Pokrywanie kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia

Znowelizowano Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja rozwiązuje problem związany z pokrywaniem należności świadków, biegłych i tłumaczy za udział w czynnościach wyjaśniających organów podlegających samorządom (m.in. straży gminnych i miejskich). Wydatki te tymczasowo pokryją samorządy, a w przypadku wyroków skazujących będą zasądzane od skazanych. 

Jaki jest cel zmian?

Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz niektórych innych ustaw ma na celu rozwiązanie problemu dotyczącego pokrywania kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego. 

Nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wskazuje mianowicie podmiot obowiązany do pokrywania kosztów postępowania w sprawach o wykroczenia, powstałych w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostek samorządu terytorialnego (straż gminną lub straż miejską), w tym w szczególności należności z tytułu udziału w czynnościach wyjaśniających świadka, osoby mu towarzyszącej, biegłego, tłumacza, specjalisty oraz działającego z urzędu adwokata lub radcy prawnego.

Porady prawne

Jak rozwiązano problem takich kosztów?

Nowa ustawa stanowi, że:

  1. wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego będą tymczasowo wykładane przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego;
  2. wydatki, o których mowa w pkt 1, będą miały charakter zryczałtowany (ryczałt nie będzie obejmował należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii oraz nieopłaconej przez strony pomocy udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych), a ich wysokość będzie określało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości;
  3. w przypadku skazania sąd zasądzi zwrot wydatków i innych należności na rzecz, odpowiednio, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
  4. w razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania poniosą, odpowiednio, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
  5. koszty postępowania mediacyjnego ponosić będzie, odpowiednio, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego – w zależności o tego, który organ (Policja czy straż gminna lub miejska) skierował sprawę do postępowania mediacyjnego;
  6. koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla zapewnienia obwinionemu prawa do obrony ponosić będą, odpowiednio, Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego – w zależności od tego, który organ prowadził czynności wyjaśniające;
  7. organami właściwymi do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie organu prowadzącego czynności wyjaśniające w przedmiocie kosztów będzie organ nadrzędny, w przypadku straży gminnej (miejskiej) – prokurator, a w przypadku czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – prokurator nadrzędny.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.


Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika