o wprowadzeniu nowych wprawdzie informuje oficjalnie zainteresowanych, jednak pracownicy nie akceptują nowych warunków płacowych? Czy pracownik ma jakąś możliwość odmowy przyjęcia nowych warunków? Jakie ewentualne (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli (...)

Co pozostaje po kontroli skarbowej?

Co pozostaje po kontroli skarbowej?

Czym kończy się kontrola skarbowa?   Kontrola skarbowa uregulowana została w ustawie o kontroli skarbowej, a w zakresie tam nieuregulowanym stosuje się doń odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej.   Kontrola skarbowa kończy się:   decyzją podatkową, wynikiem kontroli albo postanowieniem.   Kiedy (...)

Rękojmia za wady

Rękojmia za wady

Rękojmia - czyli co? Rękojmia to podstawa jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta (obok gwarancji). Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego (...)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Jakie dokumenty i oświadczenia należy składać w zamówieniach publicznych? (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Czego mogą dotyczyć warunki stawiane dostawcom lub wykonawcom? Warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powinny być obiektywne, uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia publicznego, stopniem jego skomplikowania, czy związanego z nim ryzyka. (...)

Nadpłata podatku

Nadpłata podatku

  Kiedy mamy do czynienia z nadpłatą? Zgodnie z ordynacją podatkową, za nadpłatę uważa się kwotę: nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej, zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu (...)

Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

Jakie kredyty i pożyczki podlegają ograniczeniom w systemie prawa dewizowego? Zgodnie z przepisem art. 9 pkt 10 ustawy - Prawo dewizowe, ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA