Podatek liniowy dla przedsiębiorców – oświadczenia do 20 stycznia !!

Kto może skorzystać z opodatkowania stawką 19%?

Z opodatkowania w formie podatku liniowego będą mogli skorzystać ci podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy dochody uzyskują z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – czy to w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa czy też w formie udziału w spółce nie posiadającej osobowości prawnej, a więc przykładowo w spółce cywilnej, jawnej czy komandytowej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera jednak bardzo istotne ograniczenie możliwości opodatkowania liniowego. Z możliwości tej nie będą mogli korzystać bowiem ci przedsiębiorcy, którzy działając jako przedsiębiorcy, osiągają przychody ze świadczenia usług, które w danym roku podatkowym lub w ubiegłym roku podatkowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. To samo wyłączenie dotyczy sytuacji, w której chociażby jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności spółki. Regulacja ta ma zapobiegać nadużywaniu możliwości korzystania z opodatkowania liniowego przez osoby, które jako przedsiębiorcy świadczyć będą usługi na rzecz swych byłych pracodawców. Zapobiec ma to powszechnej “zamianie” umów o pracę na umowy cywilnoprawne wykonywane przez byłych pracowników, już jako przedsiębiorcy, czyli tzw. samozatrudnieniu.

Istotnym warunkiem rozliczania się za pomocą podatku liniowego jest zgłoszenie takiego zamiaru właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia. Oświadczenie to powinno być sporządzone w formie pisemnej i wyraźnie stwierdzać chęć wyboru jednolitej, 19% stawki podatkowej. Jeżeli przedsiębiorca raz wybierze ten sposób opodatkowania, będzie w ten sposób rozliczał się z fiskusem także w latach następnych, chyba że w analogiczny sposób (oświadczeniem złożonym naczelnikowi urzędu skarbowego do 20 stycznia) zrezygnuje z tego sposobu opodatkowania. Nie można natomiast zrezygnować z tego sposobu opodatkowania w trakcie roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, będzie mógł wybrać ten sposób opodatkowania poprzez złożenie stosownego oświadczenia naczelnikowi urzędu skarbowego.

Oświadczenie w takim przypadku powinno być złożone do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, jednakże nie później niż w dniu osiągnięcia pierwszego przychodu z tej działalności.

Oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania może być złożone za pośrednictwem poczty polskiej, najlepiej listem poleconym. Treść oświadczenia użytkownik może znaleźć w naszej bazie wzorów pism i umów.

Jakie dochody mogą być opodatkowane podatkiem liniowym?

19 - procentowym podatkiem liniowym mogą być opodatkowane dochody osiągane przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dochodami takimi są kwoty należne, chociażby jeszcze faktycznie nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dochodem jest kwota netto, w przypadku, gdy podatnicy rozliczają się ponadto z podatku od wartości dodanej (VAT).

Należy jednak zwrócić uwagę na zmianę definicji działalności gospodarczej, którą wprowadzono do ustawy podatkowej. Zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Oznacza to, że pozarolniczą działalnością gospodarczą nie jest świadczenie usług menedżerskich, nawet gdy wykonawcą tych usług jest osoba wpisana do ewidencji działalności gospdoarczej. Usługi wykonywane na podstawie kontraktów menedżerskich to odmienne źródło przychodów zaliczone jako działalność wykonywana osobiście (wymieniona w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej) - dlatego też nie można przychodów z tego źródła traktować jako przychodów z działalności gospodarczej, a co się z tym wiąże, przychody te nie moga być opodatkowane podatkiem liniowym.

Należy pamiętać, że dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową oraz dochodami z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jakie są konsekwencje wyboru opodatkowania podatkiem liniowym?

Wybór 19% podatku pociąga za sobą jednak poważną utratę przez przedsiębiorców przywilejów w postaci możliwości korzystania z jakichkolwiek ulg i zwolnień, nawet tych, do których podatnicy uzyskali prawo w latach ubiegłych. Wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym przedsiębiorcy nie tylko nie będą mogli korzystać z ulg i odliczeń (które co prawda zostały znacznie okrojone w obecnym brzmieniu ustawy) lecz także kontynuować odliczeń i ulg nabytych w latach ubiegłych.

Koleją konsekwencją wyboru podatku liniowego jest brak możliwości dokonywania rozliczeń łącznie z małżonkiem oraz korzystania z przywilejów wiążących się z opodatkowaniem osoby samotnie wychowującej dziecko.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wybór opodatkowania podatkiem 19% będą natomiast nadal mogli pomniejszyć uzyskany dochód o składki na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem jednak, że składki te nie zostały:

  • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, lub
  • odliczone od dochodów opodatkowanych na odstawie skali podatkowej
  • odliczone od przychodów na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  •  zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie

Podatek obliczony na podstawie zastosowania stawki 19% może być także pomniejszony o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmanami)
  • ustawa z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003r. nr 202 poz. 1956)

Podatek liniowy dla przedsiębiorców – oświadczenia do 20 stycznia !!

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zobacz, komu opłaci się podatek liniowy?

Zobacz, komu opłaci się podatek liniowy?

Przedsiębiorcom, których roczny dochód jest niższy niż 100 tys. zł, nie opłaca się podatek liniowy. Jednolita, 19-proc. stawka tego podatku będzie korzystna przede wszystkim dla dobrze zarabiających, bezdzietnych singli. Do 20 stycznia przedsiębiorcy mogą zmienić stosowaną aktualnie formę opodatkowania. Do wyboru mają cztery sposoby rozliczeń z fiskusem: skalę podatkową, podatek (...)

Przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie liniowe

Przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie liniowe

Udostępnione przez Ministerstwo Finansów niepełne dane dotyczące trzech sposobów opodatkowania przedsiębiorców za 2012 r. pokazują, że najszybciej rośnie grupa osób rozliczających się wg skali podatkowej. Pozytywne tendencje widać też w podatku liniowym. Stabilna i najbardziej liczna jest za to grupa przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Danych o karcie podatkowej na razie (...)

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Pozapłacowe koszty pracy największym ciężarem dla małych firm

Największą barierą w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce są pozapłacowe koszty zatrudnienia - tak uważa 32 proc. ankietowanych przez Tax Care i Idea Bank mikroprzedsiębiorców. Niemal równie istotnym ograniczeniem jest utrudniony dostęp do finansowania. W badaniu sondażowym, przeprowadzonym w dniach 26-27 października drogą elektroniczną, wzięło udział 500 właścicieli małych firm. (...)

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Czy można nie płacić podatku? Czyli o jakie ulgi możemy się ubiegać w urzędzie skarbowym, gdy nie mamy pieniędzy na zapłatę podatku?

Jakiego rodzaju ulgi przewidują przepisy? Ustawa – Ordynacja podatkowa przewiduje cztery rodzaje ulg, z jakich będący w kłopotach podatnik może skorzystać. Są to: zaniechanie poboru podatku, rozłożenie podatku bądź zaległości podatkowej na raty, odroczenie terminu płatności podatku bądź zaległości podatkowej, umorzenie zaległości podatkowej.      Przyznanie (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 1 stycznia 2019 r. zmienił się termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. ##baner## W (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Dofinansowanie do szkolenia osoby wspomagającej pracownika z niepełnosprawnością

Dofinansowanie do szkolenia osoby wspomagającej pracownika z niepełnosprawnością

Jeśli jesteś pracodawcą osoby niepełnosprawnej, to dowiedz się, jak możesz skorzystać z dofinansowania do szkolenia osoby wspomagającej pracownika z niepełnosprawnością. Na czym polega dofinansowanie? Obejmuje koszty szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. ##baner## Kto może skorzystać? Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika (...)

Które firmy zapłacą mniej za prąd w 2023 roku?

Które firmy zapłacą mniej za prąd w 2023 roku?

Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, w 2023 roku będziesz mógł płacić za energię elektryczną niższą stawkę - 785 zł/MWh. Zamrożenie ceny prądu to nadzwyczajny środek, który ma wesprzeć firmy. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać. Kto może skorzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej? Mikro-, małe (...)

Ceny bez tajemnic

Ceny bez tajemnic

Czy każda promocja to okazja do zakupu w atrakcyjnej cenie? Jakie praktyki stosują sprzedawcy? Konsumencie, sprawdź, na co zwracać uwagę, by wybierać świadomie.   Zbliżają się dwa wyjątkowe dni sprzedażowe – Black Friday i  Cyber Monday. Po nich nadejdzie czas wyprzedaży świątecznych i noworocznych. Jak naprawdę zaoszczędzić w gąszczu kolejnych okazji (...)

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec Od 1 grudnia br. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podatek liniowy - ograniczenia

Podatek liniowy - ograniczenia

Czy jeśli zakładam działalność gospodarczą, wybieram podatek liniowy, to nie mogę skorzystać z niższych stawek ZUS dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą? Jakie inne (...)

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Opodatkowanie wspólników spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej są osoby fizyczne (komandytariusze) i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusz). Niektórzy komandytariusze prowadzą, niezależnie od spółki (...)

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Najem lokalu użytkowego poza działalnością

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług. Jako przedmiot działalności nie mam wymienionego wynajmowania nieruchomości. Płacę podatek liniowy 19%. Jestem podatnikiem (...)

Kwota wolna od opodatkowania a podatek liniowy

Kwota wolna od opodatkowania a podatek liniowy

Jestem zatrudniony na etacie w szpitalu i mam działalność gospodarczą (gabinet lekarski). Do ub. roku odliczałem kwotę wolną od opodatkowania w działalności gospodarczej (mój pracodawca oczywiście (...)

Umowa najmu w spółce cywilnej

Umowa najmu w spółce cywilnej

Rozpoczynamy działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Udziały w spółce po 50%. Jeden ze współników posiada lokal, który na podstawie umowy najmu wnosi do spółki. Jakie są konsekwencje (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Ochrona przedemerytalna pracownika

Ochrona przedemerytalna pracownika

Pracodawca, powołując się na zapisy Ustawy o emeryturach i rentach z FUS z art. 184, zmusza pracowników będących w wieku przedemerytalnym, tj. brakuje im 4 lata do przejścia na emeryturę po spełnieniu (...)

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Podatek od spadku obejmującego nieruchomość i busa

Na podstawie postanowienia Sądu z dnia 5.09.2006 r. spadek po zmarłym dnia 15.02.2006 r. JK nabyli: żona i dwójka dzieci (w tym jeden małoletni - lat 16) w udziale wynoszącym 1/3 część. Przedmiotem (...)

Wynajem mieszkania a ryczałt

Wynajem mieszkania a ryczałt

Jesteśmy właścicielami mieszkania, które wynajmuję od 1 stycznia 2009 r. Chcielibysmy opodatkować przychód z najmu ryczałtem. Który termin na złożenie oświadczenia o opodatkowaniu się ryczałtem, (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować

zaległe alimenty - jak je wyegzekwować W 2000r. sąd zasądził od męża alimenty na dzieci. Nigdy dobrowolnie nie zapłacił ani złotówki. Komornik nie mógł ściągać alimentów, bo mąż był (...)

legalny bukmacher

legalny bukmacher Żeby szczególniej dowiedzieć się o https://youthempowered.pl/ możliwych sposobach zasilania konta lub wypłaty wygranych środków, warto przeczytać informację zamieszczoną w (...)

Oszustwo przy zakupie rzeczy od osoby prywatnej

Oszustwo przy zakupie rzeczy od osoby prywatnej Dzień dobry, mam następujący problem. Córka zakupiła od osoby prywatnej kurtkę- poza platformą vinted, na której była ona wystawiona (zwykła wysyłka (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY"

"ROZWÓD KOŚCIELNY" Nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam na swoją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/, jak i do bezpośredniego kontaktu, dr Arletta Bolesta (...)

Dziwne stwierdzenie szkody całkowitej.

Dziwne stwierdzenie szkody całkowitej. Kolizja z oc sprawcy: Po oględzinach rzecoznawcy : Szkoda 8000 Po tygodniu ubezpieczyciel wysyła mi dokumenty i sprawa ma się następująco: Wartość auta 10 (...)

Reklamacja

Reklamacja Dzień dobry, Pisze w sprawie sprzedawcy z allegro. Chciałam zwrócić produkt, który zakupiłam. Z tego co się dowiedziałam, każdy ma prawo do zwrotu towaru, ale nie w sytuacji gdy został (...)

Porady prawne